/140

JESIEŃ 2019

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Dla dziecka w wieku od 18 miesięcy do 4 roku życia charakterystycznym zachowaniem w reakcji na separację od matki w związku z hospitalizacją może być:

2 / 140

2. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

3 / 140

3. O odwodnieniu dziecka w stopniu ciężkim świadczy utrata masy ciała w granicy:

4 / 140

4. Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to m.in.:

5 / 140

5. Lęki separacyjne, związane z oddzieleniem od matki, nie występują u dzieci w wieku:

6 / 140

6. Późne następstwa choroby szpitalnej u dziecka mogą ujawnić się jako: 

7 / 140

7. Reakcja rodziców na chorobę dziecka typu depresyjno-pasywna to zachowanie:

8 / 140

8. Akceleracja jest to:

9 / 140

9. Noworodek reaguje energicznym wyprostowaniem rąk i nóg, wygięciem pleców w łuk i odchyleniem głowy do tyłu, po czym zaciska pięści, a odrzuconymi wcześniej na boki rękami wykonuje powolny ruch objęcia klatki piersiowej. Odruch ten występujący w odpowiedzi na gwałtowną zmianę położenia ciała noworodka, nagły hałas, ostry dźwięk, to:

10 / 140

10. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

11 / 140

11. W prawidłowym żywieniu noworodka mlekiem początkowym należy:

12 / 140

12. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

13 / 140

13. Ograniczenie strat ciepła u noworodka drogą przewodzenia można osiągnąć poprzez:

14 / 140

14. Szczegółowe zalecenia dotyczące profilaktyki nagłego zgonu niemowląt odnoszą się do grupy niemowląt:

15 / 140

15. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

16 / 140

16. Szczepienie ochronne u dziecka NIE musi być odroczone, jeżeli:

17 / 140

17. Produkty zbożowe zawierające gluten wprowadza się do diety niemowlęcia w:

18 / 140

18. Ocena u dziecka wieku biologicznego NIE obejmuje:

19 / 140

19. U 5-miesięcznego niemowlęcia objawem wskazującym na opóźnienie w rozwoju somatycznym jest:

20 / 140

20. Ocena rozwoju wtórnych cech płciowych w okresie dojrzewania na podstawie skali Tannera NIE dotyczy:

21 / 140

21. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

22 / 140

22. Zamierzone, powtarzające się akty agresji, zastraszania, znęcania się wobec dzieci w szkole, będące wyrazem przewagi nad ofiarą to:

23 / 140

23. Za najlepszy okres kształtowania sprawności ruchowej dzieci, tzw. „złoty okres motoryczności”, uważa się wiek:

24 / 140

24. Noworodek eutroficzny to dziecko:

25 / 140

25. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

26 / 140

26. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

27 / 140

27. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

28 / 140

28. W polskich normach żywienia dla dzieci i młodzieży największy odsetek energii (45 % - 55%) powinien pochodzić z:

29 / 140

29. Przygotowując pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym należy:

30 / 140

30. Typowe objawy astmy oskrzelowej u dziecka 8-letniego to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

31 / 140

31. Rodzice przyprowadzili swojego 8-miesięcznego synka do szpitala z powodu wymiotów i biegunki trwających od 2 dni. Pielęgniarka podczas badania stwierdziła, że dziecko jest niespokojne i ma suche śluzówki jamy ustnej. Jakie inne objawy będą sugerowały odwodnienie:

32 / 140

32. Dziewczynka 13-letnia w stanie średnim, z dusznością, jest przyjęta do szpitala z powodu ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych. Lekarz zalecił monitorowanie saturacji krwi przy użyciu pulsoksymetru. Przygotowując się do wykonania tej procedury powinnaś:

33 / 140

33. Do wczesnych powikłań po założonej urostomii NIE zalicza się:

34 / 140

34. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

35 / 140

35. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

36 / 140

36. Dla wgłobienia NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

37 / 140

37. Przewodozależną wadą wrodzoną serca jest:

38 / 140

38. Okres wylęgania mononukleozy zakaźnej wynosi:

39 / 140

39. Dla zespołu Guillain – Barre'go prawdziwe jest stwierdzenie:

40 / 140

40. O wirusowej etiologii infekcji przewodu pokarmowego świadczą stolce:

41 / 140

41. Kliniczną postacią zakażenia układu moczowego u dziecka NIE jest:

42 / 140

42. Objawem hipoglikemii NIE jest:

43 / 140

43. W zakres profilaktyki zakażeń układu moczowego u dzieci NIE wchodzi:

44 / 140

44. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

45 / 140

45. Zlokalizowanie przepukliny oponowo-rdzeniowej powyżej Th11 wskazuje na następujące problemy zdrowotne dziecka:

46 / 140

46. Etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) NIE obejmuje:

47 / 140

47. W pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka NIE występuje:

48 / 140

48. Przeciwwskazaniem do wykonana nakłucia lędźwiowego w przypadku podejrzenia zapalenia bakteryjnego opon mózgowo-rdzeniowych u dziecka NIE jest:

49 / 140

49. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

50 / 140

50. Skręt jądra o 360° trwający powyżej 24 godzin doprowadzi u dziecka do:

51 / 140

51. Dla obrzęku naczynioruchowego jest charakterystyczne:

52 / 140

52. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

53 / 140

53. Lokalny uraz nieodmrożeniowy spowodowany długotrwałym działaniem suchego i zimnego powietrza o temperaturze powyżej 0°C, występujący najczęściej na twarzy i grzbietach rąk, mający charakter wysypki, zaczerwienienia, obrzęku, przechodzący w złuszczenia oraz wywołujący przeczulicę dotkniętych fragmentów nazywa się:

54 / 140

54. Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia u dziecka, według schematu 4T, to wszystkie niżej wymienione z wyjątkiem:

55 / 140

55. W czasie resustytacji nie wolno podawać leków domięśniowo, podskórnie oraz do żyły:

56 / 140

56. W pierwszych kilku minutach po NZK dziecko może nabierać nieregularny, wolny, płytki oddech. Taki oddech to:

57 / 140

57. Kontrola temperatury docelowej (TTM) u dzieci z przywróconym spontanicznym krążeniem (ROSC) powinna być ukierunkowana na utrzymanie:

58 / 140

58. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

59 / 140

59. Częstość uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji u niemowlęcia wynosi:

60 / 140

60. "Triada śmierci" to w medycynie ratunkowej zespół zaburzeń, szczególnie niebezpiecznych dla wszystkich masywnie krwawiących ofiar wypadków. Składają się na nią:

61 / 140

61. DOPES to angielski akronim obejmujący przyczyny nagłego pogorszenia się stanu zaintubowanego dziecka. Litera D oznacza w nim:

62 / 140

62. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

63 / 140

63. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

64 / 140

64. Dla zespołu Turnera prawdziwe jest stwierdzenie:

65 / 140

65. Dla zespołu Schönleina-Henocha prawdziwe jest stwierdzenie:

66 / 140

66. Rodzice, którzy mają nadmierny dystans uczuciowy wobec dziecka oraz są ulegli i bierni prezentują postawę:

67 / 140

67. Zespół Pataua to trisomia chromosomu:

68 / 140

68. W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego u starszego dziecka zaleca się:

69 / 140

69. Do czynników zaostrzających objawy atopowego zapalenia skóry u dziecka NIE należy:

70 / 140

70. Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do:

71 / 140

71. Na niedokrwistość z niedoboru żelaza narażone są głównie wcześniaki, dzieci z niedoborem masy ciała i bliźnięta (1). Preparaty żelaza można podawać w okresie współistnienia zakażenia (2).

