/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - JESIEŃ 2022

1 / 140

1. Jedną z przyczyn zespołu przewlekłego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

2 / 140

2. Istotą chemobrain są:

3 / 140

3. Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

4 / 140

4. Osierocenie (bereavement) oznacza:

5 / 140

5. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

6 / 140

6. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

7 / 140

7. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

8 / 140

8. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

9 / 140

9. Kluczem do zdrowia pacjentów onkologicznych według Arona Antonovsky'ego jest poczucie koherencji, na którą składają się trzy wymiary:

10 / 140

10. Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

11 / 140

11. Test rysowania zegara, test MMSE oraz skala CAS służą do oceny sprawności:

12 / 140

12. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) możewystawić:

13 / 140

13. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

14 / 140

14. Nowe rozwiązania organizacyjne w polskim systemie ochrony zdrowia mają na celu poprawę dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej oraz zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie leczenia. W związku z tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nakłada obowiązek na świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej realizujących leczenie onkologiczne, wyznaczenie:

15 / 140

15. O składowej psychicznej w „strukturze” duszności świadczą:

16 / 140

16. Rozpoznanie ziarnicy złośliwej ustala się na podstawie:

17 / 140

17. Informacje o epidemiologii nowotworów w Polsce pochodzą z:

18 / 140

18. Liczba zgonów na daną chorobę na 100 tys. obserwowanej populacji to:

19 / 140

19. Badanie mammograficzne w kierunku raka piersi, cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy oraz kolonoskopowe w kierunku raka jelita grubego, jest badaniem profilaktyki przeciwnowotworowej:

20 / 140

20. W monitorowaniu, którego raka wykonuje się badanie markera nowotworowego Ca 125:

21 / 140

21. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

22 / 140

22. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

23 / 140

23. Największe zmniejszenie liczby leukocytów po podaniucytostatyków (nadir) występuje:

24 / 140

24. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

25 / 140

25. Gimnastyka oddechowa, technika:

26 / 140

26. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

27 / 140

27. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

28 / 140

28. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

29 / 140

29. Hemikolektomia lewostronna polega na usunięciu:

30 / 140

30. Chirurgiczna klasyfikacja FIGO służy:

31 / 140

31. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

32 / 140

32. Zalecenia pielęgniarskie u pacjentów po zabiegach przeszczepów skórnych:

33 / 140

33. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

34 / 140

34. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

35 / 140

35. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

36 / 140

36. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

37 / 140

37. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

38 / 140

38. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

39 / 140

39. Radykalna amputacja piersi „an block” według Madena polega na:

40 / 140

40. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

41 / 140

41. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

42 / 140

42. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

43 / 140

43. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

44 / 140

44. Chory przed rozpoczęciem leczenia promieniami jonizującymi jest informowany o:

45 / 140

45. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

46 / 140

46. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

47 / 140

47. Technika „aseptyki komórkowej” stosowana w chirurgii onkologicznej polega na:

48 / 140

48. W zaleceniach żywieniowych, pacjentom z wyłonioną stomią NIE zaleca się:

49 / 140

49. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

50 / 140

50. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

51 / 140

51. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

52 / 140

52. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

53 / 140

53. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

54 / 140

54. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

55 / 140

55. W profilaktyce przeciwobrzękowej po mastektomii zaleca się automasaż w celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się chłonki w kończynie, należy go wykonywać:

56 / 140

56. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

57 / 140

57. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

58 / 140

58. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

59 / 140

59. Pacjent oczekujący na operację, wypełnił druk anestezjologicznej ankiety przedoperacyjnej, ale nie podpisał zgody na znieczulenie. Jest zdenerwowany, gdyż, jak twierdzi, nie widział się z anestezjologiem. Co w tej sytuacji powinna zrobić pielęgniarka:

60 / 140

60. Igła w porcie naczyniowym, prawidłowo dobrana, zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem, bez oznak zakażenia, może pozostać do:

61 / 140

61. Alternatywnym miejscem do wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej jest:

62 / 140

62. Technika „no touch” wprowadzona do chirurgii onkologicznej przez Turbulla polega na:

63 / 140

63. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

64 / 140

64. Dren Penrosa zakładany w trakcie operacji duodenopankreatektomii zabezpieczony jest workiem urostomijnym. Celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

