/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej w Polsce została wprowadzona do kształcenia podyplomowego pielęgniarek na podstawie:

2 / 140

2. Podstawowe wymogi, istotne dla zapewnienia opieki paliatywnej zgodnie z zaleceniami EAPC (Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

3 / 140

3. W jakich okolicznościach osoba wykonująca pracę na rzecz innych może być nazwana wolontariuszem

4 / 140

4. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

5 / 140

5. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. ''rotacja opioidów'' podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

6 / 140

6. Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

7 / 140

7. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

8 / 140

8. Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej są:

9 / 140

9. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

10 / 140

10. Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

11 / 140

11. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

12 / 140

12. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

13 / 140

13. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

14 / 140

14. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

15 / 140

15. Rehabilitacja w zaburzeniach seksualnych chorego onkologicznie polega przede wszystkim na:

16 / 140

16. TENS jest:

17 / 140

17. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

18 / 140

18. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

19 / 140

19. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

20 / 140

20. Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

21 / 140

21. Lekami z wyboru w gastroparezie są:

22 / 140

22. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

23 / 140

23. Zasada podawania leków p/bólowych „zgodnie z zegarem” polega na podawaniu leków:

24 / 140

24. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

25 / 140

25. Przy podawaniu doustnych preparatów diety przemysłowej u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

26 / 140

26. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

27 / 140

27. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

28 / 140

28. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego w opiece paliatywnej:

29 / 140

29. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

30 / 140

30. W zaawansowanym stadium raka szyjki macicy, przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

31 / 140

31. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

32 / 140

32. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

33 / 140

33. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

34 / 140

34. Ból koincydencyjny to ból:

35 / 140

35. Wystąpienie zespołu żyły głównej górnej sugeruje:

36 / 140

36. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

37 / 140

37. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

38 / 140

38. Depresja oddechowa objawia się:

39 / 140

39. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

40 / 140

40. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

41 / 140

41. Chorzy po okaleczających zabiegach operacyjnych reagują na okaleczenie z różnym nasileniem. Reakcja może przebiegać w postaci następujących faz:

42 / 140

42. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

43 / 140

43. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

44 / 140

44. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

45 / 140

45. Kserostomia to:

46 / 140

46. Próg bólu obniża:

47 / 140

47. W chorobie nowotworowej napad czkawki można przerwać poprzez:

48 / 140

48. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

49 / 140

49. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

50 / 140

50. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

51 / 140

51. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

52 / 140

52. Zasada ''start low - go slow'' wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

53 / 140

53. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

54 / 140

54. U pacjenta w agonii NIE należy:

55 / 140

55. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

56 / 140

56. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

57 / 140

57. Systemy transdermalne zawierające fentanyl są wymieniane, co:

58 / 140

58. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe spowodowane guzem mózgu przede wszystkim objawia się:

59 / 140

59. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

60 / 140

60. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

61 / 140

61. Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:

62 / 140

62. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

63 / 140

63. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

64 / 140

64. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

65 / 140

65. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

66 / 140

66. Składowa poznawcza doświadczenia bólowego:

67 / 140

67. U pacjenta objętego opieką paliatywną z rozpoznaną hiperkalcemią należy podawać dożylnie:

68 / 140

68. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

69 / 140

69. Teoria zakładająca, że w sytuacji osierocenia wywołanego utratą osoby bliskiej energia psychiczna libido, która była zaangażowana w związek z tą osobą, przemieszcza się na myślenie o niej, wspomnienia i tęsknotę to:

70 / 140

70. Narzędziem do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych poleca się:

71 / 140

71. Szumem informacyjnym nazywamy:

72 / 140

72. Jednym z pierwszych objawów niedożywienia w początkowej fazie rozwoju dziecka jest:

73 / 140

73. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

74 / 140

74. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

75 / 140

75. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

76 / 140

76. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

77 / 140

77. Do perinatalnej opieki paliatywnej kwalifikuje się dzieci:

78 / 140

78. Do schorzeń nienowotworowych ograniczających życie, NIE należą:

79 / 140

79. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

80 / 140

80. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi schorzeniami ograniczającymi życie:

81 / 140

81. Perinatalna opieka paliatywna jest:

82 / 140

82. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

83 / 140

83. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

84 / 140

84. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

85 / 140

85. Neurologiczny zespół chorobowy występujący w przypadku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w rdzeniu przedłużonym, objawiający się dysfagią, stridorem krtaniowym oraz bezdechami to:

86 / 140

86. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada ''zgodnie z najlepszym sposobem podania'', co w praktyce oznacza podanie leku:

87 / 140

87. Pierwsze w Polsce Domowe Hospicjum dla Dzieci powstało w:

88 / 140

88. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych wpływających na adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

89 / 140

89. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

90 / 140

90. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

91 / 140

91. U noworodków urodzonych z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo-niedokrwiennej najczęściej obserwuje się:

92 / 140

92. U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zaburzeniom kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy często towarzyszą zaburzenia:

93 / 140

93. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

94 / 140

94. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

95 / 140

95. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

96 / 140

96. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

97 / 140

97. Grupą wiekową która najszybciej adoptuje się do choroby traktując ją jako coś normalnego są:

98 / 140

98. Zachowania magiczne to:

99 / 140

99. Agresja przemieszczona to:

100 / 140

100. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest zmysł:

101 / 140

101. Charakterystyczny odwrócony rytm snu i czuwania typowy jest dla:

102 / 140

102. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

103 / 140

103. U osób starszych w następstwie zmian farmakodynamicznych obserwujemy:

104 / 140

104. Teoria zakładająca, że proces osierocenia oscyluje pomiędzy dwoma biegunami, gdzie pierwszy z nich to koncentracja na smutku, a drugi to podejmowanie zadań osoby zmarłej – to teoria:

105 / 140

105. Zasada afirmowania życia i akceptowania nieuchronności śmierci:

106 / 140

106. Polski Kodeks Karny traktuje eutanazję jako:

107 / 140

107. Biomedyczny model zdrowia zakłada:

108 / 140

108. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

109 / 140

109. Wskaż zdanie FAŁSZYWE:

110 / 140

110. Opieka paliatywna w niewydolności serca obejmuje:

111 / 140

111. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

112 / 140

112. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

113 / 140

113. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

114 / 140

114. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

115 / 140

115. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

116 / 140

116. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

117 / 140

117. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

118 / 140

118. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

119 / 140

119. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

120 / 140

120. Objawy które mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej to:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%