/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2019

1 / 140

1. Sterylizacja radiacyjna to metoda, w której czynnikiem bójczym jest:

2 / 140

2. U pacjenta z nasilającą się chrypką stwierdzono polipy więzadeł głosowych. Usunięty polip:

3 / 140

3. Która z wymienionych kar jest najsurowszą, jaka może zostać orzeczona wobec pielęgniarki?

4 / 140

4. Jakie urządzenia wchodzą w skład toru wizyjnego do laparoskopii:

5 / 140

5. Do wytwarzania odmy otrzewnowej sposobem zamkniętym zastosujemy igłę:

6 / 140

6. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa?

7 / 140

7. Żylaki przełyku spowodowane są:

8 / 140

8. Narzędzia, przez które wprowadzane są do jamy brzusznej części robocze pozostałych instrumentów podczas laparoskopii, to:

9 / 140

9. W jakiej pozycji ułożeniowej leży chory podczas laparoskopowej operacji przepukliny pachwinowej:

10 / 140

10. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjenta układa się na:

11 / 140

11. Aquapurator to przyrząd służący podczas laparoskopii do:

12 / 140

12. Jakiego rodzaju gazu używa się do wytworzenia odmy w jamie brzusznej podczas operacji laparoskopowych?

13 / 140

13. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania cholecystektomii laparoskopowej NIE jest:

14 / 140

14. Histeroskop składa się z:

15 / 140

15. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia guza nadnercza pacjenta układa się:

16 / 140

16. Zabieg operacyjny laparoskopowy wykonywany w chorobie refluksowej przełyku to:

17 / 140

17. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii,na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

18 / 140

18. Do płukania tkanki mózgowej używamy:

19 / 140

19. Oponiak, to:

20 / 140

20. Najczęstszą metodą usunięcia wypadniętego bocznie fragmentu jądra miażdżystego jest:

21 / 140

21. U nieprzytomnego pacjenta przywiezionego do izby przyjęć z wypadku komunikacyjnego, stwierdzono: obustronny krwiakokularowy, krwistowodnisty wyciek z ucha, wodnisty wyciek z nosa, zasinienie wyrostka sutkowatego za uchem. Wyżej wymienione objawy sugerują złamanie:

22 / 140

22. Laminektomia jest to:

23 / 140

23. Z jakiego materiału wykonane są klipsy używane do klipsowania tętniaków mózgu?

24 / 140

24. Wosku kostnego używamy w:

25 / 140

25. Pacjent lat 40 ma mieć wykonaną kraniotomię. Co służy do połączenia otworów trepanacyjnych?

26 / 140

26. Ischialgia to:

27 / 140

27. Podczas zabiegu laminektomii usunięcie odpowiedniego wyrostka kolczystego odbywa się za pomocą:

28 / 140

28. Podczas zabiegu z dostępu przeznosowego i przezklinowego usunięcia guza przysadki po etapie założenia samozaciskowego wziernika nosowego podaje się instrumenty wyłącznie o kształcie:

29 / 140

29. Nowotwory gonadalne jajnika to:

30 / 140

30. Operacja TVT jest zabiegiem wykonywanym u pacjentek przy:

31 / 140

31. Wskazaniem do badania urodynamicznego jest:

32 / 140

32. Wiele jest czynników rozwoju raka szyjki macicy. Najczęściej jednak (aż 99,9% przypadków) wywołanych jest przez przewlekłe zakażenie wirusem:

33 / 140

33. Założenie szwów pojedynczych z nici wchłanialnej na szyjce macicy (lokalizacja na godzinie 3 i 9) w celu uniknięcia krwawienia z szyjkowych gałęzi tętnicy macicznej nazywamy szwami:

34 / 140

34. Zabieg oszczędzający w przypadku raka jajnika może być wykonany po spełnieniu następujących warunków:

35 / 140

35. Operacja manchesterska (Forthergilla) to:

36 / 140

36. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:

37 / 140

37. Pod pojęciem osteotomii rozumie się:

38 / 140

38. Złamanie miednicy typu Malgaigne'a wymaga leczenia:

39 / 140

39. W złamaniu przezkrętarzowym szyjki kości udowej u ludzi w podeszłym wieku, preferowana stabilizacja złamania to założenie:

40 / 140

40. Postępowaniem z wyboru u pacjentów z przednim zwichnięciem stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:

41 / 140

41. Aparat kompresyjny stosowany w złamaniach poprzecznych powinien być założony w miejscu:

42 / 140

42. Z jakim złamaniem kręgosłupa najprawdopodobniej mamy doczynienia po skoku do wody:

43 / 140

43. W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:

44 / 140

44. Leczenie operacyjne awulsyjnego złamania palca IV-go ręki lewej to:

45 / 140

45. 18 – letni piłkarz zgłosił się na izbę przyjęć z urazem kolana.Opisuje, że zrobił szybki obrót, skręcił staw kolanowy prawy i poczuł natychmiastowy ból. Twierdzi, że kolano znacznie obrzękło zanim opuścił boisko i przy próbie chodzenia uciekało. W badaniu klinicznym występowały „cechy płynu w stawie kolanowym”, dosyć ograniczony zakres ruchomości. Test Lachmana był dodatni, a poza tym kolano było stabilne. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie:

46 / 140

46. Jakiego implantu należy użyć do definitywnego zespolenia kłykcia bocznego łokcia:

47 / 140

47. Operacja Millina, drogą pozałonową, pozapęcherzową (adenomectomia), to operacja:

48 / 140

48. Na planie operacyjnym w rubryce "rodzaj zabiegu" jest napisane Resectio partialis vesicae urinae. Pielęgniarka operacyjna szykując zestawy narządzi, szwów i sterylnego materiału powinna przygotować się do:

49 / 140

49. Cewnik charakteryzujący się półkolistym zamknięciem, z jednym bocznym otworem stosowany do jednorazowego odprowadzenia moczu to:

50 / 140

50. Podczas operacyjnego usunięcia nerki do zapięcia szypuły nerkowej stosujemy następujące narzędzie chirurgiczne:

51 / 140

51. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

52 / 140

52. Do wytworzenia przezskórnej przetoki nadłonowej pacjenta układamy w pozycji:

53 / 140

53. W zabiegach urologicznych do szycia moczowodów należy zastosować nici chirurgiczne:

54 / 140

54. PCNL to:

55 / 140

55. Ablacja to zabieg polegający na niszczeniu ognisk patologicznej bodźcotwórczości lub patologicznych szlaków przewodzenia w sercu przy pomocy:

56 / 140

56. Zastawki biologiczne charakteryzują się:

57 / 140

57. Co jest wskazaniem do wszczepienia stymulatora (sztucznego rozrusznika) serca:

58 / 140

58. Krążenie pozaustrojowe jest techniką, która czasowo zastępuje:

59 / 140

59. Do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego najczęściej stosowanym pomostem wieńcowym, m.in. ze względu na jakość, jest naczynie tętnicze. Lewa tętnica piersiowa wewnętrzna może być preparowana z dostępu operacyjnego przez:

60 / 140

60. Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji kardiochirurgicznych ma temperaturę:

61 / 140

61. W zestawie do operacji na otwartym sercu znajduje się klem:

62 / 140

62. Jak nazywa się zabieg operacyjny wykonywany w przypadku zwężenia zastawki dwudzielnej?

63 / 140

63. Przeszczep heterotopowy jest to umieszczenie:

64 / 140

64. Zwężenie mitralne to inaczej:

65 / 140

65. W ubytku przegrody międzykomorowej stwierdza się brak fragmentu przegrody oddzielającej komory serca. Jest to najczęściej występująca wrodzona wada serca. W międzynarodowym mianownictwie anatomicznym jest ona określana skrótem:

66 / 140

66. Trwa przygotowanie pacjentki 40-letniej do zastosowania krążenia pozaustrojowego. Zabieg jest na etapie przygotowywania naczyń krwionośnych do wprowadzenia kaniul. Jakie żyły otacza się, a następnie zaciska tasiemkami:

67 / 140

67. Do zespoleń dystalnych naczyń wieńcowych wykorzystuje się szew:

68 / 140

68. Wskaż, którego instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:

69 / 140

69. Krążenie pozaustrojowe to system, który podłączony do układu krążenia pacjenta, zastępuje czasowo pracę serca i płuc za pomocą mechanicznej pompy i oksygenatora. Standardowa kaniulacja podczas pomostowania tętnic wieńcowych (CABG),prowadzonego w krążeniu pozaustrojowym to:

70 / 140

70. Do podtrzymywania miąższu płucnego podczas zabiegów operacyjnych używa się najczęściej:

71 / 140

71. W ocenie stopnia zaawansowania raka płuca ważną rolę odgrywa prawidłowa diagnostyka za pomocą pleuroskopii, czyli:

72 / 140

72. U pacjenta przebywającego na oddziale torakochirurgii wykrytoguz płuca lewego, aby usunąć zmianę należy wykonać:

73 / 140

73. Usunięcie przełyku en bloc to resekcja:

74 / 140

74. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta:

75 / 140

75. Resekcja dwóch płatów płucnych prawego płuca, to:

76 / 140

76. Kto odpowiada za usunięcie z pola operacyjnego wszystkich narzędzi i środków pomocniczych? (np. groszek operacyjny, chusta operacyjna)

77 / 140

77. Odtworzenie krążenia krwi w niedokrwionej kończynie może doprowadzić do groźnych dla życia następstw. Powodem jest wypłukanie z niedokrwionych tkanek do krwioobiegu produktów beztlenowej przemiany materii. By zapobiec powikłaniom wspomnianej reperfuzji niedokrwionej kończyny należy wykonać:

78 / 140

78. Najlepszym materiałem do pomostowania udowo-podkolanowego jest:

79 / 140

79. Protezy naczyniowe do rozwidlonego przeszczepu aortalno-udowegowykonane są z:

80 / 140

80. Techniki chirurgii naczyniowej, to:

81 / 140

81. W czasie operacji tętniaka aorty brzusznej może dojść do uszkodzeni

82 / 140

82. Podstawową metodą leczenia ostrego niedokrwienia kończyny dolnej spowodowanego zatorem tętnicy udowej jest:

83 / 140

83. Pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowano do wytworzenia pierwszego dostępu naczyniowego (przetoki tętniczo-żylnej) do kaniuli dializacyjnej. Pierwszy, stały dostęp naczyniowy (przetokę tętniczo-żylną) do hemodializy wykonuje się:

84 / 140

84. Przezskórna trombektomia aspiracyjna polega na:

85 / 140

85. Według klasyfikacji Fontaine'a, III stopień niedokrwienia kończyny dolnej to:

86 / 140

86. Pacjent jest przygotowany do operacyjnego rozszerzenia światła tętnicy. Sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu to:

87 / 140

87. U pacjenta stwierdzono guz wewnątrz krtaniowy zajmujący obustronnie krtań, powodujący unieruchomienie więzadeł głosowych. Pacjenta zakwalifikowano do laryngectomii totalis. Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:

88 / 140

88. Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:

89 / 140

89. Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych wyrostka sutkowatego celem usunięcia zmian patologicznych oraz kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego to zabieg?

