Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa psychiatrycznego.

/140

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Ochrona praw osób przebywających w Szpitalu Psychiatrycznym należy do zadań:

2 / 140

2. Model rozumienia etiologii zaburzeń psychicznych jako wynik zmian lub anomalii w budowie lub funkcji mózgu nazywa się terminem:

3 / 140

3. Istnienie patologicznych triad w rodzinie np. matka i dziecko tworzy koalicję przeciwko ojcu to forma patologii systemu rodzinnego dotycząca:

4 / 140

4. Funkcjonowanie psychiki jest uwarunkowane działaniem mechanizmów selekcjonujących, których komponentem pełniącym funkcje ukierunkowujące człowieka na odbieranie lub odrzucanie informacji pełni:

5 / 140

5. Chorzy na depresję, którzy znajdują się w stresującej sytuacji psychospołecznej i u których stwierdza się myśli, plany i intencje samobójcze:

6 / 140

6. Autorem definicji: Zdrowie psychiczne to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego, jest:

7 / 140

7. Na oddziałach psychiatrycznych dla niepoczytalnych sprawców przestępstw obowiązuje zasada:

8 / 140

8. Spośród czynników środowiskowych, które wywierają wpływ na rozwój psychiczny dziecka, największe znaczenie ma system:

9 / 140

9. Sąd po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody, prowadzi postępowanie:

10 / 140

10. Czy Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ma prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjenta:

11 / 140

11. Czy osoba wobec, której wydano postanowienie o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej odmawia stawienia się w DPS, może być doprowadzona tam przez policję:

12 / 140

12. W klasyfikacji ICD-10 w kategorii F60-69 klasyfikuje się:

13 / 140

13. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany w latach:

14 / 140

14. Przyczyną powstawania zespołu serotonergicznego jest:

15 / 140

15. Założenia psychiatrii środowiskowej dążą między innymi do:

16 / 140

16. Czy NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia jest podmiotem biorącym udział w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022:

17 / 140

17. Wdrożenie środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego tj. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miejsca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym jest:

18 / 140

18. Ryzyko prób samobójczych i innych zachowań autoagresywnych wzrasta u osób przyjmujących substancje psychoaktywne, zwłaszcza:

19 / 140

19. W relacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi do zachowań terapeutycznych początkujących kontakt i komunikację NIE należy zachowanie:

20 / 140

20. Konsekwentnie odgrywana przez pacjenta przez kilka dni symulacja może przejść w tzw.:

21 / 140

21. Do jakościowych zaburzeń świadomości NIE zalicza się:

22 / 140

22. Wśród zalecanych technik komunikowania się z pacjentem z zaburzeniami lękowymi wymienia się:

23 / 140

23. Która z wymienionych chorób infekcyjnych może mieć szkodliwy wpływ na płód i być przyczyną upośledzenia umysłowego:

24 / 140

24. Najczęstszą przyczyną otępienia jest:

25 / 140

25. Nadmierną wrażliwością na niepowodzenia, niezdolnością do wybaczania zniewag, podejrzliwością i tendencją do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych, a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych, cechuje się osobowość:

26 / 140

26. Do atypowych leków przeciwpsychotycznych NIE zalicza się:

27 / 140

27. Leczenie substytucyjne metadonem prowadzone jest u osób uzależnionych od:

28 / 140

28. Szczególnie zalecaną techniką komunikacji z pacjentem przejawiającym objawy psychotyczne (omamy, urojenia), przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjenta co najmniej częściowego wglądu w objawy chorobowe, jest technika komunikacji zwana:

29 / 140

29. Model pielęgnowania wg Nancy Roper w pielęgniarstwie psychiatrycznym koncentruje się szczególnie na:

30 / 140

30. Postępując z osobami zatrutymi substancjami psychotropowymi przed przewiezieniem ich na oddział toksykologiczny NIE należy:

31 / 140

31. Autentyczność w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

32 / 140

32. Oferowanie siebie w komunikowaniu się z chorym psychicznie to:

33 / 140

33. Zdań typu: „Głowa do góry”, „Wszystko będzie OK” w relacji terapeutycznej pielęgniarka psychiatryczna – chory psychicznie należy:

34 / 140

34. Wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, wzrost umiejętności społecznych i wzmocnienie poczucia skuteczności, to cele komunikowania terapeutycznego z pacjentem:

35 / 140

35. Parafrazowanie to:

36 / 140

36. Tolerancja w pracy z pacjentem chorym psychicznie:

37 / 140

37. Zespół terapeutyczny to:

38 / 140

38. Lęk jest jednym z najbardziej przykrych objawów i dość powszechnym, dlatego komunikowanie się z pacjentem:

39 / 140

39. W opiece nad dzieckiem z autyzmem należy przyjąć przede wszystkim następujące cele:

40 / 140

40. Które działanie jest NIEPRAWIDŁOWE w opiece nad pacjentem z manią, który ma wzmożony napęd psychoruchowy, nie śpi tak długo jak wynika to z normy fizjologicznej:

41 / 140

41. Leczenie elektrowstrząsami osób chorych psychicznie:

42 / 140

42. Które z podanych zjawisk u dzieci może wiązać się z wystąpieniem schizofrenii w późniejszym okresie życia:

43 / 140

43. W opiece nad pacjentem z zaburzeniami typu granicznego należy wziąć pod uwagę następujące cechy pacjentów:

44 / 140

44. Który z modeli koncepcyjnych pielęgnowania odnosi się do pacjenta jako otwartego systemu, złożonego z części, które są ze sobą we współzależności, a cały system jest w stałej interakcji z otoczeniem, które oddziałuje na jednostkę poprzez stresory:

45 / 140

45. Do aspektów psychologicznych terapii zajęciowej można zaliczyć:

46 / 140

46. Podczas przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego rozpoznawanie problemów somatycznych i psychicznych, stawianie diagnoz pielęgniarskich obowiązuje personel:

47 / 140

47. Zmniejszanie ryzyka samobójstwa u pacjenta z depresją następuje m.in. przez zapewnienie pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, które uzyskuje się w wyniku:

48 / 140

48. Opiekujesz się osobą w podeszłym wieku, która odczuwa lęk. Na jakie objawy/problemy związane z lękiem u osób starszych powinno się zwrócić uwagę:

49 / 140

49. Stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej nie może przekroczyć:

50 / 140

50. Pacjent z manią nie chce współpracować z zespołem terapeutycznym. Jakie są przyczyny takiej postawy pacjenta:

51 / 140

51. Pielęgniarka chcąc poznać relacje w rodzinie oraz różnice w postrzeganiu ich przez poszczególnych jej członków, używa pytań:

52 / 140

52. Pacjent z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, leczony farmakologicznie i psychoterapeutycznie od wielu lat bez wyraźnej poprawy. Objawy choroby znacząco zaburzają funkcjonowanie pacjenta, powodując u niego znaczne cierpienie. Uznano, że pacjent cierpi na lekooporną postać zespołu natręctw. Pacjent w tej sytuacji może być zakwalifikowany:

53 / 140

53. Pacjent z zaburzeniami psychicznymi często ma problem z ciśnieniem tętniczym krwi np. ortostatyczne spadki ciśnienia,nadciśnienie czy niedociśnienie spowodowane farmakoterapią.Proszę podać optymalne wartości ciśnienia tętniczego:

54 / 140

54. Przebieg zaburzeń hiperkinetycznych u dzieci i młodzieży można scharakteryzować następująco:

55 / 140

55. Pacjent choruje na zaburzenia odżywiania. Przy przyjęciu do oddziału należy ocenić stan odżywienia pacjenta poprzez:

56 / 140

56. Które z wypowiedzi pacjenta z depresją nie wskazuje na wyższe ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa:

57 / 140

57. Działania pielęgniarskie, jak również działania całego zespołu terapeutycznego w oddziale odwykowym ukierunkowane są u osób uzależnionych na:

58 / 140

58. W opiece nad pacjentami, u których może dojść do eskalacji agresji, istotne jest przeciwdziałanie agresji poprzez:

59 / 140

59. Teorię deficytów samoopieki opracowała:

60 / 140

60. Badanie palpacyjne brzucha prawidłowo przeprowadza się stosując następujące zasady:

61 / 140

61. Podczas wywiadu w izbie przyjęć psychiatrycznej słyszysz od pacjenta następujące wypowiedzi „jestem śledzony przez mojego szefa”, „wczoraj zostałem zamknięty w kapsule czasu, w innej przestrzeni wykonano mi zabieg chirurgiczny, mam implant, dzięki któremu odbieram fale radiowe z innej galaktyki”. Powyższe przekonania należą do zaburzeń:

62 / 140

62. Społeczność terapeutyczna zakłada współpracę personelu (wszystkich członków zespołu terapeutycznego) z pacjentami. Jakimi głównymi zasadami kieruje się społeczność terapeutyczna:

63 / 140

63. Wobec pacjenta małoletniego w szpitalu psychiatrycznym zastosowanie przymusu bezpośredniego:

64 / 140

64. Celem opieki nad pacjentem starszym z depresją, z poczuciem osamotnienia i poczuciem beznadziejności, które może prowadzić do samobójstwa, będzie przede wszystkim:

65 / 140

65. Pacjent ze schizofrenią wycofuje się z kontaktów społecznych. W interwencji terapeutycznej pielęgniarka zastosuje:

66 / 140

66. Do najważniejszych zagrożeń zdrowia psychicznego w rodzinie należą:

67 / 140

67. Wobec pacjenta małoletniego poważnie zakłócającego funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego można:

68 / 140

68. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego:

69 / 140

69. Przy badaniu palpacyjnym brzucha, po nagłym zwolnieniu ucisku pacjent czuje silny ból. Może to świadczyć o zapaleniu otrzewnej i nazywane jest objawem:

70 / 140

70. Wsparcie społeczne jest jednym z elementów opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Realizacja wsparcia społecznego ukierunkowana jest na:

71 / 140

71. Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem nieprzyjmującym zleconych leków psychotropowych, powinna uwzględnić tego przyczyny, do których NIE należy:

72 / 140

72. Wsparcie społeczne można ująć w formie funkcjonalnej. Jeśli pielęgniarka/ pielęgniarz w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi przekazuje konkretne instrukcje, informuje jak radzić sobie w trudnej sytuacji, pomaga w rozwiązaniu określonego problemu jest to rodzaj wsparcia:

73 / 140

73. Zauważyłeś/aś, że podczas wywiadu z mężczyzną w wieku 65 lat, pacjent jest spokojny, lecz nie może skupić się na jednym temacie rozmowy, nie wie jaka jest aktualna data, rodzina potwierdza, że od jakiegoś czasu pacjent jest zdezorientowany co do miejsca. Nigdy nie nadużywał substancji psychoaktywnych. Jaką skalę psychologiczną możesz zastosować, aby ocenić stan psychologiczny pacjenta:

74 / 140

74. Przymus chodzenia jako jeden z objawów ubocznych przyjmowanych neuroleptyków to:

75 / 140

75. Opiekujesz się pacjentem w osłupieniu depresyjnym/katatonii. Z pacjentem nie ma kontaktu słownego, nie przyjmuje on posiłków. Jaką metodę zastosujesz zgodnie z rolą pielęgniarki jaką jest asystowanie pacjentowi:

76 / 140

76. Psychoterapia grupowa oraz wzajemne interakcje w społeczności terapeutycznej mogą być związane ze zjawiskiem zwanym „naciskiem grupy”. Zjawisko to:

77 / 140

77. We wsparciu pacjenta z zaburzeniami psychicznymi należy zadbać o budowanie relacji terapeutycznej. Relację terapeutyczną buduję się poprzez:

78 / 140

78. Promocja zdrowia skierowana do dzieci i młodzieży obejmuje:

79 / 140

79. Leczenie fototerapią wskazane jest dla pacjentów:

80 / 140

80. Zaburzenia snu w przebiegu depresji przejawiają się zazwyczaj jako:

81 / 140

81. Poczucie zmarnowanego, przegranego życia u osób starszych nazywane jest:

82 / 140

82. W terapii rodzin zalecanie jej członkom wykonywanie zachowań, które zgłaszają jako stwarzające problem, składa się na:

83 / 140

83. Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego może zostać:

84 / 140

84. Pacjenci z myślami samobójczymi mogą gromadzić leki. W takim przypadku w opiece nad pacjentem należy:

85 / 140

85. Terapię zajęciową szczególnie zaproponujesz pacjentowi:

86 / 140

86. Pacjent opisuje swój stan: czuję się od co najmniej dwóch tygodni osłabiony, apatyczny, nic mnie nie cieszy, nawet te rzeczy, które były dla mnie przyjemne, mam trudności z zaśnięciem, budzę się za wcześnie, czuję się niewyspany, nie mam apetytu. Wykluczając pierwotne zaburzenia somatyczne, opisywane przez pacjenta objawy mogą wskazywać na:

87 / 140

87. Brak motywacji uzależnionego adolescenta do współpracy z zespołem terapeutycznym wynika głównie z:

88 / 140

88. Opiekując się pacjentem w wieku 15 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim należy pamiętać planując np.edukację pacjenta, że jego możliwości intelektualne są na poziomie wieku umysłowego w przedziale:

89 / 140

89. W opiece nad osobą w podeszłym wieku z depresyjnym myśleniem i depresyjną oceną własnej osoby, za główny cel pielęgnacyjny uważa się:

90 / 140

90. W opiece nad pacjentem leczonym elektrowstrząsami pielęgniarka/pielęgniarz może przewidywać określone problemy/sytuacje. Które z twierdzeń opisujących sytuacje związane z EW są prawdziwe:

91 / 140

91. W jednostkach pomocy społecznej, w przypadku braku możliwości uzyskania zlecenia lekarza, personel pielęgniarski może przedłużyć stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na okres nie dłuższy niż:

92 / 140

92. Intensywne przeżywanie dolegliwości somatycznych przez pacjenta w wieku podeszłym, wywołane nastawieniem hipochondrycznym,pielęgniarka może zmniejszyć poprzez podejmowanie działań podnoszących próg bólowy, a mianowicie:

93 / 140

93. Podczas przyjęcia do oddziału psychiatrycznego obserwujesz pacjenta, który wykonuje niekontrolowane ruchy języka i żuchwy, mlaska, cmoka, wykonuje ruchy atetotyczne. Powyższe objawy mogą świadczyć o:

94 / 140

94. Przyjęto do oddziału pacjenta po próbie samobójczej, nadal istnieje ryzyko tendencji samobójczych. Jakiego działania NIE podejmiesz:

95 / 140

95. Jedno z uprawnień pielęgniarki dotyczące zastosowania przymusu bezpośredniego polega na:

96 / 140

96. Rozpoczynając po raz pierwszy zajęcia z psychorysunku z pacjentami oddziału psychiatrycznego, z dużym prawdopodobieństwem prowadzący zaobserwuje:

97 / 140

97. Która z cech wsparcia społecznego w ujęciu strukturalnym jest najważniejsza:

98 / 140

98. Intencją aktu samookaleczenia adolescenta nie musi być chęć uczynienia sobie poważnej krzywdy lecz:

99 / 140

99. Pracujesz w oddziale ogólnopsychiatrycznym, wiesz, że istnieje ryzyko agresji u Twoich pacjentów, na których oddziałują różne czynniki predysponujące do agresji, do których zalicza się cechy osobowości. Typ osobowości szczególnie związany z predyspozycjami do zachowań agresywnych to osobowość:

100 / 140

100. Poczucie zagubienia i zagrożenia u osób starszych z otępieniem alzheimerowskim wynika głównie z powodu:

101 / 140

101. Wywiad motywujący jako skuteczna technika psychoterapeutyczna stosowana również w pielęgniarstwie psychiatrycznym, może być realizowana w opiece nad pacjentem:

102 / 140

102. Wzbudzanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka odbywa się m.in. poprzez:

103 / 140

103. Rozpoznawanie objawów ubocznych i radzenie sobie z nimi to jeden z zakresów umiejętności nabywanych przez pacjenta w trakcie treningu umiejętności:

104 / 140

104. Do somatycznych objawów abstynencyjnych uzależnienia od nikotyny NIE należy:

105 / 140

105. Stygmatyzacja związana z chorobami psychicznymi jest zjawiskiem, które prowadzić może w konsekwencji do:

106 / 140

106. Tzw. „zespół amotywacyjny” często jest obserwowany u osób przewlekle używających:

107 / 140

107. Wyposażenie chorego w umiejętności fizyczne, intelektualne i emocjonalne - potrzebne do życia, uczenia się i pracy, przy jak najmniejszym wsparciu ze strony osób, które na co dzień zajmują się pomaganiem jest celem:

108 / 140

108. Trening przygotowania do pracy należy do treningów:

109 / 140

109. Turnus rehabilitacyjny dla pacjentów z chorobami psychicznymi:

110 / 140

110. Wypracowanie umiejętności aktywnego udziału pacjenta we własnej farmakoterapii zaliczane jest do:

111 / 140

111. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia” stanowią:

112 / 140

112. Użycie dawki substancji psychoaktywnej, która przekracza poziom tolerancji, nazywane jest:

113 / 140

113. Podstawowymi formami aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych psychicznie jest udział tych osób w:

114 / 140

114. Jednoczasowe oddziaływania na różne sfery życia pacjenta jest charakterystyczne dla zasady rehabilitacji psychiatrycznej:

115 / 140

115. Środowiskowy dom samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego może być utworzony m.in. przez:

116 / 140

116. Zastosowanie umiejętności w kontekście społecznym, czyli przeniesienie nabytych umiejętności z warunków, w których zostały nauczone na sytuacje naturalne, określa się terminem:

117 / 140

117. Muzykoterapia czynna polega na tym, że pacjenci:

118 / 140

118. Zbyt wysokie wymagania wobec pacjenta chorego psychicznie, które stanowią podstawę do jego rezygnacji z udziału w dalszej rehabilitacji, są następstwem nie zastosowania zasady:

119 / 140

119. Z uczestnictwem pacjenta w ergoterapii wiążą się następujące aspekty psychologiczne:

120 / 140

120. Do najczęstszych psychopatologicznych następstw szkodliwego picia alkoholu zalicza się:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence-BasedMedicine (EBM) uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 56%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa internistycznego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”