/140

WIOSNA 2019

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

2 / 140

2. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego pierwszym głównym promocja zdrowia celem psychicznego jest i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Jeden z wymienionych celów szczegółowych NIE jest realizowany w ramach tego celu:

3 / 140

3. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

4 / 140

4. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

5 / 140

5. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

6 / 140

6. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

7 / 140

7. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

8 / 140

8. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

9 / 140

9. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

10 / 140

10. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

11 / 140

11. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

12 / 140

12. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

13 / 140

13. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

14 / 140

14. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję:

15 / 140

15. Głównymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są:

16 / 140

16. Kto kieruje realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego:

17 / 140

17. Wszystkie rodzaje form służb psychiatrycznych, skoordynowane i powiązane w funkcjonalny system, powinny też współpracować z:

18 / 140

18. Klaryfikowanie jako zachowanie terapeutyczne porządkujące komunikację polega na:

19 / 140

19. Do benzodiazepin działających krótko (do 5 godzin) należy:

20 / 140

20. Model pielęgnowania wg Nancy Roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym koncentruje się szczególnie na:

21 / 140

21. W terapii zespołów depresyjnych występujących w przebiegu nawracających zaburzeń afektywnych, stosowanie przez kilka tygodni (od 4 do 8 tygodni) terapeutycznych dawek leków przeciwdepresyjnych celem uzyskania remisji nazywamy:

22 / 140

22. Niefarmakologiczną metodą leczenia schizofrenii jest m.in.psychoterapia poznawczo-behawioralna, w toku której pacjent:

23 / 140

23. Badanie psychiatryczne funkcji poznawczych nie obejmuje oceny:

24 / 140

24. Szczególnie zalecaną techniką komunikacji z pacjentem przejawiającym objawy psychotyczne (omamy, urojenia), przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

25 / 140

25. Nadmierną wrażliwością na niepowodzenia, niezdolnością do wybaczania zniewag, podejrzliwością i tendencją do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych, a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, cechuje się osobowość:

26 / 140

26. Zespół depresyjny to stan obniżonego nastroju, smutku i przygnębienia utrzymujący się co najmniej:

27 / 140

27. Najczęściej występującym zaburzeniem świadomości u osób w wieku podeszłym jest:

28 / 140

28. Omamy pamięciowe to:

29 / 140

29. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

30 / 140

30. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

31 / 140

31. „Nie jestem pewna, czy to, co nazywa pani głosem wewnętrznym,oznacza pani własną myśl czy narzuconą z zewnątrz” – jest to przykład:

32 / 140

32. Zdań typu: „Głowa do góry”, „Wszystko będzie OK” w relacji terapeutycznej pielęgniarka psychiatryczna – chory psychicznie należy:

33 / 140

33. Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost umiejętności społecznych i wzmocnienie poczucia skuteczności, to cele komunikowania terapeutycznego z pacjentem:

34 / 140

34. W kontakcie z pacjentem agresywnym główną umiejętnością pielęgniarki powinno być:

35 / 140

35. Pacjenci agresywni są diagnozowani jako:

36 / 140

36. Komunikowanie terapeutyczne to:

37 / 140

37. Sprawcy przemocy:

38 / 140

38. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

39 / 140

39. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

40 / 140

40. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

41 / 140

41. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

42 / 140

42. W teorii D. Orem istnieje termin potrzeby w zakresie samoopieki. Jakie główne kategorie potrzeb wymienia D. Orem:

43 / 140

43. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

44 / 140

44. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

45 / 140

45. W modelu M. Leininger zawarte jest pojęcie uniwersalizmu kulturowego troskliwości. Pojęcie to określa:

46 / 140

46. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

47 / 140

47. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

48 / 140

48. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

49 / 140

49. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

50 / 140

50. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

51 / 140

51. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

52 / 140

52. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby, za główny cel pielęgnacyjny uważa się:

53 / 140

53. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

54 / 140

54. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

55 / 140

55. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

56 / 140

56. Ocena stereognozji może polegać na poleceniu, żeby pacjent zamknął oczy i dłońmi rozpoznał znany przedmiot, który użytkuje na co dzień. Jeśli pacjent nie rozpozna przedmiotu mimo braku zaburzeń czucia dotyku, zjawisko to nazywać się będzie:

