/140

WIOSNA 2019

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. O odwodnieniu dziecka w stopniu ciężkim świadczy utrata masy ciała w granicy:

2 / 140

2. Odruch toniczny szyi asymetryczny:

3 / 140

3. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

4 / 140

4. Reakcja rodziców na chorobę dziecka typu depresyjno-pasywna to zachowanie:

5 / 140

5. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

6 / 140

6. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

7 / 140

7. Uogólnione zaczerwienienie skóry u dziecka NIE występuje w przypadku:

8 / 140

8. W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się:

9 / 140

9. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest:

10 / 140

10. Zapobieganie krzywicy i osteoporozie u dzieci od 1 do 18 r.ż. polega na dodatkowej podaży witaminy D codziennie w dawce:

11 / 140

11. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

12 / 140

12. Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

13 / 140

13. W żywieniu dzieci do końca 2. r.ż. NIE należy stosować diety z ograniczeniem:

14 / 140

14. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

15 / 140

15. Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in:

16 / 140

16. Przejawy akceleracji u niemowląt to:

17 / 140

17. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

18 / 140

18. W modelu żywienia niemowląt karmionych sztucznie:

19 / 140

19. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

20 / 140

20. Akceleracja jest to:

21 / 140

21. O gotowości niemowlęcia do rozpoczęcia wprowadzania posiłków niemlecznych wskazują następujące objawy:

22 / 140

22. Za najlepszy okres kształtowania sprawności ruchowej dzieci, tzw. „złoty okres motoryczności”, uważa się wiek:

23 / 140

23. Przeciwwskazanie do karmienia naturalnego ze strony matki stanowi:

24 / 140

24. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

25 / 140

25. Fizjologiczna adaptacja układu oddechowego u noworodka do nowych warunków życia polega na, z WYJĄTKIEM:

26 / 140

26. W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

27 / 140

27. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

28 / 140

28. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

29 / 140

29. N a zwiększenie powierzchni oddechowej płuc u niemowlęcia NIE ma wpływu:

30 / 140

30. We wrodzonej przepuklinie przeponowej NIE występuje u noworodka:

31 / 140

31. W odwodnieniu miernego stopnia obserwuje się:

32 / 140

32. Zespół Fallota w klasyfikacji wrodzonych wad serca opierający się na obecności lub braku sinicy oraz wielkości przepływu płucnego w stosunku do systemowego to:

33 / 140

33. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka:

34 / 140

34. W zapaleniu oskrzelików u niemowlęcia NIE występuje:

35 / 140

35. Dla obrzęku naczynioruchowego jest charakterystyczne:

36 / 140

36. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

37 / 140

37. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

38 / 140

38. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

39 / 140

39. Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

40 / 140

40. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

41 / 140

41. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

42 / 140

42. Do najczęstszych przyczyn odmy opłucnowej samoistnej wtórnej u dzieci należy:

43 / 140

43. W profilaktyce drgawek gorączkowych u dziecka w razie wystąpienia stanu podgorączkowego podaje się paracetamol doustnie lub doodbytniczo w dawce:

44 / 140

44. W nadgłośniowym zapaleniu krtani (zapalenie nagłośni) występuje:

45 / 140

45. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

46 / 140

46. Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci:

47 / 140

47. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

48 / 140

48. Do objawów odwodnienia niemowlęcia NIE zalicza się:

49 / 140

49. W przebiegu ospy wietrznej:

50 / 140

50. Profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia u u dziecka z siniczną wadą serca stosuje się w związku z:

51 / 140

51. Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest:

52 / 140

52. Drgawki gorączkowe są odpowiedzią niedojrzałego układu nerwowego na gorączkę wywołaną infekcją. Chociaż najczęściej występują przy temperaturze powyżej 40°C, to wartość graniczną stanowi temperatura:

53 / 140

53. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

54 / 140

54. W trakcie NZK u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz:

55 / 140

55. W czasie resustytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie oraz do żyły:

56 / 140

56. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) z 2015 roku wprowadziły zmiany odnośnie długości czasu dostarczania wdechu w BLS u dzieci. Obecnie wynosi on:

57 / 140

57. Kontrola temperatury docelowej (TTM) u dzieci z przywróconym spontanicznym krążeniem (ROSC) powinna być ukierunkowana na utrzymanie:

58 / 140

58. Energia kardiowersji w częstoskurczu nadkomorowym (SVT) u dzieci wynosi:

59 / 140

59. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia u dziecka, według schematu 4T, to wszystkie niżej wymienione z wyjątkiem:

60 / 140

60. Najwięcej przypadków porażenia prądem ma miejsce u dzieci oraz osób zawodowo związanych z elektrycznością. Przy porażeniu prądem zmiennym dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie:

