/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Standard to:

2 / 140

2. Walidacja to:

3 / 140

3. Postępowanie w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań to:

4 / 140

4. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego

5 / 140

5. Igła Veress'a podczas zabiegu laparoskopii używana jest do:

6 / 140

6. Jeżeli u pacjenta z objawami choroby refluksowej nie ma zmian w błonie śluzowej przełyku w badaniu endoskopowym, zalecane jest wówczas wykonanie testu:

7 / 140

7. Minimalnie inwazyjną techniką operacyjną pozwalającą na usunięcie zmian w obrębie odbytnicy i końcowego odcinka esicy na głębokości od 5-24 cm od brzegu odbytu jest:

8 / 140

8. Jednym z czynników ułatwiających przeprowadzenie operacji laparoskopowych jest dobór odpowiednich miejsc/punktów wprowadzenia trokarów. Jak należy rozmieścić porty laparoskopowe?

9 / 140

9. Aquapurator to przyrząd wykorzystywany podczas zabiegu laparoskopii do:

10 / 140

10. Zabieg operacyjny laparoskopowy wykonywany w chorobie refluksowej przełyku to:

11 / 140

11. Jakiego rodzaju gazu używa się do wytworzenia odmy w jamie brzusznej podczas operacji laparoskopowych?

12 / 140

12. Histeroskop składa się z:

13 / 140

13. Jakie medium służy do wytworzenia odmy jamy otrzewnowej podczas zabiegu laparoskopowego - żylaki powrózka nasiennego?

14 / 140

14. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania cholecystektomii laparoskopowej NIE jest:

15 / 140

15. Po usunięciu uchyłka Zenkera wykonuje się zwykle miotomię i jest to:

16 / 140

16. Jakie urządzenia wchodzą w skład toru wizyjnego do laparoskopii?

17 / 140

17. Narzędzia endoskopowe podczas czyszczenia i dezynfekcji powinny być:

18 / 140

18. U nieprzytomnego pacjenta przywiezionego do izby przyjęć z wypadku komunikacyjnego, stwierdzono: obustronny krwiak okularowy, krwistowodnisty wyciek z ucha, wodnisty wyciek z nosa, zasinienie wyrostka sutkowatego za uchem. Wyżej wymienione objawy sugerują złamanie:

19 / 140

19. Jednym z etapów usunięcia guza mózgu jest całkowite usunięcie płata kostnego na czas operacji czyli wytworzenie tzw ''wolnego'' płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

20 / 140

20. Podczas zabiegu laminektomii usunięcie odpowiedniego wyrostka kolczystego odbywa się za pomocą:

21 / 140

21. Aby uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka więzadło:

22 / 140

22. Do powikłań pooperacyjnych po zabiegu operacyjnym usunięcia guza mózgu zalicza się powikłania, z WYJĄTKIEM:

23 / 140

23. Monitorowanie śródoperacyjne EMG w zabiegu neurochirurgicznym ocenia:

24 / 140

24. Jaki materiał opatrunkowy stosuje się w obrębie pola operacyjnego głębokich struktur mózgu:

25 / 140

25. Wskazaniem do resekcji trzonu z następowym wszczepieniem jego protezy w odcinku piersiowo - lędźwiowym kręgosłupa są:

26 / 140

26. Wskazaniem do leczenia operacyjnego kręgosłupa jest/są:

27 / 140

27. W trakcie zabiegu drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego do umocowania drenu komorowego i zastawki stosuje się szwy:

28 / 140

28. Instrumentarium podstawowym wykorzystywanym do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego głowy NIE są:

29 / 140

29. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

30 / 140

30. Zabieg oszczędzający w przypadku raka jajnika może być wykonany po spełnieniu następujących warunków:

31 / 140

31. Operacja TVT jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek przy:

32 / 140

32. Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

33 / 140

33. Nowotwory gonadalne jajnika to:

34 / 140

34. Przeciwwskazaniem do założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy w leczeniu niewydolności cieśniowo - szyjkowej u ciężarnych NIE jest:

35 / 140

35. Przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej celem wyłyżeczkowania jamy macicy jest:

36 / 140

36. Operacja metodą Burch'a polega na:

37 / 140

37. Leczenie operacyjne złamań panewki stawu biodrowego NIE ma na celu:

38 / 140

38. W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy:

39 / 140

39. W przypadku niestabilnych złamań miednicy u pacjentów po wyrównaniu stanu ogólnego najkorzystniejszym sposobem postępowania jest:

40 / 140

40. Najczęstszym późnym powikłaniem cementowej protezy biodra jest:

41 / 140

41. Neuropatia nerwu pośrodkowego objawia się drętwieniem:

42 / 140

42. Przeszczepy kostne auto/allogeniczne mają właściwości:

43 / 140

43. 22-latek doznał urazu stopy w mechanizmie forsownego zgięcia podeszwowego z obciążeniem. Ma obrzęk i ból uniemożliwia obciążenie kończyny. Po wykluczeniu złamania w RTG diagnostykę uszkodzenia tkanek miękkich można uzupełnić o:

44 / 140

44. Postępowaniem z wyboru u pacjentów z przednim zwichnięciem stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

45 / 140

45. Aparat kompresyjny stosowany w złamaniach poprzecznych powinien być założony w miejscu:

46 / 140

46. Klamra Molskiego i klamra "C" to:

47 / 140

47. Zabieg stulejki to usunięcie:

48 / 140

48. Przy jakiej najmniejszej wartości prądu może nastąpić oparzenie pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego

49 / 140

49. Wycięcie jądra bez najądrza i powrózka wykonuje się, gdy wskazaniem do tego zabiegu jest:

50 / 140

50. Litotrypsja ureterorenoskopowa (URSL) to technika zabiegowa polegająca na:

51 / 140

51. Sectio alta, to inaczej cystolithotomia, czyli pozaotrzewnowe otwarcie pęcherza moczowego, przy usuwaniu gruczolaków prostaty, kamieni moczowych z pęcherza, uchyłków pęcherza, ciał obcych. Cięcie do tego zabiegu to cięcie:

52 / 140

52. Pielęgniarka operacyjna czytając plan operacyjny widzi w rubryce ''rodzaj zabiegu'' - nefrektomia. Powinna zatem przygotować zestaw narzędzi i sprzętu dodatkowego do:

53 / 140

53. Cewniki moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą do:

54 / 140

54. Zasadniczą drogą dostępu operacyjnego do nerki jest:

55 / 140

55. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego są jedną z chirurgicznych metod leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące chirurgii wieńcowej:

56 / 140

56. Jak inaczej nazywa się tzw. krążenie wspomagane IABP

57 / 140

57. U 47-letniego mężczyzny pobierana jest tętnica promieniowa,która będzie służyła jako pomost tętniczy w operacji by-passów.Z e względu na jej specyficzną wrażliwość na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, przed wszczepieniem,najlepiej przechowywać ją w roztworze:

58 / 140

58. Roztwór kardioplegiczny jest to:

59 / 140

59. Jak nazywa się zabieg operacyjny wykonywany w przypadku zwężenia zastawki dwudzielnej

60 / 140

60. Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

61 / 140

61. Wskazaniem bezwzględnym do długotrwałej elektrostymulacji serca jest/są:

62 / 140

62. Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał dodatkowy do wykonania pomostu omijającego u pacjenta z rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

63 / 140

63. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

64 / 140

64. Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiochirurgii jest:

65 / 140

65. System pozaustrojowego wspomagania serca, pompa typu POLVAD (sztuczna komora serca) ma zastosowanie w kardiochirurgii jako mechaniczne wspomaganie mięśnia sercowego przy różnego typu niewydolnościach tego narządu. System ten stosowany jest w stanach wymagających:

66 / 140

66. Przy wykonywaniu zabiegów kardiochirurgicznych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego typowo kaniule wprowadza się przez:

67 / 140

67. Jedną z zasad śródoperacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem w czasie operacji jest:

68 / 140

68. Ablacja to zabieg polegający na niszczeniu ognisk patologicznej bodźcotwórczości lub patologicznych szlaków przewodzenia w sercu przy pomocy:

69 / 140

69. Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

70 / 140

70. Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkich narzędzi i środków pomocniczych (np. groszek operacyjny, chusta operacyjna)

71 / 140

71. Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji:

72 / 140

72. Kurza klatka piersiowa spowodowana jest:

73 / 140

73. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

74 / 140

74. Po częściowym wycięciu płuca (lobektomia, segmentektomia) w okresie pooperacyjnym stosuje się:

75 / 140

75. Do zamknięcia oskrzeli używa się:

76 / 140

76. 76 . Resekcja całego płuca to:

77 / 140

77. Podstawową metodą leczenia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej spowodowanego zatorem tętnicy udowej jest:

78 / 140

78. Do specjalistycznego instrumentarium w chirurgii naczyniowej NIE należą:

79 / 140

79. Do powstania zakrzepu usposabia Triada Virchowa, która polega na:

80 / 140

80. Endarterektomia tętnicy szyjnej wewnętrznej to:

81 / 140

81. Optymalnym i pierwszym z wyboru leczeniem pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyny jest:

82 / 140

82. W leczeniu owrzodzeń podudzi pochodzenia żylnego, jedną z najważniejszych metod jest/są:

83 / 140

83. Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

84 / 140

84. Walwulotom służy do:

85 / 140

85. Jakiego cewnika należy użyć do udrożnienia pomostu rozwidlonego, aortalno-dwuudowego?

86 / 140

86. Na salę operacyjną trafia pacjent z niewydolnością nerek, niehospitalizowany na oddziale chirurgicznym, przygotowany do dializoterapii. Któremu zabiegowi najprawdopodobniej zostanie poddany w/w pacjent?

87 / 140

87. Blaszka powięzi mięśnia skroniowego używana jest do:

88 / 140

88. Podczas rynoskopii przedniej używany jest:

89 / 140

89. Polipectomia to zabieg polegający na:

90 / 140

90. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używana/-y jest:

91 / 140

91. Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

92 / 140

92. Rynoscopia, to:

93 / 140

93. Dodatkowe instrumenty konieczne do wykonania zabiegu paracentezy, to:

94 / 140

94. Dystopie oczodołów:

95 / 140

95. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

96 / 140

96. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

97 / 140

97. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

98 / 140

98. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

99 / 140

99. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

100 / 140

100. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia m. Pateymammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

101 / 140

101. Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

102 / 140

102. Jaskra jest pojęciem określającym zespół chorób, które charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:

103 / 140

103. Podczas operacji zaćmy może dojść do:

104 / 140

104. Co oznacza pojęcie enukleacja

105 / 140

105. Pacjentka, lat 60, przygotowywana jest do zabiegu operacyjnego z powodu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego i postępującej utraty pola widzenia. Dla jakiego schorzenia są charakterystyczne w/w objawy

106 / 140

106. Z ryzykiem rozwoju zaćmy wikłającej należy liczyć się w przypadku:

107 / 140

107. Jaki jest cel zabiegu operacyjnego zeza?

108 / 140

108. Przygotowane na bocznym stole serce dawcy, umieszczono w worku osierdziowym biorcy. Elektrody nasierdziowe naszywa się na:

109 / 140

109. Wykonuje się zabieg pobrania nerki lewej od dawcy żywego. Jaką techniką schładza się nerkę

110 / 140

110. Podczas zabiegu transplantacji nerki, bezpośrednio po przywróceniu krążenia krwi przez wszczepioną nerkę, zaobserwowano zasinienie tego narządu. Nerka jest miękka i sprawia wrażenie niedokrwionej. Z jakim powikłaniem mamy do czynienia

111 / 140

111. 40-letni pacjent z wadą zastawki aorty będzie poddany zabiegowi wszczepienia homograftu aortalnego. Korzyścią tego zabiegu jest brak konieczności stosowania antykoagulantów. Homograft aortalny jest to zastawka aortalna:

112 / 140

112. Przystąpiono do przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje się zespolenie

113 / 140

113. Operacja niedrożności przewodu pokarmowego spowodowana wgłobieniem krętniczo-okrężniczym polega na:

114 / 140

114. Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium specjalistyczne to:

115 / 140

115. Do zaopatrzenia złamań przynasady i nasady kości dziecka w wieku 10 lat należy przygotować:

116 / 140

116. Wrodzona przepuklina okolicy przyczepu pępowiny zawierającej jelita oraz część wątroby to:

117 / 140

117. Do operacji podwiązania przewodu tętniczego Botalla (PDA) u noworodka należy przygotować odpowiedniej wielkości rozwieracz ran. Jak nazywa się ten rozwieracz

118 / 140

118. Przygotowując instrumentarium i materiały do operacji torbieli bąblowcowej wątroby, należy pamiętać o płynie którym wypełnia się torbiel wątroby, w celu uśmiercenia postaci młodzieńczych tasiemca. Jaki płyn przygotujesz

119 / 140

119. Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ odpowiedź dotyczącą przeszczepów rodzinnych wątroby:

120 / 140

120. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, skutkujący przeciążeniem objętościowym prawej komory i krążenia płucnego, to wada wrodzona serca z przeciekiem lewo-prawym. Ze względu na jego lokalizację wyróżniamy kilka typów wady. ASD II to:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%