57 / 140

57. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

58 / 140

58. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją nie wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

59 / 140

59. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

60 / 140

60. Dla dokładnego poznania pacjenta stosuje się systemy:

61 / 140

61. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

62 / 140

62. Dziecko, które próbuje gwałtownie zniszczyć swoje biurko, jest w:

63 / 140

63. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

64 / 140

64. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. Przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

65 / 140

65. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi często ma problem z ciśnieniem tętniczym krwi np. ortostatyczne spadki ciśnienia,nadciśnienie czy niedociśnienie spowodowane farmakoterapią.Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

66 / 140

66. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu granicznego należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

67 / 140

67. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

68 / 140

68. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

69 / 140

69. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

70 / 140

70. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

71 / 140

71. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

72 / 140

72. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

73 / 140

73. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

74 / 140

74. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

75 / 140

75. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

76 / 140

76. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

77 / 140

77. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

78 / 140

78. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

79 / 140

79. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

80 / 140

80. Intencją aktu samookaleczenia adolescenta nie musi być chęć uczynienia sobie poważnej krzywdy lecz:

81 / 140

81. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

82 / 140

82. Madelaine Leininger określa w swym modelu osiemnaście podstawowych pojęć, jednak podaje również kilka nadrzędnych. Należą do nich:

83 / 140

83. W terapii indywidualnej dokonuje się wyboru technik terapeutycznych. Jedną z nich jest interweniowanie (klaryfikowanie, konfrontowanie, interpretowanie, sugerowanie). Proszę wybrać właściwe określenie wyżej wymienionego podejścia terapeutycznego:

84 / 140

84. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

85 / 140

85. Pacjenci z myślami samobójczymi mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

86 / 140

86. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

87 / 140

87. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

88 / 140

88. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej:

89 / 140

89. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne, mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne, opisywane przez pacjenta objawy mogą wskazywać na:

90 / 140

90. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

91 / 140

91. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

92 / 140

92. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

93 / 140

93. Pacjent dowiaduje się, że choruje na przewlekłą, nawracającą chorobę o niewyjaśnionej etiologii. Pielęgniarka podejmuje interwencje wspierające. Którą z ról w relacji z pacjentem przyjmie jako najistotniejszą w tym przypadku:

94 / 140

94. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

95 / 140

95. Intensywne przeżywanie dolegliwości somatycznych przez pacjenta w wieku podeszłym, wywołane jest często nastawieniem hipochondrycznym. Pielęgniarka może zmniejszyć próg bólowy poprzez podejmowanie działań:

96 / 140

96. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

97 / 140

97. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

98 / 140

98. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m. in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

99 / 140

99. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

100 / 140

100. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

101 / 140

101. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem, składa się na:

102 / 140

102. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

103 / 140

103. Zbyt wysokie wymagania wobec pacjenta chorego psychicznie, które stanowią podstawę do jego rezygnacji z udziału w dalszej rehabilitacji, są następstwem nie zastosowania zasady:

104 / 140

104. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji opracowanym przez:

105 / 140

105. Uczenie chorego nawiązywania kontaktów z osobami spoza rodziny oraz rozwijanie spontaniczności poprzez trening umiejętności i rozwój systemu wsparcia społecznego to oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie:

106 / 140

106. Zasada wielokierunkowości oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

107 / 140

107. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

108 / 140

108. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

109 / 140

109. Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji:

110 / 140

110. Podstawowymi formami aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych psychicznie jest udział tych osób w:

111 / 140

111. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

112 / 140

112. Zastosowanie umiejętności w kontekście społecznym, czyli przeniesienie nabytych umiejętności z warunków, w których zostały nauczone na sytuacje naturalne, określa się terminem:

113 / 140

113. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

114 / 140

114. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

115 / 140

115. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

116 / 140

116. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem, jest celem:

117 / 140

117. Możliwość korzystania przez osobę chorą psychicznie z poradnictwa i szkolenia, celem uzyskania lub utrzymania zatrudnienia nazywa się:

118 / 140

118. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

119 / 140

119. Jednoczasowe oddziaływania na różne sfery życia pacjenta jest charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

120 / 140

120. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się, gdy:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy, jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-BasedNursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 7%

0%