Zespół ratownictwa medycznego (ZRM) jest jedną z jednostek Państwowego Ratownictwo Medycznego (PRM) na którą składa się:

 • zespół wyjazdowy podstawowy (P) – minimum 2 uprawnione osoby; pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny
 • zespół wyjazdowy specjalistyczny  (S) – minimum 3 uprawnione osoby; lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny
 • zespół lotniczy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) – minimum 3 uprawnione osoby; pilot zawodowy, lekarz sytemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

W skład systemu wchodzą również szpitalne oddziały ratunkowe (SOR).  Dodatkowo współpracują z nim centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanach zagrożenia życia (np. udar czy zawał) oraz inne służby t.j. straż pożarna, policja, TOPR, GOPR oraz WOPR.

Pielęgniarka ratunkowa w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Pielęgniarka systemu jest zobowiązana:

 •  Posiadać jedną ze specjalizacji; pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, kardiologii, chirurgii i pediatrii.

       lub

 • Mieć ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, kardiologii, chirurgii i pediatrii oraz przepracować minimum 3 lata na oddziałach związanych z tymi specjalnościami, izbach przyjęć czy pogotowiu ratunkowym.

Czym zajmuje się pielęgniarka ratunkowa?

Zakres obowiązków pielęgniarki ratunkowej jest ściśle uregulowany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i obejmuje:

 • Ocenienie stanu zdrowia pacjenta w celu segregacji medycznej, ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
 • Ułożenie pacjenta we właściwej pozycji uzależnionej od stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
 • Podjęcie i prowadzenie BLS I ALS u dorosłych i dzieci.
 • Bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych.
 • Odsysanie dróg oddechowych
 • Podjęcie tlenoterapii biernej, wspomagania oddechu lub wentylacji mechanicznej z użyciem respiratora
 • Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej.
 • Wykonanie i ocena EKG.
 • Defibrylacja na podstawie EKG.
 • Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach oraz kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
 • Monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia nieinwazyjnymi metodami.
 • Kaniulacja żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
 • Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
 • Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową, przy użyciu gotowego zestawu.
 • Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
 • Oznaczanie poziomu parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu
 • Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
 • Odebranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych.
 • Podejmowanie działań zabezpieczających w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia.
 • Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu.
 • Podawanie produktów krwiopochodnych
 • Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testu antygenowego na obecność wirusów
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego.
 • Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka.
 • Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w przypadku innym niż nagłe zatrzymanie krążenia z użyciem środków zwiotczających na zlecenie lekarskie.
 • Podawanie na zlecenie lekarza leków określonych w rozporządzeniu i innych.

Zauważyłeś błąd a może masz jakąś uwagę odnośnie przeczytanego wpisu? Pomóż nam wspólnie udoskonalać portal i napisz do nas w sekcji kontakt lub klikając w ten tekst.

Bibliografia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego Dz. U. z 2017 r. poz. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/personel-medyczny

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zespoly-ratownictwa-medycznego

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2020 poz. 882

 

 

POZOSTAŁE SPECJALIZACJE