/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE- JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

2 / 140

2. Współczesne leczenie najczęstszej przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia polega na:

3 / 140

3. Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

4 / 140

4. Kluczem do zdrowia pacjentów onkologicznych według Arona Antonovsky'ego jest poczucie koherencji, na którą składają się trzy wymiary:

5 / 140

5. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

6 / 140

6. Przepracowanie poznawcze choroby polega na:

7 / 140

7. Osierocenie (bereavement) oznacza:

8 / 140

8. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

9 / 140

9. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić”, powinna:

10 / 140

10. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

11 / 140

11. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

12 / 140

12. Zespół przewlekłego zmęczenia to:

13 / 140

13. Istotą chemobrain są:

14 / 140

14. Najważniejszym dokumentem prawnym zobowiązującym pielęgniarkę onkologiczną do edukacji chorego jest:

15 / 140

15. Kurs specjalistyczny ''Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów'' jest przeznaczony dla:

16 / 140

16. Rak Pageta, to postać wyróżniana w nowotworze:

17 / 140

17. Sigmoidoskopia, jest wykorzystywana w diagnostyce nowotworów:

18 / 140

18. Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) tzw. dużego ryzyka, który wywołuje raka szyjki macicy to głównie wirus typu:

19 / 140

19. Po diagnostycznych badaniach obrazowych z podaniem kontrastu, pielęgniarka zaleca pacjentowi:

20 / 140

20. W schemacie karcynogenezy etap nieodwracalnych zmian, które ostatecznie prowadzą do powstawania komórek nowotworowych to:

21 / 140

21. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

22 / 140

22. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

23 / 140

23. Brachyterapia polega na napromienianiu:

24 / 140

24. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

25 / 140

25. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

26 / 140

26. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

27 / 140

27. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów realizuje:

28 / 140

28. Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą:

29 / 140

29. Przepływ tlenu w tlenoterapii, gdy występuje u chorego hipoksja:

30 / 140

30. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

31 / 140

31. Ropnie wewnątrzotrzewnowe mogą stanowić powikłanie po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego. Do objawów należą:

32 / 140

32. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

33 / 140

33. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

34 / 140

34. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

35 / 140

35. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

36 / 140

36. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu pielęgniarka układa pacjenta tak aby głowa wraz z tułowiem była pod kątem:

37 / 140

37. Termin paracenteza oznacza:

38 / 140

38. Dren Penrosa zakładany w trakcie operacji duodenopankreatektomii zabezpieczony jest workiem urostomijnym. Celem obserwacji i kontroli odprowadzanego płynu jest:

39 / 140

39. Po zabiegu operacyjnym w pierwszej dobie całkowitego usunięcia krtani na pierwszy plan wysuwa się problem:

40 / 140

40. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

41 / 140

41. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

42 / 140

42. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

43 / 140

43. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

44 / 140

44. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

45 / 140

45. Najczęstszym objawem anemii jest:

46 / 140

46. Technika aseptyki onkologicznej polega na:

47 / 140

47. Dieta u pacjenta podczas teleterapii przewodu pokarmowego powinna być:

48 / 140

48. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

49 / 140

49. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

50 / 140

50. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

51 / 140

51. W przebiegu ostrego popromiennego odczynu śluzówkowego można wyróżnić 4 fazy:

52 / 140

52. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

53 / 140

53. System V.A.C. (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

54 / 140

54. Zapalny rak piersi jest nowotworem o szczególnie agresywnym przebiegu, jego charakterystyczną cechą jest:

55 / 140

55. Chory podczas napromieniania powinien:

56 / 140

56. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

57 / 140

57. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

58 / 140

58. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

59 / 140

59. Pielęgniarka, edukując pacjenta w zakresie samoobserwacji stomii jelitowej, zapoznaje pacjentów z kryteriami oceny stomii po zabiegu. Do kryteriów tych należy:

60 / 140

60. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

61 / 140

61. Według skali oceny stopnia wczesnego skórnego odczynu popromiennego - 2° to:

62 / 140

62. Radioterapia jest metodą leczenia:

63 / 140

63. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

64 / 140

64. Radioterapia przed- lub pooperacyjna zmniejsza ryzyko:

65 / 140

65. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo, wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

