Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa operacyjnego.

/140

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE - WIOSNA 2018

1 / 140

1. Krążenie pozaustrojowe to system, który podłączony do układu krążenia pacjenta, zastępuje czasowo pracę serca i płuc za pomocą mechanicznej pompy i oksygenatora. Standardowa kaniulacja podczas pomostowania tętnic wieńcowych (CABG),prowadzonego w krążeniu pozaustrojowym to:

2 / 140

2. Urządzenie mechaniczne, które podczas laparoskopii kieruje wprowadzenie CO2 kontrolując czas, objętość i ciśnienie oraz umożliwia podtrzymanie ciśnienia wewnątrzbrzusznego to:

3 / 140

3. W przypadku wystąpienia krwiaka nadtwardówkowego może dojść do:

4 / 140

4. Polipectomia to zabieg polegający na:

5 / 140

5. Jakie niezbędne instrumentarium należy przygotować do zespoleń odłamów kostnych pętlą drucianą i zespoleń popręgowych?

6 / 140

6. 40-letni pacjent z wadą zastawki aorty będzie poddany zabiegowi wszczepienia homograftu aortalnego. Korzyścią tego zabiegu jest brak konieczności stosowania antykoagulantów. Homograft aortalny jest to:

7 / 140

7. Kiedy wykonujemy samokontrolę badania piersi?

8 / 140

8. Zabieg mający na celu zamknięcie ubytku błony bębenkowej, to:

9 / 140

9. Kryterium rozpoznania zakażenia miejsca operowanego jest okres:

10 / 140

10. Podczas rynoskopii przedniej używany jest:

11 / 140

11. W przypadku wycięcia całego płuca błędnym krokiem jest podłączenie pozostawionego po zabiegu operacyjnym drenu do ssania, gdyż zagraża to:

12 / 140

12. Wśród chorych operowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca są m.in. pacjenci z genetyczną predyspozycją do rozwoju rozsianej miażdżycy. Czasami u takich chorych oprócz pomostowania aortalno-wieńcowego wykonywany jest zabieg endarterektomii. Pojęcie to oznacza:

13 / 140

13. Która z wymienionych kar jest najsurowszą, jaka może zostać orzeczona wobec pielęgniarki?

14 / 140

14. Kraniotomia czołowa przezśrodkowa pozwala na bezpośrednie dotarcie do tętniaków:

15 / 140

15. Wybierz zdanie NIEPRAWDZIWE:

16 / 140

16. Najbardziej skutecznym zabiegiem endoskopowym przezcewkowej resekcji stercza jest:

17 / 140

17. Dreny zakładane do klatki piersiowej podczas zabiegów torakochirurgicznych mają otwory:

18 / 140

18. Które z niżej wymienionych badań powinny być wykonane u pacjentów z siatkówczakiem?

19 / 140

19. Hemilaminektomia jest to zabieg operacyjny polegający na:

20 / 140

20. Usunięcie materiału zatorowego z tętnicy określa się mianem:

21 / 140

21. Na sali operacyjnej trwa operacja by-passów. Operowany pacjent jest obciążony cukrzycą i ma zaawansowane zmiany miażdżycowe.Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej stosowany jako wspomaganie w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwienne jserca, w tym przypadku może być wprowadzony przez:

22 / 140

22. Do medycznych wskazań chirurgicznego usunięcia zaćmy możemy zaliczyć:

23 / 140

23. Z jakiego dostępu chirurgicznego wykonuje się zabieg protezoplastyki stawu ramiennego?

24 / 140

24. Przezskórne zamknięcie otworu międzyprzedsionkowego typu drugiego (ASD II), wiąże się z wprowadzeniem specjalnego okludera drogą żylną do przedsionka. Standardowo do tego typu zabiegu pacjent powinien być obłożony na jałowo, z wyłonieniem:

25 / 140

25. Nowoczesna technika odtwarzania piersi tkankami autogennymi wykorzystuje wolny płat:

26 / 140

26. W trakcie pobrania wielonarządowego po skontrolowaniu narządów jamy brzusznej w kierunku ewentualnej obecności guzów nowotworowych, zespół kardiochirurgów przystępuje do pobrania serca. Pobrany organ według procedury powinien być umieszczany i pakowany kolejno do trzech jałowych worków foliowych zawierających:

27 / 140

27. Adenotom Beckmanna oraz adenotom La Force'a to narzędzia znajdujące się w zestawie do zabiegu:

28 / 140

28. Częściowe lub całkowite golenie głowy przeprowadzane przed neurochirurgicznym zabiegiem operacyjnym powinno odbyć się:

29 / 140

29. Z jakiego dostępu operacyjnego wykonana zostanie nefrektomia radykalna?

30 / 140

30. Jak nazywa się radykalne wycięcie pęcherza moczowego?

31 / 140

31. Skrót odnoszący się do powołanej rady ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej to:

32 / 140

32. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego pacjenta układa się na:

33 / 140

33. U dziecka rozpoznano wysoką postać agenezji odbytu. Do drugiego etapu operacji odtwórczej z dostępu brzuszno-kroczowego należy przygotować między innymi taki sprzęt jak:

34 / 140

34. Wskazaniami do pilnego (ostrego) operacyjnego odbarczenia rdzenia kręgowego są:

35 / 140

35. Jakiego narzędzia użyjemy w zabiegu plastyki pochwy przy nietrzymaniu moczu?

36 / 140

36. Przygotowanie do wykonania mediastinoskopii wymaga:

37 / 140

37. Przejście z zabiegu laparoskopii do zabiegu tradycyjnej laparotomii, czyli otwarcia jamy brzusznej to:

38 / 140

38. Jaka powinna być temperatura otoczenia w pediatrycznej sali operacyjnej?

39 / 140

39. Po częściowym wycięciu płuca (lobektomia, segmentektomia) w okresie pooperacyjnym stosuje się:

40 / 140

40. Narzędzia, przez które wprowadzane są do jamy brzusznej podczas laparoskopii części robocze pozostałych instrumentów to:

41 / 140

41. Badaniem przy pomocy, którego dokonamy pomiaru grubości rogówki u chorych na jaskrę, nadciśnienie oczne jak również u pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce jest:

42 / 140

42. Cechami stopy niedokrwiennej są m. in.:

43 / 140

43. Jak się nazywa jedna z metod chirurgicznego leczenia ropnia torbieli gruczołu Bartholina, powstałego na skutek zamknięcia przewodu wyprowadzającego śluz z gruczołu?

44 / 140

44. Trombendarterektomia (TEA) to zabieg operacyjny polegający na:

45 / 140

45. Jaki rodzaj śruby zastosujesz do mini zespoleń w chirurgii ręki i stopy?

46 / 140

46. Do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego najczęściej stosowanym pomostem wieńcowym, m.in. ze względu na jakość, jest naczynie tętnicze. Lewa tętnica piersiowa wewnętrzna może być preparowana z dostępu operacyjnego przez:

47 / 140

47. Hiperkalciuria występująca u chorych na kamicę wapniową jest wynikiem:

48 / 140

48. Jakie narzędzia specjalistyczne przygotujesz do artroskopii stawu kolanowego?

49 / 140

49. Do badania części nosowej gardła (rynoskopia tylna) używane/y jest/są:

50 / 140

50. Brak komórek nerwowych w części lub w całym jelicie grubym prowadzi do czynnościowego zwężenia bez zwojowego odcinka jelita i wtórnie do poszerzenia proksymalnego zdrowego odcinka jelita.W leczeniu choroby Hirschsprunga najczęściej wykonywaną jest operacja:

51 / 140

51. Morcelator służy do:

52 / 140

52. Przygotowanie pacjenta do wytworzenia przetoki tętniczo-żylnej do dializoterapii sposobem Cimino wymaga ułożenia pacjenta w pozycji:

53 / 140

53. Przyczyną zespołu wielotorbielowatych jajników jest:

54 / 140

54. Igła Veress'a podczas zabiegu laparoskopii używana jest do:

55 / 140

55. Cewnik charakteryzujący się półkolistym zamknięciem, z jednym bocznym otworem stosowany do jednorazowego odprowadzenia moczu to:

56 / 140

56. W jakiej dokumentacji medycznej pielęgniarka operacyjna opisuje swoją pracę w sposób bardzo szczegółowy?

57 / 140

57. Jednym z etapów zamknięcia ubytku przegrody między przedsionkowej jest zamknięcie osierdzia. Jaki materiał szewny powinna przygotować pielęgniarka operacyjna do zamknięcia osierdzia?

58 / 140

58. Nagromadzenie się krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą nosi nazwę krwiaka:

59 / 140

59. Wskazaniem do cholecystectomii laparoskopowej jest:

60 / 140

60. W przypadku występowania krwiaka mózgu okres odzyskania przytomności pomiędzy jej utratami nazywa się:

61 / 140

61. Powikłaniem cyclofotokoagulacji laserowej jest

62 / 140

62. Narzędzia endoskopowe podczas czyszczenia i dezynfekcji powinny być:

63 / 140

63. Do podstawowego instrumentarium w traumatologii i ortopedii zalicza się:

64 / 140

64. Przyczyną złamań patologicznych kości jest/są:

65 / 140

65. Na sali operacyjnej odbywa się pobranie wielonarządowe. Po otwarciu jamy brzusznej, wypreparowaniu tkanek i kontroli poszczególnych narządów chirurdzy pobierają kolejno:

66 / 140

66. 61-letni pacjent z zaawansowaną postacią rozedmy płuc przygotowywany jest do przeszczepu lewego płuca (SLT-singlelung transplantation). Przeszczep płuca może być wykonany z dostępu chirurgicznego:

67 / 140

67. Przezskórne wytworzenie sztucznej drogi odprowadzenia moczu z miedniczki nerkowej poprzez miąższ nerki za pomocą cewnika określa się mianem:

68 / 140

68. Oszczędzający zabieg chirurgiczny usunięcia guza piersi to:

69 / 140

69. Usunięcie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego z powodu gruczolaka prostaty odbywa się w pozycji:

70 / 140

70. Chory z długoletnią niestabilną cukrzycą typu I kwalifikowany jest do przeszczepu trzustki. U takich chorych po odpowiedniej kwalifikacji jednoczasowo oprócz trzustki może być wykonany przeszczep:

71 / 140

71. Wskazaniami do pilnej operacji w przypadku ostrych zakrzepów tętnic zmienionych miażdżycowo są zakrzepy:

72 / 140

72. Materiał zatorowy z naczynia tętniczego usuwa się za pomocą:

73 / 140

73. Szerokie otwarcie czaszki w okolicy czołowej, usunięcie kości i wszycie łaty w oponę twardą w celu powiększenia objętości worka oponowego i zmniejszenia ciśnienia śródczaszkowego nazywa się:

74 / 140

74. Podczas operacji by-passów omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej, jako materiał biologiczny wszczepiany w postaci naturalnego graftu, NIE jest stosowana:

75 / 140

75. Podczas zabiegu ureterolitotomii śródoperacyjnie w celu przepłukania i wykluczenia pozostałości kamieni zakłada się:

76 / 140

76. Przez ostre niedokrwienie kończyn (ONK) należy rozumieć:

77 / 140

77. Endo Catch to narzędzie służące do:

78 / 140

78. Tonsillektomia, to operacja wycięcia:

79 / 140

79. Podczas zabiegu laparoskopowego usunięcia guza nadnercza pacjenta układa się:

80 / 140

80. U pacjenta na oddziale chirurgii dziecięcej rozpoznano niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych.Zakwalifikowano dziecko do operacji naprawczej metodą hepato-porto-jejunostomii metodą Kasai. Z jakiego dostępu zostanie przeprowadzona operacja?

81 / 140

81. Z-plastykę wykonuje się z wykorzystaniem płatów:

82 / 140

82. Histeroskop składa się z:

83 / 140

83. Przeszczepy niepełnej grubości skóry pobiera się:

84 / 140

84. Do bezwzględnych wskazań cięcia cesarskiego NIE należy?

85 / 140

85. Śródoperacyjne mechaniczne uszkodzenie tęczówki u jej podstawy lub przyczepu w wyniku manipulacji na tkankach gałki ocznej to:

86 / 140

86. Operacje pomostowania aortalno-wieńcowego obejmują również nowoczesne metody małoinwazyjne (MIDCAB), dzięki czemu ograniczona jest rozległość i urazowość zabiegu, co niesie szereg korzyści dla pacjenta. Pojęcie MIDCAB oznacza:

87 / 140

87. Zastosowanie żelowych podkładek pod całe ciało oraz pomiędzy nogi podczas przygotowania pacjenta do zabiegu torakochirurgicznego wykonywanego w ułożeniu na boku zapobiega:

88 / 140

88. Wskazaniami do wykonania artroskopii stawu biodrowego jest/są:

89 / 140

89. Operacyjne zmniejszenie miedniczki nerkowej i rekonstrukcja moczowodu w przypadku jego zwężenia na poziomie miedniczki to operacja metodą:

90 / 140

90. Do płatów odległych w tzw. "drabinie rekonstrukcyjnej"zaliczamy płaty:

91 / 140

91. Chory przygotowywany do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego usunięcia krwiaka podtwardówkowego powinien być ułożony:

92 / 140

92. Litotrypsja ureterorenoskopowa (URSL) to technika zabiegowa polegająca na:

93 / 140

93. Pozaustrojowa pompa wspomagania serca, tzw. „sztuczne komory”serca to jedna z nowoczesnych metod mechanicznego wspomagania krążenia, służąca leczeniu niewydolności mięśnia sercowego o różnej etiologii. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE dotyczące tej metody terapii:

94 / 140

94. Kolka nerkowa jest to:

95 / 140

95. Najprostszym sposobem opanowania krwawienia z nosa jest:

96 / 140

96. Rytidektomia to:

97 / 140

97. Kolposuspensja brzuszna, czyli podwieszenie cewki moczowej i szyi pęcherza moczowego w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonywana jest metodą:

98 / 140

98. Małoinwazyjne metody dostępu operacyjnego w kardiochirurgii wykorzystywane są m.in. w operacjach zastawkowych serca,pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Rodzaj dostępu operacyjnego z tzw. „małego cięcia” (mini invasive cardiac surgery) to:

99 / 140

99. Wideotorakoskopię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z selektywną wentylacją jednego płuca w pozycji:

100 / 140

100. Wiskokanalostomia jest zabiegiem:

101 / 140

101. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania cholecystektomii laparoskopowej NIE jest:

102 / 140

102. Instrumentarium podstawowym wykorzystywanym do neurochirurgicznego zabiegu operacyjnego głowy NIE są:

103 / 140

103. Chromanie przestankowe jest to zaburzenie chodzenia spowodowane bólem w kończynie ustępującym po zatrzymaniu się i nawracającym po ponownym marszu:

104 / 140

104. Najczęstszym, uciążliwym powikłaniem po operacji laparoskopii,na który skarżą się w większości pacjenci jest ból:

105 / 140

105. Pacjenta do artroskopowej operacji stawu barkowego układa się:

106 / 140

106. Powikłaniami przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL) mogą być:

107 / 140

107. U 40-letniego pacjenta ze stożkiem rogówki w wyniku zmian chorobowych doszło do uszkodzenia następujących warstw rogówki:nabłonka, błony Bowmana, istoty właściwej, błony Descemeta,śródbłonka. Która z poniższych technik operacyjnych będzie tu zastosowana?

108 / 140

108. Zamknięcie rany po wytworzeniu na przedramieniu pomiędzy tętnicą promieniową a żyłą odpromieniową przetoki tętniczo-żylnej wymaga:

109 / 140

109. Podczas hemisternotomii wykonujemy częściowe otwarcie mostka:podłużne z częściowym cięciem poprzecznym. Do cięcia poprzecznego najczęściej używamy:

110 / 140

110. Dren do klatki piersiowej zakłada się najczęściej w:

111 / 140

111. 51-letni pacjent po niedawno przebytym zawale serca przygotowywany jest do pomostowania naczyń wieńcowych. Do rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego będzie stosowana tętnica piersiowa wewnętrzna, która może być pobrana z dostępu:

112 / 140

112. Ablacja to zabieg polegający na niszczeniu ognisk patologicznej bodźcotwórczości lub patologicznych szlaków przewodzenia w sercu przy pomocy:

113 / 140

113. W nowoczesnych metodach odsysania tkanki tłuszczowej należy nasączać ją przed operacją:

114 / 140

114. Objawy raka szyjki macicy to:

115 / 140

115. Aquapurator to przyrząd wykorzystywany podczas zabiegu laparoskopii do:

116 / 140

116. Zespół BWG (Blanda, White'a, Garlanda) to wrodzona wada serca,gdzie lewa tętnica wieńcowa odchodzi od pnia płucnego.Postępowanie chirurgiczne w tej wadzie serca to przeszczepienie nieprawidłowo odchodzącego naczynia wieńcowego do aorty. Jeżeli z e względów anatomicznych niemożliwe jest przeszycie naczynia wieńcowego, wykonuje się operację:

117 / 140

117. U 47-letniego mężczyzny pobierana jest tętnica promieniowa,która będzie służyła jako pomost tętniczy w operacji by-passów.Z e względu na jej specyficzną wrażliwość na czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne, przed wszczepieniem,najlepiej przechowywać ją w roztworze:

118 / 140

118. 55-letni pacjent z niedomykalnością zastawki aortalnej,poddawany jest operacji wszczepienia aortalnej mechanicznej zastawki serca. W trakcie zabiegu operacyjnego po zaklemowaniu aorty kardioplegia standardowo podawana jest za pomocą:

119 / 140

119. Rozwieracz zalecany do operacji w obrębie odbytnicy to:

120 / 140

120. Stan, w którym powietrze z zewnątrz przedostaje się do jamy opłucnej tam i z powrotem jako skutek rany klatki piersiowej drążącej do opłucnej, to odma:

121 / 140

121. Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uregulowane są w :

122 / 140

122. Parafrazowanie to

123 / 140

123. Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża

124 / 140

124. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania z a szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter:

126 / 140

126. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

127 / 140

127. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

128 / 140

128. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie,stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu,określa:

129 / 140

129. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej.Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby,zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

130 / 140

130. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości:struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

131 / 140

131. Zgodnie z „Wytycznymi WHO dotyczącymi higieny rąk w opiece zdrowotnej” w zakresie wykorzystania rękawic:

132 / 140

132. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

133 / 140

133. Koncentrowanie się w relacjach z innymi ludźmi wyłącznie na ich potrzebach, z jednoczesnym nierespektowaniem własnych,charakteryzuje styl:

134 / 140

134. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

135 / 140

135. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

136 / 140

136. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością?

137 / 140

137. Na proces planowania zatrudnienia składają się następujące etapy:

138 / 140

138. Czynnik alarmowy, to:

139 / 140

139. Wg H. Fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy:

140 / 140

140. Komunikacja niewerbalna charakteryzuje się:

Your score is

Średni wynik to 48%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz! Otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa operacyjnego w formie wygodnych quizów. 

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesięcy.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”