/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - WIOSNA 2021

1 / 140

1. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

2 / 140

2. Intubacja noworodka i wentylacja mechaniczna są ważnym zewnętrznym czynnikiem ryzyka infekcji. Stosowana do nawilżania woda destylowana może:

3 / 140

3. O d kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

4 / 140

4. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

5 / 140

5. Wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu płodu:

6 / 140

6. W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:

7 / 140

7. Drgawki subtelne u noworodka urodzonego przedwcześnie, występują w postaci:

8 / 140

8. Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka sugerować mogą:

9 / 140

9. W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

10 / 140

10. W rozwoju dziecka „trend sekularny” oznacza:

11 / 140

11. Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

12 / 140

12. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

13 / 140

13. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

14 / 140

14. Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka po urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

15 / 140

15. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

16 / 140

16. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

17 / 140

17. Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka sugeruje:

18 / 140

18. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest:

19 / 140

19. Podczas badania okulistycznego noworodka światło powinno padać na soczewkę z odległości:

20 / 140

20. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

21 / 140

21. W działaniu immunologicznym mleka kobiecego lizozym jest wydzielany przez:

22 / 140

22. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

23 / 140

23. Czynniki predysponujące do refluksu żołądkowo-jelitowego w okresie noworodkowym, to:

24 / 140

24. Profilaktyka noworodkowego zapalenia spojówek NIE musi być wykonywana u:

25 / 140

25. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

26 / 140

26. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

27 / 140

27. Zmiany na skórze noworodka spowodowane wpływem hormonów matki, to:

28 / 140

28. Powikłaniem fototerapii jest/są:

29 / 140

29. Położna/pielęgniarka edukująca matkę przed wypisem noworodka do domu powinna udzielić jej informacji, że badanie USG stawów biodrowych należy wykonać:

30 / 140

30. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

31 / 140

31. Wykorzystanie techniki „szwedzkie dojenie” w pielęgnacji noworodka podczas masażu, polega na:

32 / 140

32. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny:

33 / 140

33. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:

34 / 140

34. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

35 / 140

35. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

36 / 140

36. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

37 / 140

37. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

38 / 140

38. Podczas karmienia noworodka, u matki bezpośrednio po porodzie ukończonym cięciem cesarskim, zalecana jest pozycja:

39 / 140

39. U wcześniaków urodzonych >28 tygodnia życia płodowego, zaleca się utrzymanie SpO2 w zakresie:

40 / 140

40. Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

41 / 140

41. Dziecko niedojrzałe potrzebuje więcej czasu niż donoszony noworodek na ''rozpracowanie'' bodźców, które do niego płyną. Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec został rozpoznany, pozytywnie zapamiętany i utrwalony. Z tego też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy lekarskich, powinien:

42 / 140

42. Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

43 / 140

43. Dla noworodka przedwcześnie urodzonego typowym zaburzeniem jest przejściowa hipotyroksynemia, w której obserwuje się:

44 / 140

44. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

45 / 140

45. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

46 / 140

46. Do działań pielęgniarskich wspierających w warunkach szpitalnych kontakty rodziców z dzieckiem urodzonym przedwcześnie należą:

47 / 140

47. Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie to system działań, na który składają się: 1. Wnikliwa indywidualna obserwacja dziecka, 2. Ocena stanu dojrzałości, 3. Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4. Analiza zdolności poznawczych, 5. Analiza umiejętności ssania i połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

48 / 140

48. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

49 / 140

49. Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

50 / 140

50. W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

51 / 140

51. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia doustnego u wcześniaka są wszystkie poniższe odpowiedzi, Z WYJĄTKIEM:

52 / 140

52. Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

53 / 140

53. Polidaktylia i rozszczep podniebienia to wrodzone wady rozwojowe wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych. Są to wady typu:

54 / 140

54. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

55 / 140

55. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

56 / 140

56. Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

57 / 140

57. W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

58 / 140

58. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki

59 / 140

59. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

60 / 140

60. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

61 / 140

61. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

62 / 140

62. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

63 / 140

63. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

64 / 140

64. Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

65 / 140

65. Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

66 / 140

66. Hiperglikemia w okresie noworodkowym może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. Do objawów tych NIE należy:

67 / 140

67. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

68 / 140

68. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

69 / 140

69. Noworodek powinien oddać smółkę:

70 / 140

70. Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

71 / 140

71. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka

72 / 140

72. Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

73 / 140

73. Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

74 / 140

74. Zgodnie ze schematem Kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

75 / 140

75. Przyczyną wrodzonej hipertyreozy nieautoimmunologicznej jest defekt genetyczny, który polega na stałej stymulacji receptora TSH. Defekt ten dziedziczy się zazwyczaj w sposób autosomalnie dominujący. Objawy choroby przeciągają się powyżej:

76 / 140

76. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

77 / 140

77. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

78 / 140

78. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy:

79 / 140

79. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

80 / 140

80. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

81 / 140

81. Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać co:

82 / 140

82. Choroba Sprengla polega, na:

83 / 140

83. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

84 / 140

84. Podczas diagnostycznej punkcji lędźwiowej wykonywanej u noworodka, igła punkcyjna powinna być wprowadzana do:

85 / 140

85. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

86 / 140

86. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

87 / 140

87. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy świadczą o:

88 / 140

88. Sinica u noworodka jest dostrzegalna, gdy:

89 / 140

89. Jeżeli pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodka obserwuje się w granicach 90-94% badanie należy powtórzyć na:

90 / 140

90. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

91 / 140

91. Opiekując się noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flow zauważasz spienioną ślinę w jamie ustnej. W celu zachowania drożności przewodu oddechowego:

92 / 140

92. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

93 / 140

93. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

94 / 140

94. U noworodka występuje kwasica oddechowa z hipoksemią, w badaniu gazometrycznym obserwuje się:

95 / 140

95. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja:

96 / 140

96. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka ze strony układu krążenia to:

97 / 140

97. Rekomendowana saturacja hemoglobiny u noworodków poddawanych tlenoterapii wynosi:

98 / 140

98. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

99 / 140

99. Nieprawdą jest, że:

100 / 140

100. Wynik testu pulsoksymetrycznego u noworodka należy uznać za ujemny w sytuacji, kiedy różnica między kończyną górną a dolną nie przekroczy:

101 / 140

101. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

102 / 140

102. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

103 / 140

103. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

104 / 140

104. Surfaktant jest to:

105 / 140

105. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

106 / 140

106. Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi właściwą pozycję ułożeniową:

107 / 140

107. Mankiet służący do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego powinien obejmować:

108 / 140

108. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

109 / 140

109. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

110 / 140

110. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

111 / 140

111. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

112 / 140

112. Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę wynosi:

113 / 140

113. Proces odłączenia od respiratora rozpoczyna się od obniżenia wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

114 / 140

114. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

115 / 140

115. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

116 / 140

116. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

117 / 140

117. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

118 / 140

118. U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:

119 / 140

119. U noworodka przedwcześnie urodzonego wystąpiły od pierwszych godzin życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

120 / 140

120. U noworodka w drugiej dobie życia prawidłowa ilość oddanego moczu wynosi:

121 / 140

121. Uczestniczenie pielęgniarki, położnej w zabiegach i eksperymentach biomedycznych:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

124 / 140

124. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

125 / 140

125. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Komunikacja interpersonalna to:

128 / 140

128. W perspektywie Analizy Transakcyjnej wszystkie czynności (komunikaty) należące do funkcji instrumentalnej pielęgniarka powinna wykonywać w stanie:

129 / 140

129. Asertywność:

130 / 140

130. Etiologia przewlekłych chorób niezakaźnych ma zazwyczaj charakter złożony i wieloczynnikowy. Z punktu widzenia profilaktyki chorób przewlekłych kluczowe okazują się tak zwane czynniki poddające się modyfikacji związane ze stylem życia. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. Zakażenie szpitalne, to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba:

132 / 140

132. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

135 / 140

135. Audyt przeprowadzany przez niezależne organizacje zewnętrzne, które prowadzą certyfikacje lub rejestrację za zgodność z wymogami ISO, to audyt:

136 / 140

136. Dokument, w którym znajduje się opis wzajemnego oddziaływania między procesami systemu zarządzania jakością, nazywa się:

137 / 140

137. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to:

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest:

Your score is

The average score is 0%

0%