Darmowy dostęp do przykładowego egzaminu ze specjalizacji pielęgniarstwa onkologicznego.

/140

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE - JESIEŃ 2018

1 / 140

1. Najczęstszą przyczyną zespołu chronicznego zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej jest:

2 / 140

2. Kurs specjalistyczny "Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów" jest przeznaczony dla:

3 / 140

3. Organizacja udzielająca pomocy pacjentom chorym na chłoniaki, nosi nazwę:

4 / 140

4. Współczesne leczenie najczęstszej przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia polega na:

5 / 140

5. Pielęgniarka słysząc od rodziny umierającego pacjenta objętego opieką paliatywną pytanie: „Co jeszcze można dla niego zrobić?”, powinna:

6 / 140

6. Napady paniki oddechowej (respiratory panic) objawiają się:

7 / 140

7. Do somatycznych przyczyn bezsenności w przebiegu choroby nowotworowej zalicza się:

8 / 140

8. Do oceny jakości życia chorych onkologicznie służy skala:

9 / 140

9. Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem organizacji międzynarodowej:

10 / 140

10. Zaburzenia otępienne, które mogą także ujawnić się podczas przebiegu choroby nowotworowej u osób po 65 roku życia, objawiają się przede wszystkim:

11 / 140

11. Istotą chemobrain są:

12 / 140

12. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) może wystawić:

13 / 140

13. Kluczem do zdrowia pacjentów onkologicznych według Arona Antonovsky'ego jest poczucie koherencji, na którą składają się trzy wymiary:

14 / 140

14. Termometr dystresu jest wykorzystywany do oceny:

15 / 140

15. Pierwszy ośrodek w Polsce zajmujący się leczeniem i opieką chorych onkologicznie nosił nazwę:

16 / 140

16. Mięsak Ewinga to nowotwór:

17 / 140

17. Czynnikami ryzyka chłoniaków nieziarniczych, najczęściej są:

18 / 140

18. W diagnostyce zmian skórnych podejrzanych w kierunku czerniaka NIE stosuje się:

19 / 140

19. Głównym czynnikiem ryzyka raka pęcherza moczowego jest/są:

20 / 140

20. Jednym z badań endoskopowych wykorzystywanych w diagnostyce nowotworów jest mediastinoskopia, która wykorzystywana jest do diagnozowania nowotworów:

21 / 140

21. Podstawową metodą leczenia raka gruczołów ślinowych jest:

22 / 140

22. Do najważniejszych powikłań stosowania PEG należą:

23 / 140

23. Do późnych powikłań skórnych, związanych z leczeniem promieniami jonizującymi, należy(ą):

24 / 140

24. Po zabiegu operacyjnym zmiany nowotworowej przysadki mózgowej, należy zwrócić uwagę na:

25 / 140

25. U pacjentów ze szpiczakiem mnogim dochodzi do powikłań:

26 / 140

26. Po zakończeniu podawania leków cytostatycznych dopęcherzowo,wskazane jest wstrzymanie się od oddawania moczu przez okres:

27 / 140

27. Na ewentrację (wytrzewienie) po zabiegu operacyjnym w obrębie jamy brzusznej szczególnie narażeni są:

28 / 140

28. Nadir, czyli okres największego wpływu uszkodzenia szpiku kostnego podczas podawania większości leków cytostatycznych wpływających na odporność przypada na okres:

29 / 140

29. Do powikłań po zamknięciu kolostomii NIE zaliczamy:

30 / 140

30. W pierwszym okresie po operacji, gdy wydzielina z tchawicy jest obfita i gęsta oraz łatwo zasycha w strupy, wewnętrzną rurkę tracheostomijną należy czyścić:

