/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - WIOSNA 2022

1 / 140

1. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

2 / 140

2. Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do rokowania, oznacza:

3 / 140

3. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

4 / 140

4. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

5 / 140

5. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu:

6 / 140

6. Zdolność skupienia wzroku na przedmiocie, odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, pojawia się:

7 / 140

7. Podczas badania przedmiotowego wywołując objaw oczu lalki można ocenić nerw czaszkowy:

8 / 140

8. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest:

9 / 140

9. Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego:

10 / 140

10. Perły Epsteina to:

11 / 140

11. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 90 centyla dla wieku i płci oznacza:

12 / 140

12. Na podstawie wywiadu ogólnego oceniając stan zdrowia kobiety ciężarnej należny zapytać o przebyte choroby przed zapłodnieniem:

13 / 140

13. W którym tygodniu ciąży następuje ustalenie gonadalnej tożsamości płciowej płodu:

14 / 140

14. O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała wynosi poniżej:

15 / 140

15. Drgawki subtelne u noworodka urodzonego przedwcześnie, występują w postaci:

16 / 140

16. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

17 / 140

17. Powiększenie miejscowe węzłów chłonnych w dolnej okolicy lewego obojczyka, tzw. węzeł wartownika, świadczy u dzieci o:

18 / 140

18. W wywiadzie w celu oceny rozwoju somatycznego należy zadać pytanie dotyczące:

19 / 140

19. U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu czaszkowego:

20 / 140

20. Czynniki predysponujące do refluksu żołądkowo-jelitowego w okresie noworodkowym, to:

21 / 140

21. U kobiet ciężarnych zwiększa się ryzyko epizodów zakrzepowo–zatorowych, ze względu na:

22 / 140

22. Wykorzystanie techniki „szwedzkie dojenie” w pielęgnacji noworodka podczas masażu, polega na:

23 / 140

23. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny:

24 / 140

24. W sytuacji konfliktu serologicznego płodowo - matczynego stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym płodu, powodującą uszkodzenie płodu pod postacią choroby hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest:

25 / 140

25. Podczas galaktogenezy następuje:

26 / 140

26. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest:

27 / 140

27. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

28 / 140

28. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

29 / 140

29. W jakiej odległości od lamp naświetlających powinien znajdować się noworodek poddawany fototerapii

30 / 140

30. Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

31 / 140

31. Czynnikiem bifidogennym regulującym rozwój acydofilnej flory bakteryjnej jest:

32 / 140

32. Za opóźnione oddzielenie się kikuta pępowiny u noworodka, uważa się:

33 / 140

33. Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

34 / 140

34. U dużego odsetka noworodków, w ciągu pierwszych 48 godzin życia, pojawia się zmiana skórna pod postacią zwartych 1-3 mm biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:

35 / 140

35. Drenaż ułożeniowy stosowany u noworodków w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych polega na:

36 / 140

36. Położna/pielęgniarka edukująca matkę przed wypisem noworodka do domu powinna udzielić jej informacji, że badanie USG stawów biodrowych należy wykonać:

37 / 140

37. Prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku u noworodka pojawia się między:

38 / 140

38. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

39 / 140

39. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

40 / 140

40. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

41 / 140

41. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:

42 / 140

42. W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

43 / 140

43. Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

44 / 140

44. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

45 / 140

45. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym:

46 / 140

46. Dziecko niedojrzałe potrzebuje więcej czasu niż donoszony noworodek na ''rozpracowanie'' bodźców, które do niego płyną. Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec został rozpoznany, pozytywnie zapamiętany i utrwalony. Z tego też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy lekarskich, powinien:

47 / 140

47. Poprzez utrzymanie procedur medycznych jako elementu opieki paliatywnej na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej rozumie się następujące działania, za wyjątkiem jednego:

48 / 140

48. W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o długości ostrza:

49 / 140

49. Zaburzenia oddychania występujące zwłaszcza u wcześniaków są wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

50 / 140

50. U wcześniaków w przeponie przeważają mięśnie ''sprinterskie'', które szybko męczą się. Natomiast mięśni ''maratońskich'' zdolnych do długotrwałego wysiłku wcześniak posiada około:

51 / 140

51. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia doustnego u wcześniaka są wszystkie poniższe odpowiedzi, Z WYJĄTKIEM:

52 / 140

52. Ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest wykładnikiem dojrzałości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Nieprawdą jest że:

53 / 140

53. Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest:

54 / 140

54. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

55 / 140

55. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

56 / 140

56. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki

57 / 140

57. Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

58 / 140

58. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

59 / 140

59. Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

60 / 140

60. W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

61 / 140

61. Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

62 / 140

62. Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

63 / 140

63. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

64 / 140

64. Zgodnie ze schematem Kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

65 / 140

65. Stwierdzone w okresie płodowym objawy: nadmierna ruchliwość płodu, tachykardia, w badaniu USG obecność wola, mogą sugerować:

66 / 140

66. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

67 / 140

67. Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa się za pomocą skali oceny neurologoicznej:

68 / 140

68. Do czynników ryzyka wystąpienia drożnego przewodu tętniczego (PDA) NIE zalicza się:

69 / 140

69. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka

70 / 140

70. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka

71 / 140

71. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

72 / 140

72. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego typu Klumpkego jest:

73 / 140

73. Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR, jest:

74 / 140

74. Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

75 / 140

75. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

76 / 140

76. Choroba, która rozpoczyna się w okresie płodowym zaburzeniami kostnienia śródchrzęstnego w przynasadach kości, charakteryzująca się skróceniem kończyn przy prawidłowej długości tułowia oraz dużą, okrągłą głową z wypukłym czołem, to:

77 / 140

77. Typowe objawy RDS (Respiratory Dystress Syndrome) u noworodka, rozpoczynają się 4-6 godzin po urodzeniu, a w najcięższych przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony wysiłek oddechowy oraz:

78 / 140

78. Ciało płodu wrażliwe jest na dotyk, poza czubkiem i tyłem głowy od:

79 / 140

79. Zwężenie cieśni aorty pomiędzy odejściem tętnicy podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to:

80 / 140

80. Noworodek matki uzależnionej od narkotyków może wykazywać objawy zespołu abstynencyjnego (NAS). Nieprawdą jest, że:

81 / 140

81. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

82 / 140

82. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

83 / 140

83. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

84 / 140

84. Do najczęstszych wad rozwojowych przewodu pokarmowego u noworodków matek z cukrzycą NIE należy:

85 / 140

85. Najczęstszą przyczyną żółtaczki patologicznej u noworodka donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:

86 / 140

86. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

87 / 140

87. Które z poniższych twierdzeń dotyczących rozpoznania żółtaczki patologicznej jest fałszywe

88 / 140

88. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

89 / 140

89. Jeżeli pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodka obserwuje się w granicach 90-94% badanie należy powtórzyć na:

90 / 140

90. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

91 / 140

91. Prawidłowy zakres wartości ph krwi noworodka wynosi:

92 / 140

92. Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi właściwą pozycję ułożeniową:

93 / 140

93. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

94 / 140

94. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

95 / 140

95. Dysplazja oskrzelowo - płucna (BPD - Bronchopulmonary Dysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (CLD - Chronic LungDisease), manifestuje się następującymi objawami:

96 / 140

96. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

97 / 140

97. Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi w jelitach, predysponującego do NEC-u NIE wymienia się:

98 / 140

98. Wśród pozapłucnych przyczyn zaburzeń oddychania u noworodka wymienia się:

99 / 140

99. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

100 / 140

100. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

101 / 140

101. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

102 / 140

102. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

103 / 140

103. Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to:

104 / 140

104. Środkiem farmakologicznym niesteroidowym, przeciwzapalnym, stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

105 / 140

105. W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

106 / 140

106. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

107 / 140

107. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

108 / 140

108. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

109 / 140

109. Bezdech jest to:

110 / 140

110. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

111 / 140

111. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

112 / 140

112. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

113 / 140

113. U noworodka podłączonego do aparatu Infant Flow, gromadzi się w obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy:

114 / 140

114. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION jest:

115 / 140

115. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to:

116 / 140

116. U noworodka, intubacji NIE wykonuje się przy występowaniu:

117 / 140

117. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

118 / 140

118. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

119 / 140

119. Przygotowując zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego noworodka płci żeńskiej maksymalny rozmiar cewnika wynosi:

120 / 140

120. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka ze strony układu krążenia to:

121 / 140

121. Stanowiska kierowniczew pielęgniarstwie obsadzanewdrodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

122 / 140

122. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

123 / 140

123. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

124 / 140

124. Humanizm Samarytanina zaliczamydo humanizmu personalistycznego:

125 / 140

125. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

126 / 140

126. Takie zachowania pielęgniarki jak: spóźnianie się do pracy, dyżurowanie ponad normatywny czas, unikanie szkoleń zawodowych, mieszczą się w granicach odpowiedzialności:

127 / 140

127. Definicja empatii, to:

128 / 140

128. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

129 / 140

129. Druga reguła komunikacyjna Berne'a zakłada, że:

130 / 140

130. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

131 / 140

131. WHO opracowało plakat „5 momentów higieny rąk”, który zawiera informacje na temat kiedy i dlaczego należy je wykonać. Informacje, kiedy należy wykonać 5 momentów higieny rąk, dotyczą sytuacji:

132 / 140

132. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

133 / 140

133. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

134 / 140

134. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

135 / 140

135. Na proces planowania zatrudnienia składa się:

136 / 140

136. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikację lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

137 / 140

137. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamym.in.DiagramIshikawa–diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

138 / 140

138. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

139 / 140

139. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

140 / 140

140. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

Your score is

The average score is 0%

0%