/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Kompromis jako styl indywidualnego reagowania na konflikty charakteryzuje się:

2 / 140

2. Reguła małych kroków dotycząca właściwego postępowania wolontariusza z pacjentem u kresu życia zakłada:

3 / 140

3. W jakich okolicznościach osoba wykonująca pracę na rzecz innych może być nazwana wolontariuszem?

4 / 140

4. Co może przynieść ulgę choremu przy suchości jamy ustnej?

5 / 140

5. U pacjenta w agonii NIE należy:

6 / 140

6. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

7 / 140

7. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

8 / 140

8. Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

9 / 140

9. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

10 / 140

10. Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby nowotworowej do kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą drogą podania bisfosfonianów jest:

11 / 140

11. Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

12 / 140

12. Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

13 / 140

13. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane guzem mózgu przede wszystkim objawia się:

14 / 140

14. U pacjenta objętego opieką paliatywną z rozpoznaną hiperkalcemią należy podawać dożylnie:

15 / 140

15. Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

16 / 140

16. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

17 / 140

17. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

18 / 140

18. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

19 / 140

19. Ból totalny to ból:

20 / 140

20. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

21 / 140

21. W nagłym zatrzymaniu moczu:

22 / 140

22. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

23 / 140

23. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

24 / 140

24. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

25 / 140

25. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

26 / 140

26. Jak najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej w żywieniu chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

27 / 140

27. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

28 / 140

28. Do niepożądanych działań radioterapii paliatywnej NIE należą:

29 / 140

29. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

30 / 140

30. Depresja oddechowa objawia się:

31 / 140

31. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

32 / 140

32. Ból trwający stale przez okres do około 2 miesięcy, ze względu na kryterium czasu określamy jako:

33 / 140

33. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

34 / 140

34. Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

35 / 140

35. Zasada podawania leków przeciwbólowych "według zegara" wskazuje, że lek należy podawać:

36 / 140

36. Najlepszymi i najczęściej stosowanymi drogami podawania leków p/bólowych w opiece paliatywnej są:

37 / 140

37. Ból:

38 / 140

38. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

39 / 140

39. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

40 / 140

40. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

41 / 140

41. Dekstranomery to opatrunki, które:

42 / 140

42. Astenia jest to:

43 / 140

43. Nudności i wymioty występujące podczas niedrożności przewodu pokarmowego bez bólu kolkowego w opiece paliatywnej powinny być leczone:

44 / 140

44. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

45 / 140

45. Postępowanie z pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową z zaburzeniami smaku polega na:

46 / 140

46. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

47 / 140

47. Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

48 / 140

48. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

49 / 140

49. Wymienione objawy: duszność (obrzęk krtani lub niedrożność/ucisk tchawicy albo oskrzeli), ból głowy (obrzęk mózgu), zaburzenia widzenia, zawroty głowy oraz obrzęk twarzy, szyi i ramion mogą świadczyć o:

50 / 140

50. Dlaczego różne leki chemioterapeutyczne są ze sobą łączone?

51 / 140

51. W IV stopniu nasilenie działań niepożądanych w przebiegu popromiennego zapalenia skóry wg National Cancer Institute charakteryzuje się:

52 / 140

52. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

53 / 140

53. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

54 / 140

54. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

55 / 140

55. Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

56 / 140

56. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

57 / 140

57. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

58 / 140

58. Najczęstszymi przyczynami zespołu kacheksja-anoreksja-astenia są nowotwory:

59 / 140

59. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

60 / 140

60. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki. Który z poniższych leków stosujemy w tej formie?

61 / 140

61. Infekcja grzybicza u pacjentów z chorobą nowotworową ma następujące postacie kliniczne:

62 / 140

62. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

63 / 140

63. Do najczęstszych przyczyn dysfagii NIE należy:

64 / 140

64. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

65 / 140

65. Choremu, który pyta - "Czy ja umieram" można odpowiedzieć (wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

66 / 140

66. O agranulocytozie możemy mówić wtedy, gdy stężenie granulocytów obojętnochłonnych wynosi poniżej:

67 / 140

67. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

68 / 140

68. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

69 / 140

69. Oceny jakości opieki paliatywnej NIE możemy dokonać za pomocą:

70 / 140

70. Oceniając opiekę paliatywną używamy tzw. kryteriów „miękkich” do których NIE należy:

71 / 140

71. Nasilenie dolegliwości bólowych pozostających w związku np. z niewłaściwą relacją chorego z lekarzem/pielęgniarką, nazywamy:

72 / 140

72. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

73 / 140

73. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

74 / 140

74. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

75 / 140

75. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

76 / 140

76. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

77 / 140

77. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

78 / 140

78. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

79 / 140

79. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

80 / 140

80. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

81 / 140

81. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

82 / 140

82. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

83 / 140

83. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

84 / 140

84. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

85 / 140

85. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

86 / 140

86. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

87 / 140

87. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

88 / 140

88. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

89 / 140

89. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

90 / 140

90. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

91 / 140

91. Neurologiczny zespół chorobowy występujący w przypadku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, objawiający się dysfagią, stridorem krtaniowym oraz bezdechami to:

92 / 140

92. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

93 / 140

93. Celem domowej tlenoterapii biernej u dziecka z dysplazją oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

94 / 140

94. Perinatalna opieka paliatywna jest:

95 / 140

95. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

96 / 140

96. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych utrudniających adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

97 / 140

97. Najtrudniej przyjmowana jest śmierć:

98 / 140

98. Parasomnia to:

99 / 140

99. Najczęściej zlecaną formą psychoterapii indywidualnej pacjentom onkologicznym jest psychoterapia:

100 / 140

100. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

101 / 140

101. Hipersomnia to:

102 / 140

102. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia, wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

103 / 140

103. Właściwością modelowej homeostazy rodzinnej w obliczu choroby jest:

104 / 140

104. Zespół przewlekłego zmęczenia w sferze poznawczej związany jest głównie z pogorszeniem sprawności:

105 / 140

105. Uporczywą terapią NIE jest:

106 / 140

106. Najbardziej korzystnym dla chorego zakresem pomocy udzielanej mu przez otoczenie, jest:

107 / 140

107. Definicja eutanazji zawiera trzy istotne elementy:

108 / 140

108. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

109 / 140

109. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

110 / 140

110. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

111 / 140

111. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

112 / 140

112. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

113 / 140

113. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

114 / 140

114. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

115 / 140

115. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

116 / 140

116. Kortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swe wielokierunkowe działanie. Wskaż korzystne strony stosowania kortykosteroidów:

117 / 140

117. Duża częstotliwość objawów kacheksji towarzyszy nowotworom:

118 / 140

118. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

119 / 140

119. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

120 / 140

120. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe"

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%

wiosna 201