65 / 140

65. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

66 / 140

66. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

67 / 140

67. Najczęstszym objawem anemii jest:

68 / 140

68. W zaleceniach żywieniowych pacjentów poddanych chemioterapii NIE zaleca się:

69 / 140

69. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

70 / 140

70. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

71 / 140

71. Hemikolektomię prawostronną wykonuje się z reguły w przypadkach raka zlokalizowanego:

72 / 140

72. Preferowanym miejscem do wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej jest:

73 / 140

73. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

74 / 140

74. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

75 / 140

75. Podstawową metodą leczenia raka gruczołów ślinowych jest:

76 / 140

76. System VAC (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

77 / 140

77. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

78 / 140

78. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

79 / 140

79. Termin paracenteza oznacza:

80 / 140

80. Dla uznania zakażenia związanego z operacją istotny jest czas, jaki upłynął pomiędzy zabiegiem a wystąpieniem objawów. Za zakażenie miejsca operowanego można uznać takie zakażenie, które rozwinęło się:

81 / 140

81. Powikłaniem przy stosowaniu portu donaczyniowego NIE jest:

82 / 140

82. U pacjenta po zabiegu w obrębie głowy i szyi stosujemy ćwiczenia:

83 / 140

83. Do głównych zadań zespołu terapeutycznego w obszarze psychoonkologii w chirurgii onkologicznej należą m.in.:

84 / 140

84. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

85 / 140

85. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

86 / 140

86. W przebiegu nowotworów płuc u dzieci może występować objaw kaszlu. W zależności od czasu trwania wyróżnia się kaszel przewlekły który trwa:

87 / 140

87. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

88 / 140

88. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

89 / 140

89. Przymglenie (presomnolentia) występujące u dzieci charakteryzuje się:

90 / 140

90. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

91 / 140

91. Zespół Smitha to zespół objawów klinicznych występujących w nerwiaku zarodkowym współczulnym. Zespół ten charakteryzuje się:

92 / 140

92. Najczęstszym umiejscowieniem mięsaka kościopochodnego (osteosarcoma) jest okolica:

93 / 140

93. W klinicznym obrazie ziarnicy złośliwej (HD) dominują objawy:

94 / 140

94. Zasadniczym sposobem leczenia czerniaka jest:

95 / 140

95. „Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

96 / 140

96. Pierwszy krok interwencji żywieniowej możliwy do zastosowania u prawie wszystkich chorych onkologicznych to:

97 / 140

97. Wyróżniamy następujące rodzaje niedożywienia związanego zchorobą:

98 / 140

98. U chorych na nowotwór często z powodu leczenia i odwodnienia występuje kserostomia, objaw ten świadczy o:

99 / 140

99. Leki z II stopnia drabiny analgetycznej podaje się gdy pacjent na skali natężenia bólu (NRS) wskazuje jego natężenie w przedziale:

100 / 140

100. Hiperalgezja jest to:

101 / 140

101. Bólem incydentalnym określa się:

102 / 140

102. Do czynników psychologicznych prowadzących do niedożywienia pacjenta w opiece paliatywnej zaliczamy:

103 / 140

103. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

104 / 140

104. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

105 / 140

105. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

106 / 140

106. Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego

107 / 140

107. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

108 / 140

108. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

109 / 140

109. Edukacja rodziny pacjenta w stanie terminalnym w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej powinna uwzględniać stosowanie wszystkich wymienionych działań, z WYJĄTKIEM:

110 / 140

110. Po mastektomii drenaż limfatyczny polega na delikatnym uciskaniu skóry i rozpoczyna się od:

111 / 140

111. Pojęciem anoreksji w chorobie nowotworowej określa się:

112 / 140

112. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

113 / 140

113. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

114 / 140

114. W diagnostyce zespołu żyły głównej górnej największe znaczenie odgrywa:

115 / 140

115. Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

116 / 140

116. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

117 / 140

117. W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki:

118 / 140

118. Pojęciem astenia określa się:

119 / 140

119. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

120 / 140

120. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

121 / 140

121. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

122 / 140

122. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

123 / 140

123. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Co to jest ''przewinienie zawodowe''

126 / 140

126. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

127 / 140

127. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa:

129 / 140

129. Zjawisko ''podwójnego wiązania'' w komunikacji to:

130 / 140

130. Bezrobocie jest poważnym problemem publicznym, jego wpływ na zdrowie może powodować:

131 / 140

131. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

132 / 140

132. Ruch naturalny ludności obejmuje informacje na temat:

133 / 140

133. Opracowanie polityki jakości, mapy procesów i ich opis to działania podejmowane w ramach wdrożenia systemu zapewnienia jakości na etapie:

134 / 140

134. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jak i powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera BARIERY, do których zalicza się:

135 / 140

135. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

136 / 140

136. Do typowych planów awaryjnych chroniących przed utratą kontraktu z płatnikiem instytucjonalnym NIE należą:

137 / 140

137. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na:

138 / 140

138. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

139 / 140

139. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie ( EBP -Evidence-Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie(critical thinking) charakteryzujące się:

140 / 140

140. Wskaż NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące artykułu przeglądowego:

Your score is

The average score is 0%

0%