/1400

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1400

1. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

2 / 1400

2. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

3 / 1400

3. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

4 / 1400

4. Do niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek, przygnębienie czy depresję zaliczamy:

5 / 1400

5. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

6 / 1400

6. Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

7 / 1400

7. Ból receptorowy to ból powstający wskutek:

8 / 1400

8. Do niepożądanych działań radioterapii paliatywnej NIE należą:

9 / 1400

9. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

10 / 1400

10. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

11 / 1400

11. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

12 / 1400

12. Chorzy po okaleczających zabiegach operacyjnych reagują na okaleczenie z różnym nasileniem. Reakcja może przebiegać w postaci następujących faz:

13 / 1400

13. Poprawna definicja empatii, to:

14 / 1400

14. Jednym z pierwszych objawów niedożywienia w początkowej fazie rozwoju dziecka jest:

15 / 1400

15. Agresja przemieszczona to:

16 / 1400

16. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

17 / 1400

17. Dlaczego różne leki chemioterapeutyczne są ze sobą łączone

18 / 1400

18. Ostre przekarmienie dotyczy:

19 / 1400

19. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

20 / 1400

20. Bezpośrednia pomoc w przypadku napadu padaczki polega na:

21 / 1400

21. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

22 / 1400

22. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

23 / 1400

23. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

24 / 1400

24. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

25 / 1400

25. Całkowity brak komunikacji werbalnej ze strony pacjenta określamy jako:

26 / 1400

26. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

27 / 1400

27. W zespole zablokowania zmiany umiejscowione są w:

28 / 1400

28. Bóle definiowane podobnie jak bóle neuropatyczne z współistniejącymi objawami z zakresu układu krążenia, nadmiernym poceniem się, zmianami troficznymi skóry przemawiają za bólami:

29 / 1400

29. Do przeciwwskazań bezwzględnych fizykoterapii należy zaliczyć:

30 / 1400

30. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

31 / 1400

31. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

32 / 1400

32. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

33 / 1400

33. Metody wentylacji mechanicznej to:

34 / 1400

34. W jakim wieku większość dzieci zdaje sobie sprawę, że śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym?

35 / 1400

35. Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

36 / 1400

36. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

37 / 1400

37. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

38 / 1400

38. Opieka paliatywna w niewydolności serca obejmuje:

39 / 1400

39. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

40 / 1400

40. Jedną z podstawowych zasad kontaktu z pacjentem agresywnym jest:

41 / 1400

41. „Odnoszę wrażenie, że to Pana zaniepokoiło” jest przykładem na wykorzystanie:

42 / 1400

42. Zespół przewlekłego zmęczenia w sferze poznawczej związany jest głównie z pogorszeniem sprawności:

43 / 1400

43. Relacja interpersonalna, to:

44 / 1400

44. Nudności i wymioty występujące podczas niedrożności przewodu pokarmowego bez bólu kolkowego w opiece paliatywnej powinny być leczone:

45 / 1400

45. Właściwością modelowej homeostazy rodzinnej w obliczu choroby jest:

46 / 1400

46. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

47 / 1400

47. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

48 / 1400

48. Istotnym elementem terapii POChP u osób w wieku podeszłym jest:

49 / 1400

49. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

50 / 1400

50. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

51 / 1400

51. W nagłym zatrzymaniu moczu:

52 / 1400

52. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. ''rotacja opioidów'' podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

53 / 1400

53. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

54 / 1400

54. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

55 / 1400

55. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa:

56 / 1400

56. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

57 / 1400

57. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

58 / 1400

58. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

59 / 1400

59. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest zmysł:

60 / 1400

60. Psychoterapia w której pracuje się z całą rodziną w celu usunięcia określonego objawu to psychoterapia:

61 / 1400

61. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

62 / 1400

62. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

63 / 1400

63. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

64 / 1400

64. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

65 / 1400

65. W jakich okolicznościach osoba wykonująca pracę na rzecz innych może być nazwana wolontariuszem

66 / 1400

66. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

67 / 1400

67. Jak najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej w żywieniu chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:

68 / 1400

68. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

69 / 1400

69. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

70 / 1400

70. W opiece paliatywnej u pacjenta z kaszlem suchym stosuje się SCHEMAT postępowania:

71 / 1400

71. Nowotwór, który daje przerzuty do kręgosłupa to rak:

72 / 1400

72. Objawy hiperkalcemii, to:

73 / 1400

73. Zgoda na leczenie wyrażona przez Przedstawiciela ustawowego Pacjenta oraz przez Pacjenta małoletniego, który ma ukończone 16 lat, nosi nazwę zgody:

74 / 1400

74. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

75 / 1400

75. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

76 / 1400

76. Skala Barthel kwalifikuje pacjenta do opieki pielęgniarskiej długoterminowej w zakresie:

77 / 1400

77. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

78 / 1400

78. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

79 / 1400

79. Ból koincydencyjny to ból:

80 / 1400

80. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

81 / 1400

81. Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

82 / 1400

82. Postępowanie z pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową z zaburzeniami smaku polega na:

83 / 1400

83. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

84 / 1400

84. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

85 / 1400

85. Chorego nieprzytomnego przy zakładaniu zgłębnika nosowo-jelitowego, układamy:

86 / 1400

86. Zasada podawania leków przeciwbólowych ''według zegara'' wskazuje, że lek należy podawać:

87 / 1400

87. Próg bólu obniża:

88 / 1400

88. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

89 / 1400

89. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

90 / 1400

90. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

91 / 1400

91. Usługa jako produkt przechodzi przez cztery fazy cykl użycia. Modyfikacja jednej z faz – zwana Recykl może występować w fazie:

92 / 1400

92. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

93 / 1400

93. Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

94 / 1400

94. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

95 / 1400

95. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

96 / 1400

96. Ból totalny to ból:

97 / 1400

97. Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

98 / 1400

98. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

99 / 1400

99. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

100 / 1400

100. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

101 / 1400

101. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest:

102 / 1400

102. Do niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek, przygnębienie czy depresję zaliczamy:

103 / 1400

103. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

104 / 1400

104. Terapia daremna (futile therapy):

105 / 1400

105. Depresja oddechowa objawia się:

106 / 1400

106. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

107 / 1400

107. Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

108 / 1400

108. Do typowych objawów przedawkowania opiatów należy:

109 / 1400

109. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

110 / 1400

110. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

111 / 1400

111. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

112 / 1400

112. Jednym z wcześniejszych objawów niedożywienia związanego z chorobą jest:

113 / 1400

113. W nagłym zatrzymaniu moczu:

114 / 1400

114. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

115 / 1400

115. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

116 / 1400

116. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

117 / 1400

117. Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

118 / 1400

118. Podstawowe wymogi, istotne dla zapewnienia opieki paliatywnej zgodnie z zaleceniami EAPC (Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

119 / 1400

119. Zespół maniakalny obejmuje grupę objawów podstawowych do których możemy zaliczyć zaburzenia:

120 / 1400

120. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

121 / 1400

121. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

122 / 1400

122. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

123 / 1400

123. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

124 / 1400

124. Która spośród reguł poprawnych stosunków między ludzkich G. Leech uznawana jest za najważniejszą:

125 / 1400

125. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

126 / 1400

126. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

127 / 1400

127. Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

128 / 1400

128. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

129 / 1400

129. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

130 / 1400

130. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

131 / 1400

131. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

132 / 1400

132. Zakres świadczeń pomocy społecznej osobom niesamodzielnym, przewlekle chorym, samotnym, niesamodzielnym dotyczy:

133 / 1400

133. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

134 / 1400

134. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

135 / 1400

135. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

136 / 1400

136. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

137 / 1400

137. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

138 / 1400

138. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

139 / 1400

139. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

140 / 1400

140. Choroba poresuscytacyjna to:

141 / 1400

141. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

142 / 1400

142. Najczęstszą przyczyną drgawek u chorego w zaawansowanej faziechoroby nowotworowej jest:

143 / 1400

143. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

144 / 1400

144. Narzędziem do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych poleca się:

145 / 1400

145. Perinatalna opieka paliatywna jest:

146 / 1400

146. Duża częstotliwość objawów kacheksji towarzyszy nowotworom:

147 / 1400

147. Przegląd systematyczny polega na:

148 / 1400

148. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

149 / 1400

149. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

150 / 1400

150. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

151 / 1400

151. Do objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego NIE zaliczamy:

152 / 1400

152. Dekstranomery to opatrunki, które:

153 / 1400

153. Jednostki, które wchodzą w zakres całościowych zaburzeń zachowania to:

154 / 1400

154. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zaburzeniom kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy często towarzyszą zaburzenia:

155 / 1400

155. W pielęgnacji chorego do zmiany pozycji w poziomie służą:

156 / 1400

156. Kacheksja nowotworowa występuje najczęściej w przebiegu:

157 / 1400

157. Pierwszy „najniższy” etap ewolucyjnego rozwoju potrzeb to poziom potrzeb:

158 / 1400

158. Ból ostry trwa:

159 / 1400

159. Zespół stopy cukrzycowej jest, to:

160 / 1400

160. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

161 / 1400

161. Co jest źródłem promieniowania w brachyterapii

162 / 1400

162. Zasada "proporcjonalności ryzyka" bazuje na określeniu:

163 / 1400

163. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

164 / 1400

164. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

165 / 1400

165. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

166 / 1400

166. Najczęściej zlecaną formą psychoterapii indywidualnej pacjentom onkologicznym jest psychoterapia:

167 / 1400

167. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

168 / 1400

168. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

169 / 1400

169. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

170 / 1400

170. Przez akceptację właściwej pory śmierci rozumie się:

171 / 1400

171. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

172 / 1400

172. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

173 / 1400

173. W przypadku bezwiednego nietrzymania moczu możemy podejrzewać uszkodzenie rdzenia kręgowego na odcinku:

174 / 1400

174. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

175 / 1400

175. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

176 / 1400

176. Infekcja grzybicza u pacjentów z chorobą nowotworową ma następujące postacie kliniczne:

177 / 1400

177. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

178 / 1400

178. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

179 / 1400

179. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

180 / 1400

180. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

181 / 1400

181. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

182 / 1400

182. Trening autogenny Schulza polega na:

183 / 1400

183. W rehabilitacji osób w wieku podeszłym i z osteoporozą istotną rolę pełnią ćwiczenia:

184 / 1400

184. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

185 / 1400

185. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

186 / 1400

186. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

187 / 1400

187. W sytuacji stanu terminalnego najważniejsze potrzeby to:

188 / 1400

188. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

189 / 1400

189. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

190 / 1400

190. Kserostomia to:

191 / 1400

191. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

192 / 1400

192. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

193 / 1400

193. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

194 / 1400

194. Jakość życia w obszarze kategorii „być” nie zawiera:

195 / 1400

195. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

196 / 1400

196. Najkorzystniejszy model sprawowania opieki nad chorym w domu to taki:

197 / 1400

197. Wśród najczęściej obserwowanych problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN wymienia się:

198 / 1400

198. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

199 / 1400

199. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

200 / 1400

200. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia, wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

201 / 1400

201. W jakim wieku większość dzieci zdaje sobie sprawę, że śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym

202 / 1400

202. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

203 / 1400

203. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

204 / 1400

204. Reguła małych kroków dotycząca właściwego postępowania wolontariusza z pacjentem u kresu życia zakłada:

205 / 1400

205. Astenia jest to:

206 / 1400

206. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

207 / 1400

207. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

208 / 1400

208. Przyrost naturalny ludności, to:

209 / 1400

209. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

210 / 1400

210. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

211 / 1400

211. Najczęściej zlecaną formą psychoterapii indywidualnej pacjentom onkologicznym jest psychoterapia:

212 / 1400

212. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

213 / 1400

213. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

214 / 1400

214. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

215 / 1400

215. Do typów rehabilitacji chorych psychicznie NIE zaliczamy rehabilitacji:

216 / 1400

216. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

217 / 1400

217. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

218 / 1400

218. Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

219 / 1400

219. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

220 / 1400

220. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

221 / 1400

221. Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

222 / 1400

222. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

223 / 1400

223. Terapia hiperbaryczna ma na celu:

224 / 1400

224. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

225 / 1400

225. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

226 / 1400

226. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

227 / 1400

227. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada ''zgodnie z najlepszym sposobem podania'', co w praktyce oznacza podanie leku:

228 / 1400

228. Zasada afirmowania życia i akceptowania nieuchronności śmierci:

229 / 1400

229. W celu zapobiegania przykurczom w stawach skokowych, należy stosować:

230 / 1400

230. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

231 / 1400

231. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

232 / 1400

232. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

233 / 1400

233. Neurologiczny zespół chorobowy występujący w przypadku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, objawiający się dysfagią, stridorem krtaniowym oraz bezdechami to:

234 / 1400

234. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

235 / 1400

235. Ból trwający stale przez okres do około 2 miesięcy, ze względu na kryterium czasu określamy jako:

236 / 1400

236. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

237 / 1400

237. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

238 / 1400

238. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

239 / 1400

239. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

240 / 1400

240. Wskaż działanie rodziców niekorzystne dla rozwoju psychospołecznego w okresie dorastania dziecka z różnymi dysfunkcjami (intelektualnymi bądź ruchowymi):

241 / 1400

241. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

242 / 1400

242. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

243 / 1400

243. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

244 / 1400

244. Typem procesu adaptacji do choroby nowotworowej, charakterystycznym dla momentu progresji choroby niereagującej na leczenie jest:

245 / 1400

245. Lekami z wyboru w gastroparezie są:

246 / 1400

246. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

247 / 1400

247. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

248 / 1400

248. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

249 / 1400

249. Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

250 / 1400

250. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

251 / 1400

251. Gorączkę neutropeniczną rozpoznaje się wówczas, gdy chory spełnia dwa warunki (wg IDSA):

252 / 1400

252. Najkorzystniejszy model sprawowania opieki nad chorym w domu to taki:

253 / 1400

253. Pediatryczna domowa opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie:

254 / 1400

254. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

255 / 1400

255. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

256 / 1400

256. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

257 / 1400

257. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

258 / 1400

258. Efekt placebo w leczeniu pacjentów opieki paliatywnej może przejawiać się:

259 / 1400

259. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

260 / 1400

260. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

261 / 1400

261. Żywienie pozajelitowe dotyczy podawania mieszanin odżywczych drogą:

262 / 1400

262. Kserostomia to:

263 / 1400

263. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

264 / 1400

264. Składowa poznawcza doświadczenia bólowego:

265 / 1400

265. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

266 / 1400

266. Perinatalna opieka paliatywna jest:

267 / 1400

267. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

268 / 1400

268. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

269 / 1400

269. Najczęstszym powikłaniem w trakcie leczenia insuliną jest:

270 / 1400

270. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie:

271 / 1400

271. Zespół depresyjny, w którym oprócz typowej depresji dominują objawy ogólnego pobudzenia, drażliwości i lęku to:

272 / 1400

272. Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

273 / 1400

273. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

274 / 1400

274. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

275 / 1400

275. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

276 / 1400

276. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

277 / 1400

277. Z e stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

278 / 1400

278. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

279 / 1400

279. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

280 / 1400

280. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

281 / 1400

281. Zaprzestanie uporczywej terapii powinno być podjęte wspólnie z pacjentem i jest:

282 / 1400

282. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

283 / 1400

283. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

284 / 1400

284. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

285 / 1400

285. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

286 / 1400

286. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

287 / 1400

287. Kortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swe wielokierunkowe działanie. Wskaż korzystne strony stosowania kortykosteroidów:

288 / 1400

288. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

289 / 1400

289. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

290 / 1400

290. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest zmysł:

291 / 1400

291. Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę jest:

292 / 1400

292. Która forma opieki paliatywnej NIE jest kontraktowana i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

293 / 1400

293. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

294 / 1400

294. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

295 / 1400

295. Inspiratorem idei budowania domu dla umierających na raka dla jej twórczyni Cicely Saunders był:

296 / 1400

296. Do najczęstszych przyczyn dysfagii NIE należy:

297 / 1400

297. Do ostrych zespołów wieńcowych zaliczamy:

298 / 1400

298. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

299 / 1400

299. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

300 / 1400

300. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

301 / 1400

301. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

302 / 1400

302. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

303 / 1400

303. Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:

304 / 1400

304. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

305 / 1400

305. Astenia jest to:

306 / 1400

306. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

307 / 1400

307. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

308 / 1400

308. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

309 / 1400

309. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

310 / 1400

310. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

311 / 1400

311. W nagłym zatrzymaniu moczu:

312 / 1400

312. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

313 / 1400

313. Próg bólu obniża:

314 / 1400

314. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien: