/140

WIOSNA 2022

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Szczególne nasilenie lęków separacyjnych, związanych z oddzieleniem od matki, występuje u dzieci w wieku:

2 / 140

2. Mechanizm obronny w wieku szkolnym typu „reakcja upozorowania”, który może być prezentowany w reakcji na chorobę i hospitalizację polega na tym, że dziecko:

3 / 140

3. Odrębności układu oddechowego w wieku rozwojowym, które warunkują odmienną odpowiedź ustroju na bodźce patologiczne to m.in.:

4 / 140

4. Zaburzeniem ilościowym świadomości u dziecka NIE jest:

5 / 140

5. Europejska Karta Dziecka w szpitalu jest wyrazem:

6 / 140

6. Przyczyną obrzęków miejscowych u dziecka NIE jest:

7 / 140

7. Odrębne cechy budowy i czynności układu pokarmowego u dzieci to m.in.:

8 / 140

8. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące szczepień ochronnych u dzieci:

9 / 140

9. W zakresie motoryki małej niemowlę opanowuje umiejętność:

10 / 140

10. Dla prawidłowego rozwoju lokomocji i kontroli postawy u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

11 / 140

11. U zdrowych niemowląt karmionych naturalnie od pierwszych dni życia codziennie stosuje się suplementację:

12 / 140

12. Zalecona dawka profilaktyczna witaminy D3 u noworodków donoszonych, karmionych naturalnie:

13 / 140

13. Do profilaktyki drugorzędowej NIE zalicza się:

14 / 140

14. Nadwaga u dzieci i młodzieży to zaburzenie, w którym wskaźnik masy ciała (BMI) dla płci i wieku odpowiada wartości:

15 / 140

15. W modelu żywienia niemowląt karmionych naturalnie:

16 / 140

16. W prawidłowym rozwoju mowy u dziecka w 3. miesiącu życia obserwuje się:

17 / 140

17. Noworodek eutroficzny to dziecko:

18 / 140

18. Szczepienia ochronne wywołują uodpornienie:

19 / 140

19. U zdrowego niemowlęcia odruch Moro można wywołać od urodzenia do:

20 / 140

20. Pielęgniarka w szkole, wykonując test przesiewowy w kierunku wykrywania zeza u dzieci poprzez badanie symetrii odbicia światła na rogówkach, zastosuje test:

21 / 140

21. Prawidłowo rozwijające się niemowlę utrzymuje głowę prosto podtrzymywane w pozycji pionowej:

22 / 140

22. Produkty zbożowe zawierające gluten wprowadza się do diety niemowlęcia w:

23 / 140

23. Egzogenne czynniki wpływające na rozwój dziecka to:

24 / 140

24. Akceleracja jest to:

25 / 140

25. Sygnałem ostrzegawczym wskazującym na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka 6-miesięcznego będzie sytuacja, gdy niemowlę:

26 / 140

26. Profilaktyka pierwszorzędowa nieswoista obejmuje m.in.:

27 / 140

27. U zdrowego niemowlęcia w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tzw. zespołu śmierci łóżeczkowej zalecane jest układanie dziecka do snu w pozycji:

28 / 140

28. Dla prawidłowego rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej u dziecka w 6. miesiącu życia charakterystyczne jest:

29 / 140

29. Najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u niemowląt w okresie jesienno-zimowym jest:

30 / 140

30. Do leków kontrolujących przebieg astmy u dziecka NIE należą:

31 / 140

31. Pielęgniarka, przed badaniem lekarskim ocenia stan ogólny 3-latka, który zgłosił się z mamą do przychodni. Stan ogólny chłopca jest dobry, obecna jest niewielka duszność wdechowa, chrypka; dodatkowo matka zgłasza, że w nocy był obecny szczekający kaszel. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

32 / 140

32. Przyczyną hiperglikemii NIE jest:

33 / 140

33. U niemowlęcia objawami narastającego wodogłowia są:

34 / 140

34. W pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek u dziecka NIE występuje:

35 / 140

35. Rodzice przywieźli swojego 8-miesięcznego synka do szpitala z powodu wymiotów i biegunki trwających od 2 dni. Pielęgniarka podczas badania stwierdziła, że dziecko jest niespokojne i ma suche śluzówki jamy ustnej. Jakie inne objawy będą sugerowały odwodnienie

36 / 140

36. Wskazaniem do nawadniania pozajelitowego dziecka jest/są:

37 / 140

37. Do objawów odwodnienia niemowlęcia NIE zalicza się:

38 / 140

38. W przypadku wystąpienia gorączki u dziecka podaje się Paracetamol doustnie lub doodbytniczo w dawce:

39 / 140

39. W odwodnieniu miernego stopnia obserwuje się:

40 / 140

40. Który z pacjentów leżących w szpitalu nie powinien opuszczać swojej sali i nie wychodzić np. do pokoju wspólnych zabaw

41 / 140

41. Rodzice 6-tygodniowego niemowlęcia zgłosili się do lekarza w przychodni z powodu wymiotów i wzdętego brzuszka. Niemowlę odesłano do szpitala z rozpoznaniem pylorostenozy. Czym będą charakteryzowały się wymioty u tego dziecka

