Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa rodzinnego.

/140

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Przedmiotem monitorowania i oceny jakości opieki zdrowotnej, a także opieki pielęgniarskiej są trzy główne elementy:

2 / 140

2. Benchmarking funkcyjny polega na:

3 / 140

3. Do szczegółowych standardów praktyki zawodowych pielęgniarek i położnych NIE należą:

4 / 140

4. Celem zasiłku stałego jest:

5 / 140

5. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej NIE należy/żą:

6 / 140

6. Dochód na osobę w rodzinie to:

7 / 140

7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to:

8 / 140

8. Zadania z zakresu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem, dotyczące prowadzenia monitoringu sytuacji dziecka, u rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej należy do zadań:

9 / 140

9. Podstawowym celem pomocy społecznej jest/są:

10 / 140

10. Zdolność pełnienia ról społecznych i utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi określamy jako:

11 / 140

11. Zamierzone lub niezamierzone wykluczenie z życia społecznego oraz procesy, które do tego prowadzą nazywamy:

12 / 140

12. Zadania pielęgniarki wobec biorcy świadczeń z zakresu zdrowia i choroby obejmują:

13 / 140

13. Główną rolę w kreowaniu międzynarodowej polityki zdrowotnej odgrywa:

14 / 140

14. W okresie wczesnego dzieciństwa działania promujące zdrowie powinny być ukierunkowane na:

15 / 140

15. Jakie formy oddziaływań na odbiorcę są wykorzystywane w edukacji zdrowotnej:

16 / 140

16. Komunikat wspierający np.: „to bardzo dobra decyzja, że chce Pani przestać palić papierosy, to ważne nie tylko dla Pani ale również dla Pani dziecka” ma na uwadze:

17 / 140

17. Podczas której międzynarodowej konferencji promocji zdrowia podkreślono szczególną rolę podstawowej opieki zdrowotnej w dążeniu do zapewnienia zdrowia dla wszystkich:

18 / 140

18. Porada udzielana pacjentowi powinna zawierać następujące cechy:

19 / 140

19. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej oznacza:

20 / 140

20. Zgodnie z koncepcją „pól zdrowia” M. Lalonda, który z niżej wymienionych czynników w najmniejszym stopniu wpływa na zdrowie człowieka:

21 / 140

21. Dorothy Orem, autorka teorii deficytu samoopieki definiuje pielęgniarstwo jako:

22 / 140

22. Modelem graficznym obrazującym założenia teorii M. Leininger jest:

23 / 140

23. Proces pielęgnowania jest:

24 / 140

24. Postawy przyzwolenia społecznego na złe traktowanie, dyskryminację osób starszych, to:

25 / 140

25. Pielęgniarka, która w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych powzięła podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, powinna zawiadomić policję:

26 / 140

26. W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej na posiedzeniu w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz:

27 / 140

27. Zjawisko prania mózgu, to:

28 / 140

28. Syndrom Sztokholmski, to:

29 / 140

29. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich jest formą przemocy:

30 / 140

30. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:

31 / 140

31. Jakie skale COG należy wykonać u pacjenta w podeszłym wieku, aby ocenić jego wydolność czynnościową w zakresie podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego:

32 / 140

32. „Zespół Słabości” (frailty) definiuje się jako współistnienie co najmniej trzech czynników:

33 / 140

33. Zespół poupadkowy to:

34 / 140

34. Cechy wyglądu pacjentki w starszym wieku przybierającej charakterystyczną przygarbioną postawę (tzw. garb wdowi),pozwalają na zdiagnozowanie:

35 / 140

35. Azotan srebra to preparat antyseptyczny, który działa miejscowo:

36 / 140

36. Odleżyna II stopnia wg skali Thorrance’a charakteryzuje się:

37 / 140

37. Celem hartowania kikuta po amputacji kończyny jest:

38 / 140

38. Niedożywienie będące następstwem przewlekłego niepowikłanego głodzenia, w którym dochodzi do zmniejszenia masy ciała i innych wskaźników antropometrycznych oraz wskaźników prawidłowych stężeń w surowicy krwi należy do typu:

39 / 140

39. Do form opieki nad osobami zależnymi, niesamodzielnymi w ramach systemu opieki zdrowotnej NIE zaliczamy:

40 / 140

40. Z punktu widzenia klinicznego otyłość typu gynoidalnego to otyłość:

41 / 140

41. Klasyczna triada objawów choroby Parkinsona to:

42 / 140

42. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia, pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia:

43 / 140

43. Za niskorosłe uznaje się dziecko, którego wysokość ciała odpowiada wartości:

44 / 140

44. Do świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej NIE należy:

45 / 140

45. Status pielęgniarek środowiskowych nadano pielęgniarkom szkolnym w:

46 / 140

46. Badanie przesiewowe służące do wykrywania zaburzeń widzenia barw wykonywane jest za pomocą:

47 / 140

47. Do pozawerbalnych technik gromadzenia informacji w medycynie szkolnej NIE należą/ży:

48 / 140

48. Otyłość rozpoznajemy u dzieci i młodzieży, gdy:

49 / 140

49. Zadania pielęgniarki szkolnej wynikają m. in. ze standardów postępowania oraz umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, która jest zawarta z:

50 / 140

50. Listy uczniów danej szkoły objętych opieką pielęgniarki szkolnej należy potwierdzać podpisaną przez dyrektorów szkół informacją o liczbie uczniów objętych opieką przez świadczeniodawcę i przekazać do wojewódzkiego oddziału NFZ:

51 / 140

51. W szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży - liczba uczniów przypadająca na jedną pielęgniarkę szkolną zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów oraz specyfiki danej szkoły. W szkołach typu C nie powinna ona przekraczać:

52 / 140

52. Test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza jest wykonywany u dziecka na etapie edukacji:

53 / 140

53. Pielęgniarka podczas wzajemnego poznawania się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi odgrywa rolę:

54 / 140

54. Kserostomia jest to:

55 / 140

55. Objawy pierwotne zgłaszane przez pacjenta z rakiem żołądka to:

56 / 140

56. Pielęgniarka stawiając diagnozę pielęgniarską w chorobach reumatycznych szczególna uwagę zwraca na:

57 / 140

57. Lęk przed otwartą przestrzenią, obecnością tłumu, sytuacją, z której utrudniona jest ucieczka do bezpiecznego miejsca to:

58 / 140

58. Podstawowym lekiem pierwszego stopnia drabiny analgetycznej jest:

59 / 140

59. Najczęstszą postacią otępienia jest:

60 / 140

60. W chorobach zapalnych stawów ból jest najsilniejszy w godzinach:

61 / 140

61. Do objawów klinicznych nadczynności tarczycy należy:

62 / 140

62. Jednym z kryterium rozpoznania przewlekłej choroby nerek jest wskaźnik przesączania kłębuszkowego (GFR). Wartość wskaźnika GFR świadcząca o przewlekłej chorobie nerek wynosi:

63 / 140

63. U pacjenta z cukrzycą typu 2–go w 1 fazie klinicznej neuroartropatii Charcota stopa jest:

64 / 140

64. Zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania i organizacji szczepień, odstęp między dwiema różnymi szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje powinien być nie krótszy niż:

65 / 140

65. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego NIE jest:

66 / 140

66. Wynik badania wskaźnika kostka - ramię sugerujący przewlekłe niedokrwienie kończyn to:

67 / 140

67. Nadciśnienie „białego fartucha” jest to:

68 / 140

68. U pacjentki przyjmującej leki psychotropowe, w związku z wystąpieniem niepokoju ruchowego z lękiem i niemożnością siedzenia należy podejrzewać:

69 / 140

69. Podstawowym badaniem stosowanym w rozpoznawaniu zaburzeń czynnościowych chorób układu oddechowego jest:

70 / 140

70. Chory otrzymujący opioidy, powinien jednocześnie otrzymywać:

71 / 140

71. Według skali VAS, ból mieszczący się w przedziale 7-10, należy traktować jako ból:

72 / 140

72. Kto był w Polsce prekursorką ruchu hospicyjnego:

73 / 140

73. Celem opieki paliatywnej jest:

74 / 140

74. W 10 roku życia matka może wykonać szczepienie przypominające swojemu dziecku, szczepionką przeciw:

75 / 140

75. Leukocytoza może mieć przyczyny fizjologiczne, takie jak:

76 / 140

76. Charakterystycznym objawem klinicznym twardziny układowej jest objaw:

77 / 140

77. Do objawów ostrej niewydolności nerek NIE należy/żą:

78 / 140

78. Głównym czynnikiem etiologicznym choroby wrzodowej żołądka jest:

79 / 140

79. Dla rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego istotne znaczenie miał model relacji międzyludzkich autorstwa:

80 / 140

80. Celem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego NIE jest:

81 / 140

81. Podwyższone stężenie którego antygenu występuje w raku gruczołu krokowego:

82 / 140

82. Występujące u pacjenta omamy będą objawiały się w następujący sposób:

83 / 140

83. Obecność świeżej krwi w stolcu:

84 / 140

84. Przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy to choroba:

85 / 140

85. Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia działania niepożądanego preparatów żelaza podawanych drogą domięśniową dotyczy:

86 / 140

86. Rehabilitacja społeczna realizowana jest głównie przez:

87 / 140

87. Zgodnie z kalendarzem szczepień szczepienie przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka szczepienia podstawowego)podawane jest:

88 / 140

88. Szczepienie przeciwko GRUŹLICY i WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY typu B po urodzeniu dziecka odbywa się w ciągu:

89 / 140

89. W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) początkowe zapalenie zazwyczaj dotyczy:

90 / 140

90. Decydującą rolę w patofizjologii choroby zakrzepowo–zatorowej odgrywa triada Virchofa. W jej skład wchodzą elementy:

91 / 140

91. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy w formie:

92 / 140

92. Pielęgniarka wykonując pomiar stężenia glukozy w pełnej krwi włośniczkowej musi pamiętać, iż wartości są o:

93 / 140

93. Dieta w przewlekłym zapaleniu trzustki powinna być:

94 / 140

94. Preferowanym miejscem świadczenia specjalistycznej opieki paliatywnej jest:

95 / 140

95. W przypadku wystąpienia zaparć pielęgniarka powinna pacjentowi zalecić:

96 / 140

96. Samobadanie piersi należy wykonywać:

97 / 140

97. Zastosowanie przymusu bezpośredniego u osoby z zaburzeniami psychicznymi jest uzasadnione gdy:

98 / 140

98. Wśród objawów klinicznych moczówki prostej NIE występuje:

99 / 140

99. Pacjenci z niewydolnością nerek powinni ograniczyć spożywanie warzyw i owoców, które mają dużą zawartość soli mineralnych. Należą do nich:

100 / 140

100. Według CCS III klasa nasilenia dławicy piersiowej, to dolegliwości występujące:

101 / 140

101. Do głównych objawów podmiotowych chorób żył NIE należy/ą:

102 / 140

102. Osoby z niepełnosprawnością sensoryczną to osoby:

103 / 140

103. Kompensacja to:

104 / 140

104. W trakcie doustnego testu tolerancji glukozy pielęgniarka rozpuszcza 75 g glukozy w:

105 / 140

105. U mężczyzn wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego może utrudniać:

106 / 140

106. Przyczyną przednerkową ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest:

107 / 140

107. Trening fizyczny podejmowany w celu pielęgnowania, usprawniania i umacniania zdrowia to:

108 / 140

108. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie:

109 / 140

109. Celem nebulizacji chorego wentylowanego mechanicznie NIE jest:

110 / 140

110. Matka 15 miesięcznego dziecka, podaje w wywiadzie przebycie zachorowania dziecka na różyczkę, matka wie również, że nie jest to przeciwwskazanie do szczepienia i chciałaby zaszczepić dziecko na ODRĘ, ŚWINKĘ lub RÓŻYCZKĘ, po upływie jakiego czasu od wyzdrowienia może zostać wykonane szczepienie:

111 / 140

111. Do objawów przewlekłego niedokrwienia kończyn NIE należy:

112 / 140

112. Niezbędny czynnik budujący zaufanie to:

113 / 140

113. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania koronarografii jest:

114 / 140

114. W jakim celu posługujemy się skalą Lovetta:

115 / 140

115. Choroba w rodzinie i jej „pozytywne konsekwencje”, to:

116 / 140

116. Do typowych objawów klinicznych kamicy moczowej należy:

117 / 140

117. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi to:

118 / 140

118. Terapeutyczny wskaźnik INR w czasie leczenia acenokumarolem z powodu utrwalonego migotania przedsionków powinien wynosić:

119 / 140

119. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest:

120 / 140

120. Najważniejszym źródłem wsparcia dla chorego jest:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować lek i zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka / położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności(skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 66%

0%

Chcesz zobaczyć całość? 

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa rodzinnego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”