/140

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Europejska Karta Dziecka w szpitalu jest wyrazem:

2 / 140

2. Objawem odwodnienia u niemowląt jest:

3 / 140

3. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

4 / 140

4. W przypadku występowania u niemowlęcia odwodnienia izotonicznego w stopniu umiarkowanym płyny nawadniające dożylnie podaje się zgodnie z regułą:

5 / 140

5. Hospitalizacja dla dziecka jest najtrudniejsza w wieku:

6 / 140

6. Pierwsza faza choroby szpitalnej u hospitalizowanych dzieci nosi nazwę:

7 / 140

7. Najlepszą metodą eliminacji niepokoju u hospitalizowanego dziecka jest:

8 / 140

8. Przeciwwskazanie do karmienia naturalnego ze strony matki stanowi:

9 / 140

9. Ocena rozwoju wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania na podstawie skali Tannera NIE dotyczy:

10 / 140

10. U zdrowych niemowląt karmionych naturalnie od pierwszych dni życia codziennie stosuje się suplementację:

11 / 140

11. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

12 / 140

12. Szczepienie ochronne u dziecka NIE musi być odroczone, jeżeli:

13 / 140

13. Zamierzone, powtarzające się akty agresji, zastraszania, znęcania się wobec dzieci w szkole, będące wyrazem przewagi nad ofiarą to:

14 / 140

14. Prawidłowo rozwijające się niemowlę utrzymuje głowę prosto podtrzymywane w pozycji pionowej:

15 / 140

15. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

16 / 140

16. W karmieniu sztucznym niemowląt posiłki uzupełniające wprowadza się:

17 / 140

17. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

18 / 140

18. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

19 / 140

19. Noworodek eutroficzny to dziecko:

20 / 140

20. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

21 / 140

21. W skład mleka początkowego produkowanego na bazie mleka krowiego dla niemowląt karmionych sztucznie, stosunek białek kazeinowych i białek serwatkowych powinien być w proporcjach:

22 / 140

22. Dla prawidłowego rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

23 / 140

23. W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

24 / 140

24. W żywieniu dzieci do końca 2. r.ż. NIE należy stosować diety z ograniczeniem:

25 / 140

25. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

26 / 140

26. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

27 / 140

27. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

28 / 140

28. U zdrowego niemowlęcia odruch Moro można wywołać od urodzenia do:

29 / 140

29. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

30 / 140

30. O wirusowej etiologii infekcji przewodu pokarmowego świadczą stolce:

31 / 140

31. Nawadnianie doustne może być stosowane u dzieci:

32 / 140

32. W zapaleniu oskrzelików u niemowlęcia NIE występuje:

33 / 140

33. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

34 / 140

34. W zakres profilaktyki zakażeń układu moczowego u dzieci NIE wchodzi:

35 / 140

35. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

36 / 140

36. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

37 / 140

37. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

38 / 140

38. W odwodnieniu miernego stopnia obserwuje się:

39 / 140

39. Który z pacjentów leżących w szpitalu nie powinien opuszczać swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw

40 / 140

40. W przebiegu ospy wietrznej:

41 / 140

41. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka.

42 / 140

42. Zlokalizowanie przepukliny oponowo-rdzeniowej powyżej Th11 wskazuje na następujące problemy zdrowotne dziecka:

43 / 140

43. Dla napadu hipoksemicznego w przebiegu Tetralogii Fallotaprawdziwe jest stwierdzenie:

44 / 140

44. Najbardziej odpowiednim postępowaniem w zapobieganiu rozszerzania się ostrej wirusowej biegunki w oddziale szpitalnym jest:

45 / 140

45. Do objawów zakażenia układu moczowego u noworodka i niemowlęcia należą:

46 / 140

46. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

47 / 140

47. Do czynników sprzyjających zakażeniu układu moczowego drogą wstępującą można zaliczyć:

48 / 140

48. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

49 / 140

49. Rodzice 6-tygodniowego niemowlęcia zgłosili się do lekarza w przychodni z powodu wymiotów i wzdętego brzuszka. Niemowlę odesłano do szpitala z rozpoznaniem pylorostenozy. Czym będą charakteryzowały się wymioty u tego dziecka

50 / 140

50. Dotychczas zdrowy, 14-letni chłopiec jest hospitalizowany z powodu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Otrzymuje płyny doustnie i dożylnie. Pielęgniarka powinna monitorować u niego podaż płynów, gdyż ich nadmiar może spowodować:

51 / 140

51. Do wczesnych powikłań po założonej urostomii NIE zalicza się:

52 / 140

52. Energia kardiowersji w częstoskurczu nadkomorowym (SVT) u dzieci wynosi:

53 / 140

53. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

54 / 140

54. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE, literka „D” oznacza:

55 / 140

55. Tamponada serca jest zespołem objawów będących następstwem gromadzenia się w worku osierdziowym krwi, płynu lub powietrza. Do klasycznych objawów tamponady serca zaliczamy:

56 / 140

56. W przypadku wentylacji bezprzyrządowej, w BLS u dzieci, skrzydełka nosa zatykamy powyżej:

57 / 140

57. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania:

58 / 140

58. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

59 / 140

59. W pierwszych kilku minutach po NZK dziecko może nabierać nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

60 / 140

60. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

61 / 140

61. W BLS u dzieci, oceny oddechu dokonujesz za pomocą następujących zmysłów:

62 / 140

62. Niedokrwistość typu Fanconiego jest:

63 / 140

63. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

64 / 140

64. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

65 / 140

65. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

66 / 140

66. Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

67 / 140

67. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

68 / 140

68. Rodzicom dziecka z niedokrwistością z niedoboru żelaza pielęgniarka powinna zalecić NIEUWZGLĘDNIANIE w diecie dziecka:

69 / 140

69. W przebiegu marskości wątroby najgroźniejszym dla życia powikłaniem jest:

70 / 140

70. U niemowląt wartość ciśnienia tętniczego na kończynach górnych i dolnych jest:

71 / 140

71. Do klasycznych objawów astmy oskrzelowej zalicza się wszystkie, z wyjątkiem:

72 / 140

72. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

73 / 140

73. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

74 / 140

74. Problemem pielęgnacyjnym wynikającym z objawów związanych z przyspieszoną przemianą materii u dziecka z nadczynnością tarczycy jest:

75 / 140

75. Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

76 / 140

76. Skalę wg Childa stosuje się do oceny:

77 / 140

77. Zespół Pataua to trisomia chromosomu:

78 / 140

78. Celiakia charakteryzująca się okresami bez objawów klinicznych i histologicznych zmian, która może się ujawnić pod wpływem szeroko rozumianego stresu to postać:

79 / 140

79. Mocznikowy test oddechowy z węglem 13C jest wiarygodnym testem stosowanym u dzieci starszych w diagnostyce:

80 / 140

80. W wyniku urazu u dzieci najczęściej występują złamania:

81 / 140

81. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

82 / 140

82. W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

83 / 140

83. W przypadku niedosłuchu związanego z zaburzeniami typu przewodzeniowego:

84 / 140

84. W młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

85 / 140

85. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

86 / 140

86. W mózgowym porażeniu dziecięcym spastyczność mięśni u niemowlęcia można zmniejszyć poprzez:

87 / 140

87. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

88 / 140

88. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

89 / 140

89. Dla mózgowego porażenia dziecięcego prawdziwe jest stwierdzenie:

90 / 140

90. Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

91 / 140

91. W diagnostyce dystrofii mięśniowej Duchenne'a wykonuje siębadanie:

92 / 140

92. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

93 / 140

93. Analiza bólu nowotworowego u dzieci powinna zawierać ocenę:

94 / 140

94. Zaburzenia metaboliczne występujące samoistnie lub w trakcie chemioterapii wskutek szybkiego rozpadu komórek nowotworowych to:

95 / 140

95. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

96 / 140

96. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

97 / 140

97. Dokonując wyboru podawania leków przeciwbólowych u dziecka z nowotworem należy:

98 / 140

98. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

99 / 140

99. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

100 / 140

100. Ognisko pierwotne mięsaka kościopochodnego u dzieci najczęściej jest zlokalizowane w:

101 / 140

101. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

102 / 140

102. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

103 / 140

103. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

104 / 140

104. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

105 / 140

105. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

106 / 140

106. Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w praktyce oznaczają:

107 / 140

107. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

108 / 140

108. Wczesną reakcją po wprowadzeniu do leczenia opioidów mogą być:

109 / 140

109. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 2002r. opieka paliatywna to:

110 / 140

110. Pielęgniarka, u hospitalizowanego chłopca z zespołem Aspergeraw celu zminimalizowania napięcia emocjonalnego i niepokoju, powinna:

111 / 140

111. Wczesnym objawem autyzmu (u dziecka do 3 r.ż) jest:

112 / 140

112. Która z niżej podanych substancji powoduje zwężenie źrenic

113 / 140

113. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dziecka NIE objawia się w postaci problemów dotyczących:

114 / 140

114. Charakterystyczną cechą dla zespołu dziecka potrząsanego NIE jest/są

115 / 140

115. Przyczyną powstawania wad wrodzonych twarzoczaszki jest działanie czynników teratogennych:

116 / 140

116. Zastępczy zespół Münchhausena to:

117 / 140

117. Do nowych problemów zdrowotnych uczniów zalicza się m.in.:

118 / 140

118. Główną przyczyną hospitalizacji dzieci i młodzieży są choroby układu:

119 / 140

119. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z rozszczepem w obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

120 / 140

120. Pielęgniarka powinna wiedzieć, że u nastolatków jednym z najważniejszych czynników wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa jest:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 66%

0%