42 / 140

42. Pielęgniarka opiekuje się pacjentem z zakażeniem układu moczowego. Pacjent zgłasza objawy dyzuryczne. W celu zniesienia dolegliwości bólowych i ułatwienia oddawania moczu najmniej odpowiednią interwencją pielęgniarską będzie:

43 / 140

43. Dla wgłobienia NIE jest prawdziwe stwierdzenie:

44 / 140

44. Dla wrodzonego wytrzewienia charakterystyczne jest:

45 / 140

45. Etiologia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) NIE obejmuje:

46 / 140

46. Pielęgniarka ocenia stan noworodka tuż po porodzie. Który z poniższych objawów będzie budził podejrzenie niedrożności przełyku u noworodka.

47 / 140

47. W zakres profilaktyki zakażeń układu moczowego u dzieci NIE wchodzi:

48 / 140

48. Najczęstszą przyczyną zapalenia mięśnia sercowego u dzieci są:

49 / 140

49. Objawem charakterystycznym dla choroby Hirschsprunga NIE jest:

50 / 140

50. W przebiegu ospy wietrznej:

51 / 140

51. W przebiegu biegunki u niemowlęcia można podejrzewać niedobór potasu jeśli u dziecka występuje

52 / 140

52. W BLS u dzieci, po sprawdzeniu bezpieczeństwa, kolejną czynnością jest:

53 / 140

53. Badanie fizykalne dziecka przeprowadza się z zachowaniem ustalonej kolejności od głowy do kończyn dolnych. Na samym końcu dokonuje się badania:

54 / 140

54. Najwięcej przypadków porażenia prądem ma miejsce u dzieci oraz osób zawodowo związanych z elektrycznością. Przy porażeniu prądem zmiennym dochodzi do zatrzymania krążenia w mechanizmie:

55 / 140

55. Oparzenie obejmujące naskórek, skórę i tkankę podskórną, z widoczną martwicą tkanek oraz brakiem czucia w oparzonym obszarze ocenisz jako:

56 / 140

56. W BLS u dzieci, oceny oddechu dokonujesz za pomocą następujących zmysłów:

57 / 140

57. Jeżeli w trakcie BLS zauważysz, że dziecko NIE reaguje:

58 / 140

58. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia u dzieci poniżej 16 r.ż, zespołu Reye'a jest przyjmowanie:

59 / 140

59. W trakcie NZK u dziecka do wykonania intubacji dotchawiczej użyjesz:

60 / 140

60. Wg wytycznych ERC 2015, głębokość uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowlęcia powinna wynosić:

61 / 140

61. Kolejność oceny i wykonywanych interwencji u każdego poważnie chorego dziecka przebiega wg schematu ABCDE. Literka „D” oznacza:

62 / 140

62. Przedłużone karmienie dziecka posiłkami płynnymi doprowadza do:

63 / 140

63. Do niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci najczęściej prowadzi/ą:

64 / 140

64. W przebiegu marskości wątroby najgroźniejszym dla życia powikłaniem jest:

65 / 140

65. Do kostnych objawów krzywicy należą m. in.:

66 / 140

66. Do ogólnoustrojowych objawów krzywicy należą m. in.:

67 / 140

67. Obecność mniej lub bardziej licznych wybroczyn na skórze z tendencją do tworzenia się wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do siniaczenia jest charakterystyczna dla:

68 / 140

68. Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu I u dziecka NIE jest:

69 / 140

69. U dziecka z nerczycą miejsc obrzękniętych NIE wolno:

70 / 140

70. Charakterystycznym objawem zespołu Klinefeltera NIE jest:

71 / 140

71. Drenaż układu oddechowego u dzieci powinno poprzedzać:

72 / 140

72. Celiakia charakteryzująca się okresami bez objawów klinicznych i histologicznych zmian, która może się ujawnić pod wpływem szeroko rozumianego stresu to postać:

73 / 140

73. W chorobie Leśniowskiego-Crohna zmiany chorobowe mogą dotyczyć:

74 / 140

74. Doustne środki przeczyszczające zwiększające sekrecję wody i elektrolitów do światła jelita i zmiękczające objętość stolca to środki o właściwościach:

75 / 140

75. Badaniem, które potwierdza rozpoznanie refluksu pęcherzowo-moczowodowego jest:

76 / 140

76. Astma oskrzelowa jest chorobą:

77 / 140

77. Przyswajanie żelaza z pokarmów ułatwia/ją:

78 / 140

78. W Polsce najczęściej występujące choroby przewlekłe w populacji dzieci i młodzieży to:

79 / 140

79. W okresie remisji atopowego zapalenia skóry NIE należy unikać kontaktu dziecka z:

80 / 140

80. Dla mózgowego porażenia dziecięcego prawdziwe jest stwierdzenie:

81 / 140

81. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym utrudnienia w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych w okolicy krocza wynikają z występowania:

82 / 140

82. Zmiany fenotypowe w zespole Downa to wszystkie, z WYJĄTKIEM:

83 / 140

83. Do pierwszych charakterystycznych cech dystrofii mięśniowej Duchenne'a NIE należy:

84 / 140

84. Przyczyną niedosłuchu o typie zaburzeń odbiorczych jest:

85 / 140

85. W sytuacji hospitalizowania dziecka z zaburzeniami słuchu w stopniu znacznym NIE należy:

86 / 140

86. Prawidłowo funkcjonująca rodzina dziecka niepełnosprawnego to rodzina, która:

87 / 140

87. Powikłanie przepukliny oponowo-rdzeniowej u noworodka to, z wyjątkiem:

88 / 140

88. Trudności w karmieniu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym wynikają przede wszystkim z:

89 / 140

89. Wsparcie polegające na pomocy rodzinie w zorganizowaniu właściwego leczenia i usprawniania dziecka, zaopatrzeniu w pomocny sprzęt rehabilitacyjny, zorganizowaniu przestrzeni mieszkania do celów rehabilitacyjnych to wsparcie:

90 / 140

90. W przypadku rozpoznania młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów dziecko wymaga stałego nadzoru okulistycznego, ponieważ częste powikłanie w przebiegu tego stanu to:

91 / 140

91. W opiece nad chorym po urazie czaszkowo-mózgowym pielęgniarki powinny uwzględniać:

92 / 140

92. Wspieranie dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w tworzeniu pozytywnego obrazu własnej osoby polega na:

93 / 140

93. Najczęstszą chorobą nowotworową układu krwiotwórczego u dzieci jest ostra białaczka limfoblastyczna. Do objawów choroby wynikających z zajęcia szpiku kostnego i zahamowania erytropoezy, zaliczamy:

94 / 140

94. Wśród czynników ryzyka rozwoju nowotworów wtórnych, po przebytej w dzieciństwie terapii przeciwnowotworowej, najczęściej wymienia się:

95 / 140

95. Do najczęstszych pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci należą:

96 / 140

96. Do czynników sprzyjających wystąpieniu zakażeń u pacjentów onkohematologicznych zaliczamy czynniki:

97 / 140

97. Do czynników predysponujących do wystąpienia choroby nowotworowej u dzieci NIE należą czynniki:

98 / 140

98. Wymioty psychogenne w przebiegu choroby nowotworowej u dzieci mogą być spowodowane:

99 / 140

99. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii może być osłabienie lub utrata apetytu oraz zmiana smaku i zapachu przyjmowanych przez dziecko potraw. Postępowanie pielęgnacyjne powinno polegać na:

100 / 140

100. Objaw okulistyczny towarzyszący wewnątrzgałkowym nowotworom złośliwym oka, polegający na pojawieniu się białego refleksu źrenicznego (zamiast prawidłowego czerwonego) nosi nazwę:

101 / 140

101. Trudności w pisaniu lub rysowaniu, rezygnacja z zabaw wymagających koordynacji ruchowej, zmiany w zachowaniu imitujące nieprzystosowanie społeczne występujące u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym to objawy które można zaobserwować w przebiegu nowotworów:

102 / 140

102. Leczenie bólu u dziecka chorego na nowotwór odbywa się poprzez:

103 / 140

103. O bólu fantomowym mówimy wtedy, kiedy dziecko odczuwa ból:

104 / 140

104. Powikłaniem zastosowania intensywnej chemioterapii mogą być nudności i wymioty. Celem opieki nad dzieckiem NIE jest

105 / 140

105. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

106 / 140

106. Schorzenia ograniczające życie to:

107 / 140

107. Współcześnie pojęcie eutanazja oznacza:

108 / 140

108. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

109 / 140

109. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

110 / 140

110. Na uzależnienie od substancji psychoaktywnych u dziecka raczej nie wskazuje:

111 / 140

111. Zachowaniem, które może wskazywać na seksualne wykorzystywanie dziecka poniżej 5. roku życia to, z WYJĄTKIEM:

112 / 140

112. Przesłanki pozwalające podejrzewać zastępczy zespół Münchhausena to:

113 / 140

113. Do czynników ryzyka psychopatologicznego u dziecka NIE należy:

114 / 140

114. Pielęgniarka powinna wiedzieć, że u nastolatków jednym z najważniejszych czynników wysokiego ryzyka popełnienia samobójstwa jest:

115 / 140

115. Do szpitala przyjęto 15-latka z podejrzeniem zatrucia marihuaną. Jak długo od przyjęcia marihuany jej metabolity mogą być wykrywane w moczu:

116 / 140

116. Anoreksja jest to uporczywe, chorobliwe dążenie do utraty masy ciała przez odmowę spożywania pokarmów zwykle w połączeniu z:

117 / 140

117. Do zachowań dziecka wskazujących na przemoc emocjonalną NIE należy:

118 / 140

118. Dla zespołu dziecka potrząsanego charakterystyczne są następujące cechy, z wyjątkiem:

119 / 140

119. Postawa rodzicielska typu demokratycznego:

120 / 140

120. Pielęgniarka, która opiekuje się dzieckiem po wydarzeniach traumatycznych we wczesnej fazie interwencji kryzysowej powinna:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%