/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Która z wymienionych kar jest najsurowszą, jaka może zostać orzeczona wobec pielęgniarki?

2 / 140

2. Skrót odnoszący się do powołanej rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej to:

3 / 140

3. W Polsce "Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów" została uchwalona:

4 / 140

4. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii,na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

5 / 140

5. Narzędzia, przez które wprowadzane są do jamy brzusznej części robocze pozostałych instrumentów podczas laparoskopii, to:

6 / 140

6. Urządzenie mechaniczne, które podczas laparoskopii kieruje wprowadzenie CO2 kontrolując czas, objętość i ciśnienie oraz umożliwia podtrzymanie ciśnienia wewnątrzbrzusznego to:

7 / 140

7. Metoda przezbrzusznego wewnątrzotrzewnowego położenia łaty służącej do zaopatrzenia wrót przepukliny polegająca na wszyciu łaty pod otrzewną z dostępu wewnątrzotrzewnowego to:

8 / 140

8. Technika laparoskopowa to technika chirurgiczna:

9 / 140

9. Którą z technik operacyjnych zastosujemy w przypadku guza chromochłonnego rdzenia nadnerczy?

10 / 140

10. Optyki i przewody zimnego światła używane do laparoskopii sterylizuje się w:

11 / 140

11. Przejście z zabiegu laparoskopii do zabiegu tradycyjnej laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej to:

12 / 140

12. Aquapurator to przyrząd wykorzystywany podczas zabiegu laparoskopii do:

13 / 140

13. Do wytwarzania odmy otrzewnowej sposobem zamkniętym zastosujemy igłę:

14 / 140

14. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego?

15 / 140

15. Endo Catch to narzędzie służące do:

16 / 140

16. Która z technik wytwarzania odmy otrzewnowej jest prawidłowa?

17 / 140

17. Histeroskop składa się z:

18 / 140

18. Czynnikami powodującymi pęknięcie tętniaka mózgowego są czynniki z WYJĄTKIEM:

19 / 140

19. Hemilaminektomia jest to zabieg operacyjny polegający na:

20 / 140

20. W przypadku wystąpienia krwawienia z zatoki opony twardej, aby utrzymać homeostazę w trakcie zabiegu stosuje się:

21 / 140

21. Podczas zabiegu laminektomii usunięcie odpowiedniego wyrostka kolczystego odbywa się za pomocą:

22 / 140

22. Chory przygotowywany do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego usunięcia krwiaka podtwardówkowego powinien być ułożony:

23 / 140

23. Częściowe lub całkowite strzyżenie głowy przeprowadzane przed neurochirurgicznym zabiegiem operacyjnym powinno odbyć się:

24 / 140

24. Monitorowanie śródoperacyjne EMG w zabiegu neurochirurgicznym ocenia:

25 / 140

25. Do powikłań pooperacyjnych po zabiegu operacyjnym usunięcia guza mózgu zalicza się powikłania, z WYJĄTKIEM:

26 / 140

26. Podczas zabiegu z dostępu przeznosowego i przezklinowego usunięcia guza przysadki po etapie założenia samozaciskowego wziernika nosowego podaje się instrumenty wyłącznie o kształcie:

27 / 140

27. Wśród instrumentarium podstawowego do operacji kręgosłupa znajdują się:

28 / 140

28. Dysektor jest to:

29 / 140

29. Jak nazywa się zabieg podczas którego wycinamy małego polipa endometrialnego?

30 / 140

30. Jak nazywa się jedna z metod chirurgicznego leczenia ropnia torbieli gruczołu Bartholina, powstałego na skutek zamknięcia przewodu wyprowadzającego śluz z gruczołu?

31 / 140

31. W konizacji szyjki macicy obecnie używamy specjalnej końcówki do koagulacji monopolarnej zwanej elektrodą:

32 / 140

32. Objawy raka szyjki macicy to:

33 / 140

33. Gdzie zakładamy taśmę z siatki prolenowej podczas zabiegu TVT?

34 / 140

34. Kiedy wykonujemy samokontrolę badania piersi?

35 / 140

35. Jakiego narzędzia użyjemy w zabiegu plastyki pochwy przy nietrzymaniu moczu?

36 / 140

36. Do bezwzględnych wskazań cięcia cesarskiego NIE należy?

37 / 140

37. Triada O’Donoghue w stawie kolanowym to uszkodzenie:

38 / 140

38. Aparat Ilizarowa jest stabilizatorem:

39 / 140

39. Przyczyną złamań patologicznych kości jest/są:

40 / 140

40. Leczenie operacyjne awulsyjnego złamania palca IV-go ręki lewej to:

41 / 140

41. Po urazie pośrednim dochodzi do złamań poprzecznych i przerwania aparatu wyprostnego stawu kolanowego z możliwym przemieszczeniem odłamów. Wewnątrz stawu powstaje krwiak wymagający ewakuacji. Najczęstsze leczenie operacyjne polega na:

42 / 140

42. W złamaniu przezkrętarzowym szyjki kości udowej u ludzi w podeszłym wieku, preferowana stabilizacja złamania to założenie:

43 / 140

43. Jaką stabilizację powinno się wykonać u pacjenta z zamkniętym złamaniem trzonu kości piszczelowej?

44 / 140

44. Z jakiego dostępu chirurgicznego wykonuje się zabieg protezoplastyki stawu ramiennego?

45 / 140

45. Jakie niezbędne instrumentarium należy przygotować do zespoleń odłamów kostnych pętlą drucianą i zespoleń popręgowych?

46 / 140

46. W alloplastyce stawów kolanowych stosuje się endoprotezy:

47 / 140

47. Do usunięcia kamieni nerkowych instrumentariuszka powinna przygotować kleszcze:

48 / 140

48. Podczas zabiegu ureterolitotomii śródoperacyjnie w celu przepłukania i wykluczenia pozostałości kamieni zakłada się cewnik:

49 / 140

49. Ureterocutaneostomia jest to:

50 / 140

50. Pielęgniarka operacyjna czytając plan operacyjny widzi w rubryce "rodzaj zabiegu" - nefrektomia. Powinna zatem przygotować zestaw narzędzi i sprzętu dodatkowego do:

51 / 140

51. Podczas klasycznych zabiegów operacyjnych na sterczu najczęstszy, łatwy i dogodny jest dostęp:

52 / 140

52. N a planie operacyjnym w rubryce "rodzaj zabiegu" jest napisane Resectio partialis vesicae urinae. Pielęgniarka operacyjna szykując zestawy narządzi, szwów i sterylnego materiału powinna przygotować się do:

53 / 140

53. Badanie diagnostyczne polegające na wprowadzeniu do pęcherza moczowego cystoskopu, a następnie wprowadzeniu do ujścia moczowodu cewnika zakończonego oliwką, podaniu środka cieniującego oraz jednoczasowym wykonaniu zdjęcia nazywa się:

54 / 140

54. Do wytworzenia przezskórnej przetoki nadłonowej pacjenta układamy w pozycji:

55 / 140

55. Cewnik charakteryzujący się półkolistym zamknięciem, z jednym bocznym otworem stosowany do jednorazowego odprowadzenia moczu to:

56 / 140

56. Najbardziej skutecznym zabiegiem endoskopowym przezcewkowej resekcji stercza jest:

57 / 140

57. Pacjentka lat 62 została zakwalifikowana do zamknięcia istotnego hemodynamicznie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Pacjentka będzie miała wykonany zabieg przezskórnego zamknięcia ASD II. Urządzenie służące do zamknięcia ubytku to:

58 / 140

58. Pacjent lat 79 trafił do szpitala z objawami ciężkiej stenozy aortalnej. Przeprowadzono dokładną diagnostykę kardiologiczną i został on zakwalifikowany do przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Implantacja przezskórna zastawki aortalnej to w skrócie:

59 / 140

59. U 65-letniego pacjenta wykonywane jest zespolenie do prawej tętnicy wieńcowej. Operacja wykonywana jest na tzw. „bijącym sercu”. W celu stabilizacji pola operacyjnego chirurg zastosuje m.in.:

60 / 140

60. Podczas operacji by-passów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, jako materiał biologiczny wszczepiany w postaci naturalnego graftu, NIE jest stosowana:

61 / 140

61. 55-letni pacjent z niedomykalnością zastawki aortalnej,poddawany jest operacji wszczepienia aortalnej mechanicznej zastawki serca. W trakcie zabiegu operacyjnego po zaklemowaniu aorty kardioplegia standardowo podawana jest za pomocą:

62 / 140

62. Podczas hemisternotomii wykonujemy częściowe otwarcie mostka:podłużne z częściowym cięciem poprzecznym. Do cięcia poprzecznego najczęściej używamy:

63 / 140

63. Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsianej miażdżycy. Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywany jest zabieg endarterektomii, który oznacza udrożnienie zamkniętej tętnicy:

64 / 140

64. Operacje typu MIDCAB to nowoczesne zabiegi kardiochirurgiczne,dające szansę pacjentowi na krótszą rekonwalescencję a w rezultacie szybszy powrót do domu.Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące tego rodzaju zabiegów:

65 / 140

65. U 49-letniego pacjenta po zawale mięśnia sercowego ma być przeprowadzony zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego.Rozpoznanie przedoperacyjne brzmi: CABG (mostek mięśniowy).Rozpoznanie mostek mięśniowy oznacza:

66 / 140

66. Na sali operacyjnej trwa operacja by-passów. Operowany pacjent jest obciążony cukrzycą i ma zaawansowane zmiany miażdżycowe.Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej stosowany jako wspomaganie w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwienne jserca, w tym przypadku może być wprowadzony przez:

67 / 140

67. Podłączenie pacjenta do krążenia pozaustrojowego związane jestz kaniulacją dużych naczyń tętniczych i żylnych. Podczaskaniulacji tętnicy głównej zakładany jest szew tzw.kapciuchowy, który stabilizuje kaniulę w aorcie. Standardowokaniulę aortalną mocuje się dodatkowo za pomocą:

68 / 140

68. Zdiagnozowany guz lewego przedsionka u większości chorych kardiochirurgicznych jest operowany w trybie pilnym ze względu na zagrożenie „urwania się” materiału zatorowego masy guza i związanych z tym możliwych powikłań. Najczęstsze guzy tego typu to:

69 / 140

69. U 47-letniego mężczyzny pobierana jest tętnica promieniowa,która będzie służyła jako pomost tętniczy w operacji by-passów.Z e względu na jej specyficzną wrażliwość na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, przed wszczepieniem,najlepiej przechowywać ją w roztworze:

70 / 140

70. Pozaustrojowa pompa wspomagania serca, tzw. „sztuczne komory”serca to jedna z nowoczesnych metod mechanicznego wspomagania krążenia, służąca leczeniu niewydolności mięśnia sercowego o różnej etiologii. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące tej metody terapii:

71 / 140

71. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna stosowana m.in. we wstrząsie kardiogennym to metoda leczenia polegająca na wprowadzeniu specjalnego balonu do wnętrza aorty celem oddziaływania na główne parametry hemodynamiczne ustroju. Balon w tej metodzie może być wprowadzany drogą:

72 / 140

72. Ablacja to zabieg polegający na niszczeniu ognisk patologicznej bodźcotwórczości lub patologicznych szlaków przewodzenia w sercu przy pomocy:

73 / 140

73. Krążenie pozaustrojowe to system, który podłączony do układu krążenia pacjenta, zastępuje czasowo pracę serca i płuc za pomocą mechanicznej pompy i oksygenatora. Standardowa kaniulacja podczas pomostowania tętnic wieńcowych (CABG),prowadzonego w krążeniu pozaustrojowym to:

74 / 140

74. Podstawą do podjęcia decyzji o usunięciu drenu z jamy opłucnej są:

75 / 140

75. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga ułożenia pacjenta:

76 / 140

76. Wideotorakoskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z selektywną wentylacją jednego płuca w pozycji:

77 / 140

77. Standardowymi operacjami wykonywanymi w przypadkach nowotworów płuc są:

78 / 140

78. Zastosowanie żelowych podkładek pod całe ciało oraz pomiędzy nogi podczas przygotowania pacjenta do zabiegu torakochirurgicznego wykonywanego w ułożeniu na boku zapobiega:

79 / 140

79. Bilobektomia jest jednym ze sposobów resekcji:

80 / 140

80. Przezskórna trombektomia aspiracyjna polega na:

81 / 140

81. Wskazaniami do pilnej operacji w przypadku ostrych zakrzepów tętnic zmienionych miażdżycowo są zakrzepy:

82 / 140

82. W celu wyboru metody leczenia oraz ustalenia wskazań do operacji i rokowania określa się stopień niedokrwienia kończyny w skali:

83 / 140

83. Przygotowanie pacjenta do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do dializoterapii sposobem Cimino wymaga ułożenia pacjenta w pozycji:

84 / 140

84. Trombendarterektomia (TEA) to zabieg operacyjny polegający na:

85 / 140

85. Pacjent przygotowany do operacyjnego rozszerzenia światła tętnicy. Sprzęt niezbędny do wykonania zabiegu to:

86 / 140

86. Według klasyfikacji Fontaine'a, III stopień niedokrwienia kończyny dolnej to:

87 / 140

87. Chromanie przestankowe jest to zaburzenie chodzenia spowodowane bólem w kończynie ustępującym po zatrzymaniu się i nawracającym po ponownym marszu:

88 / 140

88. Usunięcie materiału zatorowego z tętnicy określa się mianem:

89 / 140

89. Techniki chirurgii naczyniowej, to:

90 / 140

90. Tonsillektomia, to operacja wycięcia:

91 / 140

91. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używane/y jest/są:

92 / 140

92. Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest:

93 / 140

93. Adenotom Beckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu:

94 / 140

94. Zabieg mający na celu zamknięcie ubytku błony bębenkowej, to:

95 / 140

95. Polipectomia to zabieg polegający na:

96 / 140

96. Manewr Heimlicha stosujemy podczas:

97 / 140

97. Do oceny przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej konieczne jest posiadanie wziernika:

98 / 140

98. Zabieg operacyjny usunięcia strzemiączka, wykonywany najczęściej w przebiegu otosklerozy, to:

99 / 140

99. Operacja otwarcia komórki głównej i układu komórek powietrznych wyrostka sutkowatego celem usunięcia zmian patologicznych oraz kontrola układu pneumatycznego ucha środkowego to zabieg?

100 / 140

100. Palcozrost prosty to:

101 / 140

101. Przeszczepy niepełnej grubości skóry pobiera się:

102 / 140

102. Przeszczep allogeniczny to przeszczep gdzie:

103 / 140

103. Do uszypułowanych płatów skórno-mięśniowych zalicza się płaty zawierające:

104 / 140

104. Które z niżej wymienionych badań powinny być wykonane u pacjentów z siatkówczakiem?

105 / 140

105. U chorych na jaskrę, nadciśnienie oczne, przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce wykonywane jest badanie pomiaru grubości rogówki, jest to:

106 / 140

106. Zabieg p/jaskrowy polegający na wytworzeniu przetoki w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego to:

107 / 140

107. Śródoperacyjne mechaniczne uszkodzenie tęczówki w wyniku manipulacji na tkankach gałki ocznej to:

108 / 140

108. Komórki, tkanki i narządy mogą być pobierane od osób, u których stwierdzono śmierć pnia mózgu ale również od żywego dawcy w celu przeszczepienia innej osobie. Od żywego dawcy można pobrać:

109 / 140

109. U 59-letniego mężczyzny po urazie czaszkowo-mózgowym stwierdzono śmierć pnia mózgu. Po wstępnej ocenie pacjenta jako ewentualnego dawcy stwierdzono, że nadużywał alkoholu, co nie wyklucza go jako dawcy:

110 / 140

110. Przeszczepienie płuca to zabieg chirurgiczny podczas którego chore płuco pacjenta lub jego fragment zastąpione zostaje zdrowym płucem, pobranym od dawcy. Na sali operacyjnej odbywa się przeszczep płuca lewego. Prawidłowa kolejność wykonywanych zespoleń to:

111 / 140

111. 40-letni pacjent z wadą zastawki aorty będzie poddany zabiegowi wszczepienia homograftu aortalnego. Korzyścią tego zabiegu jest brak konieczności stosowania antykoagulantów. Homograft aortalny jest to zastawka aortalna:

112 / 140

112. Wskazaniem do przeszczepu serca jest skrajna postać niewydolności serca, która może w niedługim czasie doprowadzić do śmierci pacjenta, jest oporna na leczenie farmakologiczne i chirurgiczne. Do transplantacji serca u dorosłych najczęściej doprowadzają schorzenia:

113 / 140

113. Jaka powinna być temperatura otoczenia w pediatrycznej sali operacyjnej?

114 / 140

114. Ufiksowanie za pomocą pierwszego szwu mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha, jak również powięzi poprzecznej do guzka kości łonowej, a następnie umocowanie za pomocą kolejnych szwów mięśnia skośnego wewnętrznego i mięśnia poprzecznego brzucha oraz powięzipoprzecznej do więzadła pachwinowego to plastyka kanałupachwinowego sposobem:

115 / 140

115. Wskaż siniczą wrodzoną wadę serca:

116 / 140

116. Strzyżenie głowy u dzieci przed zabiegiem operacyjnym, np.założeniem drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego lub kraniotomii powinno być wykonane w:

117 / 140

117. Do implantacji cewnika typu Broviac u 5-letniego chłopca na sali operacyjnej niezbędny jest:

118 / 140

118. Operację sposobem Whipple`a przeprowadza się w przypadku raka:

119 / 140

119. Rozwieracz używany do operacji w obrębie odbytnicy jako instrumentarium specjalistyczne to:

120 / 140

120. MAGPI to metoda operacji spodziectwa:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

The average score is 5%

0%