90 / 140

90. Adenotom Beckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu:

91 / 140

91. Zabieg operacyjny usunięcia strzemiączka, wykonywany najczęściej w przebiegu otosklerozy, to:

92 / 140

92. Tonsillektomia, to operacja wycięcia:

93 / 140

93. Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:

94 / 140

94. Pacjentka lat 45 ma mieć wykonany zabieg operacyjny mastektomia Patey mammae sin. Zastosowana metoda operacyjna to inaczej:

95 / 140

95. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

96 / 140

96. Zabieg chirurgiczny dysplazji w przypadku ograniczonych deformacji polega na:

97 / 140

97. Wskaż cechy charakterystyczne raka podstawnokomórkowego powieki:

98 / 140

98. Bezpośrednio po oparzeniu rana oparzeniowa jest:

99 / 140

99. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

100 / 140

100. Dystopie oczodołów:

101 / 140

101. Operacja zeza oka prawego u 6-letniego chłopca. Jakie narzędzie standardowo znajduje się w zestawie:

102 / 140

102. Podczas operacji zaćmy może dojść do:

103 / 140

103. Jakie urządzenie służy do usunięcia ciała szklistego z komory przedniej oka po zabiegu operacji zaćmy:

104 / 140

104. Zaćma to inaczej:

105 / 140

105. Co oznacza pojęcie enukleacja:

106 / 140

106. U 12-letniej dziewczynki stwierdzono nowotwór złośliwy oczodołu- mięsak mieloblastyczny. Najbardziej charakterystyczną cechątego mięsaka jest:

107 / 140

107. Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:

108 / 140

108. Przystąpiono do przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca dotychczas nie operowanego. Wykonano cięcie skórne:

109 / 140

109. Na sali operacyjnej trwa zabieg pobrania nerek metodą "inbloc". Kaniulę do odprowadzenia krwi i perfuzatu umieszcza się w żyle:

110 / 140

110. Na sali operacyjnej trwa zabieg pobrania wątroby od 25-letniego mężczyzny - dawcy zmarłego. Kaniulę do perfuzji wątroby przez układ wrotny wprowadza się do żyły:

111 / 140

111. Po otwarciu jamy brzusznej u dawcy fragmentu wątroby, aby ostatecznie ocenić możliwość pobrania wykonuje się badanie kontrastowe:

112 / 140

112. Czas pobrania serca do przeszczepu NIE powinien przekraczać:

113 / 140

113. Jaka powinna być temperatura otoczenia w pediatrycznej sali operacyjnej?

114 / 140

114. U dziecka w wieku 3 miesięcy z rozpoznaniem NDŻ (niedrożność dróg żółciowych), wykonano operację metodą Kasai. Jak nazywa się wytworzona droga odpływu żółci od wnęki wątroby do przewodu pokarmowego:

115 / 140

115. W niedrożności smółkowej u noworodka wytworzono operacyjnie przetokę Bishop-Koopa. Do wytworzenia tego zespolenia wykorzystano:

116 / 140

116. Przygotowując instrumentarium i materiały do operacji torbieli bąblowcowej wątroby, należy pamiętać o płynie którym wypełnia się torbiel wątroby, w celu uśmiercenia postaci młodzieńczych tasiemca. Jaki płyn przygotujesz:

117 / 140

117. Operacyjne zmniejszenie miedniczki nerkowej i rekonstrukcja moczowodu w przypadku jego zwężenia na poziomie miedniczki to operacja metodą:

118 / 140

118. Która przepuklina może być wrodzona:

119 / 140

119. U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego etapu operacji odtwórczej z dostępu brzuszno-kroczowego należy przygotować między innymi taki sprzęt jak:

120 / 140

120. Z jakiego dostępu operacyjnego wykonana zostanie nefrektomia radykalna?

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie:

123 / 140

123. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

127 / 140

127. Proksemika zajmuje się:

128 / 140

128. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

129 / 140

129. Psychoterapia elementarna to:

130 / 140

130. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

131 / 140

131. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

134 / 140

134. W ocenie kompetencji miękkich pracownika uwzględnisz:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria:

137 / 140

137. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

138 / 140

138. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

139 / 140

139. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

140 / 140

140. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

Your score is

The average score is 14%

0%