/140

WIOSNA 2021

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Kogo zawiadamia kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia

2 / 140

2. Na oddziałach psychiatrycznych dla niepoczytalnych sprawców przestępstw obowiązuje zasada:

3 / 140

3. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

4 / 140

4. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

5 / 140

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

6 / 140

6. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

7 / 140

7. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

8 / 140

8. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

9 / 140

9. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu, to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

10 / 140

10. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

11 / 140

11. Czy osoba, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję?

12 / 140

12. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

13 / 140

13. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

14 / 140

14. Funkcjonowanie psychiki jest uwarunkowane działaniem mechanizmów selekcjonujących, których komponentem pełniącym funkcje ukierunkowujące człowieka na odbieranie lub odrzucanie informacji pełni:

15 / 140

15. Czy NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem biorącym udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022:

16 / 140

16. Niezbędnymi działaniami legislacyjnymi, w szczególności mającymi na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, są:

17 / 140

17. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi:

18 / 140

18. Szczególnie zalecaną techniką komunikacji z pacjentem przejawiającym objawy psychotyczne (omamy, urojenia), przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

19 / 140

19. U niektórych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową występuje przebieg z tzw. ultraszybką zmianą faz, kiedy to:

20 / 140

20. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

21 / 140

21. „Zespół amotywacyjny” z obniżoną motywacją i spontanicznością, zmniejszoną umiejętnością uczenia się złożonego materiału, zaburzeniami pamięci świeżej i chwiejnością emocjonalną jest następstwem:

22 / 140

22. Konsekwentnie odgrywana przez pacjenta przez kilka dni symulacja może przejść w tzw.:

23 / 140

23. Która z sześciu ról pełnionych przez pielęgniarkę H. Peplau uznaje za najważniejszą funkcję w pielęgniarstwie psychiatrycznym:

24 / 140

24. Bad trip (zła podróż) to odlot po zażyciu:

25 / 140

25. W fazie eksploracji relacji terapeutycznej pielęgniarka-pacjent z zaburzeniami psychicznymi zadania pielęgniarki:

26 / 140

26. Wzorce picia alkoholu, które mogą przyczynić się do powstania uzależnienia i wynikają z obserwacji rodziny i krewnych (modelowanie) oraz są przenoszone na kolejne pokolenia należą do czynników:

27 / 140

27. Do czynników osobowościowych zwiększających ryzyko popadnięcia w uzależnienie NIE należy występowanie cech osobowości

28 / 140

28. Najczęściej występującym zaburzeniem świadomości u osób w wieku podeszłym jest:

29 / 140

29. Pojawienie się utraty kontroli nad piciem alkoholu pomimo poważnych negatywnych skutków zdrowotnych i życiowych jest charakterystyczne dla:

30 / 140

30. Zminimalizowanie ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego to ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, dlatego w postępowaniu z takimi osobami powinna dążyć do

31 / 140

31. Komunikowanie terapeutyczne to:

32 / 140

32. Pielęgniarka może podejmować próbę przybliżania rzeczywistości pacjentowi z urojeniami, omamami, jako alternatywnej możliwości postrzegania świata w fazie komunikowania

33 / 140

33. Niedostateczne informacje przekazywane pacjentowi, lekceważenie potrzeby całościowego podejścia do pacjenta, egocentryczna postawa pielęgniarki, to tylko niektóre przykłady błędów:

34 / 140

34. W kontakcie z pacjentem agresywnym główną umiejętnością pielęgniarki powinno być:

35 / 140

35. „Nie jestem pewna, czy to, co nazywa pani głosem wewnętrznym, oznacza pani własną myśl czy narzuconą z zewnątrz” – jest to przykład:

36 / 140

36. Podstawą komunikowania interpersonalnego jest poprawne komunikowanie z samym sobą. Wyznacznikiem poprawnego komunikowania się z samym sobą jest m.in. celowość, która polega na:

37 / 140

37. Kinezjetyka zajmuje się:

38 / 140

38. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

39 / 140

39. W modelu M. Leininger zawarte jest pojęcie uniwersalizmu kulturowego troskliwości. Pojęcie to określa:

40 / 140

40. W terapii indywidualnej dokonuje się wyboru technik terapeutycznych. Jedną z nich jest interweniowanie (klaryfikowanie, konfrontowanie, interpretowanie, sugerowanie). Proszę wybrać właściwe określenie wyżej wymienionego podejścia terapeutycznego:

41 / 140

41. Pacjenci z myślami samobójczymi mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

42 / 140

42. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

43 / 140

43. Teorię deficytów samoopieki opracowała:

44 / 140

44. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

45 / 140

45. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

46 / 140

46. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

47 / 140

47. Dziecko, które próbuje gwałtownie zniszczyć swoje biurko, jest w:

48 / 140

48. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

49 / 140

49. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

50 / 140

50. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

51 / 140

51. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

52 / 140

52. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

53 / 140

53. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

54 / 140

54. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

55 / 140

55. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

56 / 140

56. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

57 / 140

57. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

58 / 140

58. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

59 / 140

59. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

60 / 140

60. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

61 / 140

61. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe:

62 / 140

62. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

63 / 140

63. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

64 / 140

64. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

65 / 140

65. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

66 / 140

66. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

67 / 140

67. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

68 / 140

68. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

69 / 140

69. Podczas badania pacjenta od wielu lat uzależnionego od alkoholu stwierdzasz podczas badania palpacyjnego wątroby, że wynik badania jest:

70 / 140

70. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi często ma problem z ciśnieniem tętniczym krwi np. ortostatyczne spadki ciśnienia,nadciśnienie czy niedociśnienie spowodowane farmakoterapią.Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

71 / 140

71. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

72 / 140

72. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

73 / 140

73. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

74 / 140

74. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

75 / 140

75. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne. Mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne.

76 / 140

76. Ocena stereognozji może polegać na poleceniu, żeby pacjent zamknął oczy i dłońmi rozpoznał znany przedmiot, który użytkuje na co dzień. Jeśli pacjent nie rozpozna przedmiotu mimo braku zaburzeń czucia dotyku, zjawisko to nazywać się będzie:

77 / 140

77. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

78 / 140

78. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

79 / 140

79. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

80 / 140

80. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

81 / 140

81. Jakie podejmiesz interwencje lub powinna je podjąć rodzina wobec pacjenta starszego z zaburzeniami poznawczymi, z zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej:

82 / 140

82. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

83 / 140

83. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

84 / 140

84. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

85 / 140

85. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

86 / 140

86. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

87 / 140

87. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

88 / 140

88. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

89 / 140

89. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

90 / 140

90. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

91 / 140

91. W opiece nad pacjentką z anoreksją, która ma zmniejszone łaknienie, NIE podejmiesz:

92 / 140

92. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

93 / 140

93. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

94 / 140

94. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

95 / 140

95. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

96 / 140

96. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

97 / 140

97. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

98 / 140

98. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

99 / 140

99. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

100 / 140

100. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

101 / 140

101. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

102 / 140

102. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia” stanowią:

103 / 140

103. Uczenie chorego nawiązywania kontaktów z osobami spoza rodziny oraz rozwijanie spontaniczności poprzez trening umiejętności i rozwój systemu wsparcia społecznego to oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie:

104 / 140

104. Zasada wielokierunkowości oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

105 / 140

105. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

106 / 140

106. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

107 / 140

107. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

108 / 140

108. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

109 / 140

109. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

110 / 140

110. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

111 / 140

111. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem uzależnionym wymienia się

112 / 140

112. Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji :

113 / 140

113. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

114 / 140

114. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne - potrzebne do życia, uczenia się i pracy, przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem jest celem:

115 / 140

115. Możliwość korzystania przez osobę chorą psychicznie z poradnictwa i szkolenia, celem uzyskania lub utrzymania zatrudnienia nazywa się:

116 / 140

116. Muzykoterapia czynna polega na tym, że pacjenci:

117 / 140

117. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

118 / 140

118. O trwałości ćwiczonych przez pacjenta umiejętności społecznych decyduje ich:

119 / 140

119. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

120 / 140

120. Indywidualny plan rehabilitacji pacjenta, któremu udzielane są świadczenia zdrowotne w szpitalu psychiatrycznym ustalany jest wspólnie przez:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom, jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice) to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 3%

0%