/140

JESIEŃ 2020

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

2 / 140

2. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

3 / 140

3. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

4 / 140

4. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

5 / 140

5. Funkcjonowanie psychiki jest uwarunkowane działaniem mechanizmów selekcjonujących, których komponentem pełniącym funkcje ukierunkowujące człowieka na odbieranie lub odrzucanie informacji pełni:

6 / 140

6. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

7 / 140

7. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

8 / 140

8. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

9 / 140

9. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

10 / 140

10. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

11 / 140

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego zwraca uwagę, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy mają obowiązek zachowania tajemnicy zgodnie z artykułem

12 / 140

12. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

13 / 140

13. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

14 / 140

14. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję

15 / 140

15. Niezbędnymi działaniami legislacyjnymi, w szczególności mającymi na celu zapewnienie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, są:

16 / 140

16. Psychiatrię środowiskową należy docenić za:

17 / 140

17. Wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego tj. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miejsca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest:

18 / 140

18. W diagnozowaniu uzależnienia od alkoholu nie wykorzystuje się:

19 / 140

19. Ryzyko prób samobójczych i innych zachowań autoagresywnych wzrasta u osób przyjmujących substancje psychoaktywne, zwłaszcza:

20 / 140

20. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

21 / 140

21. Zaburzenie preferencji seksualnych (parafilia) zwane skatologią, to:

22 / 140

22. Szacuje się, że trwałe zaburzenia pamięci stanowią powikłanie dwustronnych zabiegów elektrowstrząsowych u:

23 / 140

23. U osób w wieku podeszłym jeden z wymienionych problemów zdrowotnych występuje stosunkowo rzadko:

24 / 140

24. Wśród metod wzmagania działania leku przeciwdepresyjnego (tzw. potencjalizacja) w przypadku depresji niewrażliwych lub mało wrażliwych na współczesne metody terapii, stosuje się:

25 / 140

25. Do jakościowych zaburzeń świadomości NIE zalicza się:

26 / 140

26. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) jest FAŁSZYWE:

27 / 140

27. Do atypowych leków przeciwpsychotycznych NIE zalicza się:

28 / 140

28. Wg obowiązującej klasyfikacji ICD-10, kod diagnostyczny F32.3 oznacza:

29 / 140

29. Nadmierną wrażliwością na niepowodzenia, niezdolnością do wybaczania zniewag, podejrzliwością i tendencją do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych, a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, cechuje się osobowość:

30 / 140

30. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą:

31 / 140

31. Zalecane techniki komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi to m. in.:

32 / 140

32. Pacjenci agresywni są diagnozowani jako:

33 / 140

33. Hildegarda Peplau w pielęgniarstwie psychiatrycznym wyróżnia 4 fazy relacji terapeutycznej i kolejno są to fazy:

34 / 140

34. Komunikując się z pacjentem z zaburzeniami myślenia należy:

35 / 140

35. Zdrowie psychiczne według Antonovskiego to:

36 / 140

36. Niedostateczne informacje przekazywane pacjentowi, lekceważenie potrzeby całościowego podejścia do pacjenta, egocentryczna postawa pielęgniarki, to tylko niektóre przykłady błędów:

37 / 140

37. Celowe użycie milczenia używane jako narzędzie terapeutyczne również wobec osób chorych psychicznie, jest charakterystyczne dla fazy komunikowania:

38 / 140

38. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

39 / 140

39. W procesie pielęgnowania według Nancy Roper należy uwzględnić w ocenie funkcjonowania pacjenta elementy np. jak pacjent wykonuje aktywności życiowe, gdzie je wykonuje oraz co o nich wie. Której składowej modelu tego typu pytania dotyczą

40 / 140

40. Podczas prowadzenia wywiadu z pacjentem przyjmowanym do szpitala można stosować różne techniki m.in. parafrazowanie. Technika ta ma na celu:

41 / 140

41. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

42 / 140

42. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

43 / 140

43. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

44 / 140

44. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

45 / 140

45. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

46 / 140

46. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

47 / 140

47. Gdy podczas opukiwania klatki piersiowej, stwierdzamy odgłos opukowy nadmiernie jawny może to świadczyć o:

48 / 140

48. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

49 / 140

49. W opiece nad pacjentką z anoreksją, która ma zmniejszone łaknienie, NIE podejmiesz:

50 / 140

50. Leczenie fototerapią wskazane jest w szczególności dla pacjentów:

51 / 140

51. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

52 / 140

52. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

53 / 140

53. Celem opieki nad pacjentem starszym z depresją, z poczuciem osamotnienia i poczuciem beznadziejności, które może prowadzić do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

54 / 140

54. Teorię deficytów samoopieki opracowała:

55 / 140

55. W terapii indywidualnej dokonuje się wyboru technik terapeutycznych. Jedną z nich jest interweniowanie (klaryfikowanie, konfrontowanie, interpretowanie, sugerowanie). Proszę wybrać właściwe określenie wyżej wymienionego podejścia terapeutycznego:

56 / 140

56. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej

57 / 140

57. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

58 / 140

58. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

59 / 140

59. Podejmując opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, nawiązujemy i budujemy relacje pielęgniarka/pielęgniarz–pacjent. Który z modeli pielęgnowania skupia się wyraźnie na tych relacjach:

60 / 140

60. W modelu M. Leininger zawarte jest pojęcie uniwersalizmu kulturowego troskliwości. Pojęcie to określa:

61 / 140

61. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

62 / 140

62. Podczas badania pacjenta od wielu lat uzależnionego od alkoholu stwierdzasz podczas badania palpacyjnego wątroby, że wynik badania jest:

63 / 140

63. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

64 / 140

64. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

65 / 140

65. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją nie wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

66 / 140

66. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

67 / 140

67. Pacjent dowiaduje się, że choruje na przewlekłą, nawracającą chorobę o niewyjaśnionej etiologii. Pielęgniarka podejmuje interwencje wspierające. Którą z ról w relacji z pacjentem przyjmie jako najistotniejszą w tym przypadku:

68 / 140

68. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe:

69 / 140

69. Opiekując się pacjentem ze schizofrenią paranoidalną, można przybliżać go do rzeczywistości poprzez:

70 / 140

70. U pacjenta ze schizofrenią terapia kreatywna:

71 / 140

71. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

72 / 140

72. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

73 / 140

73. Pacjentka lat 65, została przyjęta na oddział psychogeriatryczny po przedawkowaniu leków w celach samobójczych. W młodości już była hospitalizowana z powodu depresji poporodowej. Od 5 lat pacjentka jest mniej aktywna, ostatnio nastrój pogarsza się. Pacjentka jest introwertyczką, jest religijna. Które z wymienionych działań były słuszne

74 / 140

74. W pielęgniarskiej ocenie ryzyka popełnienia samobójstwa, skali NGASR (The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk), najwyższą wartość punktową (po 3 punkty) przypisane mają następujące zdarzenia:

75 / 140

75. W opiece nad pacjentem z lękiem uogólnionym, gdzie właściwie przez cały czas pacjent jest napięty, przeżywa obawy, BŁĘDEM jest:

76 / 140

76. Pacjent w oddziale psychiatrycznym jest napięty wewnętrznie, spowolniony, ma trudności z mobilizacją do codziennych czynności, przeważnie leży w łóżku. Sugeruje się podejmowanie działań muzykoterapeutycznych według kolejnych faz

77 / 140

77. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

78 / 140

78. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

79 / 140

79. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

80 / 140

80. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

81 / 140

81. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

82 / 140

82. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

83 / 140

83. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. Z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi:

84 / 140

84. Dziecko, które próbuje gwałtownie zniszczyć swoje biurko, jest w:

85 / 140

85. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

86 / 140

86. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

87 / 140

87. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

88 / 140

88. Jakie podejmiesz interwencje lub powinna je podjąć rodzina wobec pacjenta starszego z zaburzeniami poznawczymi, z zaburzeniami orientacji autopsychicznej, allopsychicznej:

89 / 140

89. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu borderline należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów

90 / 140

90. Cel opieki pielęgniarskiej, zwłaszcza u młodocianych pacjentów z zaburzeniami odżywiania, polegający na wzmocnieniu przez osobę chorą własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z

91 / 140

91. Ocena stereognozji może polegać na poleceniu, żeby pacjent zamknął oczy i dłońmi rozpoznał znany przedmiot, który użytkuje na co dzień. Jeśli pacjent nie rozpozna przedmiotu mimo braku zaburzeń czucia dotyku, zjawisko to nazywać się będzie:

92 / 140

92. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne. Mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne.

93 / 140

93. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

94 / 140

94. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

95 / 140

95. Do oddziału zaburzeń lękowych zostaje przyjęty pacjent 45 lat, który pochodzi z Indii, słabo mówi po polsku. Psychopatologia wskazuje na zaburzenie rzadkie i raczej charakterystyczne dla innej społeczności kulturowej. Który z modeli pielęgnowania można zastosować w opiece nad pacjentem?

96 / 140

96. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

97 / 140

97. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

98 / 140

98. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. Przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

99 / 140

99. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

100 / 140

100. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

101 / 140

101. Dorothei Orem w swym modelu wymienia typy systemów pielęgniarstwa, do których zalicza:

102 / 140

102. Tzw. „zespół amotywacyjny” często jest obserwowany u osób przewlekle używających:

103 / 140

103. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji osoba chora psychicznie może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 mies., z możliwością przedłużenia do 6 mies., a dotyczy to uczestnika:

104 / 140

104. Najpowszechniejszą strategią długoterminowego leczenia osób uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne:

105 / 140

105. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

106 / 140

106. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

107 / 140

107. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi uzależnienie od alkoholu rozpoznaje się, gdy:

108 / 140

108. Skuteczność oddziaływań rehabilitacyjnych w psychiatrii zależy od czynników związanych z:

109 / 140

109. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

110 / 140

110. Do tzw. markerów przewlekłego picia alkoholu NIE zalicza się:

111 / 140

111. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem uzależnionym wymienia się

112 / 140

112. Uczenie chorego nawiązywania kontaktów z osobami spoza rodziny oraz rozwijanie spontaniczności poprzez trening umiejętności i rozwój systemu wsparcia społecznego to oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie:

113 / 140

113. Indywidualny plan rehabilitacji pacjenta, któremu udzielane są świadczenia zdrowotne w szpitalu psychiatrycznym ustalany jest wspólnie przez:

114 / 140

114. W trakcie rehabilitacji psychiatrycznej zbyt powolne włączanie pacjenta w życie społeczne może powodować:

115 / 140

115. Udział osób chorych na schizofrenię w psychoedukacji :

116 / 140

116. Psychoedukacja umożliwia przede wszystkim:

117 / 140

117. Wskaż prawdziwe twierdzenie odnoszące się do treningów psychoedukacyjnych:

118 / 140

118. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia” stanowią:

119 / 140

119. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

120 / 140

120. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 86%

0%