/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Sporządzanie planów zabiegów operacyjnych dla bloku operacyjnego ma na celu:

2 / 140

2. Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym jest:

3 / 140

3. Antyseptyka to:

4 / 140

4. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego?

5 / 140

5. Aquapurator to przyrząd służący podczas laparoskopii do:

6 / 140

6. Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

7 / 140

7. Histeroskop składa się z:

8 / 140

8. Kryterium rozpoznania zakażenia miejsca operowanego jest okres:

9 / 140

9. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa?

10 / 140

10. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjenta układa się na:

11 / 140

11. Narzędzia endoskopowe podczas czyszczenia i dezynfekcji powinny być:

12 / 140

12. Operacje laparoskopowe na macicy to:

13 / 140

13. Optyki i przewody zimnego światła używane do laparoskopii sterylizuje się w:

14 / 140

14. Jednym z czynników ułatwiających przeprowadzenie operacji laparoskopowych jest dobór odpowiednich miejsc/punktów wprowadzenia trokarów. Jak należy rozmieścić porty laparoskopowe?

15 / 140

15. W jakiej pozycji ułożeniowej leży chory podczas laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej?

16 / 140

16. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia guza nadnercza pacjenta układa się:

17 / 140

17. Minimalnie inwazyjną techniką operacyjną pozwalającą na usunięcie zmian w obrębie odbytnicy i końcowego odcinka esicy na głębokości od 5-24 cm od brzegu odbytu jest:

18 / 140

18. Spondylosis to:

19 / 140

19. Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co podasz do zatamowania krwawienia z kości czaszki?

20 / 140

20. Do operacji krążków międzykręgowych techniką małoinwazyjną stosuje się ułożenie w pozycji:

21 / 140

21. Oponiak, to:

22 / 140

22. Usunięcia guza mózgu (właściwa część operacji) neurochirurg wykonuje używając:

23 / 140

23. W celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:

24 / 140

24. Wosku kostnego używamy w:

25 / 140

25. Laminektomia jest to:

26 / 140

26. Z jakiego materiału wykonane są klipsy używane do klipsowania tętniaków mózgu

27 / 140

27. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

28 / 140

28. Rhizotomia przezskórna jest metodą leczenia:

29 / 140

29. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

30 / 140

30. Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

31 / 140

31. Nowotwory gonadalne jajnika to:

32 / 140

32. Marsupializacja to:

33 / 140

33. Podstawową operacją w przypadku I stopnia zaawansowania raka jajnika jest:

34 / 140

34. Po wyłuszczeniu torbieli jajnika, pobrany materiał należy przesłać śródoperacyjnie do pracowni histopatologicznej:

35 / 140

35. Operacja metodą Burch'a polega na:

36 / 140

36. Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej na szyjce macicy (lokalizacja na godzinie 3 i 9) w celu uniknięcia krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy szwami:

37 / 140

37. Jakiego implantu należy użyć do definitywnego zespolenia kłykcia bocznego łokcia?

38 / 140

38. Jakie więzadło nadgarstka jest przecinane podczas operacyjnego leczenia cieśni kanału?

39 / 140

39. W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy:

40 / 140

40. Pod pojęciem osteotomii rozumie się:

41 / 140

41. Klamra Molskiego i klamra ''C'' to:

42 / 140

42. Przeszczepy kostne auto/allogeniczne mają właściwości:

43 / 140

43. Leczenie operacyjne awulsyjnego złamania palca IV-go ręki lewej to:

44 / 140

44. Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

45 / 140

45. Triada O’Donoghue w stawie kolanowym to uszkodzenie:

46 / 140

46. Aparat Ilizarowa jest stabilizatorem:

47 / 140

47. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

48 / 140

48. Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą do:

49 / 140

49. Po usunięciu pęcherza moczowego konieczne jest odprowadzenie moczu na zewnątrz. Można to zrobić przez:

50 / 140

50. W urologii, zabiegi operacyjne dotyczą najczęściej intymnych obszarów ciała pacjenta. Pacjent często jest przytomny w trakcie zabiegu i znajduje się w pozycji litotrypsyjnej. W celu zapewnienia komfortu pacjenta należy:

51 / 140

51. PCNL to:

52 / 140

52. Przetokę nerkową wytwarza się w celu:

53 / 140

53. Zasadniczą drogą dostępu operacyjnego do nerki jest:

54 / 140

54. Ułożenie chorego do TURP zależy od:

55 / 140

55. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna stosowana m.in. we wstrząsie kardiogennym to metoda leczenia polegająca na wprowadzeniu specjalnego balonu do wnętrza aorty celem oddziaływania na główne parametry hemodynamiczne ustroju. Balon w tej metodzie może być wprowadzany drogą:

56 / 140

56. U 49-letniego pacjenta po zawale mięśnia sercowego ma być przeprowadzony zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. Rozpoznanie przedoperacyjne brzmi: CABG (mostek mięśniowy). Rozpoznanie mostek mięśniowy oznacza:

57 / 140

57. Zastawki biologiczne chrakteryzują się:

58 / 140

58. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego są jedną z chirurgicznych metod leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące chirurgii wieńcowej:

59 / 140

59. Pobrane naczynie krwionośne do pomostu aortalno-wieńcowego wypełnia się płynem w celu sprawdzenia:

60 / 140

60. Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

61 / 140

61. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

62 / 140

62. MIDCAB to:

63 / 140

63. Zwężenie mitralne to inaczej:

64 / 140

64. Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiochirurgii jest:

65 / 140

65. ASD to:

66 / 140

66. Niektóre wady wrodzone serca wymagają leczenia wieloetapowego, gdzie operację ostateczną poprzedza zabieg paliatywny. Przy sercu jednokomorowym jednym z etapów poprzedzających ostateczną operację (Fontana), jest zespolenie Glenna, czyli zespolenie:

67 / 140

67. Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsiane miażdżycy. Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywany jest zabieg endarterektomii, który oznacza udrożnienie zamkniętej tętnicy:

68 / 140

68. Co to jest kardioplegia?

69 / 140

69. 55-letni pacjent z niedomykalnością zastawki aortalnej, poddawany jest operacji wszczepienia aortalnej mechanicznej zastawki serca. W trakcie zabiegu operacyjnego po zaklemowaniu aorty kardioplegia standardowo podawana jest za pomocą:

70 / 140

70. Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji:

71 / 140

71. Po częściowym wycięciu płuca (lobektomia, segmentektomia) w okresie pooperacyjnym stosuje się:

72 / 140

72. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta:

73 / 140

73. Dekortykacja polega na:

74 / 140

74. Lobectomia, to wycięcie:

75 / 140

75. W ocenie stopnia zaawansowania raka płuca ważną rolę odgrywa prawidłowa diagnostyka za pomocą pleuroskopii, czyli:

76 / 140

76. Zastosowanie żelowych podkładek pod całe ciało oraz pomiędzy nogi podczas przygotowania pacjenta do zabiegu torakochirurgicznego wykonywanego w ułożeniu na boku zapobiega:

77 / 140

77. Do powstania zakrzepu usposabia Triada Virchowa, która polega na:

78 / 140

78. Pacjent ma rozpoznany zespół Leriche'a i będzie miał wykonany zabieg operacyjny:

79 / 140

79. Klasyczną operację tętniaka aorty brzusznej wykonuje się poprzez:

80 / 140

80. Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to:

81 / 140

81. Do powikłań śródoperacyjnych zabiegów aorty i tętnic biodrowych NIE należą:

82 / 140

82. Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

83 / 140

83. Cewnika Fogarty'ego używa się do:

84 / 140

84. Trombektomia, to:

85 / 140

85. Pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowano do wytworzenia pierwszego dostępu naczyniowego (przetoki tętniczo-żylnej) do kaniuli dializacyjnej. Pierwszy, stały dostęp naczyniowy (przetokę tętniczo-żylną) do hemodializy wykonuje się:

86 / 140

86. Przygotowanie pacjenta do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do dializoterapii sposobem Cimino wymaga ułożenia pacjenta w pozycji:

87 / 140

87. Do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej konieczne jest posiadanie wziernika:

88 / 140

88. Dodatkowym badaniem poprzedzającym zabieg septoplastyki jest:

89 / 140

89. Tracheostomia polega na:

90 / 140

90. AdenotomBeckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu:

91 / 140

91. Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

92 / 140

92. Przegrodę nosa po operacji septoplastyki unieruchamiamy przy pomocy:

93 / 140

93. Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi być w:

94 / 140

94. Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

95 / 140

95. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia m. Pateymammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

96 / 140

96. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

97 / 140

97. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

98 / 140

98. Dystopie oczodołów:

99 / 140

99. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

100 / 140

100. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

101 / 140

101. Operacja zeza oka prawego u 6-letniego chłopca. Jakie narzędzie standardowo znajduje się w zestawie

102 / 140

102. Podczas operacji zaćmy może dojść do:

103 / 140

103. Perymetria jest metodą badania:

104 / 140

104. Jeżeli operator zamierza wyciąć twardówkę w okolicy kąta przesączenia do podstawowego zestawu należy przygotować jeszcze:

105 / 140

105. Leczenie operacyjne raka podstawnokomórkowego powieki polega na:

106 / 140

106. Istotą zaćmy jest:

107 / 140

107. Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

108 / 140

108. Często przeszczep nerki jest wykonywany bez potrzeby usuwania nerek chorego. Jak nazywa się tego typu lokalizacja chirurgiczna przeszczepu?

109 / 140

109. Immunosupresję stosuje się w celu:

110 / 140

110. Po otwarciu jamy brzusznej u dawcy fragmentu wątroby, aby ostatecznie ocenić możliwość pobrania wykonuje się badanie kontrastowe:

111 / 140

111. Wykonuje się zabieg pobrania nerki lewej od dawcy żywego. Jaką techniką schładza się nerkę?

112 / 140

112. 61-letni pacjent z zaawansowaną postacią rozedmy płuc przygotowywany jest do przeszczepu lewego płuca (SLT-single lungtransplantation). Przeszczep płuca może być wykonany z dostępu chirurgicznego:

113 / 140

113. Do zaopatrzenia złamań przynasady i nasady kości dziecka w wieku 10 lat należy przygotować:

114 / 140

114. Siedmioletni chłopiec z narastającym wodogłowiem ma mieć przeprowadzony zabieg wymiany zastawki komorowej. Jednym z elementów przygotowania pacjenta do operacji jest strzyżenie głowy. Gdzie należy je wykonać?

115 / 140

115. U pacjenta na oddziale chirurgii dziecięcej rozpoznano niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Zakwalifikowano dziecko do operacji naprawczej metodą hepato-porto-jejunostomii metodą Kasai. Z jakiego dostępu zostanie przeprowadzona operacja?

116 / 140

116. Z jakiego dostępu operacyjnego zamyka się drożny przewód tętniczy Botalla?

117 / 140

117. Operację sposobem Whipple`a przeprowadza się w przypadku raka:

118 / 140

118. U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego etapu operacji odtwórczej z dostępu brzuszno-kroczowego należy przygotować między innymi taki sprzęt jak:

119 / 140

119. Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium specjalistyczne to:

120 / 140

120. Do implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej niezbędny jest:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''?

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 3%

0%