/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Inspiratorem idei budowania domu dla umierających na raka dla jej twórczyni Cicely Saunders był:

2 / 140

2. Aktualnie w Polsce do opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą być kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:

3 / 140

3. Podstawowe wymagania dla zapewnienia opieki paliatywnej określone w Raporcie dotyczącym standardów i norm dla opieki hospicyjnej i paliatywnej w Europie EAPC (Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

4 / 140

4. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

5 / 140

5. Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

6 / 140

6. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

7 / 140

7. Dekstranomery to opatrunki, które:

8 / 140

8. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

9 / 140

9. Depresja oddechowa objawia się:

10 / 140

10. Ból totalny to ból:

11 / 140

11. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

12 / 140

12. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

13 / 140

13. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

14 / 140

14. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

15 / 140

15. Gorączkę neutropeniczną rozpoznaje się wówczas, gdy chory spełnia dwa warunki (wg IDSA):

16 / 140

16. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

17 / 140

17. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

18 / 140

18. Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę jest:

19 / 140

19. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

20 / 140

20. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

21 / 140

21. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

22 / 140

22. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

23 / 140

23. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

24 / 140

24. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

25 / 140

25. Systemy transdermalne zawierające fentanyl są wymieniane, co:

26 / 140

26. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

27 / 140

27. Ból ostry trwa:

28 / 140

28. Astenia jest to:

29 / 140

29. Objawy hiperkalcemii, to:

30 / 140

30. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

31 / 140

31. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

32 / 140

32. Postępowanie niefarmakologiczne w leczeniu nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

33 / 140

33. Ból receptorowy to ból powstający wskutek:

34 / 140

34. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

35 / 140

35. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

36 / 140

36. Zmiany neurologiczne i mięśniowe, które mogą być przyczyną zaburzeń połykania u pacjenta objętego opieką paliatywną:

37 / 140

37. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane guzem mózgu przede wszystkim objawia się:

38 / 140

38. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

39 / 140

39. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

40 / 140

40. Metoda TENS wykorzystywana w leczeniu bólu polega na:

41 / 140

41. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

42 / 140

42. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

43 / 140

43. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

44 / 140

44. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

45 / 140

45. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

46 / 140

46. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

47 / 140

47. Choremu, który pyta - ''Czy ja umieram'' można odpowiedzieć (wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

48 / 140

48. Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby nowotworowej do kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą drogą podania bisfosfonianów jest:

49 / 140

49. Zasada podawania leków przeciwbólowych ''według zegara'' wskazuje, że lek należy podawać:

50 / 140

50. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

51 / 140

51. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

52 / 140

52. Zasada ''start low - go slow'' wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

53 / 140

53. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

54 / 140

54. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

55 / 140

55. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

56 / 140

56. Bóle definiowane podobnie jak bóle neuropatyczne z współistniejącymi objawami z zakresu układu krążenia, nadmiernym poceniem się, zmianami troficznymi skóry przemawiają za bólami:

57 / 140

57. Przyczyną wodobrzusza pojawiającego się w chorobie nowotworowej są przede wszystkim pierwotne guzy:

58 / 140

58. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

59 / 140

59. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

60 / 140

60. W obrzęku limfatycznym u chorego objętego opieką paliatywną stosujemy:

61 / 140

61. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

62 / 140

62. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. ''rotacja opioidów'' podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

63 / 140

63. Lekami podawanymi u pacjenta w okresie umierania są:

64 / 140

64. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

65 / 140

65. Pielęgniarka opieki paliatywnej, w ramach posiadanych kompetencji:

66 / 140

66. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

67 / 140

67. Próg bólu obniża:

68 / 140

68. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

69 / 140

69. Fazą w psychologicznych etapach adaptacji do śmierci wyróżnionych przez Elizabeth Kubler-Ross charakteryzującą się połączeniem poczucia utraty siły i nadziei jest to faza:

70 / 140

70. Trening autogenny Schulza polega na:

71 / 140

71. „Odnoszę wrażenie, że to Pana zaniepokoiło” jest przykładem na wykorzystanie:

72 / 140

72. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami ograniczającymi życie:

73 / 140

73. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

74 / 140

74. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

75 / 140

75. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

76 / 140

76. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

77 / 140

77. Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

78 / 140

78. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

79 / 140

79. Pojęcie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

80 / 140

80. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

81 / 140

81. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

82 / 140

82. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

83 / 140

83. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

84 / 140

84. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych wpływających na adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

85 / 140

85. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

86 / 140

86. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

87 / 140

87. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

88 / 140

88. W jakim wieku większość dzieci zdaje sobie sprawę, że śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym

89 / 140

89. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

90 / 140

90. Do czynników, które mogą spowodować dekompensację metaboliczną u dziecka z encefalopatią metaboliczną zaliczamy:

91 / 140

91. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po to:

92 / 140

92. Perinatalna opieka paliatywna jest:

93 / 140

93. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

94 / 140

94. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

95 / 140

95. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

96 / 140

96. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

97 / 140

97. Parasomnia to:

98 / 140

98. W zaproponowanym przez Wade’a i Price’a modelu bólu, trzeci etap określany jako cierpienie związany jest z:

99 / 140

99. Pierwszą fazą procesu osierocenia jest faza:

100 / 140

100. Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z dzieckiem w którego rodzinie jest osoba przewlekle chora dotyczy:

101 / 140

101. Najkorzystniejszy model sprawowania opieki nad chorym w domu to taki:

102 / 140

102. Typem procesu adaptacji do choroby nowotworowej, charakterystycznym dla momentu progresji choroby niereagującej na leczenie jest:

103 / 140

103. Agresja przemieszczona to:

104 / 140

104. W okresie remisji choroby, potrzeby osób młodych koncentrują się wokół:

105 / 140

105. Eutanazja bierna to:

106 / 140

106. Stygmatyzowanie osoby chorej na chorobę nowotworową może oznaczać:

107 / 140

107. Najbardziej korzystnym dla chorego zakresem pomocy udzielanej mu przez otoczenie, jest:

108 / 140

108. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

109 / 140

109. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

110 / 140

110. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

111 / 140

111. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

112 / 140

112. Dezadaptacyjne zaburzenia zachowania mogą być reakcją psychiczną na chorobę. Osiowym objawem tego zaburzenia jest:

113 / 140

113. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

114 / 140

114. Wskazaniami do radioterapii paliatywnej są:

115 / 140

115. W przypadku bezwiednego nietrzymania moczu możemy podejrzewać uszkodzenie rdzenia kręgowego na odcinku:

116 / 140

116. Kortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swe wielokierunkowe działanie. Wskaż korzystne strony stosowania kortykosteroidów:

117 / 140

117. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

118 / 140

118. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

119 / 140

119. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

120 / 140

120. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%