/140

JESIEŃ 2022

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań

2 / 140

2. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

3 / 140

3. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami

4 / 140

4. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia

5 / 140

5. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

6 / 140

6. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

7 / 140

7. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta

8 / 140

8. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem:

9 / 140

9. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję

10 / 140

10. Głównymi celami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są

11 / 140

11. Czy NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem biorącym udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022

12 / 140

12. Wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego tj. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miejsca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest:

13 / 140

13. Niezbędnymi działaniami legislacyjnymi, w szczególności mającymi na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, są:

14 / 140

14. Kto kieruje realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

15 / 140

15. Poszczególne fazy relacji terapeutycznej pielęgniarka-pacjent, odpowiadają odpowiednim etapom procesu pielęgnowania. Któremu etapowi procesu pielęgnowania odpowiada faza identyfikacji relacji terapeutycznej

16 / 140

16. Podstawową zasadą w leczeniu zaburzeń psychicznych osób w podeszłym wieku jest:

17 / 140

17. Leczenie substytucyjne metadonem prowadzone jest u osób uzależnionych od:

18 / 140

18. Wystąpienie jednego lub więcej epizodów depresyjnych i co najmniej jednego epizodu hipomaniakalnego przy zachowaniu, że czas okresów depresji wielokrotnie przewyższa czas okresów hipomanii (do 30 razy), charakteryzuje:

19 / 140

19. W trakcie sesji muzykoterapeutycznej ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej wykonuje się w fazie:

20 / 140

20. Wzorce picia alkoholu, które mogą przyczynić się do powstania uzależnienia i wynikają z obserwacji rodziny i krewnych (modelowanie) oraz są przenoszone na kolejne pokolenia należą do czynników:

21 / 140

21. W ocenie zaburzeń depresyjnych nie stosuje się skali:

22 / 140

22. U niektórych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową występuje przebieg z tzw. ultraszybką zmianą faz, kiedy to:

23 / 140

23. W relacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi do zachowań terapeutycznych początkujących kontakt i komunikację NIE należy zachowanie:

24 / 140

24. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

25 / 140

25. Omamy pamięciowe to:

26 / 140

26. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

27 / 140

27. U osób w wieku podeszłym jeden z wymienionych problemów zdrowotnych występuje stosunkowo rzadko:

28 / 140

28. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zastosowania terapii elektrowstrząsowej w leczeniu schizofrenii jest FAŁSZYWE:

29 / 140

29. Do czynników osobowościowych zwiększających ryzyko popadnięcia w uzależnienie NIE należy występowanie cech osobowości:

30 / 140

30. Parafrazowanie to:

31 / 140

31. Zespół terapeutyczny to:

32 / 140

32. Pielęgniarka może podejmować próbę przybliżania rzeczywistości pacjentowi z urojeniami, omamami, jako alternatywnej możliwości postrzegania świata w fazie komunikowania:

33 / 140

33. W kontakcie z pacjentem agresywnym główną umiejętnością pielęgniarki powinno być:

34 / 140

34. Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost umiejętności społecznych i wzmocnienie poczucia skuteczności, to cele komunikowania terapeutycznego z pacjentem:

35 / 140

35. Sprawcy przemocy:

36 / 140

36. Komunikując się z pacjentem z zaburzeniami myślenia należy:

37 / 140

37. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

38 / 140

38. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby, za główny cel pielęgnacyjny uważa się:

39 / 140

39. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

40 / 140

40. Dla dokładnego poznania pacjenta stosuje się systemy:

41 / 140

41. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

42 / 140

42. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

43 / 140

43. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

44 / 140

44. W pielęgniarskiej ocenie ryzyka popełnienia samobójstwa, skali NGASR (The Nurses’ Global Assessment of SuicideRisk), najwyższą wartość punktową (po 3 punkty) przypisane mają następujące zdarzenia:

45 / 140

45. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

46 / 140

46. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

47 / 140

47. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

48 / 140

48. U pacjenta ze schizofrenią terapia kreatywna:

49 / 140

49. W opiece nad pacjentką z anoreksją, która ma zmniejszone łaknienie, NIE podejmiesz:

50 / 140

50. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

51 / 140

51. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z:

52 / 140

52. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

53 / 140

53. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

54 / 140

54. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale obecnie nie jest w stanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

55 / 140

55. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

56 / 140

56. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

57 / 140

57. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

58 / 140

58. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

59 / 140

59. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

60 / 140

60. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

61 / 140

61. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

62 / 140

62. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

63 / 140

63. Celem opieki nad pacjentem starszym z depresją, z poczuciem osamotnienia i poczuciem beznadziejności, które może prowadzić do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

64 / 140

64. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

65 / 140

65. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem składa się na:

66 / 140

66. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

67 / 140

67. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

68 / 140

68. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data. Rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta

69 / 140

69. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

70 / 140

70. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

71 / 140

71. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

72 / 140

72. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne. Mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne.

73 / 140

73. Do najważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego w rodzinie należą:

74 / 140

74. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

75 / 140

75. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna

76 / 140

76. W terapii indywidualnej dokonuje się wyboru technik terapeutycznych. Jedną z nich jest interweniowanie (klaryfikowanie, konfrontowanie, interpretowanie, sugerowanie). Proszę wybrać właściwe określenie wyżej wymienionego podejścia terapeutycznego:

77 / 140

77. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

78 / 140

78. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

79 / 140

79. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

80 / 140

80. Intencją aktu samookaleczenia adolescenta nie musi być chęć uczynienia sobie poważnej krzywdy, lecz:

81 / 140

81. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

82 / 140

82. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

83 / 140

83. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia

84 / 140

84. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

85 / 140

85. Podczas badania pacjenta od wielu lat uzależnionego od alkoholu stwierdzasz podczas badania palpacyjnego wątroby, że wynik badania jest:

86 / 140

86. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

87 / 140

87. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

88 / 140

88. Pacjent mówi, że jest prześladowany w taki sposób, że jego sąsiad próbuje go otruć - wpuszcza trujący gaz przez dziurkę od klucza do jego mieszkania. W działaniach opiekuńczych NIE powinno mieć miejsca:

89 / 140

89. W opiece nad pacjentem z lękiem uogólnionym, gdzie właściwie przez cały czas pacjent jest napięty, przeżywa obawy, BŁĘDEM jest:

90 / 140

90. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

91 / 140

91. Wywiad z pacjentem często należy dostosować do wieku pacjenta. Dotyczy to szczególnie pacjenta starszego, z depresją, gdzie włącza się do wywiadu rodzinę. Jest ważne z różnych względów. Która z odpowiedzi NIE jest prawidłowa

92 / 140

92. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

93 / 140

93. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

94 / 140

94. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

95 / 140

95. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją NIE wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

96 / 140

96. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe

97 / 140

97. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

98 / 140

98. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

99 / 140

99. Pacjenci z myślami samobójczymi, mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

100 / 140

100. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

101 / 140

101. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

102 / 140

102. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

103 / 140

103. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

104 / 140

104. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji osoba chora psychicznie może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 mies., z możliwością przedłużenia do 6 mies., a dotyczy to uczestnika:

105 / 140

105. Zbyt wysokie wymagania wobec pacjenta chorego psychicznie, które stanowią podstawę do jego rezygnacji z udziału w dalszej rehabilitacji, są następstwem NIE zastosowania zasady:

106 / 140

106. Generalizacja w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

107 / 140

107. Wg WHO długoterminowe leczenie substytucyjne metadonem to:

108 / 140

108. Psychoedukacja umożliwia przede wszystkim:

109 / 140

109. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

110 / 140

110. Zasada wielokierunkowości oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

111 / 140

111. O trwałości ćwiczonych przez pacjenta umiejętności społecznych decyduje ich:

112 / 140

112. Który z poniższych elementów tzw. krótkiej interwencji NIE dotyczy procedury stosowanej w przypadku ryzykownego picia alkoholu:

113 / 140

113. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

114 / 140

114. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

115 / 140

115. Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji :

116 / 140

116. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

117 / 140

117. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

118 / 140

118. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

119 / 140

119. Do somatycznych objawów abstynencyjnych uzależnienia od nikotyny NIE należy:

120 / 140

120. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy, jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 54%

0%