31 / 140

31. Postępowanie pooperacyjne po operacji z powodu złośliwych nowotworów głowy trzustki obejmują m.in.:

32 / 140

32. System VAC (Vacuum Assisted Closure) wspomagający leczenie ran wykorzystuje:

33 / 140

33. Podczas zmiany worka stomijnego, do higieny wokół stomii stosuje się:

34 / 140

34. Pacjenci z kolostomią powinni unikać:

35 / 140

35. Dysfagia jest to:

36 / 140

36. Po chemioterapii zalecana jest dieta:

37 / 140

37. Guz jajnika tzw. guz Krugenberga jest to:

38 / 140

38. We wczesnym okresie po operacji rekonstrukcji piersi z użyciem poprzecznego wyspowego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha pacjentce zapewniamy pozycję:

39 / 140

39. Wskazaniami onkologicznymi do stosowania PEG są nowotwory:

40 / 140

40. Dokonując codziennych iniekcji heparyny drobnocząsteczkowej należy pamiętać:

41 / 140

41. Radioterapia jest metodą leczenia:

42 / 140

42. Czynnikiem ryzyka raka piersi jest:

43 / 140

43. Igła w porcie naczyniowym, prawidłowo dobrana, zabezpieczona odpowiednim opatrunkiem, bez oznak zakażenia, może pozostać do:

44 / 140

44. Wysokie ułożenie kończyn górnych wskazane jest po:

45 / 140

45. Zdarzeniem niepożądanym leczenia cytostatykami jest:

46 / 140

46. Instruktaż dla pacjenta/rodziny wykonywania techniki podaży heparyny drobnocząsteczkowej jest obowiązkiem:

47 / 140

47. W celu łatwiejszego usunięcia wydzieliny z drzewa oskrzelowego należy zastosować:

48 / 140

48. W przypadku osób wymagających wielokrotnego dożylnego podawania cytostatyków korzystnym rozwiązaniem jest założenie:

49 / 140

49. Chory podczas napromieniania powinien:

50 / 140

50. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu dokonasz oceny i ciągłej obserwacji stanu świadomości/przytomności za pomocą skali:

51 / 140

51. Termin paracenteza oznacza:

52 / 140

52. Do czynników ryzyka występowania zakażenia miejsca operowanegopo zabiegach chirurgicznych z powodu nowotworów głowy i szyi należą:

53 / 140

53. Nieużywany port w celu utrzymania drożności musi być przepłukiwany:

54 / 140

54. W przypadku wystąpienia napadu tężyczki po całkowitej strumektomii z powodu raka należy:

55 / 140

55. Wynaczynienie cytostatyku poza żyłę, nasilenie objawów zależy od:

56 / 140

56. Wczesne objawy wzrostu ciśnienia śródczaszkowego po zabiegu operacyjnym mózgu to:

57 / 140

57. Mesna jest to lek, który stosuje się w onkologii jako antidotum przeciw:

58 / 140

58. Trombocytopenia to zmniejszenie liczby płytek krwi poniżej:

59 / 140

59. Technika aseptyki onkologicznej polega na:

60 / 140

60. Do czynników mogących opóźniać i upośledzać prawidłowy proces gojenia się rany pooperacyjnej oraz zespoleń i zbiorników jelitowych należy:

61 / 140

61. Podczas wynaczynienia cytostatyku NIE należy:

62 / 140

62. Najważniejszym czynnikiem prewencyjnym w raku płuc jest:

63 / 140

63. Do czynników ryzyka wystąpienia zakrzepicy u chorych operowanych z powodu nowotworu zaliczymy:

64 / 140

64. Teleradioterapia polega na napromienianiu:

65 / 140

65. Powikłanie ogólnoustrojowe radioterapii występujące w postaci dyspepsji to:

66 / 140

66. Do późnych powikłań skórnych związanych z leczeniem promieniami jonizującymi należą:

67 / 140

67. Po zabiegu operacyjnym guzów mózgu trudności w porozumiewaniu się spowodowane są:

68 / 140

68. Pacjent oczekujący na operację, wypełnił druk anestezjologicznej ankiety przedoperacyjnej, ale nie podpisał zgody na znieczulenie. Jest zdenerwowany, gdyż, jak twierdzi, nie widział się z anestezjologiem. Co w tej sytuacji powinnazrobić pielęgniarka:

69 / 140

69. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:

70 / 140

70. Aby uniknąć zapalenia otrzewnej, pierwszy pokarm bezpośrednio po założeniu PEG (przezskórna endoskopowa gastrostomia) powinno się podać:

71 / 140

71. Pacjent po zabiegu torakochirurgicznym ma założony drenaż, który pielęgniarka obserwuje pod względem:

72 / 140

72. Pacjentce z rakiem szyjki macicy w ramach przygotowania do brachyterapii należy:

73 / 140

73. Wskazaniem do bronchofiberoskopii jest:

74 / 140

74. Odczyn popromienny ostry to odczyn:

75 / 140

75. Octan megestrolu, stosuje się u chorych na nowotwór w celu:

76 / 140

76. Przy nowotworze jajnika w surowicy krwi oznacza się poziom:

77 / 140

77. W przypadku wynaczynienia winkrystyny stosuje się:

78 / 140

78. Czynniki wpływające na odmowę wyrażenia zgody pacjenta na poddanie się operacji to:

79 / 140

79. Podczas chemioterapii może wystąpić u pacjenta wiele objawów ubocznych, ich nasilenie uzależnione jest od:

80 / 140

80. Do obsługi portu naczyniowego, stosuje się igłę:

81 / 140

81. W trakcie napromieniania ośrodkowego układu nerwowego stosuje się profilaktykę:

82 / 140

82. Terapia lekami cytostatycznymi może być:

83 / 140

83. Nowotwory o podłożu dziedzicznym można podejrzewać, gdy nowotwór:

84 / 140

84. Anuria może być objawem występującym w nerczaku zarodkowym, charakteryzuje się:

85 / 140

85. Guz Wilmsa jest nowotworem:

86 / 140

86. Kaszel suchy występujący u dzieci, o metalicznym brzmieniu, przypominający szczekanie psa jest charakterystyczny dla:

87 / 140

87. Najczęstszymi guzami śródpiersia środkowego u dzieci są:

88 / 140

88. Bladość (palor) to zmniejszenie prawidłowego zabarwienia skóry. Najczęściej świadczy o:

89 / 140

89. Makrohematuria jest objawem chorobowym układu moczowego, który objawia się:

90 / 140

90. Ostra białaczka szpikowa (AML) jest chorobą występującą u dzieci:

91 / 140

91. Najczęstszym nowotworem skóry u ludzi rasy białej jest:

92 / 140

92. ALL (acute lymphoblastic leukemia) jest:

93 / 140

93. Siatkówczak (retinoblastoma) jest to:

94 / 140

94. W ziarnicy złośliwej występują dwa szczyty zachorowania i dotyczą one:

95 / 140

95. Dominującym objawem mięsaka Ewinga jest:

96 / 140

96. Do analgetyków nieopioidowych NIE należy:

97 / 140

97. Bólom nowotworowym towarzyszą również bóle koincydencyjne, są to bóle spowodowane:

98 / 140

98. Jejunostomia, to przetoka odżywcza na:

99 / 140

99. Leczenie żywieniowe jest częścią suportive care. Powinno być wdrażane:

100 / 140

100. Hiperalgezja jest to:

101 / 140

101. Fentanyl do podawania przezśluzówkowego (Effentore) stosuje się do uśmierzenia bólu:

102 / 140

102. Najczęstszą przyczyną czkawki u chorych w terminalnej fazie choroby jest:

103 / 140

103. Główną przyczyną zaczopowania kałem u chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej jest:

104 / 140

104. W pierwszym okresie żałoby po śmierci osoby bliskiej możemy zaobserwować:

105 / 140

105. Postępowanie rodziny i personelu wobec pacjenta w okresie agonalnym powinno uwzględniać:

106 / 140

106. Jakie objawy świadczą o zbliżającej się śmierci chorego:

107 / 140

107. Inicjatorką opieki paliatywnej po II wojnie światowej w Europie była:

108 / 140

108. Problemem etycznym w opiece paliatywnej jest ortotanazja, która oznacza:

109 / 140

109. Główną przyczyną wyniszczenia nowotworowego są/jest:

110 / 140

110. Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki paliatywnej jest astenia czyli:

111 / 140

111. Jakie objawy mogą świadczyć o wystąpieniu niedrożności przewodu pokarmowego u chorych w zaawansowanej chorobie nowotworowej:

112 / 140

112. Przetoka, przez którą nadłonowo odprowadzany jest mocz z pęcherza moczowego na skutek niedrożności, zwężenia cewki moczowej oraz niemożności założenia cewnika nazywa się:

113 / 140

113. Metodą fizjoterapii wykorzystywaną wobec chorych z obrzękiem limfatycznym jest:

114 / 140

114. W celu ograniczenia emisji przykrego zapachu z owrzodzenia nowotworowego zaleca się stosowanie:

115 / 140

115. Do oceny stanu sprawności ruchowej chorego wykorzystywana jest skala:

116 / 140

116. Tanatologia jest rozważaniem o:

117 / 140

117. W okresie agonii lekami, które należy podawać do końca są leki:

118 / 140

118. Zespół objawów spowodowanych zmniejszoną ilością śliny w wyniku zaburzenia funkcji gruczołów ślinowych to:

119 / 140

119. Edukacja rodziny pacjenta w stanie terminalnym w zakresie profilaktyki przeciwodleżynowej powinna uwzględniać stosowanie wszystkich wymienionych działań, z WYJĄTKIEM:

120 / 140

120. Owrzodzenie nowotworowe powstaje na skutek:

121 / 140

121. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

122 / 140

122. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

123 / 140

123. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej zawiera szereg sformułowań odnoszących się do cech charakteru jakie powinna posiadać pielęgniarka/położna i są to m.in.:

124 / 140

124. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna nie udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

127 / 140

127. Komunikacja werbalna, to komunikacja za pomocą:

128 / 140

128. Który model komunikacji w grupie sprzyja efektywnemu komunikowaniu się poprzez scentralizowany przepływ informacji:

129 / 140

129. Komunikowanie pośrednie to komunikowanie:

130 / 140

130. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

131 / 140

131. Model transformacji demograficznej zakłada, że wartości kluczowych parametrów opisujących populację, które kształtują jej strukturę demograficzną zmieniają się:

132 / 140

132. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

133 / 140

133. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

134 / 140

134. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

135 / 140

135. Proces,w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

136 / 140

136. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

137 / 140

137. Czynniki wewnętrzne warunkujące szybkość adaptacji zawodowej pielęgniarki, to:

138 / 140

138. Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

139 / 140

139. Evidence -Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

140 / 140

140. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

Your score is

Średni wynik to 56%

0%

Chcesz zobaczyć całość?

Kup teraz i otrzymaj dostęp do wszystkich aktualnych testów specjalizacyjnych z pielęgniarstwa onkologicznego w formie wygodnych quizów.

  • Pytania zostały podzielone na pojedyncze sesje oraz bank pytań w celu jeszcze efektywniejszej nauki.
  • Po zakupie produktu automatycznie zostaje przyznawany dostęp do wszystkich na bieżąco aktualizowanych testów z danej specjalizacji na okres 1 lub 3 miesiący.
  • Wraz z kupnem drogą mailową przesłana zostaje nazwa użytkownika i link do stworzonego profilu umożliwiającego logowanie się na portalu.
  • Dostęp do treści następuje bezpośrednio po zalogowaniu się w sekcji “Twoje Specjalizacje”