72 / 140

72. Dla rozstrzeni oskrzeli występującej u dziecka NIE jest charakterystyczne:

73 / 140

73. Niewyczuwalne lub słabo wyczuwalne tętno na tętnicach udowych, podkolanowych i grzbietowych stopy w porównaniu z tętnem na tętnicach kończyn górnych stwierdza się w:

74 / 140

74. Rozwojowe czynniki ryzyka wystąpienia odwodnienia u niemowląt i małych dzieci powiązane są ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, a ponadto z:

75 / 140

75. W chorobie Leśniowskiego-Crohna:

76 / 140

76. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

77 / 140

77. W okresie remisji atopowego zapalenia skóry NIE należy unikać kontaktu dziecka z:

78 / 140

78. Po zastosowaniu diety eliminacyjnej u dziecka z celiakią pierwszym zauważalnym objawem zdrowienia jest:

79 / 140

79. Najlepsza współczesna definicja atopii to:

80 / 140

80. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

81 / 140

81. W niepełnosprawności intelektualnej stopnia lekkiego iloraz inteligencji wynosi:

82 / 140

82. W sytuacji podejrzenia rozpoznania wad cewy nerwowej u płodu zaleca się oznaczyć w surowicy ciężarnej stężenie:

83 / 140

83. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym NIE są częściej narażone na:

84 / 140

84. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

85 / 140

85. Dla rdzeniowego zaniku mięśni NIE jest prawdziwe:

86 / 140

86. Uszkodzenie słuchu u dziecka w stopniu umiarkowanym rozpoznaje się, gdy ubytek słuchu jest:

87 / 140

87. W zespole Downa NIE jest charakterystyczne współwystępowanie:

88 / 140

88. W postaci pozapiramidowej mózgowego porażenia dziecięcego:

89 / 140

89. W rozwoju mowy dziecka „okres melodii” występuje:

90 / 140

90. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

91 / 140

91. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dziecka niepełnosprawnego to rodzina, która:

92 / 140

92. W dystrofii Duchenne'a u chłopca NIE występuje:

93 / 140

93. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

94 / 140

94. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

95 / 140

95. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

96 / 140

96. Optymalną drogą do podania analgetyku u dziecka współpracującego jest droga:

97 / 140

97. Wspomaganie psychospołeczne dziecka w trakcie leczenia choroby nowotworowej opiera się na następujących zasadach:

98 / 140

98. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

99 / 140

99. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest:

100 / 140

100. Wśród czynników ryzyka rozwoju nowotworów wtórnych, po przebytej w dzieciństwie terapii przeciwnowotworowej, najczęściej wymienia się:

101 / 140

101. Lekami narkotycznymi stosowanymi w formie transdermalnej jest:

102 / 140

102. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

103 / 140

103. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

104 / 140

104. Trudności w pisaniu lub rysowaniu, rezygnacja z zabaw wymagających koordynacji ruchowej, zmiany w zachowaniu imitujące nieprzystosowanie społeczne występujące u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to objawy które można zaobserwować w przebiegu nowotworów:

105 / 140

105. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia z 2002r. opieka paliatywna to:

106 / 140

106. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

107 / 140

107. Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

108 / 140

108. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

109 / 140

109. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

110 / 140

110. Pielęgniarka powinna wiedzieć, że u nastolatków z jednym z najważniejszych czynników wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa jest:

111 / 140

111. Wśród niemowląt najczęstszą przyczyną umieralności są:

112 / 140

112. W przebiegu klinicznym autyzm ma wiele podobieństw do zespołu Aspergera, różni się głównie w stopniu nasilenia triady objawów, na którą składają się zaburzenia funkcjonowania w zakresie trzech sfer:

113 / 140

113. W zespole Aspergera NIE występuje:

114 / 140

114. Zachowaniem, które może wskazywać na seksualne wykorzystywanie dziecka poniżej 5. roku życia to, z WYJĄTKIEM:

115 / 140

115. Która z niżej podanych substancji powoduje zwężenie źrenic:

116 / 140

116. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z rozszczepem w obrębie twarzoczaszki najważniejszym celem pielęgnacyjnym jest:

117 / 140

117. Anoreksja jest to uporczywe, chorobliwe dążenie do utraty masy ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

118 / 140

118. Zastępczy zespół Münchhausena to:

119 / 140

119. Charakterystyczną cechą dla zespołu dziecka potrząsanego NIE jest/są:

120 / 140

120. Przejawy nieprawidłowego funkcjonowania rodziny to, Z WYJATKIEM:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%