/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Wolontariusz podlega ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków:

2 / 140

2. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

3 / 140

3. Kompromis jako styl indywidualnego reagowania na konflikty charakteryzuje się:

4 / 140

4. Próg bólu obniża:

5 / 140

5. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

6 / 140

6. Metoda TENS wykorzystywana w leczeniu bólu polega na:

7 / 140

7. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

8 / 140

8. Zasada podawania leków p/bólowych „zgodnie z zegarem” polega na podawaniu leków:

9 / 140

9. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

10 / 140

10. Ręczny drenaż limfatyczny polega na:

11 / 140

11. Zasada "start low - go slow" wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

12 / 140

12. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

13 / 140

13. Gromadzenie się w nadmiarze płynu śródtkankowego charakteryzującego się dużą zawartością białka oraz przewlekłe zapalenie i zwłóknienie świadczy o:

14 / 140

14. Lekami podawanymi u pacjenta w okresie umierania są:

15 / 140

15. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

16 / 140

16. W zaawansowanym stadium raka szyjki macicy, przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

17 / 140

17. Kserostomia to:

18 / 140

18. U pacjenta objętego opieką paliatywną z rozpoznaną hiperkalcemią należy podawać dożylnie:

19 / 140

19. Do niepożądanych działań radioterapii paliatywnej NIE należą:

20 / 140

20. Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

21 / 140

21. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

22 / 140

22. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

23 / 140

23. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

24 / 140

24. Ból przewlekły charakteryzuje się trwaniem:

25 / 140

25. O agranulocytozie możemy mówić wtedy, gdy stężenie granulocytów obojętnochłonnych wynosi poniżej:

26 / 140

26. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

27 / 140

27. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

28 / 140

28. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

29 / 140

29. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

30 / 140

30. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

31 / 140

31. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramadolu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

32 / 140

32. W radioterapii paliatywnej:

33 / 140

33. Przewlekłe bóle nowotworowe ze względu na patomechanizm dzielimy na:

34 / 140

34. Wskazaniem do zastosowania paroksetyny jest/są:

35 / 140

35. Astenia jest to:

36 / 140

36. Postępowanie z pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową z zaburzeniami smaku polega na:

37 / 140

37. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. "rotacja opioidów" podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

38 / 140

38. Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje podczas:

39 / 140

39. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

40 / 140

40. Dlaczego różne leki chemioterapeutyczne są ze sobą łączone

41 / 140

41. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

42 / 140

42. Lekami z wyboru w gastroparezie są:

43 / 140

43. Depresja oddechowa objawia się:

44 / 140

44. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

45 / 140

45. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

46 / 140

46. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

47 / 140

47. Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

48 / 140

48. Najlepszymi i najczęściej stosowanymi drogami podawania leków p/bólowych w opiece paliatywnej są:

49 / 140

49. Głównymi celami rehabilitacji w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej są:

50 / 140

50. Ból:

51 / 140

51. Dekstranomery to opatrunki, które:

52 / 140

52. Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

53 / 140

53. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

54 / 140

54. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

55 / 140

55. Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

56 / 140

56. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

57 / 140

57. Ból ostry trwa:

58 / 140

58. Do najgroźniejszego powikłania wskutek stosowania leków opioidowych możemy zaliczyć:

59 / 140

59. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

60 / 140

60. Co jest źródłem promieniowania w brachyterapii

61 / 140

61. Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby nowotworowej do kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą drogą podania bisfosfonianów jest:

62 / 140

62. Postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

63 / 140

63. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

64 / 140

64. Do objawów uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego zaliczamy:

65 / 140

65. Najczęstszymi przyczynami zespołu kacheksja-anoreksja-astenia są nowotwory:

66 / 140

66. Ból koincydencyjny to ból:

67 / 140

67. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

68 / 140

68. Duże ryzyko popełnienia samobójstwa występuje u pacjentów o klinicznym typie depresji:

69 / 140

69. Szumem informacyjnym nazywamy:

70 / 140

70. Mechanizm działania przeciwbólowego treningu relaksacyjnego polega na:

71 / 140

71. Narzędziem do badania jakości życia pacjenta w warunkach stacjonarnych poleca się:

72 / 140

72. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

73 / 140

73. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

74 / 140

74. Do najczęściej występujących problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkimi uszkodzeniami OUN NIE należą:

75 / 140

75. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

76 / 140

76. Celem domowej tlenoterapii biernej u dziecka z dysplazją oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

77 / 140

77. W ocenie bólu u dzieci uwzględnia się m.in. tzw. markery bólu. Do behawioralnych markerów bólu zaliczamy:

78 / 140

78. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

79 / 140

79. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

80 / 140

80. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

81 / 140

81. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

82 / 140

82. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

83 / 140

83. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych utrudniających adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

84 / 140

84. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

85 / 140

85. Do schorzeń nienowotworowych ograniczających życie, NIE należą:

86 / 140

86. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

87 / 140

87. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

88 / 140

88. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

89 / 140

89. Do lizosomalnych chorób spichrzeniowych zaliczamy:

90 / 140

90. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

91 / 140

91. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

92 / 140

92. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

93 / 140

93. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

94 / 140

94. Perinatalna opieka paliatywna jest:

95 / 140

95. Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

96 / 140

96. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

97 / 140

97. Zespół depresyjny, w którym oprócz typowej depresji dominują objawy ogólnego pobudzenia, drażliwości i lęku to:

98 / 140

98. Do grupy mechanizmów represywnych zaliczamy:

99 / 140

99. Jakie cechy osobowościowe osoby osieroconej wpływają niekorzystnie na przebieg procesu osierocenia:

100 / 140

100. Najczęściej zlecaną formą psychoterapii indywidualnej pacjentom onkologicznym jest psychoterapia:

101 / 140

101. Podstawową zasadą dotyczącą postępowania z dzieckiem w którego rodzinie jest osoba przewlekle chora dotyczy:

102 / 140

102. Psychoterapia w której pracuje się z całą rodziną w celu usunięcia określonego objawu to psychoterapia:

103 / 140

103. Najkorzystniejszy model sprawowania opieki nad chorym w domu to taki:

104 / 140

104. Agresja przemieszczona to:

105 / 140

105. Terapia daremna (futile therapy):

106 / 140

106. Zasada "proporcjonalności ryzyka" bazuje na określeniu:

107 / 140

107. Pierwotnie słowo euthanatos oznaczało:

108 / 140

108. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

109 / 140

109. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

110 / 140

110. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

111 / 140

111. Zakażenia o różnej etiologii, występujące w przebiegu zakażenia HIV, charakterystyczne są dla:

112 / 140

112. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

113 / 140

113. W leczeniu duszności u pacjenta objętego opieką paliatywną aby ustabilizować niewłaściwy tor oddechowy i nadmierną wentylację oraz ograniczyć stymulację oddechową pobudzaną niedotlenieniem preferuje się stosowanie:

114 / 140

114. Wskazaniami do radioterapii paliatywnej są:

115 / 140

115. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

116 / 140

116. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

117 / 140

117. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

118 / 140

118. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

119 / 140

119. Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

120 / 140

120. Linitis Plastica to:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 40%

0%