/140

WIOSNA 2022

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

2 / 140

2. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

3 / 140

3. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem

4 / 140

4. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

5 / 140

5. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

6 / 140

6. Zapobieganie uzależnieniom przez wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży jest głównym celem programu:

7 / 140

7. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

8 / 140

8. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

9 / 140

9. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego pierwszym głównym celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Jeden z wymienionych celów szczegółowych NIE jest realizowany w ramach tego celu:

10 / 140

10. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

11 / 140

11. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

12 / 140

12. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

13 / 140

13. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

14 / 140

14. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

15 / 140

15. Psychiatrię środowiskową należy docenić za:

16 / 140

16. Czy pobyt pacjenta w oddziale dziennym wyklucza hospitalizację całodobową?

17 / 140

17. Założenia psychiatrii środowiskowej dążą między innymi do:

18 / 140

18. Które z poniższych stwierdzeń charakteryzujących zespół Retta jest FAŁSZYWE:

19 / 140

19. Wg obowiązującej klasyfikacji ICD-10, kod diagnostyczny F32.3 oznacza:

20 / 140

20. Model pielęgnowania wg Nancy Roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym koncentruje się szczególnie na:

21 / 140

21. Leczenie substytucyjne metadonem prowadzone jest u osób uzależnionych od:

22 / 140

22. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami lękowymi wymienia się:

23 / 140

23. W terapii zespołów depresyjnych występujących w przebiegu nawracających zaburzeń afektywnych, stosowanie przez kilka tygodni (od 4 do 8 tygodni) terapeutycznych dawek leków przeciwdepresyjnych celem uzyskania remisji nazywamy:

24 / 140

24. Klaryfikowanie jako zachowanie terapeutyczne porządkujące komunikację polega na:

25 / 140

25. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

26 / 140

26. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

27 / 140

27. Wystąpienie jednego lub więcej epizodów depresyjnych i co najmniej jednego epizodu hipomaniakalnego przy zachowaniu, że czas okresów depresji wielokrotnie przewyższa czas okresów hipomanii (do 30 razy), charakteryzuje:

28 / 140

28. Objawy zespołu odstawienia po zaprzestaniu terapii lekiem przeciwdepresyjnym najczęściej obserwowane są po odstawieniu leku przeciwdepresyjnego z grupy

29 / 140

29. U osób w wieku podeszłym jeden z wymienionych problemów zdrowotnych występuje stosunkowo rzadko:

30 / 140

30. „Nie jestem pewna, czy to, co nazywa pani głosem wewnętrznym, oznacza pani własną myśl czy narzuconą z zewnątrz” – jest to przykład:

31 / 140

31. Zdrowie psychiczne według A. Antonovskiego to:

32 / 140

32. Kinezjetyka zajmuje się:

33 / 140

33. W psychiatrycznej praktyce zawodowej pielęgniarka często spotyka się z problemem nieprzyjmowania zleconych leków przez pacjentów, wówczas powinna:

34 / 140

34. Zdań typu: „Głowa do góry”, „Wszystko będzie OK” w relacji terapeutycznej pielęgniarka psychiatryczna – chory psychicznie należy:

35 / 140

35. Zminimalizowanie ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego to ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, dlatego w postępowaniu z takimi osobami powinna dążyć do

36 / 140

36. Autentyczność w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

37 / 140

37. Oferowanie siebie w komunikowaniu się z chorym psychicznie to:

38 / 140

38. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

39 / 140

39. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

40 / 140

40. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

41 / 140

41. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

42 / 140

42. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

43 / 140

43. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

44 / 140

44. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

45 / 140

45. W opiece nad pacjentką z anoreksją, która ma zmniejszone łaknienie, NIE podejmiesz:

46 / 140

46. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

47 / 140

47. Dorothei Orem w swym modelu wymienia typy systemów pielęgniarstwa, do których zalicza:

48 / 140

48. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

49 / 140

49. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

50 / 140

50. W modelu M. Leininger zawarte jest pojęcie uniwersalizmu kulturowego troskliwości. Pojęcie to określa:

51 / 140

51. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

52 / 140

52. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

53 / 140

53. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

54 / 140

54. Celem opieki nad pacjentem starszym z depresją, z poczuciem osamotnienia i poczuciem beznadziejności, które może prowadzić do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