66 / 140

66. Dysfagia jest to:

67 / 140

67. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

68 / 140

68. Trombocytopenia to zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej:

69 / 140

69. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

70 / 140

70. Pacjent oczekujący na operację, wypełnił druk anestezjologicznej ankiety przedoperacyjnej, ale nie podpisał zgody na znieczulenie. Jest zdenerwowany, gdyż, jak twierdzi, nie widział się z anestezjologiem. Co w tej sytuacji powinna zrobić pielęgniarka:

71 / 140

71. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

72 / 140

72. Do wad przetok moczowodowo-jelitowych NIE zaliczamy:

73 / 140

73. Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

74 / 140

74. Czynniki wpływające na odmowę wyrażenia zgody pacjenta na poddanie się operacji to:

75 / 140

75. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

76 / 140

76. Gimnastyka oddechowa, technika:

77 / 140

77. Do najważniejszych powikłań wytworzenia ileostomii protekcyjnej należą odwodnienie i powikłania metaboliczne. Aby im zapobiec, wczesne postępowanie w opiece pooperacyjnej obejmuje:

78 / 140

78. Dla uznania zakażenia związanego z operacją istotny jest czas, jaki upłynął pomiędzy zabiegiem a wystąpieniem objawów. Za zakażenie miejsca operowanego można uznać takie zakażenie, które rozwinęło się:

79 / 140

79. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

80 / 140

80. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

81 / 140

81. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

82 / 140

82. W zakresie sporządzania i podawania leków cytostatycznych obowiązuje:

83 / 140

83. U chorego z nowotworem przełyku występuje:

84 / 140

84. Podstawą leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) jest:

85 / 140

85. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

86 / 140

86. „Infekcyjna maska” choroby nowotworowej u dzieci to występowanie:

87 / 140

87. Żółtaczka pozawątrobowa u dzieci związana jest z:

88 / 140

88. Guz Wilmsa jest nowotworem:

89 / 140

89. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

90 / 140

90. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

91 / 140

91. Najczęstszym umiejscowieniem mięsaka kościopochodnego(osteosarcoma) jest okolica:

92 / 140

92. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

93 / 140

93. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

94 / 140

94. Neuroblastoma (NBL) jest nowotworem rozwijającym się z listewki:

95 / 140

95. W zakresie późnych powikłań stosowania leków alkilujących u dzieci, pochodnych platyny wyróżnia się:

96 / 140

96. Podczas żywienia dojelitowego przez zgłębnik lub przetokę odżywczą, wielu chorych wymaga podania różnych leków. Prawidłowa zasada to:

97 / 140

97. Stanu odżywienia chorego NIE ocenia się za pomocą:

98 / 140

98. Leki adjuwantowie można stosować przy leczeniu bólu łącznie z lekami z trójstopniowej drabiny analgetycznej (DA):

99 / 140

99. Hiperalgezja jest to:

100 / 140

100. Niedożywienie typu mieszanego charakteryzuje się:

101 / 140

101. Jednym z najczęstszych fałszywych, szkodliwych przekonań rozpowszechnionych wśród personelu medycznego jest uznanie, że osoba otyła:

102 / 140

102. Rola pielęgniarki w przekazywaniu pacjentowi niepomyślnych informacji o rozpoznaniu choroby i prognozie polega na:

103 / 140

103. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

104 / 140

104. Tanatologia jest rozważaniem o:

105 / 140

105. Igła Butterfly służy do:

106 / 140

106. Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

107 / 140

107. Postępowanie miejscowe w owrzodzeniach nowotworowych z obfitym wysiękiem polega na zastosowaniu:

108 / 140

108. Dla pacjenta u kresu życia największą wartość ma wsparcie emocjonalne udzielane w formie wypowiedzi:

109 / 140

109. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

110 / 140

110. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

111 / 140

111. Zabiegiem urologicznym pozwalającym na nadłonowe odprowadzenie moczu z pęcherza moczowego jest:

112 / 140

112. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

113 / 140

113. Pojęciem astenia określa się:

114 / 140

114. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

115 / 140

115. Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego

116 / 140

116. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

117 / 140

117. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

118 / 140

118. Wsparcie społeczne na poziomie instrumentalnym oznacza:

119 / 140

119. Postępująca utrata masy ciała i zmiany w wyglądzie zewnętrznym spowodowane zanikiem mięśni i tkanki tłuszczowej to:

120 / 140

120. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 0%

0%