/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

2 / 140

2. Istotą chemobrain są:

3 / 140

3. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

4 / 140

4. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

5 / 140

5. Kluczem do zdrowia pacjentów onkologicznych według Arona Antonovsky'ego jest poczucie koherencji, na którą składają się trzy wymiary:

6 / 140

6. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

7 / 140

7. Który z preparatów, stosowany w leczeniu onkologicznym, zalicza się do leczenia niekonwencjonalnego

8 / 140

8. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

9 / 140

9. Termometr distresu to narzędzie badające:

10 / 140

10. Osierocenie (bereavement) oznacza:

11 / 140

11. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej:

12 / 140

12. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

13 / 140

13. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić”, powinna:

14 / 140

14. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

15 / 140

15. Pielęgniarka w realizowaniu profilaktyki pierwotnej powinna opierać się na merytorycznych przesłankach naukowych zawartych w :

16 / 140

16. Cecha T w klasyfikacji TNM określa:

17 / 140

17. W schemacie karcynogenezy etap nieodwracalnych zmian, które ostatecznie prowadzą do powstawania komórek nowotworowych to:

18 / 140

18. Rak Pageta, to postać wyróżniana w nowotworze:

19 / 140

19. Czynnikiem bakteryjnym o potencjale kancerogennym jest:

20 / 140

20. Do stanu przedrakowego nowotworu jamy ustnej i gardła, należy:

21 / 140

21. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

22 / 140

22. Zdanie: zaplanuj operację optymalną: największa doszczętność – najmniejsze kalectwo pochodzi z:

23 / 140

23. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

24 / 140

24. Termin paracenteza oznacza:

25 / 140

25. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

26 / 140

26. Brachyterapia polega na napromienianiu:

27 / 140

27. Gimnastyka oddechowa, technika:

28 / 140

28. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

29 / 140

29. Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

30 / 140

30. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą:

31 / 140

31. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

32 / 140

32. W leczeniu ropni okołowątrobowych wykorzystuje się chirurgiczny drenaż pod kontrolą USG lub KT. Najważniejszymi możliwymi powikłaniami po zastosowaniu drenażu jest:

33 / 140

33. System V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

34 / 140

34. Do badań skryningowych nowotworów głowy i szyi należy:

35 / 140

35. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

36 / 140

36. Najczęstszym objawem anemii jest:

37 / 140

37. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

38 / 140

38. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

39 / 140

39. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

40 / 140

40. Dysfagia jest to:

41 / 140

41. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

42 / 140

42. W profilaktyce przeciwobrzękowej po mastektomii zaleca się automasaż w celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się chłonki w kończynie, należy go wykonywać:

43 / 140

43. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

44 / 140

44. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

45 / 140

45. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

46 / 140

46. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

47 / 140

47. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

48 / 140

48. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

49 / 140

49. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

50 / 140

50. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

51 / 140

51. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

52 / 140

52. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

53 / 140

53. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

54 / 140

54. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

55 / 140

55. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

56 / 140

56. Największe zmniejszenie liczby leukocytów po podaniu cytostatyków (nadir) występuje:

57 / 140

57. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

58 / 140

58. Zalecenia pielęgniarskie u pacjentów po zabiegach przeszczepów skórnych:

59 / 140

59. W zaleceniach żywieniowych pacjentów poddanych chemioterapii NIE zaleca się:

60 / 140

60. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

61 / 140

61. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

62 / 140

62. Hemikolektomię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach raka zlokalizowanego:

63 / 140

63. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

64 / 140

64. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

65 / 140

65. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

66 / 140

66. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

67 / 140

67. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

68 / 140

68. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

69 / 140

69. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

70 / 140

70. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

71 / 140

71. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

72 / 140

72. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

73 / 140

73. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

74 / 140

74. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

75 / 140

75. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

76 / 140

76. Igła w porcie naczyniowym, prawidłowo dobrana, zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem, bez oznak zakażenia, może pozostać do:

77 / 140

77. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

78 / 140

78. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

79 / 140

79. Ileostomia pętlowa, protekcyjna wyłaniana bywa często m.in. dla ochrony zespolenia po przedniej niskiej resekcji odbytnicy. Na wystąpienie nieszczelności zespolenia narażeni są w szczególności pacjenci:

80 / 140

80. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

81 / 140

81. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

82 / 140

82. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

83 / 140

83. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

84 / 140

84. Przymglenie (presomnolentia) występujące u dzieci charakteryzuje się:

85 / 140

85. ALL (acute lymphoblastic leukemia) jest:

86 / 140

86. W przebiegu nowotworów płuc u dzieci może występować objaw kaszlu. W zależności od czasu trwania wyróżnia się kaszel przewlekły który trwa:

87 / 140

87. Guz Wilmsa jest nowotworem:

88 / 140

88. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

89 / 140

89. Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

90 / 140

90. W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

91 / 140

91. Rokowanie w chorobie Hodgkina jest:

92 / 140

92. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

93 / 140

93. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o:

94 / 140

94. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

95 / 140

95. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

96 / 140

96. Leki z II stopnia drabiny analgetycznej podaje się gdy pacjent na skali natężenia bólu (NRS) wskazuje jego natężenie w przedziale:

97 / 140

97. Niedożywienie typu mieszanego charakteryzuje się:

98 / 140

98. U chorych leczonych przewlekle morfiną, objawy uboczne można podzielić na wczesne tj.: występujące w pierwszych dniach leczenia i stałe, utrzymujące się przez cały okres leczenia. Wczesnymi objawami niepożądanymi są:

99 / 140

99. Leczenie żywieniowe jest częścią suportive care. Powinno być wdrażane:

100 / 140

100. Alodynia to ból neuropatyczny wywołany:

101 / 140

101. Wśród powikłań mogących wystąpić podczas użytkowania PEG trzeba wymienić:

102 / 140

102. Igła Butterfly służy do:

103 / 140

103. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

104 / 140

104. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

105 / 140

105. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

106 / 140

106. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

107 / 140

107. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli:

108 / 140

108. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

109 / 140

109. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

110 / 140

110. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

111 / 140

111. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

112 / 140

112. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

113 / 140

113. Źródłem najczęściej występujących przerzutów do mózgu jest rak:

114 / 140

114. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

115 / 140

115. Tanatologia jest rozważaniem o:

116 / 140

116. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

117 / 140

117. Pojęciem astenia określa się:

118 / 140

118. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

119 / 140

119. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

120 / 140

120. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

121 / 140

121. Stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie obsadzane w drodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%