61 / 140

61. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

62 / 140

62. Najlepsza współczesna definicja atopii to:

63 / 140

63. Rodzicom dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza pielęgniarka powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka:

64 / 140

64. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

65 / 140

65. Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

66 / 140

66. W przypadku uczulenia dziecka na roztocza kurzu domowego nie jest wskazane:

67 / 140

67. Zespół Pataua to trisomia chromosomu:

68 / 140

68. Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.:

69 / 140

69. Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

70 / 140

70. W okresie remisji atopowego zapalenia skóry NIE należy unikać kontaktu dziecka z:

71 / 140

71. Do czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka NIE należy:

72 / 140

72. Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do:

73 / 140

73. W przełomie miastenicznym u dziecka występuje:

74 / 140

74. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

75 / 140

75. Astma oskrzelowa jest chorobą:

76 / 140

76. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

77 / 140

77. Objętość oraz ciśnienie płynu użytego do lewatywy oczyszczającej pobudzają ruch perystaltyczny jelita grubego na drodze:

78 / 140

78. Niedokrwistość typu Fanconiego jest:

79 / 140

79. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

80 / 140

80. Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy ubytek słuchu jest:

81 / 140

81. Wspieranie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w tworzeniu pozytywnego obrazu własnej osoby polega na:

82 / 140

82. W postaci pozapiramidowej mózgowego porażenia dziecięcego:

83 / 140

83. Dla dystrofii Duchenne'a jest prawdziwe:

84 / 140

84. W sytuacji podejrzenia rozpoznania wad cewy nerwowej u płodu zaleca się oznaczyć w surowicy ciężarnej stężenie:

85 / 140

85. W przypadku niepełnosprawności dziecka w rodzinie pomocy wymaga również rodzeństwo dziecka. Pomoc niesiona rodzeństwu powinna obejmować elementy, z Wyjątkiem:

86 / 140

86. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym NIE są częściej narażone na:

87 / 140

87. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

88 / 140

88. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

89 / 140

89. W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania:

90 / 140

90. Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

91 / 140

91. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

92 / 140

92. W przypadku zaburzeń ssania i połykania u niemowlęcia z mózgowym porażeniem dziecięcym NIE zaleca się:

93 / 140

93. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

94 / 140

94. D o czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

95 / 140

95. Nerwiak zarodkowy w momencie rozpoznania ma postać zlokalizowaną (bez przerzutów) w 40% przypadków. U około połowy pacjentów stwierdza się obecność przerzutów; dochodzi do nich poprzez:

96 / 140

96. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

97 / 140

97. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

98 / 140

98. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

99 / 140

99. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

100 / 140

100. Zaburzenia metaboliczne występujące samoistnie lub w trakcie chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych to:

101 / 140

101. Ognisko pierwotne mięsaka kościopochodnego u dzieci najczęściej jest zlokalizowane w:

102 / 140

102. D o najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

103 / 140

103. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

104 / 140

104. U dziecka z zaawansowaną chorobą nowotworową obserwuje się zespół przewlekłego wyczerpania. Do objawów, które możemy zaobserwować u dziecka NIE należą:

105 / 140

105. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

106 / 140

106. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

107 / 140

107. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

108 / 140

108. Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być:

109 / 140

109. Schorzenia ograniczające życie to:

110 / 140

110. Dla zespołu dziecka potrząsanego charakterystyczne są następujące cechy, z wyjątkiem:

111 / 140

111. W celu bardziej obiektywnej oceny zdrowia wykorzystuje się pozytywne mierniki zdrowia, do których zalicza się:

112 / 140

112. Z a dodatni wynik testu przesiewowego do wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi przyjmuje się stwierdzenie w czasie powtórzonego badania:

113 / 140

113. Moczenie nocne wtórne jest to:

114 / 140

114. D o zachowań dziecka wskazujących na przemoc emocjonalną NIE należy:

115 / 140

115. Prawidłową interwencją wobec dziewczynki z jadłowstrętem psychicznym nie jest:

116 / 140

116. Nieprawdą jest, że moczenie nocne:

117 / 140

117. D o szpitala przyjęto 15-latka z podejrzeniem zatrucia marihuaną. Jak długo od przyjęcia marihuany jej metabolity mogą być wykrywane w moczu:

118 / 140

118. Rodzinę zastępczą zawodową charakteryzuje:

119 / 140

119. Przyczyną powstawania wad wrodzonych twarzoczaszki jest działanie czynników teratogennych:

120 / 140

120. Oceniając strukturę rodziny NIE jest istotne:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%