/140

JESIEŃ 2022

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Wskaż stwierdzenie BŁĘDNE dotyczące badania fizykalnego u małego dziecka:

2 / 140

2. Najlepszą metodą eliminacji niepokoju u hospitalizowanego dziecka jest:

3 / 140

3. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

4 / 140

4. Przyczyna alkalozy metabolicznej u dziecka to:

5 / 140

5. Pierwsza faza choroby szpitalnej u hospitalizowanych dzieci nosi nazwę:

6 / 140

6. Europejska Karta Dziecka w szpitalu jest wyrazem:

7 / 140

7. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

8 / 140

8. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

9 / 140

9. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 6. miesiącu życia obserwuje się:

10 / 140

10. U zdrowych niemowląt karmionych naturalnie od pierwszych dni życia codziennie stosuje się suplementację:

11 / 140

11. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

12 / 140

12. Przejawy akceleracji u niemowląt to:

13 / 140

13. Zalecona dawka profilaktyczna witaminy D3 u noworodków donoszonych, karmionych naturalnie:

14 / 140

14. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

15 / 140

15. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

16 / 140

16. Szczepienie ochronne u dziecka NIE musi być odroczone, jeżeli:

17 / 140

17. Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

18 / 140

18. W modelu żywienia niemowląt karmionych sztucznie:

19 / 140

19. Ograniczenie strat ciepła u noworodka drogą przewodzenia można osiągnąć poprzez:

20 / 140

20. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

21 / 140

21. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

22 / 140

22. Noworodek eutroficzny to dziecko:

23 / 140

23. Przeciwwskazanie do karmienia naturalnego ze strony matki stanowi:

24 / 140

24. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

25 / 140

25. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

26 / 140

26. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony dziecka jest:

27 / 140

27. Dla prawidłowo przebiegającego rozwoju w wieku poniemowlęcym (wczesnego dzieciństwa) NIE jest prawdziwe stwierdzenie

28 / 140

28. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

29 / 140

29. Etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) NIE obejmuje:

30 / 140

30. Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym należy:

31 / 140

31. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

32 / 140

32. Dla napadu hipoksemicznego w przebiegu Tetralogii Fallota prawdziwe jest stwierdzenie:

33 / 140

33. Pielęgniarka, przed badaniem lekarskim ocenia stan ogólny 3-latka, który zgłosił się z mamą do przychodni. Stan ogólny chłopca jest dobry, obecna jest niewielka duszność wdechowa, chrypka; dodatkowo matka zgłasza, że w nocy był obecny szczekający kaszel. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

34 / 140

34. Do leków kontrolujących przebieg astmy u dziecka NIE należą:

35 / 140

35. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

36 / 140

36. Dla wrodzonego wytrzewienia charakterystyczne jest:

37 / 140

37. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

38 / 140

38. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

39 / 140

39. Do wad serca przebiegających ze zwiększonym przepływem płucnym bez sinicy należy:

40 / 140

40. Do najczęstszych przyczyn odmy opłucnowej samoistnej wtórnej u dzieci należy:

41 / 140

41. Który z pacjentów leżących w szpitalu nie powinien opuszczać swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw

42 / 140

42. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

43 / 140

43. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

44 / 140

44. Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci:

45 / 140

45. Stopień niewydolności oddechowej u niemowląt ocenia się za pomocą skali:

46 / 140

46. Dla krztuśca prawdziwe jest stwierdzenie:

47 / 140

47. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

48 / 140

48. W worku przepukliny oponowej znajdują się:

49 / 140

49. Dziewczynka 13-letnia w stanie średnim, z dusznością, jest przyjęta do szpitala z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych. Lekarz zalecił monitorowanie saturacji krwi przy użyciu pulsoksymetru. Przygotowując się do wykonania tej procedury powinnaś:

50 / 140

50. W przebiegu ospy wietrznej:

51 / 140

51. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

52 / 140

52. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

53 / 140

53. Ból w klatce piersiowej za mostkiem, typu ''opłucnowego'', ostry, długotrwały, nasilający się w pozycji leżącej na wznak, przy skręcaniu klatki piersiowej, w ułożeniu na boku, a słabnący przy pochyleniu się ku przodowi, stanowi typowy objaw:

54 / 140

54. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

55 / 140

55. Najwięcej przypadków porażenia prądem ma miejsce u dzieci oraz osób zawodowo związanych z elektrycznością. Przy porażeniu prądem zmiennym dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie:

56 / 140

56. W trakcie NZK u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz:

57 / 140

57. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE. Literka „D” oznacza:

58 / 140

58. Tamponada serca jest zespołem objawów będących następstwem gromadzenia się w worku osierdziowym krwi, płynu lub powietrza. Do klasycznych objawów tamponady serca zaliczamy:

59 / 140

59. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania

60 / 140

60. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

61 / 140

61. W BLS u dzieci, oceny oddechu dokonujesz za pomocą następujących zmysłów:

62 / 140

62. W przebiegu marskości wątroby najgroźniejszym dla życia powikłaniem jest:

63 / 140

63. Typowe cechy choroby przewlekłej to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

64 / 140

64. Wystąpienie cukrzycy typu 2 powiązane jest z predyspozycją genetyczną, a ponadto z:

65 / 140

65. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

66 / 140

66. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

67 / 140

67. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

68 / 140

68. Bakteryjnym czynnikiem zakaźnym pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest:

69 / 140

69. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

70 / 140

70. Rozpoznanie zespołu Turnera u dziecka już w okresie noworodkowym może sugerować:

71 / 140

71. Do czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka NIE należy:

72 / 140

72. Celiakia charakteryzująca się okresami bez objawów klinicznych i histologicznych zmian, która może się ujawnić pod wpływem szeroko rozumianego stresu to postać:

73 / 140

73. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

74 / 140

74. Stosowanie diety wysokoenergetycznej, bogatowitaminowej zalecane jest w:

75 / 140

75. W przypadku uczulenia dziecka na roztocza kurzu domowego nie jest wskazane:

76 / 140

76. Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

77 / 140

77. Objętość oraz ciśnienie płynu użytego do lewatywy oczyszczającej pobudzają ruch perystaltyczny jelita grubego na drodze:

78 / 140

78. Obecność mniej lub bardziej licznych wybroczyn na skórze z tendencją do tworzenia sie wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do siniaczenia jest charakterystyczna dla:

79 / 140

79. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

80 / 140

80. Wspieranie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w tworzeniu pozytywnego obrazu własnej osoby polega na:

81 / 140

81. W przypadku zaburzeń ssania i połykania u niemowlęcia z mózgowym porażeniem dziecięcym NIE zaleca się:

82 / 140

82. Nadrzędnym celem leczenia urologicznego w przepuklinie oponowo-rdzeniowej jest:

83 / 140

83. W przypadku niepełnosprawności dziecka w rodzinie pomocy wymaga również rodzeństwo dziecka. Pomoc niesiona rodzeństwu powinna obejmować elementy, Wyjątkiem:

84 / 140

84. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

85 / 140

85. Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

86 / 140

86. W dystrofii Duchenne'a u chłopca NIE występuje:

87 / 140

87. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

88 / 140

88. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

89 / 140

89. Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy ubytek słuchu jest:

90 / 140

90. W młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

91 / 140

91. Dla choroby Werdniga-Hoffmanna – postaci rdzeniowego zaniku mięśni prawdziwe jest stwierdzenie:

92 / 140

92. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

93 / 140

93. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

94 / 140

94. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest

95 / 140

95. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

96 / 140

96. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

97 / 140

97. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

98 / 140

98. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa sie poprzez:

99 / 140

99. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

100 / 140

100. Zaburzenia metaboliczne występujące samoistnie lub w trakcie chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych to:

101 / 140

101. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

102 / 140

102. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

103 / 140

103. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

104 / 140

104. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

105 / 140

105. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

106 / 140

106. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

107 / 140

107. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

108 / 140

108. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy

109 / 140

109. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

110 / 140

110. Zastępczy zespół Münchhausena to:

111 / 140

111. Na zjawisko zaniedbania dziecka NIE wskazuje:

112 / 140

112. Do zachowań dziecka wskazujących na przemoc emocjonalną NIE należy:

113 / 140

113. Pielęgniarka, u hospitalizowanego chłopca z zespołem Aspergera w celu zminimalizowania napięcia emocjonalnego i niepokoju, powinna:

114 / 140

114. Prawidłową interwencją wobec dziewczynki z jadłowstrętem psychicznym NIE jest:

115 / 140

115. W celu bardziej obiektywnej oceny zdrowia wykorzystuje się pozytywne mierniki zdrowia, do których zalicza się:

116 / 140

116. Na zespół dziecka maltretowanego składają się m.in:

117 / 140

117. Czynnikiem mogącym mieć wpływ na wystąpienie jadłowstrętu psychicznego u dziecka NIE jest:

118 / 140

118. Wśród niemowląt najczęstszą przyczyną umieralności są:

119 / 140

119. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z rozszczepem w obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

120 / 140

120. Profilaktyka I fazy wg Logana obejmuje:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 1%

0%