/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - WIOSNA 2021

1 / 140

1. W jakich okolicznościach osoba wykonująca pracę na rzecz innych może być nazwana wolontariuszem

2 / 140

2. Która forma opieki paliatywnej NIE jest kontraktowana i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

3 / 140

3. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

4 / 140

4. Celem wspomagania żywieniowego pacjentów onkologicznych jest:

5 / 140

5. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

6 / 140

6. Do niepożądanych działań radioterapii paliatywnej NIE należą:

7 / 140

7. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

8 / 140

8. Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje podczas:

9 / 140

9. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

10 / 140

10. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

11 / 140

11. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane guzem mózgu przede wszystkim objawia się:

12 / 140

12. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

13 / 140

13. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

14 / 140

14. W opiece paliatywnej u pacjenta z kaszlem suchym stosuje się schemat postępowania:

15 / 140

15. Zmiany neurologiczne i mięśniowe, które mogą być przyczyną zaburzeń połykania u pacjenta objętego opieką paliatywną:

16 / 140

16. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

17 / 140

17. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

18 / 140

18. Choremu, który pyta - ''Czy ja umieram'' można odpowiedzieć (wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

19 / 140

19. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. ''rotacja opioidów'' podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

20 / 140

20. Zasada ''start low - go slow'' wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

21 / 140

21. U pacjenta w agonii NIE należy:

22 / 140

22. Duże ryzyko popełnienia samobójstwa występuje u pacjentów o klinicznym typie depresji:

23 / 140

23. Rehabilitacja w zaburzeniach seksualnych chorego onkologicznego polega przede wszystkim na:

24 / 140

24. Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

25 / 140

25. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

26 / 140

26. Utrata poczucia własnej wartości, poczucia akceptacji, niepewność, zagubienie oraz przekonanie o swojej nieatrakcyjności fizycznej wskutek objawów choroby nowotworowej oraz okaleczającego leczenia (np. amputacji piersi, amputacji odbytnicy) może powodować problemy:

27 / 140

27. Ból ostry trwa:

28 / 140

28. W diagnostyce mikrobiologicznej rany przewlekłej należy uwzględnić fakt, że:

29 / 140

29. TENS jest:

30 / 140

30. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

31 / 140

31. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

32 / 140

32. Infekcja grzybicza u pacjentów z chorobą nowotworową ma następujące postacie kliniczne:

33 / 140

33. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

34 / 140

34. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

35 / 140

35. Zespół senności jako powikłanie radioterapii paliatywnej objawia się:

36 / 140

36. Do najczęstszych przyczyn dysfagii NIE należy:

37 / 140

37. W radioterapii paliatywnej:

38 / 140

38. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

39 / 140

39. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

40 / 140

40. Jak najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej w żywieniu chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

41 / 140

41. Co jest źródłem promieniowania w brachyterapii

42 / 140

42. Dekstranomery to opatrunki, które:

43 / 140

43. W obrzęku limfatycznym u chorego objętego opieką paliatywną stosujemy:

44 / 140

44. Zasada podawania leków przeciwbólowych ''według zegara'' wskazuje, że lek należy podawać:

45 / 140

45. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

46 / 140

46. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

47 / 140

47. Depresja oddechowa objawia się:

48 / 140

48. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

49 / 140

49. Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

50 / 140

50. Kacheksja nowotworowa występuje najczęściej w przebiegu:

51 / 140

51. Do pierwszego stopnia drabiny analgetycznej należą:

52 / 140

52. Ból totalny to ból:

53 / 140

53. Systemy transdermalne zawierające fentanyl są wymieniane, co:

54 / 140

54. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

55 / 140

55. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

56 / 140

56. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

57 / 140

57. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

58 / 140

58. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

59 / 140

59. Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

60 / 140

60. Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej są:

61 / 140

61. Najczęściej ucisk guza nowotworowego na rdzeń kręgowy występuje w odcinku:

62 / 140

62. W przebiegu popromiennego zapalenia skóry wg National Cancer Institute IV stopień nasilenia działań niepożądanych charakteryzuje się:

63 / 140

63. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

64 / 140

64. Bóle definiowane podobnie jak bóle neuropatyczne z współistniejącymi objawami z zakresu układu krążenia, nadmiernym poceniem się, zmianami troficznymi skóry przemawiają za bólami:

65 / 140

65. Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę jest:

66 / 140

66. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

67 / 140

67. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

68 / 140

68. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

69 / 140

69. Oceniając opiekę paliatywną używamy tzw. kryteriów „miękkich” do których NIE należy:

70 / 140

70. Faza rozmowy zmierzającej do przekazania niepomyślnych informacji w której dochodzi do ujawnienia uczuć chorego oraz sygnalizowania gotowości do udzielenia wsparcia przez prowadzącego rozmowę to faza:

71 / 140

71. Trening autogenny Schulza polega na:

72 / 140

72. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

73 / 140

73. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

74 / 140

74. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

75 / 140

75. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zaburzeniom kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy często towarzyszą zaburzenia:

76 / 140

76. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

77 / 140

77. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

78 / 140

78. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

79 / 140

79. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

80 / 140

80. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

81 / 140

81. 81 W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

82 / 140

82. Do schorzeń nienowotworowych ograniczających życie, NIE należą:

83 / 140

83. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

84 / 140

84. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

85 / 140

85. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

86 / 140

86. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

87 / 140

87. Pediatryczna domowa opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie:

88 / 140

88. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

89 / 140

89. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

90 / 140

90. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

91 / 140

91. Do czynników, które mogą spowodować dekompensację metaboliczną u dziecka z encefalopatią metaboliczną zaliczamy:

92 / 140

92. Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

93 / 140

93. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

94 / 140

94. Celem domowej tlenoterapii biernej u dziecka z dysplazją oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

95 / 140

95. Neurologiczny zespół chorobowy występujący w przypadku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, objawiający się dysfagią, stridorem krtaniowym oraz bezdechami to:

96 / 140

96. Wśród najczęściej obserwowanych problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN wymienia się:

97 / 140

97. Najczęstszą motywacją opiekunów ograniczających kontakt z osobą chorą jest:

98 / 140

98. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest zmysł:

99 / 140

99. Pierwszy „najniższy” etap ewolucyjnego rozwoju potrzeb to poziom potrzeb:

100 / 140

100. Pojęcie wglądu związane jest z nurtem psychoterapii:

101 / 140

101. Teoria zakładająca, że proces osierocenia oscyluje pomiędzy dwoma biegunami, gdzie pierwszy z nich to koncentracja na smutku, a drugi to podejmowanie zadań osoby zmarłej – to teoria:

102 / 140

102. Parasomnia to:

103 / 140

103. Do niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek, przygnębienie czy depresję zaliczamy:

104 / 140

104. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia, wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

105 / 140

105. Po śmierci chorego prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma:

106 / 140

106. Terapia daremna (futile therapy):

107 / 140

107. Poszanowanie zasady prawdomówności:

108 / 140

108. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

109 / 140

109. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

110 / 140

110. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

111 / 140

111. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

112 / 140

112. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

113 / 140

113. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

114 / 140

114. Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

115 / 140

115. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

116 / 140

116. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

117 / 140

117. Linitis Plastica to:

118 / 140

118. W przypadku bezwiednego nietrzymania moczu możemy podejrzewać uszkodzenie rdzenia kręgowego na odcinku:

119 / 140

119. Dezadaptacyjne zaburzenia zachowania mogą być reakcją psychiczną na chorobę. Osiowym objawem tego zaburzenia jest:

120 / 140

120. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%