/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Termometr distresu to narzędzie badające

2 / 140

2. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę

3 / 140

3. Błędem w komunikacji z pacjentem onkologicznym NIE jest

4 / 140

4. Przepracowanie poznawcze choroby polega na

5 / 140

5. Współczesne leczenie najczęstszej przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia polega na

6 / 140

6. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się

7 / 140

7. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest

8 / 140

8. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się

9 / 140

9. Który z preparatów, stosowany w leczeniu onkologicznym, zalicza się do leczenia niekonwencjonalnego?

10 / 140

10. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej

11 / 140

11. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę

12 / 140

12. Osierocenie (bereavement) oznacza

13 / 140

13. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić

14 / 140

14. Pielęgniarka w realizowaniu profilaktyki pierwotnej powinna opierać się na merytorycznych przesłankach naukowych zawartych w

15 / 140

15. Zespół przewlekłego zmęczenia to

16 / 140

16. Charakterystycznym objawem nowotworu jądra jest

17 / 140

17. Rak Pageta, to postać wyróżniana w nowotworze

18 / 140

18. Cecha N0 w klasyfikacji TNM oznacza

19 / 140

19. Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są

20 / 140

20. Kolposkopiato badanie umożliwiające wykrycie przedklinicznej postaci raka

21 / 140

21. Radykalna amputacja piersi „an block” według Halsteada polega na

22 / 140

22. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy

23 / 140

23. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są

24 / 140

24. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw

25 / 140

25. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny w okółstomii stosuje się

26 / 140

26. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po

27 / 140

27. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy

28 / 140

28. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanego po zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą

29 / 140

29. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to

30 / 140

30. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być

31 / 140

31. Terapia lekami cytostatycznymi może być

32 / 140

32. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko

33 / 140

33. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się

34 / 140

34. Odczyn popromienny ostry to odczyn

35 / 140

35. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem

36 / 140

36. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja

37 / 140

37. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres

38 / 140

38. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy

39 / 140

39. Brachyterapia polega na napromienianiu

40 / 140

40. Dysfagia jest to

41 / 140

41. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie

42 / 140

42. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o

43 / 140

43. Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest

44 / 140

44. Dokonując codziennych iniekcji heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać

45 / 140

45. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od

46 / 140

46. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu

47 / 140

47. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom

48 / 140

48. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy

49 / 140

49. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali

50 / 140

50. Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą

51 / 140

51. Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest

52 / 140

52. Aby uniknąć zapalenia otrzewnej, pierwszy pokarm bezpośrednio po założeniu PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) powinno się podać

53 / 140

53. Dla uznania zakażenia związanego z operacją istotny jest czas, jaki upłynął pomiędzy zabiegiem a wystąpieniem objawów. Za zakażenie miejsca operowanego można uznać takie zakażenie, które rozwinęło się

54 / 140

54. Ropnie wewnątrz otrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą

55 / 140

55. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę

56 / 140

56. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to

57 / 140

57. Najczęstszym objawem anemii jest

58 / 140

58. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest

59 / 140

59. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.

60 / 140

60. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są

61 / 140

61. Gimnastyka oddechowa, technika

62 / 140

62. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy

63 / 140

63. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest

64 / 140

64. Teleradioterapia polega na napromienianiu

65 / 140

65. Preferowanym miejscem do wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej jest

66 / 140

66. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy

67 / 140

67. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu

68 / 140

68. System V.A.C (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje

69 / 140

69. Zalecenia pielęgniarskie u pacjentów po zabiegach przeszczepów skórnych

70 / 140

70. Za światowego pioniera chirurgii żołądka uznajemy

71 / 140

71. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić

72 / 140

72. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań

73 / 140

73. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą)

74 / 140

74. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem

75 / 140

75. Radioterapia jest metodą leczenia

76 / 140

76. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy

77 / 140

77. Po chemioterapii zalecana jest dieta

78 / 140

78. Chory podczas napromieniania powinien

79 / 140

79. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory

80 / 140

80. Do wad przetok moczowodowo-jelitowych NIE zaliczamy

81 / 140

81. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą

82 / 140

82. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to

83 / 140

83. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na

84 / 140

84. Guz Wilmsa jest nowotworem

85 / 140

85. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się

86 / 140

86. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla

87 / 140

87. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to

88 / 140

88. Lokalizacja ogniska pierwotnego mięsaka kościopochodnego najczęściej umiejscowiona jest w

89 / 140

89. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest

90 / 140

90. Neuroblastom (NBL) jest nowotworem rozwijającym się z listewki

91 / 140

91. „Infekcyjna maska ”choroby nowotworowej u dzieci to występowanie

92 / 140

92. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z

93 / 140

93. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się

94 / 140

94. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o

95 / 140

95. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się

96 / 140

96. Bólem przewlekłym określa się ból trwający dłużej niż

97 / 140

97. Żywienie dożołądkowe może być prowadzone następującymi metodami

98 / 140

98. U chorych na nowotwór często z powodu leczenia i odwodnienia występuje kserostomia, objaw ten świadczy o

99 / 140

99. Alodynia to ból neuropatyczny wywołany

100 / 140

100. Pierwszy krok interwencji żywieniowej możliwy do zastosowania u prawie wszystkich chorych onkologicznych to

101 / 140

101. Z chwilą stwierdzenia objawów depresji oddechowej u chorego przyjmującego opioidy, należy bezzwłocznie podać

102 / 140

102. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać

103 / 140

103. Wpierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować

104 / 140

104. Tanatologia jest rozważaniem o

105 / 140

105. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się

106 / 140

106. Igła Butterfly służy do

107 / 140

107. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest

108 / 140

108. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest

109 / 140

109. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli

110 / 140

110. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy

111 / 140

111. Na okno w hospicjum św. Krzysztofa ofiarował Cicely Saunders, Żyd polskiego pochodzenia

112 / 140

112. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu

113 / 140

113. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza

114 / 140

114. Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego?

115 / 140

115. W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki

116 / 140

116. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to

117 / 140

117. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie

118 / 140

118. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala

119 / 140

119. W Polsce opieka paliatywna została oficjalnie włączona w struktury służby zdrowia i stała się przedmiotem kontraktowania świadczeń z NFZ w roku

120 / 140

120. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści"Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowanie pacjenta przez pielęgniarkę,położną o zamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacji i pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 0%

0%