armowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

/140

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Podstawowe wymogi, istotne dla zapewnienia opieki paliatywnej zgodnie z zaleceniami EAPC (Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:

2 / 140

2. Badaniem klinicznym z zakresu pielęgniarstwa określamy:

3 / 140

3. Która forma opieki paliatywnej NIE jest kontraktowana i finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

4 / 140

4. Zmiana jednego opioidu na inny tzw. "rotacja opioidów" podejmowana u pacjentów leczonych z powodu bólu przewlekłego dotyczy:

5 / 140

5. Składowa poznawcza doświadczenia bólowego:

6 / 140

6. Ból przebijający u chorego leczonego z powodu bólu przewlekłego:

7 / 140

7. Ból receptorowy to ból powstający wskutek:

8 / 140

8. TENS jest:

9 / 140

9. Przyczyną wodobrzusza pojawiającego się w chorobie nowotworowej są przede wszystkim pierwotne guzy:

10 / 140

10. U pacjenta z popromiennym zapaleniem skóry:

11 / 140

11. Celem wspomagania żywieniowego pacjentów onkologicznych jest:

12 / 140

12. W opiece paliatywnej u pacjenta z kaszlem suchym stosuje się schemat postępowania:

13 / 140

13. Wskaż FAŁSZYWE twierdzenie dotyczące nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLP) stosowanych w terapii bólu przewlekłego:

14 / 140

14. Biegunka rzekoma (paradoksalna) w opiece paliatywnej występuje podczas:

15 / 140

15. Charakterystycznymi objawami hiperkalcemii, która została wywołana zmianami przerzutowymi do kości są:

16 / 140

16. Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących na choroby nowotworowe należy pamiętać, aby:

17 / 140

17. U chorych na nowotwory z nudnościami i wymiotami:

18 / 140

18. Celem leczenia odleżyn z tkanką suchą martwiczą jest przede wszystkim:

19 / 140

19. Lekiem pierwszego wyboru w leczeniu objawowym duszności spoczynkowej umiarkowanej i ciężkiej u pacjenta w zaawansowanej fazie choroby jest/są:

20 / 140

20. U pacjentów w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej w leczeniu objawowym zaparcia stolca wywołanego opioidami, postępowaniem II (drugiego) stopnia jest:

21 / 140

21. U pacjenta w ostatnim etapie choroby nowotworowej, obserwując objawy zbliżającej się śmierci chorego, należy:

22 / 140

22. Zasada "start low - go slow" wykorzystywana w opiece paliatywnej szczególnie u chorych wyniszczonych lub/i w starszym wieku oznacza:

23 / 140

23. Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:

24 / 140

24. Depresja oddechowa objawia się:

25 / 140

25. Wskaż zdanie prawdziwe. Drgawki u pacjenta:

26 / 140

26. Rozpoznając u pacjenta krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego obserwuje się następujące objawy:

27 / 140

27. Objawy zespołu żyły głównej górnej:

28 / 140

28. Próg bólu obniża:

29 / 140

29. Zasada podawania leków przeciwbólowych "według zegara" wskazuje, że lek należy podawać:

30 / 140

30. Morfina - jako silny opioid stosowany w leczeniu bólu:

31 / 140

31. Ból ostry trwa:

32 / 140

32. Leki przeciwdrgawkowe to leki, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu bólu:

33 / 140

33. Na rany przewlekłe z dużym wysiękiem NIE zaleca się stosowania:

34 / 140

34. Przy podejrzeniu obecności u pacjenta w zawansowanej fazie choroby nowotworowej zmian przerzutowych w OUN, obserwuje się występowanie objawów:

35 / 140

35. NLPZ to leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego z I szczebla drabiny analgetycznej. W czasie terapii należy rozważyć korzyści oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą powodować następujące działania niepożądane:

36 / 140

36. Najczęstszymi objawami płynu w jamie opłucnej pojawiającego się w zaawansowanej chorobie nowotworowej są:

37 / 140

37. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą potwierdzonej w badaniach klinicznych skuteczności środków antyseptycznych i antybiotyków stosowanych w leczeniu ran przewlekłych:

38 / 140

38. W ostatnim okresie umierania, w agonii u pacjenta należy:

39 / 140

39. W skład kinezyterapii wykorzystywanej w opiece paliatywnej wchodzą:

40 / 140

40. Ból:

41 / 140

41. Porażenie ośrodka oddechowego w przebiegu depresji oddechowej objawia się:

42 / 140

42. Pierwszym i najczęstszym objawem klinicznym rozsiewu nowotworowego do kości jest:

43 / 140

43. Leki przeciwbólowe podawane drogą transdermalną:

44 / 140

44. Pacjent przyjmuje leki p/bólowe drogą transedermalną i odczuwa ból przebijający. W takiej sytuacji powinien:

45 / 140

45. Kserostomia to:

46 / 140

46. Leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego w opiece paliatywnej polega przede wszystkim na stosowaniu:

47 / 140

47. Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej może:

48 / 140

48. Po zgonie pacjenta w warunkach stacjonarnej opieki paliatywnej, pielęgniarka:

49 / 140

49. Leczenie farmakologiczne kacheksji nowotworowej polega przede wszystkim na:

50 / 140

50. W leczeniu bólu przewlekłego, preparaty przezskórne silnych opioidów (buprenorfiny, fentanylu) stosuje się:

51 / 140

51. Pozafarmakologiczne leczenie nudności i wymiotów w opiece paliatywnej polega na:

52 / 140

52. Pielęgniarka według polskiego prawa w sytuacji umierania chorego:

53 / 140

53. W nagłym zatrzymaniu moczu:

54 / 140

54. Bisfosfoniany są lekami często podawanymi w przerzutach choroby nowotworowej do kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą drogą podania bisfosfonianów jest:

55 / 140

55. Na II szczeblu drabiny analgetycznej znajdują się następujące leki:

56 / 140

56. Bóle nocyceptywne spowodowane są:

57 / 140

57. Silny nieuśmierzony ból w przebiegu choroby nowotworowej:

58 / 140

58. Ból totalny to ból:

59 / 140

59. W sytuacji wystąpienia oddechu charczącego (rzężenia przedśmiertnego) u pacjenta umierającego w opiece paliatywnej zaleca się:

60 / 140

60. Pacjentka 78 letnia z masywnymi przerzutami choroby nowotworowej do płuc i kości jest w stanie agonalnym. U pacjentki występuje oddech charczący. Pacjentce można pomóc wnastępujący sposób:

61 / 140

61. Sedacja u pacjenta w opiece paliatywnej:

62 / 140

62. Ból przewlekły charakteryzuje się trwaniem:

63 / 140

63. Przełom hiperkalcemiczny w przebiegu hiperkalcemii u pacjenta z chorobą nowotworową:

64 / 140

64. Do najczęściej obserwowanych objawów ubocznych podczas podawania morfiny należą:

65 / 140

65. W radioterapii paliatywnej:

66 / 140

66. Najlepszymi drogami podawania leków w opiece paliatywnej są:

67 / 140

67. W razie wystąpienia bólu przebijającego u pacjenta, który ma zastosowany plaster TTS fentanyl 50 ug/h należy:

68 / 140

68. Do grupy leków adjuwantowych wykorzystywanych w terapii p/bólowej należą:

69 / 140

69. Efekt placebo w leczeniu pacjentów opieki paliatywnej może przejawiać się:

70 / 140

70. Szumem informacyjnym nazywamy:

71 / 140

71. Ocena jakości życia dotyczy:

72 / 140

72. Wśród chorób nienowotworowych, które mogą kwalifikować dziecko do pediatrycznej opieki paliatywnej, wymienia się najczęściej:

73 / 140

73. Wśród przyczyn śmierci u dzieci z powodu choroby nowotworowej najczęściej wymienia się:

74 / 140

74. Wśród najczęściej obserwowanych problemów gastroenterologicznych u dzieci z ciężkim uszkodzeniem OUN wymienia się:

75 / 140

75. Pediatryczna domowa opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie:

76 / 140

76. U dzieci w przypadku bólu lekkiego WHO rekomenduje:

77 / 140

77. Jednostki chorobowe kwalifikujące dziecko do świadczeń gwarantowanych w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej to:

78 / 140

78. Ból u dziecka z chorobą nowotworową:

79 / 140

79. Wśród przyczyn bólu ostrego lub przewlekłego u dzieci z chorobą nowotworową najczęściej wymienia się:

80 / 140

80. U dzieci z zaawansowaną chorobą nowotworową jednym z głównych objawów jest zespół przewlekłego wyczerpania, objawiający się najczęściej dolegliwościami:

81 / 140

81. Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:

82 / 140

82. Celem metod poznawczych stosowanych jako niefarmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci jest:

83 / 140

83. Utrwalone zaburzenia kontroli ruchów, napięcia mięśniowego i postawy o niepostępującym charakterze, powstałe w okresie życia płodowego, w trakcie porodu lub tuż po nim nosi nazwę:

84 / 140

84. Schorzenia ograniczające życie w opiece paliatywnej nad dziećmi to:

85 / 140

85. Przetaczanie krwi i jej składników dzieciom z chorobami nowotworowymi krwi i układu krwiotwórczego:

86 / 140

86. Supresja to jeden z mechanizmów obronnych utrudniających adaptację dziecka do choroby przewlekłej. Mechanizm ten polega na:

87 / 140

87. Jedną z zasad prawidłowego stosowania leków przeciwbólowych u dzieci w opiece paliatywnej jest zasada "zgodnie z najlepszym sposobem podania", co w praktyce oznacza podanie leku:

88 / 140

88. Optymalną drogą podawania leków przeciwbólowych u dzieci objętych opieką paliatywną jest droga doustna. Przeciwwskazaniem do jej zastosowania jest/są:

89 / 140

89. Wczesną reakcją po wprowadzeniu opioidów u dzieci mogą być:

90 / 140

90. Zgodnie z zaleceniami WHO z 2012 roku, leczenie bólu przewlekłego u dziecka powinno odbywać się zgodnie z zastosowaniem drabiny analgetycznej:

91 / 140

91. W postępowaniu niefarmakologicznym w przypadku stwierdzenia duszności u dziecka objętego opieką paliatywną NIE zaleca się:

92 / 140

92. Perinatalna opieka paliatywna jest:

93 / 140

93. Pediatryczna domowa opieka paliatywna ma na celu:

94 / 140

94. Do oceny bólu u dzieci w wieku przedszkolnym służy skala:

95 / 140

95. W łagodzeniu bólu u niemowląt istotną rolę odgrywają metody niefarmakologiczne - do najczęściej stosowanych zaliczamy:

96 / 140

96. Jednym z pierwszych objawów niedożywienia w początkowej fazie rozwoju dziecka jest:

97 / 140

97. Do niewłaściwych form wsparcia chorego przeżywającego smutek, przygnębienie czy depresję zaliczamy:

98 / 140

98. Proces, podczas którego własne myśli, pragnienia, odczucia,wartości przypisuje się innym ludziom, nie dostrzegając ich u siebie to:

99 / 140

99. Pierwszy „najniższy” etap ewolucyjnego rozwoju potrzeb to poziom potrzeb:

100 / 140

100. Psychoterapia w której pracuje się z całą rodziną w celu usunięcia określonego objawu to psychoterapia:

101 / 140

101. Hipersomnia to:

102 / 140

102. Zespół depresyjny, w którym oprócz typowej depresji dominują objawy ogólnego pobudzenia, drażliwości i lęku to:

103 / 140

103. Pierwszą fazą procesu osierocenia jest faza:

104 / 140

104. Teoria zakładająca, że proces osierocenia oscyluje pomiędzy dwoma biegunami, gdzie pierwszy z nich to koncentracja na smutku, a drugi to podejmowanie zadań osoby zmarłej – to teoria:

105 / 140

105. Najbardziej korzystnym dla chorego zakresem pomocy udzielanej mu przez otoczenie, jest:

106 / 140

106. Klauzula sumienia mówi, że:

107 / 140

107. Terapia daremna (futile therapy):

108 / 140

108. Aktywne spowodowanie lub przyspieszenie śmierci pacjenta to:

109 / 140

109. Kortykosteroidy znajdują szerokie zastosowanie ze względu na swe wielokierunkowe działanie. Wskaż korzystne strony stosowania kortykosteroidów:

110 / 140

110. Oznaką świadczącą o śmierci NIE jest/są (DO POPRAWY PRZEZ PKE):

111 / 140

111. W przypadku zaparć występujących u pacjentów objętych opieką paliatywną w postępowaniu farmakologicznym NIE zaleca się:

112 / 140

112. Chorobie nowotworowej może towarzyszyć astenia, którą należy definiować jako:

113 / 140

113. Najczęstszą przyczyną drgawek u chorego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

114 / 140

114. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej jest:

115 / 140

115. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

116 / 140

116. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzeniemoczu z pęcherza moczowego jest:

117 / 140

117. O masywnym krwiopluciu, u chorego z zaawansowanym rakiem płuca mówimy wówczas, gdy w ciągu 24 godzin odpluwa:

118 / 140

118. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych w chorobie nowotworowej należą:

119 / 140

119. Opieka paliatywna w niewydolności serca obejmuje:

120 / 140

120. W przypadku pacjenta z przewlekłym schorzeniem wątroby, działanie toksyczne Paracetamolu może ujawnić się już po przyjęciu dawki:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to nie zgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charekteru jakie powinna posiadać pielęgniarka / położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie narażają na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają zazadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać .Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk,dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtująjej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku zudzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki  modelu PATH obejmują m.in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchi i zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence - Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 54%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa opieki paliatywnej w formie wygodnych quizów.

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”