/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Celem zespołu interdyscyplinarnego w opiece paliatywnej jest:

2 / 140

2. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

3 / 140

3. W jakich okolicznościach osoba wykonująca pracę na rzecz innych może być nazwana wolontariuszem

4 / 140

4. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

5 / 140

5. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

6 / 140

6. Do najczęstszych przyczyn dysfagii NIE należy:

7 / 140

7. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

8 / 140

8. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

9 / 140

9. Systemy transdermalne zawierające fentanyl są wymieniane, co:

10 / 140

10. Rehabilitacja fizyczna przede wszystkim obejmuje:

11 / 140

11. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

12 / 140

12. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

13 / 140

13. Astenia jest to:

14 / 140

14. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

15 / 140

15. Ból ostry trwa:

16 / 140

16. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

17 / 140

17. W nagłym zatrzymaniu moczu:

18 / 140

18. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

19 / 140

19. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

20 / 140

20. Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby nowotworowej do kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą drogą podania bisfosfonianów jest:

21 / 140

21. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

22 / 140

22. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

23 / 140

23. U pacjenta w agonii NIE należy:

24 / 140

24. Zmiany neurologiczne i mięśniowe, które mogą być przyczyną zaburzeń połykania u pacjenta objętego opieką paliatywną:

25 / 140

25. Zasada ''start low - go slow'' wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

26 / 140

26. Duże ryzyko popełnienia samobójstwa występuje u pacjentów o klinicznym typie depresji:

27 / 140

27. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

28 / 140

28. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

29 / 140

29. Kserostomia to:

30 / 140

30. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

31 / 140

31. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane guzem mózgu przede wszystkim objawia się:

32 / 140

32. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

33 / 140

33. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

34 / 140

34. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

35 / 140

35. Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

36 / 140

36. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

37 / 140

37. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

38 / 140

38. W opiece paliatywnej u pacjenta z kaszlem suchym stosuje się SCHEMAT postępowania:

39 / 140

39. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

40 / 140

40. Zasada podawania leków przeciwbólowych ''według zegara'' wskazuje, że lek należy podawać:

41 / 140

41. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

42 / 140

42. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

43 / 140

43. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

44 / 140

44. Choremu, który pyta - ''Czy ja umieram'' można odpowiedzieć (wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

45 / 140

45. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. ''rotacja opioidów'' podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

46 / 140

46. Nudności i wymioty występujące podczas niedrożności przewodu pokarmowego bez bólu kolkowego w opiece paliatywnej powinny być leczone:

47 / 140

47. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

48 / 140

48. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

49 / 140

49. W diagnostyce mikrobiologicznej rany przewlekłej należy uwzględnić fakt, że:

50 / 140

50. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

51 / 140

51. Celem wspomagania żywieniowego pacjentów onkologicznych jest:

52 / 140

52. Lekami podawanymi u pacjenta w okresie umierania są:

53 / 140

53. Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej są:

54 / 140

54. Depresja oddechowa objawia się:

55 / 140

55. Jak najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej w żywieniu chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

56 / 140

56. Próg bólu obniża:

57 / 140

57. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

58 / 140

58. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

59 / 140

59. Rehabilitacja w zaburzeniach seksualnych chorego onkologicznie polega przede wszystkim na:

60 / 140

60. Pielęgniarka opieki paliatywnej, w ramach posiadanych kompetencji:

61 / 140

61. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

62 / 140

62. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

63 / 140

63. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

64 / 140

64. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

65 / 140

65. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

66 / 140

66. Składowa poznawcza doświadczenia bólowego:

67 / 140

67. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

68 / 140

68. Utrata poczucia własnej wartości, poczucia akceptacji,niepewność, zagubienie oraz przekonanie o swojej nieatrakcyjności fizycznej wskutek objawów choroby nowotworowej oraz okaleczającego leczenia (np. amputacji piersi, amputacji odbytnicy) może powodować problemy:

69 / 140

69. Szumem informacyjnym nazywamy:

70 / 140

70. Mechanizm działania przeciwbólowego treningu relaksacyjnego polega na:

71 / 140

71. Jakość życia w obszarze kategorii „być” NIE zawiera:

72 / 140

72. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

73 / 140

73. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada ''zgodnie z najlepszym sposobem podania'', co w praktyce oznacza podanie leku:

74 / 140

74. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

75 / 140

75. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

76 / 140

76. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

77 / 140

77. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

78 / 140

78. Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

79 / 140

79. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

80 / 140

80. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

81 / 140

81. Perinatalna opieka paliatywna jest:

82 / 140

82. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

83 / 140

83. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

84 / 140

84. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

85 / 140

85. Jednym z pierwszych objawów niedożywienia w początkowej fazie rozwoju dziecka jest:

86 / 140

86. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna sie kształtować u dzieci:

87 / 140

87. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych wpłwających na adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

88 / 140

88. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

89 / 140

89. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

90 / 140

90. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

91 / 140

91. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami ograniczającymi życie:

92 / 140

92. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

93 / 140

93. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

94 / 140

94. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

95 / 140

95. Wśród najczęściej obserwowanych problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN wymienia się:

96 / 140

96. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

97 / 140

97. Chorego przeżywającego złość można wesprzeć poprzez:

98 / 140

98. Charakterystyczny odwrócony rytm snu i czuwania typowy jest dla:

99 / 140

99. Parasomnia to:

100 / 140

100. Ze względu na proces przystosowania do choroby, najlepsza jest trajektoria która ma charakter:

101 / 140

101. Zachowania magiczne to:

102 / 140

102. Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z dzieckiem w którego rodzinie jest osoba przewlekle chora dotyczy:

103 / 140

103. U osób starszych w następstwie zmian farmakodynamicznych obserwujemy:

104 / 140

104. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia, wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

105 / 140

105. Zgoda na leczenie wyrażona przez Przedstawiciela ustawowego Pacjenta oraz przez Pacjenta małoletniego, który ma ukończone 16 lat, nosi nazwę zgody:

106 / 140

106. Sztuczne utrzymanie serca i płuc u pacjenta z nieodwracalnymi zmianami i ciężkimi uszkodzeniami mózgu nosi nazwę:

107 / 140

107. Zaprzestanie uporczywej terapii powinno być podjęte wspólnie z pacjentem i jest:

108 / 140

108. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

109 / 140

109. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

110 / 140

110. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

111 / 140

111. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

112 / 140

112. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

113 / 140

113. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

114 / 140

114. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

115 / 140

115. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

116 / 140

116. Najczęstszą przyczyną drgawek u chorego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

117 / 140

117. Kortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swe wielokierunkowe działanie. Wskaż korzystne strony stosowania kortykosteroidów:

118 / 140

118. Z e stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

119 / 140

119. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

120 / 140

120. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. 126 Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamym.in.DiagramIshikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%