/140

JESIEŃ 2021

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

2 / 140

2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem

3 / 140

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

4 / 140

4. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

5 / 140

5. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu, to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

6 / 140

6. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

7 / 140

7. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

8 / 140

8. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

9 / 140

9. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

10 / 140

10. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego pierwszym głównym celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Jeden z wymienionych celów szczegółowych NIE jest realizowany w ramach tego celu:

11 / 140

11. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

12 / 140

12. Funkcjonowanie psychiki jest uwarunkowane działaniem mechanizmów selekcjonujących, których komponentem pełniącym funkcje ukierunkowujące człowieka na odbieranie lub odrzucanie informacji pełni:

13 / 140

13. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

14 / 140

14. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

15 / 140

15. Założenia psychiatrii środowiskowej dążą między innymi do:

16 / 140

16. Wszystkie rodzaje form służb psychiatrycznych, skoordynowane i powiązane w funkcjonalny system, powinny też współpracować z:

17 / 140

17. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi:

18 / 140

18. Objawem negatywnym (ubytkowym) schizofrenii NIE jest:

19 / 140

19. W diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu nie wykorzystuje się:

20 / 140

20. W trakcie sesji muzykoterapeutycznej ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej wykonuje się w fazie:

21 / 140

21. Do czynników osobowościowych zwiększających ryzyko popadnięcia w uzależnienie NIE należy występowanie cech osobowości

22 / 140

22. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

23 / 140

23. U niektórych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową występuje przebieg z tzw. ultraszybką zmianą faz, kiedy to:

24 / 140

24. Która z sześciu ról pełnionych przez pielęgniarkę H. Peplau uznaje za najważniejszą funkcję w pielęgniarstwie psychiatrycznym?

25 / 140

25. W przypadku łącznego podawania leku przeciwdepresyjnego z grupy IMAO (inhibitorów monoaminooksydazy) z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia:

26 / 140

26. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

27 / 140

27. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

28 / 140

28. Zespół depresyjny to stan obniżonego nastroju, smutku i przygnębienia utrzymujący się co najmniej:

29 / 140

29. Szczególnie zalecaną techniką komunikacji z pacjentem przejawiającym objawy psychotyczne (omamy, urojenia), przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

30 / 140

30. Zespół terapeutyczny to:

31 / 140

31. Parafrazowanie to:

32 / 140

32. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

33 / 140

33. Zdań typu: „Głowa do góry”, „Wszystko będzie OK” w relacji terapeutycznej pielęgniarka psychiatryczna – chory psychicznie należy:

34 / 140

34. Autentyczność w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

35 / 140

35. Tolerancja w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

36 / 140

36. Komunikowanie terapeutyczne to:

37 / 140

37. Niedostateczne informacje przekazywane pacjentowi, lekceważenie potrzeby całościowego podejścia do pacjenta, egocentryczna postawa pielęgniarki, to tylko niektóre przykłady błędów:

38 / 140

38. Przy badaniu palpacyjnym brzucha po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

39 / 140

39. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

40 / 140

40. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z

41 / 140

41. Podejmując opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, nawiązujemy i budujemy relacje pielęgniarka/pielęgniarz–pacjent. Który z modeli pielęgnowania skupia się wyraźnie na tych relacjach:

42 / 140

42. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

43 / 140

43. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

44 / 140

44. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

45 / 140

45. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

46 / 140

46. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

47 / 140

47. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

48 / 140

48. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

49 / 140

49. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

50 / 140

50. Działania pielęgniarskie jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

51 / 140

51. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

52 / 140

52. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

53 / 140

53. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

54 / 140

54. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

55 / 140

55. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

56 / 140

56. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

57 / 140

57. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

58 / 140

58. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

59 / 140

59. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

60 / 140

60. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

61 / 140

61. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

62 / 140

62. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

63 / 140

63. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

64 / 140

64. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

65 / 140

65. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

66 / 140

66. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

67 / 140

67. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

68 / 140

68. Dla dokładnego poznania pacjenta stosuje się systemy:

69 / 140

69. Pacjent dowiaduje się, że choruje na przewlekłą, nawracającą chorobę o niewyjaśnionej etiologii. Pielęgniarka podejmuje interwencje wspierające. Którą z ról w relacji z pacjentem przyjmie jako najistotniejszą w tym przypadku:

70 / 140

70. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

71 / 140

71. Celem opieki nad pacjentem starszym z depresją, z poczuciem osamotnienia i poczuciem beznadziejności, które może prowadzić do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

72 / 140

72. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

73 / 140

73. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

74 / 140

74. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

75 / 140

75. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

76 / 140

76. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem, składa się na:

77 / 140

77. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. Z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi:

78 / 140

78. Dziecko, które próbuje gwałtownie zniszczyć swoje biurko, jest w:

79 / 140

79. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją nie wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

80 / 140

80. Który z modeli pielęgnowania dotyczy holistycznego poznawania człowieka/ pacjenta w ujęciu troskliwości transkulturowej oraz jej wpływu na zdrowie:

81 / 140

81. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

82 / 140

82. W opiece nad pacjentem z lękiem uogólnionym, gdzie właściwie przez cały czas pacjent jest napięty, przeżywa obawy, BŁĘDEM jest:

83 / 140

83. Pacjentka lat 65, została przyjęta na oddział psychogeriatryczny po przedawkowaniu leków w celach samobójczych. W młodości już była hospitalizowana z powodu depresji poporodowej. Od 5 lat pacjentka jest mniej aktywna, ostatnio nastrój pogarsza się. Pacjentka jest introwertyczką, jest religijna. Które z wymienionych działań były słuszne

84 / 140

84. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

85 / 140

85. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

86 / 140

86. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

87 / 140

87. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

88 / 140

88. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

89 / 140

89. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

90 / 140

90. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

91 / 140

91. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

92 / 140

92. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

93 / 140

93. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

94 / 140

94. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

95 / 140

95. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

96 / 140

96. Teorię deficytów samoopieki opracowała:

97 / 140

97. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne. Mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne.

98 / 140

98. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

99 / 140

99. Jakie podejmiesz interwencje lub powinna je podjąć rodzina wobec pacjenta starszego z zaburzeniami poznawczymi, z zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej:

100 / 140

100. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

101 / 140

101. Pacjenci z myślami samobójczymi mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

102 / 140

102. Możliwość korzystania przez osobę chorą psychicznie z poradnictwa i szkolenia celem uzyskania lub utrzymania zatrudnienia nazywa się:

103 / 140

103. Uczenie chorego nawiązywania kontaktów z osobami spoza rodziny oraz rozwijanie spontaniczności poprzez trening umiejętności i rozwój systemu wsparcia społecznego to oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie:

104 / 140

104. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne potrzebne do życia, uczenia się i pracy przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem, jest celem:

105 / 140

105. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji osoba chora psychicznie może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 mies., z możliwością przedłużenia do 6 mies., a dotyczy to uczestnika:

106 / 140

106. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się, gdy:

107 / 140

107. Zastosowanie umiejętności w kontekście społecznym, czyli przeniesienie nabytych umiejętności z warunków, w których zostały nauczone na sytuacje naturalne, określa się terminem:

108 / 140

108. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

109 / 140

109. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

110 / 140

110. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

111 / 140

111. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

112 / 140

112. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

113 / 140

113. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

114 / 140

114. Najpowszechniejszą strategią długoterminowego leczenia osób uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne:

115 / 140

115. Przekazanie wiedzy na temat metod leczenia choroby i sposobów radzenia sobie z nią jest istotą:

116 / 140

116. Realistycznym celem leczenia uzależnienia od alkoholu jest:

117 / 140

117. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

118 / 140

118. Najczęściej realizowaną interwencją rehabilitacyjną w oddziałach dziennych i stacjonarnych psychiatrycznych jest:

119 / 140

119. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

120 / 140

120. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 18%

0%