/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Do opracowania standardów opieki wykorzystuje się między innymi:

2 / 140

2. Benchmarking funkcyjny polega na:

3 / 140

3. Punktem odniesienia umożliwiającym przeprowadzenie oceny jakości świadczeń medycznych, w tym czynności pielęgniarskich, jest:

4 / 140

4. Organizowanie społeczności lokalnej polega na zespoleniu wysiłków różnorodnych instytucji danej społeczności w celu:

5 / 140

5. System wsparcia to:

6 / 140

6. Społeczność lokalna to:

7 / 140

7. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:

8 / 140

8. Umożliwianie społecznościom lokalnym i jednostkom uzyskanie przez nie pełnego potencjału zdrowotnego oparte jest na:

9 / 140

9. W literaturze przedmiotu wyodrębnia się kilka typów rodzin. Rodzina poszerzona:

10 / 140

10. Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i niepełnosprawnych jest:

11 / 140

11. Mała elastyczność adaptacyjna rodziny w sytuacji współwystępowania chorób przewlekłych i niepełnosprawności może być efektem:

12 / 140

12. Zamierzone lub niezamierzone wykluczenie z życia społecznego oraz procesy, które do tego prowadzą nazywamy:

13 / 140

13. Poradnictwo dyrektywne polega na:

14 / 140

14. Głównym celem aktywizacji społeczności lokalnej jest:

15 / 140

15. Jakie formy oddziaływań na odbiorcę są wykorzystywane w edukacji zdrowotnej:

16 / 140

16. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

17 / 140

17. Warunkiem zwiększania świadomości ludzi i motywacji do udziału w programach profilaktycznych jest:

18 / 140

18. Poradnictwo liberalne ma na celu:

19 / 140

19. Skuteczny program promocji zdrowia w społeczności lokalnej powinien:

20 / 140

20. Do działań pielęgniarki w zakresie profilaktyki pierwszej fazy należą:

21 / 140

21. Który z prądów filozoficzno-kulturowych wywiera najgłębszy wpływ na przemiany zachodzące w pielęgniarstwie:

22 / 140

22. Przy ocenie wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny uwzględnia się m. in. strukturę rodziny. Proszę wskazać, które kryterium NIE należy do wyżej wymienionego elementu wydolności opiekuńczo-pielęgnacyjnej rodziny:

23 / 140

23. W przypadku zastosowania modelu B. Neuman diagnoza pielęgniarska będzie polegała na:

24 / 140

24. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to:

25 / 140

25. Przemoc fizyczna jest rodzajem przemocy w rodzinie, definiowana jako:

26 / 140

26. W wyniku doznawania przemocy, podejmowania nieskutecznych prób obrony siebie, a także w wyniku wtórnego zranienia spowodowanego nieprawidłowymi rekcjami otoczenia, osoba krzywdzona nabiera przekonania, że naprawdę zasługuje na takie zachowanie. Opisana sytuacja dotyczy:

27 / 140

27. Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym:

28 / 140

28. Zjawisko prania mózgu, to:

29 / 140

29. Jedną z form maltretowania/krzywdzenia dziecka jest zaniedbywanie. Związane jest ono z:

30 / 140

30. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.Procedura ta:

31 / 140

31. Starzenie patologiczne (niepomyślne) to:

32 / 140

32. U pacjentki lat 78 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek udzielisz rodzinie podopiecznej:

33 / 140

33. Dokonujesz oceny czynności poznawczych podopiecznej. Które z poniższych zachowań każe szukać pomocy lekarskiej:

34 / 140

34. Komunikując się z osobą starszą niedosłysząca NIE należy:

35 / 140

35. Zjawisko szybkiego pogarszania się funkcji wielu narządów w przypadku, gdy pojawia się niewydolność pierwszego, jest typowa dla starości i nosi nazwę:

36 / 140

36. Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy:

37 / 140

37. Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:

38 / 140

38. Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie Parkinsona można zmniejszyć przez:

39 / 140

39. Regularny wysiłek fizyczny, systematyczna aktywność ruchowa dla osób w starszym wieku są niezbędne ponieważ:

40 / 140

40. U pacjenta lat 82 wykonano badanie przesiewowe za pomocą skali MMSE (Mini Mental State Examination). Pacjent uzyskał wynik 19 pkt co oznacza: (przeczytaj uzasadnienie!)

41 / 140

41. Jednoczesne stosowanie 3-5 i więcej preparatów lub zalecanie większej ilości środków leczniczych niż jest to klinicznie wskazane prowadzi do:

42 / 140

42. Prawidłową masę ciała dziecka w wieku szkolnym określamy przy pomocy siatek centylowych, a w przypadku nieprawidłowości używamy również współczynnika BMI, który u prawidłowo rozwijającego się dziecka wynosi:

43 / 140

43. Testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad realizowane przez pielęgniarkę szkolną należą do działań:

44 / 140

44. Zgodnie z podejściem "siedliskowym" szkołę należy rozumieć jako miejsce, gdzie członkowie społeczności szkolnej nie tylko uczą się i pracują ale żyją w określonej zbiorowości. Czynniki decydujące o jakości środowiska społecznego szkoły to:

45 / 140

45. Celem standaryzacji w Medycynie szkolnej było:

46 / 140

46. Jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym są:

47 / 140

47. Do późnych następstw otyłości dzieci i młodzieży NIE należy:

48 / 140

48. Do pozawerbalnych technik gromadzenia informacji w medycynie szkolnej NIE należą/ży:

49 / 140

49. Główne założenia systemu opieki zdrowotnej nad uczniami to:

50 / 140

50. Diagnoza pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania odnosi się do:

51 / 140

51. Skrining to badanie zaliczone do badań:

52 / 140

52. Poradnictwo czynne stanowi istotny element:

53 / 140

53. W trakcie leczenia lekami cytostatycznymi pielęgniarką informuje chorego o bezwzględnym wykluczeniu z diety:

54 / 140

54. W chorobach układu oddechowego spirometryczne badanie czynnościowe pozwala określić:

55 / 140

55. U pacjentki przyjmującej leki psychotropowe, w związku z wystąpieniem niepokoju ruchowego z lękiem i niemożnością siedzenia należy podejrzewać:

56 / 140

56. Pomocnym kluczem w rozpoznaniu cierpienia jest właściwa:

57 / 140

57. Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna w domu pacjenta do czasu przybycia lekarza w przypadku wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc:

58 / 140

58. Peloidoterapia polega na leczeniu:

59 / 140

59. Do niefarmakologicznych metod leczenia zalecanych w nadciśnieniu tętniczym NIE należy:

60 / 140

60. Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

61 / 140

61. U osoby z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:

62 / 140

62. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

63 / 140

63. W leczeniu bólu nowotworowego najlepszą drogą podania leku jest droga:

64 / 140

64. Kompensacja to:

65 / 140

65. Szczególną postacią zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych jest postać tzw. wędrującego zapalenia. Jest/są to:

66 / 140

66. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

67 / 140

67. Jakie działania podejmiesz jeżeli Twoi podopieczni wybierają się na wycieczkę do Tunezji i Maroka i pytają czy szczepienia ochronne, którym byli poddani zabezpieczają ich przed zachorowaniem na choroby:

68 / 140

68. Do barier w komunikowaniu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze strony pacjenta należy:

69 / 140

69. Terapia uzależnienia od alkoholu obejmuje:

70 / 140

70. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

71 / 140

71. Suma punktów 15 w skali Waterlow, w ocenie ryzyka rozwoju odleżyn wskazuje na:

72 / 140

72. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75g glukozy w:

73 / 140

73. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

74 / 140

74. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

75 / 140

75. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

76 / 140

76. Najczęstszą przyczyną krwawienia podpajęczynówkowego jest:

77 / 140

77. Obecność świeżej krwi w stolcu:

78 / 140

78. Ból przewlekły jest definiowany jako ból, który nie ustępuje pomimo wygojenia się tkanek i:

79 / 140

79. Zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi podlegają następującym formom opieki:

80 / 140

80. Odwrotna izolacja polega na:

81 / 140

81. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego:

82 / 140

82. Aby uzyskać wysoką skuteczność leczenia przeciwbólowego leki należy podawać:

83 / 140

83. Do typowych powikłań długotrwałej cukrzycy NIE należy:

84 / 140

84. Do podstawowych objawów stwardnienia rozsianego należą:

85 / 140

85. Stwardnienie rozsiane spowodowane jest:

86 / 140

86. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi to:

87 / 140

87. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

88 / 140

88. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

89 / 140

89. Choroba Alzheimera to:

90 / 140

90. Który z modeli niepełnosprawności jest bliższy idei rehabilitacji:

91 / 140

91. Badania epidemiologiczne wykazały silny związek między otyłością brzuszną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Otyłość brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:

92 / 140

92. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta:

93 / 140

93. Charakterystycznym objawem depresji NIE jest:

94 / 140

94. Ocenę natężenia bólu nowotworowego dokonuje się za pomocą skali:

95 / 140

95. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) podawane jest:

96 / 140

96. Rekomendowanym przez WHO narzędziem do diagnozowania osób uzależnionych od alkoholu jest:

97 / 140

97. Przeciwwskazaniem do pobrania wymazu z błony śluzowej nosa do badania mikrobiologicznego jest:

98 / 140

98. Wśród kobiet choroba wieńcowa częściej niż u mężczyzn objawia się:

99 / 140

99. Pacjentka chora na schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo, która słyszy wrogie głosy i twierdzi, że ludzie cały czas ją obserwują, cierpi na urojenia:

100 / 140

100. Według skali VAS, ból mieszczący sie w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

101 / 140

101. Badanie kolonoskopowe wymaga dokładnego przygotowania jelita, co uzyskuje się poprzez:

102 / 140

102. Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się na uczucie osłabienia, bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienie, pocenie się twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie na mocz, ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy:

103 / 140

103. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

104 / 140

104. Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działania niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową dotyczy:

105 / 140

105. Owrzodzenia tętnicze:

106 / 140

106. Trening fizyczny podejmowany w celu pielęgnowania, usprawniania i umacniania zdrowia to:

107 / 140

107. Samobadanie piersi należy wykonywać:

108 / 140

108. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

109 / 140

109. W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego jamy brzusznej pacjent powinien przestrzegać zaleceń, z WYJĄTKIEM:

110 / 140

110. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

111 / 140

111. Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może być:

112 / 140

112. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

113 / 140

113. Wymień twierdzenie prawdziwe dotyczące wskaźnika WHR:

114 / 140

114. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

115 / 140

115. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. Należą do nich:

116 / 140

116. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u których występuje depresja:

117 / 140

117. Wybierz twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV):

118 / 140

118. Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być:

119 / 140

119. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić:

120 / 140

120. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 1%

0%