/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

2 / 140

2. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

3 / 140

3. O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

4 / 140

4. Zgodnie z teorią Lazarusa i Folkman człowiek przywraca sobie równowagę psychiczną poprzez:

5 / 140

5. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

6 / 140

6. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

7 / 140

7. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

8 / 140

8. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić”, powinna:

9 / 140

9. Pielęgniarka w realizowaniu profilaktyki pierwotnej powinna opierać się na merytorycznych przesłankach naukowych zawartych w :

10 / 140

10. Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny sprawności:

11 / 140

11. Termometr distresu to narzędzie badające:

12 / 140

12. Osierocenie (bereavement) oznacza:

13 / 140

13. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

14 / 140

14. Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym NIE jest:

15 / 140

15. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

16 / 140

16. W monitorowaniu, którego raka wykonuje się badanie markera nowotworowego Ca 125:

17 / 140

17. Stwierdzenie powiększenia w badaniu przedmiotowym węzła nadobojczykowego po stronie lewej tzw. Virchowa, świadczy o nowotworze:

18 / 140

18. Mięsak Ewinga to nowotwór:

19 / 140

19. Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego jest:

20 / 140

20. W klasyfikacji klinicznej nowotworów TNM, cecha Tis określa:

21 / 140

21. Radykalna amputacja piersi „an block” według Halsteada polega na:

22 / 140

22. Do wad przetok moczowodowo-jelitowych NIE zaliczamy:

23 / 140

23. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

24 / 140

24. Największe zmniejszenie liczby leukocytów po podaniu cytostatyków (nadir) występuje:

25 / 140

25. Hemikolektomię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach raka zlokalizowanego:

26 / 140

26. Do badań skryningowych nowotworów głowy i szyi należy:

27 / 140

27. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

28 / 140

28. Aby uniknąć zapalenia otrzewnej, pierwszy pokarm bezpośrednio po założeniu PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) powinno się podać:

29 / 140

29. Wskazaniem do zastosowania paliatywnego napromieniania NIE są:

30 / 140

30. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

31 / 140

31. Dysfagia jest to:

32 / 140

32. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

33 / 140

33. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

34 / 140

34. Termin paracenteza oznacza:

35 / 140

35. Wykonując iniekcje z heparyny drobnocząsteczkowej NIE wolno:

36 / 140

36. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

37 / 140

37. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

38 / 140

38. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

39 / 140

39. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

40 / 140

40. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

41 / 140

41. Za światowego pioniera chirurgii żołądka uznajemy:

42 / 140

42. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

43 / 140

43. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

44 / 140

44. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

45 / 140

45. Chory podczas napromieniania powinien:

46 / 140

46. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

47 / 140

47. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

48 / 140

48. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

49 / 140

49. Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

50 / 140

50. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

51 / 140

51. Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

52 / 140

52. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

53 / 140

53. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

54 / 140

54. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

55 / 140

55. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

56 / 140

56. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

57 / 140

57. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

58 / 140

58. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

59 / 140

59. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

60 / 140

60. W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wyłonioną stomią NIE zaleca się:

61 / 140

61. Gimnastyka oddechowa, technika:

62 / 140

62. Rekonstrukcja ciągłości przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii sposobem Whipple’a w modyfikacji Brauna obejmuje następujące zespolenia:

63 / 140

63. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

64 / 140

64. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

65 / 140

65. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

66 / 140

66. W profilaktyce przeciwobrzękowej po mastektomii zaleca się automasaż w celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się chłonki w kończynie, należy go wykonywać:

67 / 140

67. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

68 / 140

68. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

69 / 140

69. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

70 / 140

70. U chorego z nowotworem przełyku występuje:

71 / 140

71. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

72 / 140

72. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

73 / 140

73. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

74 / 140

74. Ropnie wewnątrzotrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

75 / 140

75. Radioterapia jest metodą leczenia:

76 / 140

76. Preferowanym miejscem do wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej jest:

77 / 140

77. Brachyterapia polega na napromienianiu:

78 / 140

78. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

79 / 140

79. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

80 / 140

80. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

81 / 140

81. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

82 / 140

82. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

83 / 140

83. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

84 / 140

84. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

85 / 140

85. Histiocytoza (LCH) jest chorobą:

86 / 140

86. W przebiegu nowotworów płuc u dzieci może występować objaw kaszlu. W zależności od czasu trwania wyróżnia się kaszel przewlekły który trwa:

87 / 140

87. Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka jest:

88 / 140

88. Zespół Smitha to zespół objawów klinicznych występujących w nerwiaku zarodkowym współczulnym. Zespół ten charakteryzuje się:

89 / 140

89. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o:

90 / 140

90. Lokalizacja ogniska pierwotnego mięsaka kościopochodnego najczęściej umiejscowiona jest w:

91 / 140

91. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

92 / 140

92. W IV stadium ziarnicy złośliwej występuje:

93 / 140

93. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

94 / 140

94. „Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

95 / 140

95. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

96 / 140

96. Hiperalgezja jest to:

97 / 140

97. Skala opisowa Likerta służy do pomiaru:

98 / 140

98. U chorych przebywających w domu w łagodzeniu bólu przebijającego najbardziej preferowaną drogą podawania opioidowych leków przeciwbólowych jest droga:

99 / 140

99. Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są to bóle spowodowane:

100 / 140

100. Leczenie żywieniowe jest częścią suportive care. Powinno być wdrażane:

101 / 140

101. Wykonanie testu zalegania w żołądku, podczas żywienia dojelitowego, ma na celu zapobieganie:

102 / 140

102. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była:

103 / 140

103. Przedmiotem rozważań tanatologii jest:

104 / 140

104. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

105 / 140

105. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

106 / 140

106. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

107 / 140

107. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

108 / 140

108. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

109 / 140

109. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

110 / 140

110. Pojęciem astenia określa się:

111 / 140

111. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

112 / 140

112. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

113 / 140

113. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

114 / 140

114. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

115 / 140

115. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

116 / 140

116. Igła Butterfly służy do:

117 / 140

117. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

118 / 140

118. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

119 / 140

119. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

120 / 140

120. Wsparcie społeczne na poziomie instrumentalnym oznacza:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%