/140

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

2 / 140

2. Objawem duszności u starszego dziecka NIE jest:

3 / 140

3. Hospitalizacja dla dziecka jest najtrudniejsza w wieku:

4 / 140

4. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

5 / 140

5. Najlepszą metodą eliminacji niepokoju u hospitalizowanego dziecka jest:

6 / 140

6. Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu zaaprobowana została w roku:

7 / 140

7. Pierwsza faza choroby szpitalnej u hospitalizowanych dzieci nosi nazwę:

8 / 140

8. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

9 / 140

9. Odruch chodu automatycznego utrzymuje się prawidłowo u dziecka:

10 / 140

10. Dla prawidłowego rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

11 / 140

11. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest:

12 / 140

12. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

13 / 140

13. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

14 / 140

14. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

15 / 140

15. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące szczepień ochronnych u dzieci:

16 / 140

16. Do zaleceń ogólnych zmniejszających ryzyko wystąpienia nagłego zgonu niemowląt NIE należy:

17 / 140

17. W modelu żywienia niemowląt karmionych sztucznie:

18 / 140

18. Wszystkie z występujących twierdzeń dotyczących pokwitaniowego skoku wysokości ciała są prawdziwe oprócz:

19 / 140

19. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

20 / 140

20. W Polsce w profilaktyce próchnicy po wyrżnięciu się zębów u dzieci do 6 r.ż. zastosowanie ma:

21 / 140

21. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

22 / 140

22. W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

23 / 140

23. Noworodek eutroficzny to dziecko:

24 / 140

24. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

25 / 140

25. U 5-miesięcznego niemowlęcia objawem wskazującym na opóźnienie w rozwoju somatycznym jest:

26 / 140

26. W przebiegu rozwoju fizycznego zachodzą następujące procesy:

27 / 140

27. Prawidłowo rozwijające się niemowlę utrzymuje głowę prosto podtrzymywane w pozycji pionowej:

28 / 140

28. Zamierzone, powtarzające się akty agresji, zastraszania, znęcania się wobec dzieci w szkole, będące wyrazem przewagi nad ofiarą to:

29 / 140

29. Objawem hipoglikemii NIE jest:

30 / 140

30. Dla napadu hipoksemicznego w przebiegu Tetralogii Fallota prawdziwe jest stwierdzenie:

31 / 140

31. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka:

32 / 140

32. Do czynników sprzyjających zakażeniu układu moczowego drogą wstępującą można zaliczyć:

33 / 140

33. Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci:

34 / 140

34. Do wczesnych powikłań po założonej urostomii NIE zalicza się:

35 / 140

35. Do leków kontrolujących przebieg astmy u dziecka NIE należą:

36 / 140

36. Przeciwwskazaniem do wykonana nakłucia lędźwiowego w przypadku podejrzenia zapalenia bakteryjnego opon mózgowo-rdzeniowych u dziecka NIE jest:

37 / 140

37. Do zadań leczniczo-pielęgnacyjnych pielęgniarki u dziecka w okresie pooperacyjnym z powodu skrętu jądra prawego NIE należy:

38 / 140

38. Objawem charakterystycznym dla choroby Hirschsprunga NIE jest:

39 / 140

39. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

40 / 140

40. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

41 / 140

41. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

42 / 140

42. Dla wysypki w przebiegu odry u dziecka charakterystyczne jest stwierdzenie:

43 / 140

43. W przebiegu biegunki u niemowlęcia można podejrzewać niedobór potasu jeśli u dziecka występuje:

44 / 140

44. Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

45 / 140

45. Do wad serca przebiegających ze zwiększonym przepływem płucnym bez sinicy należy:

46 / 140

46. Dla wrodzonego wytrzewienia charakterystyczne jest:

47 / 140

47. Zlokalizowanie przepukliny oponowo-rdzeniowej powyżej Th11 wskazuje na następujące problemy zdrowotne dziecka:

48 / 140

48. W razie przedłużania się napadu drgawek gorączkowych należy celem przerwania napadu podać niemowlęciu doodbytniczo benzodwuazepinę (Relsed) w dawce:

49 / 140

49. Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest:

50 / 140

50. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

51 / 140

51. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

52 / 140

52. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

53 / 140

53. W pierwszych kilku minutach po NZK dziecko może nabierać nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

54 / 140

54. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE. Literka „D” oznacza:

55 / 140

55. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

56 / 140

56. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

57 / 140

57. Najwięcej przypadków porażenia prądem ma miejsce u dzieci oraz osób zawodowo związanych z elektrycznością. Przy porażeniu prądem zmiennym dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie:

58 / 140

58. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

59 / 140

59. Częstość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji u niemowlęcia wynosi:

60 / 140

60. "Triada śmierci" to w medycynie ratunkowej zespół zaburzeń, szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich masywnie krwawiących ofiar wypadków. Składają się na nią:

61 / 140

61. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania:

62 / 140

62. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

63 / 140

63. Problemem pielęgnacyjnym wynikającym z objawów związanych z przyspieszoną przemianą materii u dziecka z nadczynnością tarczycy jest:

64 / 140

64. Do klasycznych objawów astmy oskrzelowej zalicza się wszystkie, z wyjątkiem:

65 / 140

65. W przełomie miastenicznym u dziecka występuje:

66 / 140

66. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

67 / 140

67. Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do:

68 / 140

68. W stadium zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelit i pogłębiania się niedożywienia należy stosować:

69 / 140

69. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

70 / 140

70. Niedokrwistość typu Fanconiego jest:

71 / 140

71. Najlepsza współczesna definicja atopii to:

72 / 140

72. Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

73 / 140

73. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

74 / 140

74. Bezpośrednie i pośrednie zaburzenia przyczyniające się do trudności w słownym porozumiewaniu dziecka z zespołem DiGeorgea to:

75 / 140

75. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

76 / 140

76. Rodzicom dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza pielęgniarka powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka:

77 / 140

77. Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

78 / 140

78. Wystąpienie cukrzycy typu 2 powiązane jest z predyspozycją genetyczną, a ponadto z:

79 / 140

79. Po zastosowaniu diety eliminacyjnej u dziecka z celiakią pierwszym zauważalnym objawem zdrowienia jest:

80 / 140

80. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

81 / 140

81. Dla postaci móżdżkowej mózgowego porażenia dziecięcego NIE jest/są charakterystyczne w wieku niemowlęcym:

82 / 140

82. Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

83 / 140

83. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

84 / 140

84. W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

85 / 140

85. W przypadku niedosłuchu związanego z zaburzeniami typu przewodzeniowego:

86 / 140

86. W dystrofii Duchenne'a u chłopca NIE występuje:

87 / 140

87. W przepuklinie oponowo-rdzeniowej u dziecka dotyczącej uszkodzenia odcinka rdzenia na poziomie S2 –S3 występuje:

88 / 140

88. Dla choroby Werdniga-Hoffmanna – postaci rdzeniowego zaniku mięśni prawdziwe jest stwierdzenie:

89 / 140

89. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

90 / 140

90. Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

91 / 140

91. W mózgowym porażeniu dziecięcym spastyczność mięśni u niemowlęcia można zmniejszyć poprzez:

92 / 140

92. Dla rdzeniowego zaniku mięśni NIE jest prawdziwe:

93 / 140

93. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

94 / 140

94. Analiza bólu nowotworowego u dzieci powinna zawierać ocenę:

95 / 140

95. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

96 / 140

96. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

97 / 140

97. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

98 / 140

98. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

99 / 140

99. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

100 / 140

100. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

101 / 140

101. Zaburzenia metaboliczne występujące samoistnie lub w trakcie chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych to:

102 / 140

102. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

103 / 140

103. Ognisko pierwotne mięsaka kościopochodnego u dzieci najczęściej jest zlokalizowane w:

104 / 140

104. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

105 / 140

105. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

106 / 140

106. Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być:

107 / 140

107. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

108 / 140

108. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzuje się:

109 / 140

109. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

110 / 140

110. Zapobieganie uzależnieniom opierające się na założeniu: „Gdy nie zaczniesz próbować brać, nie będziesz miał z tym problemu” odnosi się do:

111 / 140

111. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na wystąpienie jadłowstrętu psychicznego u dziecka raczej nie jest:

112 / 140

112. Przyczyna fobii szkolnej to, Z WYJĄTKIEM:

113 / 140

113. Ryzykowne używanie narkotyków najtrafniej charakteryzuje stwierdzenie:

114 / 140

114. Przesłanki pozwalające podejrzewać zastępczy zespół Münchhausena to:

115 / 140

115. Zachowaniem, które może wskazywać na seksualne wykorzystywanie dziecka poniżej 5. roku życia to, z WYJĄTKIEM:

116 / 140

116. Objawy ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dziecka w wieku przedszkolnym najbardziej zaburzają kontakty z rówieśnikami, z powodu:

117 / 140

117. W przebiegu klinicznym autyzm ma wiele podobieństw do zespołu Aspergera, różni się głównie w stopniu nasilenia triady objawów, na którą składają się zaburzenia funkcjonowania w zakresie trzech sfer:

118 / 140

118. Pielęgniarka powinna wiedzieć, że u nastolatków jednym z najważniejszych czynników wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa jest:

119 / 140

119. Procedura „Niebieska Karta” dotyczy wszystkich przypadków, w których istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie, a formularz „Niebieska Karta – A” wypełniana jest wyłącznie przez:

120 / 140

120. W zespole Aspergera NIE występuje:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 41%

0%