55 / 140

55. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z

56 / 140

56. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

57 / 140

57. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

58 / 140

58. Trzeci etap procesu pielęgnowania według modelu Betty Neuman dotyczy:

59 / 140

59. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

60 / 140

60. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

61 / 140

61. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

62 / 140

62. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

63 / 140

63. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

64 / 140

64. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

65 / 140

65. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną, można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

66 / 140

66. Pacjent w oddziale psychiatrycznym jest napięty wewnętrznie, spowolniony, ma trudności z mobilizacją do codziennych czynności, przeważnie leży w łóżku. Sugeruje się podejmowanie działań muzykoterapeutycznych według kolejnych faz

67 / 140

67. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

68 / 140

68. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

69 / 140

69. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

70 / 140

70. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

71 / 140

71. Który z modeli koncepcyjnych pielęgnowania odnosi się do pacjenta jako otwartego systemu, złożonego z części, które są ze sobą we współzależności, a cały system jest w stałej interakcji z otoczeniem, które oddziałuje na jednostkę poprzez stresory:

72 / 140

72. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

73 / 140

73. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

74 / 140

74. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

75 / 140

75. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

76 / 140

76. Do oddziału zaburzeń lękowych zostaje przyjęty pacjent 45 lat, który pochodzi z Indii, słabo mówi po polsku. Psychopatologia wskazuje na zaburzenie rzadkie i raczej charakterystyczne dla innej społeczności kulturowej. Który z modeli pielęgnowania można zastosować w opiece nad pacjentem?

77 / 140

77. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

78 / 140

78. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

79 / 140

79. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

80 / 140

80. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

81 / 140

81. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

82 / 140

82. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

83 / 140

83. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

84 / 140

84. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

85 / 140

85. Pacjent mówi, że jest prześladowany, jego sąsiad próbuje go otruć, przez dziurkę od klucza wpuszcza trujący gaz do mieszkania. W działaniach opiekuńczych NIE powinno mieć miejsca:

86 / 140

86. Ocena stereognozji może polegać na poleceniu, żeby pacjent zamknął oczy i dłońmi rozpoznał znany przedmiot, który użytkuje na co dzień. Jeśli pacjent nie rozpozna przedmiotu mimo braku zaburzeń czucia dotyku, zjawisko to nazywać się będzie:

87 / 140

87. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

88 / 140

88. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

89 / 140

89. W pielęgniarskiej ocenie ryzyka popełnienia samobójstwa, skali NGASR (The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk), najwyższą wartość punktową (po 3 punkty) przypisane mają następujące zdarzenia:

90 / 140

90. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. Z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi:

91 / 140

91. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

92 / 140

92. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

93 / 140

93. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

94 / 140

94. Dziecko, które próbuje gwałtownie zniszczyć swoje biurko, jest w:

95 / 140

95. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

96 / 140

96. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

97 / 140

97. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

98 / 140

98. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

99 / 140

99. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe:

100 / 140

100. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

101 / 140

101. Pacjentka lat 65, została przyjęta na oddział psychogeriatryczny po przedawkowaniu leków w celach samobójczych. W młodości już była hospitalizowana z powodu depresji poporodowej. Od 5 lat pacjentka jest mniej aktywna, ostatnio nastrój pogarsza się. Pacjentka jest introwertyczką, jest religijna. Które z wymienionych działań były słuszne

102 / 140

102. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

103 / 140

103. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

104 / 140

104. Tzw. „zespół amotywacyjny” często jest obserwowany u osób przewlekle używających:

105 / 140

105. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

106 / 140

106. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

107 / 140

107. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

108 / 140

108. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem uzależnionym wymienia się

109 / 140

109. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

110 / 140

110. Do tzw. markerów przewlekłego picia alkoholu NIE zalicza się:

111 / 140

111. W trakcie rehabilitacji psychiatrycznej zbyt powolne włączanie pacjenta w życie społeczne może powodować:

112 / 140

112. Muzykoterapia czynna polega na tym, że pacjenci:

113 / 140

113. Jednoczasowe oddziaływania na różne sfery życia pacjenta jest charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

114 / 140

114. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

115 / 140

115. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

116 / 140

116. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

117 / 140

117. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

118 / 140

118. Objaw piloerekcji jest charakterystyczny dla:

119 / 140

119. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

120 / 140

120. Najpowszechniejszą strategią długoterminowego leczenia osób uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy tak, aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 27%

0%