/140

JESIEŃ 2019

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. W Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego pierwszym głównym celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Jeden z wymienionych celów szczegółowych NIE jest realizowany w ramach tego celu:

2 / 140

2. W jakim zakresie osoba przebywająca w Szpitalu Psychiatrycznym lub Domu Pomocy Społecznej może porozumiewać się z rodziną i innymi osobami:

3 / 140

3. Zapobieganie uzależnieniom przez wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży jest głównym celem programu:

4 / 140

4. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

5 / 140

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

6 / 140

6. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

7 / 140

7. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

8 / 140

8. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

9 / 140

9. Kogo zawiadamia, kierownik podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, jeżeli dobro osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo wymaga jej ubezwłasnowolnienia:

10 / 140

10. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję:

11 / 140

11. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

12 / 140

12. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

13 / 140

13. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

14 / 140

14. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

15 / 140

15. Założenia psychiatrii środowiskowej dążą między innymi do:

16 / 140

16. Psychiatrię środowiskową należy docenić za:

17 / 140

17. W jakich formach sprawowana jest specjalistyczna opieka nad osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi:

18 / 140

18. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących zastosowania terapii elektrowstrząsowej w leczeniu schizofrenii jest FAŁSZYWE:

19 / 140

19. Niefarmakologiczną metodą leczenia schizofrenii jest m.in. psychoterapia poznawczo-behawioralna, w toku której pacjent:

20 / 140

20. Uogólnione napady drgawkowe, śpiączka, zapaść krążeniowa, niewydolność nerek mogą wystąpić:

21 / 140

21. Najczęściej występującym zaburzeniem świadomości u osób w wieku podeszłym jest:

22 / 140

22. U niektórych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową występuje przebieg z tzw. ultraszybką zmianą faz, kiedy to:

23 / 140

23. Omamy pamięciowe to:

24 / 140

24. Uznaną metodą leczenia bulimii jest psychoterapia. Najwięcej danych potwierdzających dobry efekt leczenia bulimii w początkowym okresie terapii dotyczy:

25 / 140

25. Ryzyko występowania myśli i/lub tendencji samobójczych może zwiększać się:

26 / 140

26. Szczególnie zalecaną techniką komunikacji z pacjentem przejawiającym objawy psychotyczne (omamy, urojenia), przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

27 / 140

27. Poszczególne fazy relacji terapeutycznej pielęgniarka-pacjent, odpowiadają odpowiednim etapom procesu pielęgnowania. Któremu etapowi procesu pielęgnowania odpowiada faza identyfikacji relacji terapeutycznej:

28 / 140

28. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

29 / 140

29. Stan określany terminem podwójna depresja to:

30 / 140

30. Parafrazowanie to:

31 / 140

31. Celowe użycie milczenia używane jako narzędzie terapeutyczne również wobec osób chorych psychicznie, jest charakterystyczne dla fazy komunikowania:

32 / 140

32. Tolerancja w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

33 / 140

33. Zespół terapeutyczny to:

34 / 140

34. Autentyczność w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

35 / 140

35. W psychiatrycznej praktyce zawodowej pielęgniarka często spotyka się z problemem nieprzyjmowania zleconych leków przez pacjentów, wówczas powinna:

36 / 140

36. Pielęgniarka może podjąć działania ułatwiające choremu przywrócenie orientacji auto i allopsychicznej, za wyjątkiem:

37 / 140

37. Zalecane techniki komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi to m.in.:

38 / 140

38. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

39 / 140

39. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

40 / 140

40. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

41 / 140

41. Teorię deficytów samoopieki opracowała:

42 / 140

42. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

43 / 140

43. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

44 / 140

44. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi często ma problem z ciśnieniem tętniczym krwi np. ortostatyczne spadki ciśnienia,nadciśnienie czy niedociśnienie spowodowane farmakoterapią.Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

45 / 140

45. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

46 / 140

46. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

47 / 140

47. Pacjent mówi, że jest prześladowany, jego sąsiad próbuje go otruć, przez dziurkę od klucza wpuszcza trujący gaz do mieszkania. W działaniach opiekuńczych NIE powinno mieć miejsca:

48 / 140

48. Dla dokładnego poznania pacjenta stosuje się systemy:

49 / 140

49. Kryzys rozwojowy: rozwijanie inicjatywy – poczucie winy, wg E. H. Eriksona, występuje w stadium rozwoju:

50 / 140

50. W opiece nad pacjentką z anoreksją, która ma zmniejszone łaknienie, NIE podejmiesz:

51 / 140

51. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem, składa się na:

52 / 140

52. Pacjenci z myślami samobójczymi, mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

53 / 140

53. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

54 / 140

54. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

55 / 140

55. U pacjenta ze schizofrenią terapia kreatywna:

56 / 140

56. Pacjent podczas badania został poproszony o wykonanie czynności, które wykonywał na co dzień, ale nie był wstanie ich wykonać. Poproszono go o zademonstrowanie picia soku z kubka, nie wykonał polecenia. Powyższe problemy opisuje termin:

57 / 140

57. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

58 / 140

58. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne:

59 / 140

59. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

60 / 140

60. W pielęgniarskiej ocenie ryzyka popełnienia samobójstwa, skali NGASR (The Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk), najwyższą wartość punktową (po 3 punkty) przypisane mają następujące zdarzenia:

61 / 140

61. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

62 / 140

62. Odpowiednio dobrane formy muzykoterapii szczególnie wskazane są dla:

63 / 140

63. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

64 / 140

64. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

65 / 140

65. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

66 / 140

66. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

67 / 140

67. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

68 / 140

68. Peplau w procesie relacji terapeutycznej wyróżniła fazy. Jedna z nich podejmowana jest wobec pacjenta, który czuje, ze jego sytuacja jest niezrozumiała, szuka pomocy, czasami brakuje mu bezpieczeństwa. Obejmuje działania jak wspólne z pacjentem wyjaśnianie problemu, stosowanie technik takich jak uważne słuchanie, zachęcanie do zadawania pytań czy okazywania emocji i obserwowanie pacjenta. Jaka to faza budowania relacjiterapeutycznej:

69 / 140

69. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej:

70 / 140

70. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

71 / 140

71. Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo organizowana jest nauka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

72 / 140

72. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

73 / 140

73. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby, za główny cel pielęgnacyjny uważa się:

74 / 140

74. Gdy podczas opukiwania klatki piersiowej stwierdzamy odgłos opukowy nadmiernie jawny, może to świadczyć o:

75 / 140

75. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

76 / 140

76. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

77 / 140

77. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

78 / 140

78. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

79 / 140

79. U pacjenta z fobią stwierdzono brak umiejętności zaradczych z lękiem fobicznym. Które z działań wobec pacjenta powinno być wyeliminowane z opieki pielęgniarskiej:

80 / 140

80. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją nie wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

81 / 140

81. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

82 / 140

82. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej, słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

83 / 140

83. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. Przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

84 / 140

84. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

85 / 140

85. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

86 / 140

86. Determinacja osób starszych w dążeniu do śmierci jest przejawem nie tylko depresji, lecz również:

87 / 140

87. Wyróżnia się wiele podejść psychoterapeutycznych. W jednym z nich terapeuta jest niedyrektywny, a pacjent decyduje o temacie, który się porusza na spotkaniu. Psychoterapia ukierunkowana jest na pacjenta, w której buduje się zaufanie do siebie, umiejętność rozpoznawania potrzeb, budowanie motywacji do zmian w życiu. Którego podejścia psychoterapeutycznego to dotyczy:

88 / 140

88. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne, mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne, opisywane przez pacjenta objawy mogą wskazywać na:

89 / 140

89. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami, pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe:

90 / 140

90. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

91 / 140

91. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

92 / 140

92. Do najważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego w rodzinie należą:

93 / 140

93. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

94 / 140

94. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

95 / 140

95. Opiekując się pacjentką w młodym wieku, chorującą na anoreksję, która nie ma poczucia choroby i odrzuca wsparcie, NIE powinno się:

96 / 140

96. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

97 / 140

97. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

98 / 140

98. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

99 / 140

99. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

100 / 140

100. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

101 / 140

101. Intencją aktu samookaleczenia adolescenta nie musi być chęć uczynienia sobie poważnej krzywdy lecz:

102 / 140

102. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

103 / 140

103. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

104 / 140

104. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych:

105 / 140

105. Możliwość korzystania przez osobę chorą psychicznie z poradnictwa i szkolenia, celem uzyskania lub utrzymania zatrudnienia nazywa się:

106 / 140

106. Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji osoba chora psychicznie może brać udział w nieodpłatnych praktykach zawodowych u pracodawcy, w wymiarze do 15 godzin tygodniowo, przez okres do 3 mies., z możliwością przedłużenia do 6 mies., a dotyczy to uczestnika:

107 / 140

107. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

108 / 140

108. O trwałości ćwiczonych przez pacjenta umiejętności społecznych decyduje ich:

109 / 140

109. Który z poniższych elementów tzw. krótkiej interwencji NIE dotyczy procedury stosowanej w przypadku ryzykownego picia alkoholu:

110 / 140

110. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

111 / 140

111. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych, zajęcia rehabilitacyjne sąprowadzone zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacji opracowanym przez:

112 / 140

112. Najpowszechniejszą strategią długoterminowego leczenia osób uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne:

113 / 140

113. Zasada wielokierunkowości oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej oznacza:

114 / 140

114. Ilościowa definicja picia ryzykownego alkoholu to:

115 / 140

115. Objaw piloerekcji jest charakterystyczny dla:

116 / 140

116. Zbyt wysokie wymagania wobec pacjenta chorego psychicznie, które stanowią podstawę do jego rezygnacji z udziału w dalszej rehabilitacji, są następstwem nie zastosowania zasady:

117 / 140

117. Psychoedukacja umożliwia przede wszystkim:

118 / 140

118. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

119 / 140

119. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

120 / 140

120. U osób przewlekle używających kokainę, śladowe ilości jej metabolitów występują w moczu nawet do:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 86%

0%