/140

WIOSNA 2021

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

2 / 140

2. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

3 / 140

3. Hospitalizacja dla dziecka jest najtrudniejsza w wieku:

4 / 140

4. Przyczyna alkalozy metabolicznej u dziecka to:

5 / 140

5. Pierwsza faza choroby szpitalnej u hospitalizowanych dzieci nosi nazwę:

6 / 140

6. Przyczyną odwodnienia hipoosmicznego u dziecka jest:

7 / 140

7. Szczególne nasilenie lęków separacyjnych, związanych z oddzieleniem od matki, występuje u dzieci w wieku:

8 / 140

8. W prawidłowym żywieniu noworodka mlekiem początkowym należy:

9 / 140

9. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 6. miesiącu życia obserwuje się:

10 / 140

10. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

11 / 140

11. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

12 / 140

12. W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się:

13 / 140

13. Odruch chodu automatycznego utrzymuje się prawidłowo u dziecka:

14 / 140

14. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

15 / 140

15. Zamierzone, powtarzające się akty agresji, zastraszania, znęcania się wobec dzieci w szkole, będące wyrazem przewagi nad ofiarą to:

16 / 140

16. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

17 / 140

17. Wszystkie z występujących twierdzeń dotyczących pokwitaniowego skoku wysokości ciała są prawdziwe oprócz:

18 / 140

18. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

19 / 140

19. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

20 / 140

20. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

21 / 140

21. Ocena rozwoju wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania na podstawie skali Tannera NIE dotyczy:

22 / 140

22. Przejawy akceleracji u niemowląt to:

23 / 140

23. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

24 / 140

24. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

25 / 140

25. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

26 / 140

26. Które ze stwierdzeń dotyczących odporności populacyjnej (zbiorowiskowej) nie jest prawdziwe

27 / 140

27. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

28 / 140

28. Bezwzględnym przeciwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest:

29 / 140

29. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

30 / 140

30. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka.

31 / 140

31. W przygotowaniu przedoperacyjnym niemowlęcia w przerostowym zwężeniu odźwiernika istotne jest:

32 / 140

32. Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest:

33 / 140

33. Dotychczas zdrowy, 14-letni chłopiec jest hospitalizowany z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Otrzymuje płyny doustnie i dożylnie. Pielęgniarka powinna monitorować u niego podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

34 / 140

34. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

35 / 140

35. Rodzice przyprowadzili swojego 8-miesięcznego synka do szpitala z powodu wymiotów i biegunki trwających od 2 dni. Pielęgniarka podczas badania stwierdziła, że dziecko jest niespokojne i ma suche śluzówki jamy ustnej. Jakie inne objawy będą sugerowały odwodnienie

36 / 140

36. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

37 / 140

37. Które z podanych poniżej są objawami zapalenia oskrzelików

38 / 140

38. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

39 / 140

39. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

40 / 140

40. Do czynników sprzyjających zakażeniu układu moczowego drogą wstępującą można zaliczyć:

41 / 140

41. W pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka NIE występuje:

42 / 140

42. W przebiegu biegunki u niemowlęcia można podejrzewać niedobór potasu jeśli u dziecka występuje:

43 / 140

43. Do objawów zakażenia układu moczowego u noworodka i niemowlęcia należą:

44 / 140

44. Zespół Fallota w klasyfikacji wrodzonych wad serca opierający się na obecności lub braku sinicy oraz wielkości przepływu płucnego w stosunku do systemowego to:

45 / 140

45. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

46 / 140

46. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

47 / 140

47. Dla wysypki w przebiegu odry u dziecka charakterystyczne jest stwierdzenie:

48 / 140

48. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

49 / 140

49. Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

50 / 140

50. Na zwiększenie powierzchni oddechowej płuc u niemowlęcia NIE ma wpływu:

51 / 140

51. Dla wrodzonego wytrzewienia charakterystyczne jest:

52 / 140

52. Triada śmierci to w medycynie ratunkowej zespół zaburzeń, szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich masywnie krwawiących ofiar wypadków. Składają się na nią:

53 / 140

53. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE. Literka D oznacza:

54 / 140

54. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

55 / 140

55. Częstość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji u niemowlęcia wynosi

56 / 140

56. Wg wytycznych ERC 2015, głębokość uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowlęcia powinna wynosić:

57 / 140

57. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

58 / 140

58. W czasie resustytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie oraz do żyły:

59 / 140

59. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

60 / 140

60. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania:

61 / 140

61. Drgawki gorączkowe są odpowiedzią niedojrzałego układu nerwowego na gorączkę wywołaną infekcją. Chociaż najczęściej występują przy temperaturze powyżej 40°C, to wartość graniczną stanowi temperatura:

62 / 140

62. Objętość oraz ciśnienie płynu użytego do lewatywy oczyszczającej pobudzają ruch perystaltyczny jelita grubego na drodze:

63 / 140

63. W chorobie Leśniowskiego-Crohna:

64 / 140

64. Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.:

65 / 140

65. W przełomie miastenicznym u dziecka występuje:

66 / 140

66. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

67 / 140

67. Niedokrwistość typu Fanconiego jest:

68 / 140

68. Typowe cechy choroby przewlekłej to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

69 / 140

69. Do klasycznych objawów astmy oskrzelowej zalicza się wszystkie, z wyjątkiem:

70 / 140

70. Obecność mniej lub bardziej licznych wybroczyn na skórze z tendencją do tworzenia się wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do siniaczenia jest charakterystyczna dla:

71 / 140

71. Najlepsza współczesna definicja atopii to:

72 / 140

72. W przebiegu marskości wątroby najgroźniejszym dla życia powikłaniem jest:

73 / 140

73. Atypowe zapalenie płuc u dzieci charakteryzuje się

74 / 140

74. Skalę wg Childa stosuje się do oceny:

75 / 140

75. Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

76 / 140

76. Celiakia charakteryzująca się okresami bez objawów klinicznych i histologicznych zmian, która może się ujawnić pod wpływem szeroko rozumianego stresu to postać:

77 / 140

77. Dla zespołu Schönleina-Henocha prawdziwe jest stwierdzenie:

78 / 140

78. Problemem pielęgnacyjnym wynikającym z objawów związanych z przyspieszoną przemianą materii u dziecka z nadczynnością tarczycy jest:

79 / 140

79. Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

80 / 140

80. W mózgowym porażeniu dziecięcym spastyczność mięśni u niemowlęcia można zmniejszyć poprzez:

81 / 140

81. W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania:

82 / 140

82. Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

83 / 140

83. Ból kolana u dziecka w wieku szkolnym, połączony z utykaniem i ustawieniem stopy w rotacji zewnętrznej może wskazywać na:

84 / 140

84. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z

85 / 140

85. Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

86 / 140

86. W przypadku niepełnosprawności dziecka w rodzinie pomocy wymaga również rodzeństwo dziecka. Pomoc niesiona rodzeństwu powinna obejmować elementy, z Wyjątkiem:

87 / 140

87. W zespole Downa NIE jest charakterystyczne współwystępowanie:

88 / 140

88. W sytuacji podejrzenia rozpoznania wad cewy nerwowej u płodu zaleca się oznaczyć w surowicy ciężarnej stężenie:

89 / 140

89. Dla choroby Werdniga-Hoffmanna – postaci rdzeniowego zaniku mięśni prawdziwe jest stwierdzenie:

90 / 140

90. W przypadku niedosłuchu związanego z zaburzeniami typu przewodzeniowego:

91 / 140

91. Nadrzędnym celem leczenia urologicznego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej jest:

92 / 140

92. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

93 / 140

93. Naproksen stosujemy u dzieci w wieku:

94 / 140

94. W leczeniu bólu u dziecka chorego na nowotwór wyróżniamy fazy

95 / 140

95. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

96 / 140

96. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

97 / 140

97. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

98 / 140

98. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

99 / 140

99. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

100 / 140

100. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

101 / 140

101. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

102 / 140

102. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

103 / 140

103. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

104 / 140

104. U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół przewlekłego wyczerpania. Do objawów, które możemy zaobserwować u dziecka NIE należą:

105 / 140

105. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

106 / 140

106. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

107 / 140

107. Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w praktyce oznaczają:

108 / 140

108. Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być:

109 / 140

109. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

110 / 140

110. Prawidłową interwencją wobec dziewczynki z jadłowstrętem psychicznym NIE jest:

111 / 140

111. Na zespół dziecka maltretowanego składają się m.in:

112 / 140

112. Do szpitala przyjęto 15-latka z podejrzeniem zatrucia marihuaną. Jak długo od przyjęcia marihuany jej metabolity mogą być wykrywane w moczu:

113 / 140

113. Na zjawisko zaniedbania dziecka NIE wskazuje:

114 / 140

114. Zastępczy zespół Münchhausena to:

115 / 140

115. Wczesnym objawem autyzmu (u dziecka do 3 r.ż) jest:

116 / 140

116. Wśród niemowląt najczęstszą przyczyną umieralności są:

117 / 140

117. Która z niżej podanych substancji powoduje zwężenie źrenic

118 / 140

118. Pielęgniarka, która opiekuje się dzieckiem po wydarzeniach traumatycznych we wczesnej fazie interwencji kryzysowej powinna:

119 / 140

119. Anoreksja jest to uporczywe, chorobliwe dążenie do utraty masy ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

120 / 140

120. Postępowanie terapeutyczne u dziecka z moczeniem nocnym nie obejmuje:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%