/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Głównym celem opieki paliatywnej jest:

2 / 140

2. Wypalenie zawodowe to:

3 / 140

3. Podstawy idei hospicyjnej maja swoje korzenie w:

4 / 140

4. Zasada "start low - go slow" wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

5 / 140

5. Próg bólu obniża:

6 / 140

6. Ból trwający stale przez okres do około 2 miesięcy, ze względu na kryterium czasu określamy jako:

7 / 140

7. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

8 / 140

8. Jeśli podawanie pacjentowi w odstępie co 4 godziny, 100 mg Tramalu nie niweluje dolegliwości bólowych, należy:

9 / 140

9. Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

10 / 140

10. W chorobie nowotworowej napad czkawki można przerwać poprzez:

11 / 140

11. Choremu, który pyta - "Czy ja umieram" można odpowiedzieć(wybierz najwłaściwszą odpowiedź):

12 / 140

12. W okresie umierania mogą się nasilić dolegliwości bólowe. Najczęstszą ich przyczyną mogą być:

13 / 140

13. Preparaty transdermalne z fentanylem w leczeniu bólu stosujemy na:

14 / 140

14. O objawach nietolerancji żywienia pozajelitowego mogą świadczyć następujące objawy:

15 / 140

15. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

16 / 140

16. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

17 / 140

17. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

18 / 140

18. Plastry zawierające fentanyl są wymieniane, co:

19 / 140

19. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. "rotacja opioidów" podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

20 / 140

20. Kacheksja nowotworowa występuje najczęściej w przebiegu:

21 / 140

21. Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę jest:

22 / 140

22. Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

23 / 140

23. Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

24 / 140

24. Zasada podawania leków p/bólowych „zgodnie z zegarem” polega na podawaniu leków:

25 / 140

25. Celem wspomagania żywieniowego pacjentów onkologicznych jest:

26 / 140

26. Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć go w łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:

27 / 140

27. Ból totalny to ból:

28 / 140

28. Zmiany neurologiczne i mięśniowe, które mogą być przyczyną zaburzeń połykania u pacjenta objętego opieką paliatywną:

29 / 140

29. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

30 / 140

30. Utrata poczucia własnej wartości, poczucia akceptacji, niepewność, zagubienie oraz przekonanie o swojej nieatrakcyjności fizycznej wskutek objawów choroby nowotworowej oraz okaleczającego leczenia (np. amputacji piersi, amputacji odbytnicy) może powodować problemy:

31 / 140

31. Nudności i wymioty występujące podczas niedrożności przewodu pokarmowego bez bólu kolkowego w opiece paliatywnej powinny być leczone:

32 / 140

32. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

33 / 140

33. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

34 / 140

34. Zastosowanie inwazyjnych metod leczenia bólu, polega na:

35 / 140

35. Dekstranomery to opatrunki, które:

36 / 140

36. Objawy hiperkalcemii, to:

37 / 140

37. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

38 / 140

38. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

39 / 140

39. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

40 / 140

40. Najważniejszym postępowaniem w sytuacji splątania osoby umierającej jest:

41 / 140

41. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

42 / 140

42. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

43 / 140

43. Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:

44 / 140

44. Do rozpoznania zespołu kacheksji nowotworowej pomocne jest określenie:

45 / 140

45. W nagłym zatrzymaniu moczu:

46 / 140

46. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

47 / 140

47. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

48 / 140

48. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

49 / 140

49. Przy suchości jamy ustnej ulgę choremu przynosi:

50 / 140

50. Zaostrzenia dolegliwości bólowych u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej:

51 / 140

51. W celu przerwania napadu drgawek u chorego z guzem mózgu można podać lek w łatwej do zastosowania formie doodbytniczej wlewki:

52 / 140

52. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

53 / 140

53. W zaawansowanym stadium raka szyjki macicy, przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:

54 / 140

54. Do pierwszego stopnia drabiny analgetycznej należą:

55 / 140

55. Przygnębienie utajone u pacjentów może przybierać formę:

56 / 140

56. Typowym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:

57 / 140

57. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

58 / 140

58. Astenia jest to:

59 / 140

59. Duże ryzyko popełnienia samobójstwa występuje u pacjentów o klinicznym typie depresji:

60 / 140

60. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc w następujący sposób:

61 / 140

61. Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje podczas:

62 / 140

62. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

63 / 140

63. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

64 / 140

64. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

65 / 140

65. Chorzy po okaleczających zabiegach operacyjnych reagują na okaleczenie z różnym nasileniem. Reakcja może przebiegać w postaci następujących faz:

66 / 140

66. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

67 / 140

67. Postępowanie z pacjentami z zaawansowaną chorobą nowotworową z zaburzeniami smaku polega na:

68 / 140

68. Podczas stosowania octanu megastrolu należy zwrócić uwagę na:

69 / 140

69. Techniki relaksacyjne powodują:

70 / 140

70. Jakość życia w obszarze kategorii „być” NIE zawiera:

71 / 140

71. Efekt placebo w leczeniu pacjentów opieki paliatywnej może przejawiać się:

72 / 140

72. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

73 / 140

73. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

74 / 140

74. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

75 / 140

75. Perinatalna opieka paliatywna jest:

76 / 140

76. Wśród najczęściej obserwowanych problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN wymienia się:

77 / 140

77. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

78 / 140

78. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

79 / 140

79. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

80 / 140

80. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

81 / 140

81. Diagnostyka prenatalna w Polsce obejmuje:

82 / 140

82. Celem domowej tlenoterapii biernej u dziecka z dysplazją oskrzelowo - płucną jest utrzymanie saturacji na poziomie:

83 / 140

83. Pierwsze zespoły opieki paliatywnej nad dziećmi powstały w:

84 / 140

84. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

85 / 140

85. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

86 / 140

86. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

87 / 140

87. Pojecie śmierci kształtuje się wraz z wiekiem i rozwojem emocjonalnym. Dojrzałe wyobrażenie śmierci zaczyna się kształtować u dzieci:

88 / 140

88. Obraz kliniczny noworodka urodzonego z ciężką postacią encefalopatii niedotleniowo - niedokrwiennej charakteryzują:

89 / 140

89. Pediatryczna domowa opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie:

90 / 140

90. W odpowiedzi na bodziec bólowy u dziecka obserwuje się tzw. markery bólu, w postaci zmian autonomicznych i hormonalnych, typu:

91 / 140

91. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

92 / 140

92. Jednym z pierwszych objawów niedożywienia w początkowej fazie rozwoju dziecka jest:

93 / 140

93. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

94 / 140

94. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

95 / 140

95. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

96 / 140

96. Do oceny bólu u noworodków, wcześniaków i niemowląt wykorzystuje się skalę:

97 / 140

97. Depresja maskowana to forma depresji, w której:

98 / 140

98. Charakterystyczny odwrócony rytm snu i czuwania typowy jest dla:

99 / 140

99. Grupą wiekową która najszybciej adoptuje się do choroby traktując ją jako coś normalnego są:

100 / 140

100. Do niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek, przygnębienie czy depresję zaliczamy:

101 / 140

101. Najczęściej zlecaną formą psychoterapii indywidualnej pacjentom onkologicznym jest psychoterapia:

102 / 140

102. Zespół przewlekłego zmęczenia w sferze poznawczej związany jest głównie z pogorszeniem sprawności:

103 / 140

103. W agonii najdłużej odczuwanym zmysłem jest:

104 / 140

104. Zachowania magiczne to:

105 / 140

105. Aksjologia zawodów medycznych obejmuje wartości:

106 / 140

106. Podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki medycznej, w praktyce oznaczają:

107 / 140

107. Zasada "proporcjonalności ryzyka" bazuje na określeniu:

108 / 140

108. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

109 / 140

109. Ze stosowaniem jakich leków wiąże się działanie niepożądane w postaci przewlekłego, suchego kaszlu:

110 / 140

110. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

111 / 140

111. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

112 / 140

112. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

113 / 140

113. Wskazaniami do radioterapii paliatywnej są:

114 / 140

114. Objawy które mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej to:

115 / 140

115. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

116 / 140

116. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

117 / 140

117. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

118 / 140

118. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

119 / 140

119. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

120 / 140

120. Najczęstszą przyczyną drgawek u chorego w zaawansowanej faziechoroby nowotworowej jest:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 0%

0%