/140

WIOSNA 2020

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

2 / 140

2. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

3 / 140

3. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

4 / 140

4. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

5 / 140

5. Kogo zawiadamia kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

6 / 140

6. Czy osoba, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję?

7 / 140

7. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

8 / 140

8. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

9 / 140

9. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe

10 / 140

10. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem

11 / 140

11. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

12 / 140

12. Autorem definicji Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest

13 / 140

13. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

14 / 140

14. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

15 / 140

15. Czy pobyt pacjenta w oddziale dziennym wyklucza hospitalizację całodobową?

16 / 140

16. Głównymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są:

17 / 140

17. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi:

18 / 140

18. Do jakościowych zaburzeń świadomości NIE zalicza się:

19 / 140

19. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi wg klasyfikacji ICD-10 tiki przemijające trwają do

20 / 140

20. Do czynników osobowościowych zwiększających ryzyko popadnięcia w uzależnienie NIE należy występowanie cech osobowości

21 / 140

21. Uznaną metodą leczenia bulimii jest psychoterapia. Najwięcej danych potwierdzających dobry efekt leczenia bulimii w początkowym okresie terapii dotyczy:

22 / 140

22. W rozpoznawaniu uzależnienia wg ICD-10 nie bierze się pod uwagę jednego z wymienionych objawów

23 / 140

23. Do benzodiazepin działających krótko (do 5godzin) należy

24 / 140

24. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami lękowymi wymienia się

25 / 140

25. Podstawowym celem w pierwszej fazie leczenia jadłowstrętu psychicznego jest

26 / 140

26. Objawy zespołu odstawienia po zaprzestaniu terapii lekiem przeciwdepresyjnym najczęściej obserwowane są po odstawieniu leku przeciwdepresyjnego z grupy

27 / 140

27. Która z sześciu ról pełnionych przez pielęgniarkę, H. Peplau uznaje za najważniejszą funkcję w pielęgniarstwie psychiatrycznym?

28 / 140

28. Zaburzenie preferencji seksualnych (parafilia) zwane skatologią, to

29 / 140

29. Do objawów majaczenia u pacjentów w wieku podeszłym należą między innymi omamy - zazwyczaj

30 / 140

30. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

31 / 140

31. Model komunikacji zaproponowany przez H. Sęk między nadawcą a odbiorcą składa się z następujących części

32 / 140

32. Pielęgniarka może podejmować próbę przybliżania rzeczywistości pacjentowi z urojeniami, omamami, jako alternatywnej możliwości postrzegania świata w fazie komunikowania

33 / 140

33. Zminimalizowanie ryzyka samobójstwa u pacjenta depresyjnego to ogromne wyzwanie w pracy pielęgniarki psychiatrycznej, dlatego w postępowaniu z takimi osobami powinna dążyć do

34 / 140

34. Jeśli pielęgniarka własną wypowiedzią przekazuje pacjentowi, jak odebrała jego wypowiedź i co w niej było najważniejsze, wówczas stosuje

35 / 140

35. Komunikowanie terapeutyczne to:

36 / 140

36. W kontakcie z pacjentem agresywnym główną umiejętnością pielęgniarki powinno być:

37 / 140

37. W psychiatrycznej praktyce zawodowej pielęgniarka często spotyka się z problemem nieprzyjmowania zleconych leków przez pacjentów, wówczas powinna:

38 / 140

38. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

39 / 140

39. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

40 / 140

40. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

41 / 140

41. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby za główny cel pielęgnacyjny uważa się

42 / 140

42. Opiekując się pacjentką w młodym wieku chorującą na anoreksję, która nie ma poczucia choroby i odrzuca wsparcie, NIE powinno się

43 / 140

43. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

44 / 140

44. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

45 / 140

45. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

46 / 140

46. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej:

47 / 140

47. Peplau w procesie relacji terapeutycznej wyróżniła fazy. Jedna z nich podejmowana jest wobec pacjenta, który czuje, ze jego sytuacja jest niezrozumiała, szuka pomocy, czasami brakuje mu bezpieczeństwa. Obejmuje działania jak wspólne z pacjentem wyjaśnianie problemu, stosowanie technik takich jak uważne słuchanie, zachęcanie do zadawania pytań czy okazywania emocji i obserwowanie pacjenta. Jaka to faza budowania relacjiterapeutycznej:

48 / 140

48. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

49 / 140

49. Pacjent w oddziale psychiatrycznym jest napięty wewnętrznie, spowolniony, ma trudności z mobilizacją do codziennych czynności, przeważnie leży w łóżku. Sugeruje się podejmowanie działań muzykoterapeutycznych według kolejnych faz

50 / 140

50. Dla dokładnego poznania pacjenta stosuje się systemy:

51 / 140

51. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

52 / 140

52. Pacjenci z myślami samobójczymi mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

53 / 140

53. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

54 / 140

54. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

55 / 140

55. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

56 / 140

56. Jakie podejmiesz interwencje lub powinna je podjąć rodzina wobec pacjenta starszego z zaburzeniami poznawczymi, z zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej

57 / 140

57. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

58 / 140

58. Do oddziału zaburzeń lękowych zostaje przyjęty pacjent 45 lat, który pochodzi z Indii, słabo mówi po polsku. Psychopatologia wskazuje na zaburzenie rzadkie i raczej charakterystyczne dla innej społeczności kulturowej. Który z modeli pielęgnowania można zastosować w opiece nad pacjentem?

59 / 140

59. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

60 / 140

60. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

61 / 140

61. W jednym z modelu pielęgnowania opieka skupia się na aktywnościach pacjenta, w tym ocena aktywności może być dokonywana na skali zależność/niezależność. Jest to model pielęgnowania według

62 / 140

62. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

63 / 140

63. Do najważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego w rodzinie należą:

64 / 140

64. U pacjenta ze schizofrenią terapia kreatywna:

65 / 140

65. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

66 / 140

66. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. Przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

67 / 140

67. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

68 / 140

68. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

69 / 140

69. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z

70 / 140

70. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem, składa się na:

71 / 140

71. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

72 / 140

72. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na

73 / 140

73. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe?

74 / 140

74. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

75 / 140

75. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

76 / 140

76. Kryzys rozwojowy rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju

77 / 140

77. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

78 / 140

78. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

79 / 140

79. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

80 / 140

80. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

81 / 140

81. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

82 / 140

82. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń

83 / 140

83. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez

84 / 140

84. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

85 / 140

85. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

86 / 140

86. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez

87 / 140

87. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

88 / 140

88. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m. in. poprzez

89 / 140

89. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

90 / 140

90. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

91 / 140

91. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

92 / 140

92. W pielęgniarskiej ocenie ryzyka popełnienia samobójstwa, skali NGASR (The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk), najwyższą wartość punktową (po 3 punkty) przypisane mają następujące zdarzenia:

93 / 140

93. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

94 / 140

94. Intensywne przeżywanie dolegliwości somatycznych przez pacjenta w wieku podeszłym, wywołane jest często nastawieniem hipochondrycznym. Pielęgniarka może zmniejszyć próg bólowy poprzez podejmowanie działań

95 / 140

95. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

96 / 140

96. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

97 / 140

97. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

98 / 140

98. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

99 / 140

99. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego

100 / 140

100. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

101 / 140

101. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. Z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi:

102 / 140

102. Objaw piloerekcji jest charakterystyczny dla:

103 / 140

103. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

104 / 140

104. Jednoczasowe oddziaływania na różne sfery życia pacjenta jest charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

105 / 140

105. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych

106 / 140

106. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

107 / 140

107. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

108 / 140

108. Możliwość korzystania przez osobę chorą psychicznie z poradnictwa i szkolenia celem uzyskania lub utrzymania zatrudnienia nazywa się

109 / 140

109. Zastosowanie umiejętności w kontekście społecznym, czyli przeniesienie nabytych umiejętności z warunków, w których zostały nauczone na sytuacje naturalne, określa się terminem:

110 / 140

110. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji opracowanym przez:

111 / 140

111. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

112 / 140

112. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

113 / 140

113. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

114 / 140

114. Podstawowymi formami aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych psychicznie jest udział tych osób w:

115 / 140

115. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji osoba chora psychicznie może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 mies., z możliwością przedłużenia do 6 mies., a dotyczy to uczestnika:

116 / 140

116. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem uzależnionym wymienia się

117 / 140

117. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne - potrzebne do życia, uczenia się i pracy, przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem jest celem:

118 / 140

118. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

119 / 140

119. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

120 / 140

120. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ) nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom, jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice) to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 81%

0%