/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Standard to:

2 / 140

2. Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:

3 / 140

3. W warunkach sali operacyjnej rękawiczki diagnostyczne, niejałowe mogą być użyte do:

4 / 140

4. Jakie urządzenia wchodzą w skład toru wizyjnego do laparoskopii:

5 / 140

5. Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

6 / 140

6. W przezbrzusznym laparoskopowym zabiegu naprawy przepukliny pachwinowej zwrócić trzeba szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie siatki (łaty). Implant musi być tak umocowany by się nie zwijał i nie przemieszczał. Pierwszą zatem czynnością w prawidłowym umocowaniu łaty będzie jej przytwierdzenie do:

7 / 140

7. Metoda przezbrzusznego wewnątrzotrzewnowego położenia łaty służącej do zaopatrzenia wrót przepukliny polegająca na wszyciu łaty pod otrzewną z dostępu wewnątrzotrzewnowego to:

8 / 140

8. Do wytwarzania odmy otrzewnowej sposobem zamkniętym zastosujemy igłę:

9 / 140

9. W jakiej pozycji ułożeniowej leży chory podczas laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej:

10 / 140

10. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia guza nadnercza pacjenta układa się:

11 / 140

11. Minimalnie inwazyjną techniką operacyjną pozwalającą na usunięcie zmian w obrębie odbytnicy i końcowego odcinka esicy na głębokości od 5-24 cm od brzegu odbytu jest:

12 / 140

12. Urządzenie mechaniczne, które podczas laparoskopii kieruje wprowadzenie CO2 kontrolując czas, objętość i ciśnienie oraz umożliwia podtrzymanie ciśnienia wewnątrzbrzusznego to:

13 / 140

13. Żylaki przełyku spowodowane są:

14 / 140

14. Zmianą zapalną o różnym nasileniu od lekkiego zaczerwienienia błony śluzowej do jej uszkodzeń w postaci owrzodzeń blizn i zwężeń w ścianie przełyku towarzyszącą przepuklinie jest:

15 / 140

15. Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy?

16 / 140

16. Operacje laparoskopowe na macicy to:

17 / 140

17. Które z wymienionych powikłań śródoperacyjnych jest najczęściej występującym podczas laparoskopowego uwalniania zrostów otrzewnowych:

18 / 140

18. Neurapraksja jest to:

19 / 140

19. Jakiej struktury kanału kręgowego dotyczy dyskopatia:

20 / 140

20. Wskazaniami do pilnego (ostrego) operacyjnego odbarczenia rdzenia kręgowego są:

21 / 140

21. Kraniotomia i kraniektomia są to zabiegi, podczas których płat kostny:

22 / 140

22. Do powikłań pooperacyjnych po zabiegu operacyjnym usunięcia guza mózgu zalicza się powikłania, z WYJĄTKIEM:

23 / 140

23. Mężczyzna, lat 40, zostaje poddany zabiegowi neurochirurgicznemu. W tomografii komputerowej stwierdzono guz klepsydrowaty wychodzący poza kanał kręgowy. Jaki typ guza zewnątrzrdzeniowego mamy na uwadze?

24 / 140

24. Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co podasz do zatamowania krwawienia z kości czaszki?

25 / 140

25. Czynnikami powodującymi pęknięcie tętniaka mózgowego są czynniki z WYJĄTKIEM:

26 / 140

26. Przewlekły objawowy krwiak podtwardówkowy, leczony jestnajczęściej:

27 / 140

27. Bezwzględnym wskazaniem do natychmiastowej interwencji chirurgicznej są złamania:

28 / 140

28. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

29 / 140

29. Po wyłuszczeniu torbieli jajnika, pobrany materiał należy przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

30 / 140

30. Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy w leczeniu niewydolności cieśniowo - szyjkowej u ciężarnych NIE jest:

31 / 140

31. Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

32 / 140

32. Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej na szyjce macicy (lokalizacja na godzinie 3 i 9) w celu uniknięcia krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy szwami:

33 / 140

33. Przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej celem wyłyżeczkowania jamy macicy jest:

34 / 140

34. Jak nazywa się zabieg podczas którego wycinamy małego polipa endometrialnego?

35 / 140

35. Marsupializacja to:

36 / 140

36. Zasadą leczenia operacyjnego zmian jajnika podejrzanych o proces nowotworowy jest:

37 / 140

37. Klamra Molskiego i klamra "C" to:

38 / 140

38. Po urazie pośrednim dochodzi do złamań poprzecznych i przerwania aparatu wyprostnego stawu kolanowego z możliwym przemieszczeniem odłamów. Wewnątrz stawu powstaje krwiak wymagający ewakuacji. Najczęstsze leczenie operacyjne polega na:

39 / 140

39. Jakiego implantu należy użyć do definitywnego zespolenia kłykcia bocznego łokcia:

40 / 140

40. Która z odpowiedzi dotyczących złamań obojczyka jest NIEPRAWDŁOWA?

41 / 140

41. Aparat Ilizarowa jest stabilizatorem:

42 / 140

42. Przeszczepy kostne auto/allogeniczne mają właściwości:

43 / 140

43. Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

44 / 140

44. W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy:

45 / 140

45. Pod pojęciem osteotomii rozumie się:

46 / 140

46. Złamanie miednicy typu Malgaigne'a wymaga leczenia:

47 / 140

47. Wskazaniem do circumcisio może być:

48 / 140

48. Przeciwwskazaniami do wykonania litotrypsji falami uderzeniowymi generowanymi pozaustrojowo (ESWL) są:

49 / 140

49. W zabiegach urologicznych do szycia moczowodów należy zastosować nici chirurgiczne:

50 / 140

50. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

51 / 140

51. Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:

52 / 140

52. Wycięcie jądra przez kanał pachwinowy przeprowadzany jest z powodu:

53 / 140

53. Podstawowym badaniem diagnostycznym w przypadku nowotworu pęcherza moczowego jest:

54 / 140

54. Przezskórne wytworzenie sztucznej drogi odprowadzenia moczu z miedniczki nerkowej poprzez miąższ nerki za pomocą cewnika określa się mianem:

55 / 140

55. Kardioplegia jest to:

56 / 140

56. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

57 / 140

57. U 65-letniego pacjenta wykonywane jest zespolenie do prawej tętnicy wieńcowej. Operacja wykonywana jest na tzw. „bijącym sercu”. W celu stabilizacji pola operacyjnego chirurg zastosuje m.in.:

58 / 140

58. 55-letni pacjent z niedomykalnością zastawki aortalnej,poddawany jest operacji wszczepienia aortalnej mechanicznej zastawki serca. W trakcie zabiegu operacyjnego po zaklemowaniu aorty kardioplegia standardowo podawana jest za pomocą:

59 / 140

59. U 49-letniego pacjenta po zawale mięśnia sercowego ma być przeprowadzony zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego.Rozpoznanie przedoperacyjne brzmi: CABG (mostek mięśniowy).Rozpoznanie mostek mięśniowy oznacza:

60 / 140

60. Pobrane naczynie krwionośne do pomostu aortalno-wieńcowego wypełnia się płynem w celu sprawdzenia:

61 / 140

61. W przypadku operacji pomostowania naczyń wieńcowych (by-pass),w celu przygotowania miejsca zespolenia aorta-żyła odpiszczelowa, należy użyć:

62 / 140

62. Przezskórne zamknięcie otworu międzyprzedsionkowego typu drugiego (ASD II), wiąże się z wprowadzeniem specjalnego okludera drogą żylną do przedsionka. Standardowo do tego typu zabiegu pacjent powinien być obłożony na jałowo, z wyłonieniem:

63 / 140

63. Specyfika poszczególnych operacji kardiochirurgicznych wymaga dostosowania ułożenia pacjenta na stole operacyjnym, procedury mycia i dezynfekcji skóry oraz obłożenia pola operacyjnego w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu operacyjnego. Do pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

64 / 140

64. Zabieg wszczepienia sztucznych komór serca jest procedurą ratunkową m.in. w ostrej, krytycznej niewydolności, w przebiegu wirusowego zapalenia mięśnia sercowego. Ważnym elementem przygotowania pompy POLVAD do pracy jest m.in. prawidłowe wypełnienie komory jałowym płynem. Do zalania komory używa się zazwyczaj roztworu:

65 / 140

65. Niektóre wady wrodzone serca wymagają leczenia wieloetapowego,gdzie operację ostateczną poprzedza zabieg paliatywny. Przy sercu jednokomorowym jednym z etapów poprzedzających ostateczną operację (Fontana), jest zespolenie Glenna, czyli zespolenie:

66 / 140

66. Zdiagnozowany guz lewego przedsionka u większości chorych kardiochirurgicznych jest operowany w trybie pilnym ze względu na zagrożenie „urwania się” materiału zatorowego masy guza i związanych z tym możliwych powikłań. Najczęstsze guzy tego typu to:

67 / 140

67. Na sali operacyjnej trwa operacja by-passów. Operowany pacjent jest obciążony cukrzycą i ma zaawansowane zmiany miażdżycowe.Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej stosowany jako wspomaganie w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwienne jserca, w tym przypadku może być wprowadzony przez:

68 / 140

68. Do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego najczęściej stosowanym pomostem wieńcowym, m.in. ze względu na jakość, jest naczynie tętnicze. Lewa tętnica piersiowa wewnętrzna może być preparowana z dostępu operacyjnego przez:

69 / 140

69. Pacjent lat 79 trafił do szpitala z objawami ciężkiej stenozy aortalnej. Przeprowadzono dokładną diagnostykę kardiologiczną i został on zakwalifikowany do przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Implantacja przezskórna zastawki aortalnej to w skrócie:

70 / 140

70. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

71 / 140

71. Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkich narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta operacyjna)?

72 / 140

72. Leczenie stłuczenia płuca polega na:

73 / 140

73. Po częściowym wycięciu płuca (lobektomia, segmentektomia) w okresie pooperacyjnym stosuje się:

74 / 140

74. Do zamknięcia oskrzeli używa się:

75 / 140

75. Do podtrzymywania miąższu płucnego podczas zabiegów operacyjnych używa się najczęściej:

76 / 140

76. Dla odmy opłucnowej samoistnej charakterystycznymi objawami są:

77 / 140

77. Jakiego cewnika należy użyć do udrożnienia pomostu rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

78 / 140

78. Walwulotom służy do:

79 / 140

79. Do powikłań śródoperacyjnych zabiegów aorty i tętnic biodrowychNIE należą:

80 / 140

80. Techniki chirurgii naczyniowej, to:

81 / 140

81. Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej jest:

82 / 140

82. Przez ostre niedokrwienie kończyn (ONK) należy rozumieć:

83 / 140

83. Usunięcie materiału zatorowego z tętnicy określa się mianem:

84 / 140

84. Co to jest zator tętniczy?

85 / 140

85. W celu wyboru metody leczenia oraz ustalenia wskazań do operacji i rokowania określa się stopień niedokrwienia kończyny w skali:

86 / 140

86. U osób zdrowych różnica ciśnień pomiędzy tętnicą ramienną a tętnicami okolicy kostki stopy NIE powinna przekraczać;

87 / 140

87. Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

88 / 140

88. Tamponadę tylną nosa pozostawia się na ogół:

89 / 140

89. Podczas rynoskopii przedniej używany jest:

90 / 140

90. Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

91 / 140

91. W skład zestawu narzędzi służącego do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej wchodzi:

92 / 140

92. Dodatkowe instrumenty konieczne do wykonania zabiegu paracentezy, to:

93 / 140

93. Przeciwwskazaniem do tympanoplastyki jest:

94 / 140

94. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

95 / 140

95. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

96 / 140

96. Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

97 / 140

97. Dystopie oczodołów:

98 / 140

98. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacjit warzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

99 / 140

99. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

100 / 140

100. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

101 / 140

101. Jaskrę pierwotną z zamykającym się kątem tęczówkowo-rogówkowym charakteryzuje zrośnięcie:

102 / 140

102. Skutki nieprawidłowego leczenia lub braku leczenia choroby zezowej to:

103 / 140

103. Iridektomia to:

104 / 140

104. Jaki jest cel zabiegu operacyjnego zeza?

105 / 140

105. Jakie badanie pozwala ocenić kąt tęczówkowo-rogówkowy?

106 / 140

106. Co oznacza pojęcie exenteratio orbitae?

107 / 140

107. Pseudophakia jest to stan:

108 / 140

108. Na sali operacyjnej trwa zabieg pobrania nerek metodą "inbloc". Kaniulę do odprowadzenia krwi i perfuzatu umieszcza się w żyle:

109 / 140

109. Przystąpiono do przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się zespolenie?

110 / 140

110. W przypadku pobranych do przeszczepu narządów, okres niedokrwienia ciepłego pierwszego jest to okres, kiedy narząd:

111 / 140

111. W jakiej temperaturze przechowuje się szpik do allotransplantacji?

112 / 140

112. Przeszczepy rogówki są najczęściej wykonywanymi przeszczepami narządów i tkanek na świecie. Zabieg keratoplastyki daje bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o brak odrzutu u większości chorych, ze względu na specyficzne cechy rogówki, czyli:

113 / 140

113. MAGPI to metoda operacji spodziectwa:

114 / 140

114. Do zaopatrzenia złamań przynasady i nasady kości dziecka w wieku 10 lat należy przygotować:

115 / 140

115. Wskaż siniczą wrodzoną wadę serca:

116 / 140

116. Do operacji podwiązania przewodu tętniczego Botalla (PDA) u noworodka należy przygotować odpowiedniej wielkości rozwieracz ran. Jak nazywa się ten rozwieracz?

117 / 140

117. Operacyjne zmniejszenie miedniczki nerkowej i rekonstrukcja moczowodu w przypadku jego zwężenia na poziomie miedniczki to operacja metodą:

118 / 140

118. Guz Wilmsa jest to najczęściej występujący guz złośliwy u dzieci, dający przerzuty do różnych narządów ciała. Gdzie pierwotnie jest umiejscowiony guz Wilmsa?

119 / 140

119. Przeciwwskazaniem do przeszczepu wątroby u dzieci jest:

120 / 140

120. Do implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej niezbędny jest:

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowaniepacjentaprzezpielęgniarkę,położnąozamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 32%

0%