/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Do elementów dekontaminacji NIE należy:

2 / 140

2. Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb proces sterylizacji zobowiązany jest walidować. Jednakże walidacja ta NIE wymaga:

3 / 140

3. Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:

4 / 140

4. Narzędzia endoskopowe podczas czyszczenia i dezynfekcji powinny być:

5 / 140

5. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa

6 / 140

6. W jakiej pozycji ułożeniowej leży chory podczas laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej?

7 / 140

7. Który z wymienionych gazów używa się do wytworzenia odmy otrzewnowej podczas laparoskopii?

8 / 140

8. Jakie medium służy do wytworzenia odmy jamy otrzewnowej podczas zabiegu laparoskopowego - żylaki powrózka nasiennego?

9 / 140

9. Które z wymienionych powikłań śródoperacyjnych jest najczęściej występującym podczas laparoskopowego uwalniania zrostów otrzewnowych?

10 / 140

10. Aquapurator to przyrząd służący podczas laparoskopii do:

11 / 140

11. Wskazaniem do cholecystectomii laparoskopowej jest:

12 / 140

12. Wskazaniem do laparoskopii diagnostycznej jest/są:

13 / 140

13. Minimalnie inwazyjną techniką operacyjną pozwalającą na usunięcie zmian w obrębie odbytnicy i końcowego odcinka esicy na głębokości od 5-24 cm od brzegu odbytu jest:

14 / 140

14. Po usunięciu uchyłka Zenkera wykonuje się zwykle miotomię i jest to:

15 / 140

15. Jeżeli u pacjenta z objawami choroby refluksowej nie ma zmian w błonie śluzowej przełyku w badaniu endoskopowym, zalecane jest wówczas wykonanie testu:

16 / 140

16. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjenta układa się na:

17 / 140

17. Histeroskop składa się z:

18 / 140

18. Jednym z etapów usunięcia guza mózgu jest całkowite usunięcie płata kostnego na czas operacji czyli wytworzenie tzw "wolnego" płata kostnego. Jak nazywa się ten zabieg operacyjny?

19 / 140

19. Część wiertarki elektrycznej, której używamy do płatowego otwarcia kości czaszki, to:

20 / 140

20. Bezwzględnym wskazaniem do pilnej operacji dyskopatii w odcinku lędźwiowo-krzyżowym NIE jest:

21 / 140

21. Jaki materiał opatrunkowy stosuje się w obrębie pola operacyjnego głębokich struktur mózgu:

22 / 140

22. Wskazaniem do resekcji trzonu z następowym wszczepieniem jego protezy w odcinku piersiowo - lędźwiowym kręgosłupa są:

23 / 140

23. Foraminotomia jest to otwarcie i poszerzenie:

24 / 140

24. Kręgozmyk to:

25 / 140

25. Czynnikami powodującymi pęknięcie tętniaka mózgowego są czynniki z WYJĄTKIEM:

26 / 140

26. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

27 / 140

27. Trwa zabieg operacyjny guza kanału kręgowego L5-S1 u 18-letniej pacjentki. Wykonany zabieg operacyjny to:

28 / 140

28. Spondylosis to:

29 / 140

29. Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej na szyjce macicy (lokalizacja na godzinie 3 i 9) w celu uniknięcia krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy szwami:

30 / 140

30. W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej techniką laparoskopową, do usunięcia trofoblastu z naciętego jajowodu zastosujemy:

31 / 140

31. Zasadą leczenia operacyjnego zmian jajnika podejrzanych o proces nowotworowy jest:

32 / 140

32. U chorej z inwazyjnym płaskonabłonkowym rakiem szyjki macicy stwierdzono dużą zmianę nowotworową w obrębie szyjki oraz niewielki naciek pochwy. W badaniu per rectum wykazano zgrubienie w obrębie lewego przymacicza niedochodzące do ścian kostnych miednicy. Stopień zaawansowania klinicznego wg kwalifikacji FIGO tego nowotworu to:

33 / 140

33. Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:

34 / 140

34. Do bezwzględnych wskazań cięcia cesarskiego NIE należy:

35 / 140

35. Istnieje wiele czynników rozwoju raka szyjki macicy. Najczęściej jednak (aż 99,9% przypadków) wywołanych jest przez przewlekłe zakażenie wirusem:

36 / 140

36. Operacja metodą Burch'a polega na:

37 / 140

37. Jaka jest główna zaleta stabilizacji wewnętrznej nad unieruchomieniem złamania w opatrunku gipsowym:

38 / 140

38. W operacji leczenia złamań obręczy miednicznej mają zastosowanie metody z WYJĄTKIEM:

39 / 140

39. W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy:

40 / 140

40. 60 – letni mężczyzna, który pracował fizycznie przy przesuwaniu ciężkich maszyn, zgłosił się do lekarza z bólem stawów biodrowych. Ma duże trudności z siadaniem i wstawaniem spowodowane sztywnością stawów biodrowych. W dole podkolanowym występuje także torbiel Bakera, ale nie przeszkadza ona pacjentowi. Ból bioder, utrzymuje się od miesiąca, czasami promieniuje do kolan. Odpoczynek zmniejsza dolegliwości bólowe, a poruszanie zwiększa je. Od czego powinno się rozpocząć diagnostykę:

41 / 140

41. Czy w złamaniu stawowym może dojść do skrócenia kości

42 / 140

42. W złamaniach szyjki kości udowej u osób młodych, operacja polega na:

43 / 140

43. Triada O’Donoghue w stawie kolanowym to uszkodzenie:

44 / 140

44. Co to jest proteza Austin-Moor'a?

45 / 140

45. Jakie więzadło nadgarstka jest przecinane podczas operacyjnego leczenia cieśni kanału?

46 / 140

46. W jakiego typu złamaniach konieczne jest leczenie operacyjne?

47 / 140

47. Nacięcie miąższu nerki wykonuje się najczęściej w celu:

48 / 140

48. Operacja według Andersona i Hynesa dotyczy plastyki:

49 / 140

49. Najbardziej skutecznym zabiegiem endoskopowym przezcewkowej resekcji stercza jest:

50 / 140

50. Sectio alta, to inaczej cystolithotomia, czyli pozaotrzewnowe otwarcie pęcherza moczowego, przy usuwaniu gruczolaków prostaty, kamieni moczowych z pęcherza, uchyłków pęcherza, ciał obcych. Cięcie do tego zabiegu to cięcie:

51 / 140

51. Kamień znajdujący się w górnym odcinku moczowodu można usunąć za pomocą:

52 / 140

52. W urologii, zabiegi operacyjne dotyczą najczęściej intymnych obszarów ciała pacjenta. Pacjent często jest przytomny w trakcie zabiegu i znajduje się w pozycji litotrypsyjnej. W celu zapewnienia komfortu pacjenta należy:

53 / 140

53. Operacja wnętrostwa polega na:

54 / 140

54. Po zakończonej laparoskopii urologicznej optykę endoskopową należy:

55 / 140

55. W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

56 / 140

56. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego są jedną z chirurgicznych metod leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące chirurgii wieńcowej:

57 / 140

57. Pacjent przygotowywany jest do zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku przegrodowego w sercu. Zamknięcie PFO będzie wykonywane techniką cewnikowania serca na sali hybrydowej i przeprowadzane pod kontrolą:

58 / 140

58. Wskaż, którego instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

59 / 140

59. Typowym dostępem chirurgicznym stosowanym w kardiochirurgiijest:

60 / 140

60. Trwa przygotowanie pacjentki 40-letniej do zastosowania krążenia pozaustrojowego. Zabieg jest na etapie przygotowywania naczyń krwionośnych do wprowadzenia kaniul. Osierdzie nacięte jest w stosunku do mostka:

61 / 140

61. Specyfika poszczególnych operacji kardiochirurgicznych wymaga dostosowania ułożenia pacjenta na stole operacyjnym, procedury mycia i dezynfekcji skóry oraz obłożenia pola operacyjnego w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu operacyjnego. Do pomostowania naczyń wieńcowych pole operacyjne jest:

62 / 140

62. MIDCAB to:

63 / 140

63. Przyczyną przeciążenia prawej komory i krążenia płucnego może być m.in. wrodzona wada przegrody międzyprzedsionkowej z przeciekiem lewo-prawym (ASD). Ze względu na lokalizację ubytku w sercu rozróżniamy kilka typów tej wady. ASD typu II to wada zlokalizowana:

64 / 140

64. Zabieg wszczepienia rozrusznika serca określa się mianem:

65 / 140

65. Co to jest kardioplegia?

66 / 140

66. Pęknięcie tętniaka jest wskazaniem do:

67 / 140

67. Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał dodatkowy do wykonania pomostu omijającego u pacjenta z rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?

68 / 140

68. Do operacji wymiany zastawki mitralnej NIEPOTRZEBNE są:

69 / 140

69. Czego używa się m.in. do wytworzenia pomostów typu by-pass?

70 / 140

70. Przy odmie samoistnej należy:

71 / 140

71. Do rozwarcia przestrzeni międzyżebrowej stosuje się najczęściej:

72 / 140

72. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta:

73 / 140

73. Jaką aparaturę medyczną stosuje się do wszczepienia rozrusznika serca?

74 / 140

74. U pacjenta przebywającego na oddziale torakochirurgii wykryto guz płuca lewego, aby usunąć zmianę należy wykonać:

75 / 140

75. Resekcja całego płuca to:

76 / 140

76. Dostępem operacyjnym oszczędzającym struktury ściany klatki piersiowej, zwłaszcza duże mięśnie ściany tylno-bocznej jest:

77 / 140

77. Do powstania zakrzepu usposabia Triada Virchowa, która polega na:

78 / 140

78. Embolectomia bezpośrednia to usuwanie zatoru za pomocą:

79 / 140

79. Do zamknięcia napływu i odpływu krwi z operowanych naczyń i protez naczyniowych używa się następujących narzędzi:

80 / 140

80. W celu wyboru metody leczenia oraz ustalenia wskazań do operacji i rokowania określa się stopień niedokrwienia kończyny w skali:

81 / 140

81. Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej jest:

82 / 140

82. Walwulotom służy do:

83 / 140

83. Co to jest zator tętniczy?

84 / 140

84. W czasie operacji tętniaka aorty brzusznej może dojść do uszkodzenia:

85 / 140

85. Według klasyfikacji Fontaine'a, III stopień niedokrwienia kończyny dolnej to:

86 / 140

86. Protezy naczyniowe do rozwidlonego przeszczepu aortalno-udowego wykonane są z:

87 / 140

87. Tracheostomia polega na:

88 / 140

88. Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi być w:

89 / 140

89. Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych wyrostka sutkowatego celem usunięcia zmian patologicznych oraz kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego to:

90 / 140

90. Do usunięcia szypuły migdałka służy:

91 / 140

91. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używana/-y jest:

92 / 140

92. Klasyczną tracheotomię wykonuje się na chrząstce:

93 / 140

93. Do otwarcia jamy sutkowej używamy:

94 / 140

94. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

95 / 140

95. W celu wypełnienia ubytków w obrębie oczodołu oraz reanimacji twarzy w porażeniu nerwu twarzowego wykonuje się zabieg przemieszczenia mięśni:

96 / 140

96. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia m. Patey mammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

97 / 140

97. Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

98 / 140

98. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

99 / 140

99. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

100 / 140

100. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

101 / 140

101. Za pomocą tonometru dokonuje się pomiaru:

102 / 140

102. Iridektomia to:

103 / 140

103. Operacja zeza oka prawego u 6-letniego chłopca. Jakie narzędzie standardowo znajduje się w zestawie?

104 / 140

104. Podczas operacji zaćmy może dojść do:

105 / 140

105. Zaćma to inaczej:

106 / 140

106. Jeżeli operator zamierza wyciąć twardówkę w okolicy kąta przesączenia do podstawowego zestawu należy przygotować jeszcze:

107 / 140

107. Jakie urządzenie służy do usunięcia ciała szklistego z komory przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy?

108 / 140

108. Jakim narzędziem pobiera się szpik do transplantacji?

109 / 140

109. Często przeszczep nerki jest wykonywany bez potrzeby usuwania nerek chorego. Jak nazywa się tego typu lokalizacja chirurgiczna przeszczepu?

110 / 140

110. Pacjent został zakwalifikowany jako dawca narządów. Co należy pobrać do badania, aby określić antygeny zgodności tkankowej?

111 / 140

111. Przeszczepy rogówki są najczęściej wykonywanymi przeszczepami narządów i tkanek na świecie. Zabieg keratoplastyki daje bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o brak odrzutu u większości chorych, ze względu na specyficzne cechy rogówki, czyli:

112 / 140

112. Pacjentowi 24-letniemu wykonano transplantację, która jest wyłącznie przeszczepem allogenicznym. Pacjentowi przeszczepiono:

113 / 140

113. Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu Fallota?

114 / 140

114. Jednym z etapów zamknięcia ubytku przegrody między przedsionkowej jest zamknięcie osierdzia. Jaki materiał szewny powinna przygotować pielęgniarka operacyjna do zamknięcia osierdzia?

115 / 140

115. Z jakiego dostępu operacyjnego zamyka się drożny przewód tętniczy Botalla?

116 / 140

116. Operację sposobem Whipple`a przeprowadza się w przypadku raka:

117 / 140

117. Przeciwwskazaniem do przeszczepu wątroby u dzieci jest:

118 / 140

118. U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego etapu operacji odtwórczej z dostępu brzuszno-kroczowego należy przygotować między innymi taki sprzęt jak:

119 / 140

119. U pacjenta na oddziale chirurgii dziecięcej rozpoznano niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Zakwalifikowano dziecko do operacji naprawczej metodą hepato-porto-jejunostomii metodą Kasai. Z jakiego dostępu zostanie przeprowadzona operacja?

120 / 140

120. Z jakiego dostępu operacyjnego wykonana zostanie nefrektomia radykalna?

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 1%

0%