/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Po zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany jest dezynfekcji, myciu i wyjaławianiu. Rozróżniamy sterylizację wysokotemperaturową i niskotemperaturową, do której zaliczamy sterylizację plazmową. W sterylizacji typu Sterrad NIE należy sterylizować:

2 / 140

2. Która z wymienionych kar jest najsurowszą, jaka może zostać orzeczona wobec pielęgniarki?

3 / 140

3. Pielęgniarka operacyjna przygotowuje do zabiegu operacyjnego oprócz stolika podręcznego Mayo, stolik dodatkowy. Które ze stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:

4 / 140

4. Kryterium rozpoznania zakażenia miejsca operowanego jest okres:

5 / 140

5. Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

6 / 140

6. Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy?

7 / 140

7. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii, na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

8 / 140

8. Który z wymienionych gazów używa się do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas laparoskopii?

9 / 140

9. Zmianą zapalną o różnym nasileniu od lekkiego zaczerwienienia błony śluzowej do jej uszkodzeń w postaci owrzodzeń blizn i zwężeń w ścianie przełyku towarzyszącą przepuklinie jest:

10 / 140

10. Urządzenie mechaniczne, które podczas laparoskopii kieruje wprowadzenie CO2 kontrolując czas, objętość i ciśnienie oraz umożliwia podtrzymanie ciśnienia wewnątrzbrzusznego to:

11 / 140

11. Które z wymienionych powikłań śródoperacyjnych jest najczęściej występującym podczas laparoskopowego uwalniania zrostów otrzewnowych?

12 / 140

12. Po usunięciu uchyłka Zenkera wykonuje się zwykle miotomię i jest to:

13 / 140

13. Operacje laparoskopowe na macicy to:

14 / 140

14. Do wytwarzania odmy otrzewnowej sposobem zamkniętym zastosujemy igłę:

15 / 140

15. Żylaki przełyku spowodowane są:

16 / 140

16. Histeroskop składa się z:

17 / 140

17. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjenta układa się na:

18 / 140

18. Rhizotomia przezskórna jest metodą leczenia:

19 / 140

19. Wskazaniami do pilnego (ostrego) operacyjnego odbarczenia rdzenia kręgowego są:

20 / 140

20. Bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej są złamania:

21 / 140

21. Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym NIE jest:

22 / 140

22. Nagromadzenie się krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą nosi nazwę krwiaka:

23 / 140

23. Oponiak, to:

24 / 140

24. Wkłucie centralne zakładane prewencyjnie do operacji neurochirurgicznych, ma służyć w ewentualnym leczeniu:

25 / 140

25. Objawami oponiaków mózgu są:

26 / 140

26. Jakie jest wskazanie do wykonania biopsji stereotaktycznej?

27 / 140

27. Trwa zabieg operacyjny guza kanału kręgowego L5-S1 u 18-letniej pacjentki. Wykonany zabieg operacyjny to:

28 / 140

28. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

29 / 140

29. Po wyłuszczeniu torbieli jajnika, pobrany materiał należy przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

30 / 140

30. Istnieje wiele czynników rozwoju raka szyjki macicy. Najczęściej jednak (aż 99,9% przypadków) wywołanych jest przez przewlekłe zakażenie wirusem:

31 / 140

31. Podstawową operacją w przypadku I stopnia zaawansowania raka jajnika jest:

32 / 140

32. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

33 / 140

33. Operacja metodą Burch'a polega na:

34 / 140

34. Operacja TVT jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek przy:

35 / 140

35. Przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej celem wyłyżeczkowania jamy macicy jest:

36 / 140

36. Zasadą leczenia operacyjnego zmian jajnika podejrzanych o proces nowotworowy jest:

37 / 140

37. Leczenie operacyjne złamań panewki stawu biodrowego NIE ma na celu:

38 / 140

38. W operacji leczenia złamań obręczy miednicznej mają zastosowanie metody z WYJĄTKIEM:

39 / 140

39. Pod pojęciem osteotomii rozumie się:

40 / 140

40. Która z odpowiedzi dotyczących złamań obojczyka jest NIEPRAWDŁOWA?

41 / 140

41. Do osteosyntezy stabilnej wewnętrznej wykorzystuje się zespolenie:

42 / 140

42. Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

43 / 140

43. Przeszczepy kostne auto/allogeniczne mają właściwości:

44 / 140

44. Aparat Ilizarowa jest stabilizatorem:

45 / 140

45. Jakie więzadło nadgarstka jest przecinane podczas operacyjnego leczenia cieśni kanału?

46 / 140

46. Jaką stabilizację powinno się wykonać u pacjenta z zamkniętym złamaniem trzonu kości piszczelowej?

47 / 140

47. Podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku nowotworu pęcherza moczowego jest:

48 / 140

48. TURP - jest to zabieg endoskopowy polegający na:

49 / 140

49. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

50 / 140

50. Pielolitotomia to operacyjne:

51 / 140

51. Do wytworzenia przezskórnej przetoki nadłonowej pacjenta układamy w pozycji:

52 / 140

52. Podczas zabiegu ureterolitotomii śródoperacyjnie w celuprzepłukania i wykluczenia pozostałości kamieni zakłada się cewnik:

53 / 140

53. Po usunięciu pęcherza moczowego konieczne jest odprowadzenie moczu na zewnątrz. Można to zrobić przez:

54 / 140

54. Kolka nerkowa jest to:

55 / 140

55. Przyczyną przeciążenia prawej komory i krążenia płucnego może być m.in. wrodzona wada przegrody międzyprzedsionkowej z przeciekiem lewo-prawym (ASD). Ze względu na lokalizację ubytku w sercu rozróżniamy kilka typów tej wady. ASD typu II to wada zlokalizowana:

56 / 140

56. Jak inaczej nazywa się tzw. krążenie wspomagane IABP?

57 / 140

57. Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

58 / 140

58. Roztwór kardioplegiczny jest to:

59 / 140

59. Jak nazywa się zabieg operacyjny wykonywany w przypadku zwężenia zastawki dwudzielnej?

60 / 140

60. 51-letni pacjent po niedawno przebytym zawale serca przygotowywany jest do pomostowania naczyń wieńcowych. Do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego będzie stosowana tętnica piersiowa wewnętrzna, która może być pobrana z dostępu:

61 / 140

61. Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

62 / 140

62. ASD to:

63 / 140

63. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego obejmują również nowoczesne metody małoinwazyjne (MIDCAB), dzięki czemu ograniczona jest rozległość i urazowość zabiegu, co niesie szereg korzyści dla pacjenta. Pojęcie MIDCAB oznacza:

64 / 140

64. Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsianej miażdżycy. Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywany jest zabieg endarterektomii, który oznacza udrożnienie zamkniętej tętnicy:

65 / 140

65. Wskazaniem bezwzględnym do długotrwałej elektrostymulacji serca jest/są:

66 / 140

66. Wskaż, którego instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

67 / 140

67. U 49-letniego pacjenta po zawale mięśnia sercowego ma być przeprowadzony zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego.Rozpoznanie przedoperacyjne brzmi: CABG (mostek mięśniowy).Rozpoznanie mostek mięśniowy oznacza:

68 / 140

68. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

69 / 140

69. W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

70 / 140

70. Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji:

71 / 140

71. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

72 / 140

72. Kurza klatka piersiowa spowodowana jest:

73 / 140

73. Do podtrzymywania miąższu płucnego podczas zabiegów operacyjnych używa się najczęściej:

74 / 140

74. Zastosowanie żelowych podkładek pod całe ciało oraz pomiędzy nogi podczas przygotowania pacjenta do zabiegu torakochirurgicznego wykonywanego w ułożeniu na boku zapobiega:

75 / 140

75. Standardowymi operacjami wykonywanymi w przypadkach nowotworów płuc są:

76 / 140

76. Silny ból przy kaszlu, głębokim wdechu i ruchach kończyn górnych to objaw:

77 / 140

77. Pacjent jest przygotowany do operacyjnego rozszerzenia światła tętnicy. Sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu to:

78 / 140

78. Klasyczną operację tętniaka aorty brzusznej wykonuje się poprzez:

79 / 140

79. Trombendarterektomia (TEA) to zabieg operacyjny polegający na:

80 / 140

80. Wybór metody operacji zależy od stanu chorego oraz umiejscowienia i rozległości zwężenia lub niedrożności tętnicy. W przypadku, gdy zmiany dotyczą aorty lub tętnic biodrowych po obu stronach wykonuje się:

81 / 140

81. Pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowano do wytworzenia pierwszego dostępu naczyniowego (przetoki tętniczo-żylnej) do kaniuli dializacyjnej. Pierwszy, stały dostęp naczyniowy (przetokę tętniczo-żylną) do hemodializy wykonuje się:

82 / 140

82. Co oznacza określenie tętniak prawdziwy?

83 / 140

83. Techniki chirurgii naczyniowej, to:

84 / 140

84. Trombektomia, to:

85 / 140

85. Podstawową metodą leczenia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej spowodowanego zatorem tętnicy udowej jest:

86 / 140

86. Pacjent ma rozpoznany zespół Leriche'a i będzie miał wykonany zabieg operacyjny:

87 / 140

87. Tracheostomia polega na:

88 / 140

88. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używana/-y jest:

89 / 140

89. Do usunięcia szypuły migdałka służy:

90 / 140

90. Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

91 / 140

91. W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:

92 / 140

92. Pacjentka została przyjęta do oddziału otolaryngologiczne powodu utrudnionego pasażu powietrza przez nos. Stwierdzono deformacje szkieletu nosa. Pacjentkę zakwalifikowano do septoplastyki. Zabieg operacyjny rozpoczyna cięcie:

93 / 140

93. Adenotom Beckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu:

94 / 140

94. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

95 / 140

95. Dystopie oczodołów:

96 / 140

96. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia m. Patey mammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

97 / 140

97. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

98 / 140

98. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

99 / 140

99. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

100 / 140

100. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

101 / 140

101. Z ryzykiem rozwoju zaćmy wikłającej należy liczyć się w przypadku:

102 / 140

102. Zaćma to inaczej:

103 / 140

103. Operację przeciwjaskrową wykonuje się w celu:

104 / 140

104. Za pomocą tonometru dokonuje się pomiaru:

105 / 140

105. Jakiej metody NIE stosujemy obecnie w chirurgii zaćmy?

106 / 140

106. Jakie urządzenie służy do usunięcia ciała szklistego z komory przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

107 / 140

107. Wskaż typowy obraz kliniczny kępków żółtych:

108 / 140

108. Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku osierdziowym biorcy. Do której jamy serca zakłada się vent?

109 / 140

109. Często przeszczep nerki jest wykonywany bez potrzeby usuwania nerek chorego. Jak nazywa się tego typu lokalizacja chirurgiczna przeszczepu?

110 / 140

110. 61-letni pacjent z zaawansowaną postacią rozedmy płuc przygotowywany jest do przeszczepu lewego płuca (SLT-singlelung transplantation). Przeszczep płuca może być wykonany z dostępu chirurgicznego:

111 / 140

111. Przeszczep serca jest przeszczepem:

112 / 140

112. Jakim narzędziem pobiera się szpik do transplantacji?

113 / 140

113. Brak komórek nerwowych w części lub w całym jelicie grubym prowadzi do czynnościowego zwężenia bezzwojowego odcinka jelita i wtórnie do poszerzenia proksymalnego zdrowego odcinka jelita. W leczeniu choroby Hirschsprunga najczęściej wykonywaną jest operacja:

114 / 140

114. Z jakiego dostępu operacyjnego wykonana zostanie nefrektomia radykalna?

115 / 140

115. Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium specjalistyczne to:

116 / 140

116. Z jakiego dostępu operacyjnego zamyka się drożny przewód tętniczy Botalla?

117 / 140

117. U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego etapu operacji odtwórczej z dostępu brzuszno-kroczowego należy przygotować między innymi taki sprzęt jak:

118 / 140

118. Do implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej niezbędny jest:

119 / 140

119. Przygotowując instrumentarium i materiały do operacji torbieli bąblowcowej wątroby, należy pamiętać o płynie którym wypełnia się torbiel wątroby, w celu uśmiercenia postaci młodzieńczych tasiemca. Jaki płyn przygotujesz ?

120 / 140

120. Siedmioletni chłopiec z narastającym wodogłowiem ma mieć przeprowadzony zabieg wymiany zastawki komorowej. Jednym z elementów przygotowania pacjenta do operacji jest strzyżenie głowy. Gdzie należy je wykonać?

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%