/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Reguła małych kroków dotycząca właściwego postępowania wolontariusza z pacjentem u kresu życia zakłada:

2 / 140

2. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

3 / 140

3. W jakiej religii eutanazja jest dopuszczalna w niektórych przypadkach?

4 / 140

4. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

5 / 140

5. O agranulocytozie możemy mówić wtedy, gdy stężenie granulocytów obojętnochłonnych wynosi poniżej:

6 / 140

6. Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje podczas:

7 / 140

7. Ból:

8 / 140

8. Gorączkę neutropeniczną rozpoznaje się wówczas, gdy chory spełnia dwa warunki (wg IDSA):

9 / 140

9. Do najczęstszych przyczyn dysfagii NIE należy:

10 / 140

10. Zasada podawania leków p/bólowych „zgodnie z zegarem” polega na podawaniu leków:

11 / 140

11. U pacjenta objętego opieką paliatywną z rozpoznaną hiperkalcemią należy podawać dożylnie:

12 / 140

12. U pacjenta w agonii NIE należy:

13 / 140

13. Wymienione objawy: duszność (obrzęk krtani lub niedrożność/ucisk tchawicy albo oskrzeli), ból głowy (obrzęk mózgu), zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz obrzęk twarzy, szyi i ramion mogą świadczyć o:

14 / 140

14. Lekami z wyboru w gastroparezie są:

15 / 140

15. Lekami podawanymi u pacjenta w okresie umierania są:

16 / 140

16. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

17 / 140

17. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

18 / 140

18. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

19 / 140

19. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

20 / 140

20. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

21 / 140

21. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

22 / 140

22. Kacheksja nowotworowa występuje najczęściej w przebiegu:

23 / 140

23. Najlepszymi i najczęściej stosowanymi drogami podawania leków p/bólowych w opiece paliatywnej są:

24 / 140

24. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

25 / 140

25. Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej są:

26 / 140

26. Ból trwający stale przez okres do około 2 miesięcy, ze względu na kryterium czasu określamy jako:

27 / 140

27. W przebiegu popromiennego zapalenia skóry wg National Cancer Institute IV stopień nasilenia działań niepożądanych charakteryzuje się:

28 / 140

28. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

29 / 140

29. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLPZ) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

30 / 140

30. Ból receptorowy to ból powstający wskutek:

31 / 140

31. Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

32 / 140

32. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

33 / 140

33. Astenia jest to:

34 / 140

34. Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

35 / 140

35. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

36 / 140

36. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

37 / 140

37. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

38 / 140

38. Zmiany neurologiczne i mięśniowe, które mogą być przyczyną zaburzeń połykania u pacjenta objętego opieką paliatywną:

39 / 140

39. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

40 / 140

40. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

41 / 140

41. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

42 / 140

42. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

43 / 140

43. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

44 / 140

44. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

45 / 140

45. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

46 / 140

46. Ból przewlekły charakteryzuje się trwaniem:

47 / 140

47. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

48 / 140

48. W opiece paliatywnej u pacjenta z kaszlem suchym stosuje się schemat postępowania:

49 / 140

49. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

50 / 140

50. W nagłym zatrzymaniu moczu:

51 / 140

51. Utrata poczucia własnej wartości, poczucia akceptacji, niepewność, zagubienie oraz przekonanie o swojej nieatrakcyjności fizycznej wskutek objawów choroby nowotworowej oraz okaleczającego leczenia (np. amputacji piersi, amputacji odbytnicy) może powodować problemy:

52 / 140

52. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

53 / 140

53. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

54 / 140

54. Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

55 / 140

55. Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

56 / 140

56. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

57 / 140

57. Ból koincydencyjny to ból:

58 / 140

58. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

59 / 140

59. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

60 / 140

60. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

61 / 140

61. W diagnostyce mikrobiologicznej rany przewlekłej należy uwzględnić fakt, że:

62 / 140

62. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

63 / 140

63. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

64 / 140

64. Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

65 / 140

65. Próg bólu obniża:

66 / 140

66. Nudności i wymioty występujące podczas niedrożności przewodu pokarmowego bez bólu kolkowego w opiece paliatywnej powinny być leczone:

67 / 140

67. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

68 / 140

68. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. "rotacja opioidów" podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

69 / 140

69. Udział pacjentów w terapii zajęciowej pełni funkcje:

70 / 140

70. Trening autogenny Schulza polega na:

71 / 140

71. Jakość życia w obszarze kategorii „być” nie zawiera:

72 / 140

72. Celem domowej tlenoterapii biernej u dziecka z dysplazją oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

73 / 140

73. W jakim wieku większość dzieci zdaje sobie sprawę, że śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym?

74 / 140

74. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

75 / 140

75. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

76 / 140

76. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

77 / 140

77. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

78 / 140

78. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

79 / 140

79. Neurologiczny zespół chorobowy występujący w przypadku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, objawiający się dysfagią, stridorem krtaniowym oraz bezdechami to:

80 / 140

80. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych utrudniających adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

81 / 140

81. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

82 / 140

82. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

83 / 140

83. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

84 / 140

84. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

85 / 140

85. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

86 / 140

86. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

87 / 140

87. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

88 / 140

88. Perinatalna opieka paliatywna jest:

89 / 140

89. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

90 / 140

90. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

91 / 140

91. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

92 / 140

92. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

93 / 140

93. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

94 / 140

94. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

95 / 140

95. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

96 / 140

96. Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

97 / 140

97. Hipersomnia to:

98 / 140

98. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia, wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

99 / 140

99. Charakterystyczny odwrócony rytm snu i czuwania typowy jest dla:

100 / 140

100. Teoria zakładająca, że proces osierocenia oscyluje pomiędzy dwoma biegunami, gdzie pierwszy z nich to koncentracja na smutku, a drugi to podejmowanie zadań osoby zmarłej – to teoria:

101 / 140

101. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

102 / 140

102. Właściwością modelowej homeostazy rodzinnej w obliczu choroby jest:

103 / 140

103. Grupą wiekową która najszybciej adoptuje się do choroby traktując ją jako coś normalnego są:

104 / 140

104. Zespół depresyjny, w którym oprócz typowej depresji dominują objawy ogólnego pobudzenia, drażliwości i lęku to:

105 / 140

105. Zasada podwójnego skutku w opiece paliatywnej oznacza:

106 / 140

106. Polski Kodeks Karny traktuje eutanazję jako:

107 / 140

107. Zaprzestanie uporczywej terapii powinno być podjęte wspólnie z pacjentem i jest:

108 / 140

108. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

109 / 140

109. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

110 / 140

110. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

111 / 140

111. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

112 / 140

112. Najczęstszą przyczyną drgawek u chorego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

113 / 140

113. W leczeniu duszności aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

114 / 140

114. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

115 / 140

115. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

116 / 140

116. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

117 / 140

117. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

118 / 140

118. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

119 / 140

119. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

120 / 140

120. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa:

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjiipogłębieniajużpoznanych.Jestono charakterystyczne dla fazy:

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to:

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył:

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%