/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - WIOSNA 2020

1 / 140

1. Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być

2 / 140

2. Intubacja noworodka i wentylacja mechaniczna są ważnym zewnętrznym czynnikiem ryzyka infekcji. Stosowana do nawilżania woda destylowana może

3 / 140

3. Uwzględniając aspekt kulturowy i religijny w opiece nad noworodkiem pielęgniarka/położna powinny mieć świadomość jakie potrzeby w tym zakresie ma matka/rodzice. Religią, w której rytualnie zawiązuje się delikatną białą bawełnianą nitkę na nadgarstku, wokół szyi lub wokół pięty dziecka, w szóstym dniu po narodzinach jest

4 / 140

4. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu

5 / 140

5. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to

6 / 140

6. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych

7 / 140

7. Utlenienie kwasów tłuszczowych ma istotne znaczenie w wytwarzaniu energii przez organizm w okresie postu. Proszę podać po ilu godzinach od poprzedniego karmienia rozpoczyna sie okres postu u noworodka

8 / 140

8. Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodkasugeruje:

9 / 140

9. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

10 / 140

10. Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka po urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu

11 / 140

11. U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu czaszkowego

12 / 140

12. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest

13 / 140

13. W którym tygodniu ciąży następuje ustalenie gonadalnej tożsamości płciowej płodu

14 / 140

14. Ocenę stanu noworodka po porodzie fizjologicznym według schematu V. Apgar należy przeprowadzić co najmniej

15 / 140

15. U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa przejściowa

16 / 140

16. Pomiar obwodu głowy dokonywany po porodzie, jest mierzony przy użyciu taśmy centymetrowej w wymiarze

17 / 140

17. O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała wynosi poniżej

18 / 140

18. Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala na ocenę nerwu czaszkowego

19 / 140

19. Zdolność skupienia wzroku na przedmiocie, odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, pojawia się

20 / 140

20. Zdolność wydzielania łez przez dziecko pojawia sie około

21 / 140

21. Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą

22 / 140

22. W sytuacji konfliktu serologicznego płodowo - matczynego stwierdza się immunizację matki przeciwko antygenom krwinkowym płodu, powodującą uszkodzenie płodu pod postacią choroby hemolitycznej. Przenikanie przeciwciał od matki do płodu jest

23 / 140

23. Czynniki predysponujące do refluksu żołądkowo-jelitowego w okresie noworodkowym, to

24 / 140

24. Przeciwwskazaniem do stosowania fizjoterapii oddechowej u noworodka jest

25 / 140

25. Dominacja bakterii bifidogennych hamuje rozwój bakterii patogennych na skutek

26 / 140

26. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są

27 / 140

27. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch

28 / 140

28. Jaką ilość pokarmu wypija dziecko w ciągu pierwszych pięciu minut ssania piersi i połykania

29 / 140

29. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów

30 / 140

30. Prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku u noworodka pojawia się między

31 / 140

31. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny

32 / 140

32. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest

33 / 140

33. Według WHO oraz ESPEGAN wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez

34 / 140

34. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że

35 / 140

35. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest

36 / 140

36. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

37 / 140

37. Czynnikiem bifidogennym regulującym rozwój acydofilnej flory bakteryjnej jest

38 / 140

38. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od

39 / 140

39. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia doustnego u wcześniaka są wszystkie poniższe odpowiedzi, Z WYJĄTKIEM

40 / 140

40. Do grupy wyłącznie matczynych przyczyn wcześniactwa należą

41 / 140

41. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować

42 / 140

42. Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant

43 / 140

43. Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe

44 / 140

44. Poprzez utrzymanie procedur medycznych jako elementu opieki paliatywnej na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej rozumie się następujące działania, za wyjątkiem jednego

45 / 140

45. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny

46 / 140

46. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się

47 / 140

47. Niewydolność oddechowa występuje najczęściej u noworodków

48 / 140

48. Ocena oralnych reakcji odruchowych u noworodka obejmuje

49 / 140

49. Skóra wcześniaka ma mniejszą ilość kolagenu i elastyny oraz charakteryzuje się mniejszą spójnością między naskórkiem a skórą właściwą. Skóra noworodków pełną dojrzałość osiąga

50 / 140

50. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się

51 / 140

51. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako

52 / 140

52. Stężenie bilirubiny w żylnej krwi pępowinowej u zdrowego donoszonego noworodka bezpośrednio po urodzeniu NIE przekracza

53 / 140

53. Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR

54 / 140

54. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca

55 / 140

55. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki?

56 / 140

56. O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą

57 / 140

57. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy

58 / 140

58. Do cech tetralogii Fallota NIE należy

59 / 140

59. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych

60 / 140

60. Zwężenie cieśni aorty pomiędzy odejściem tętnicy podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to

61 / 140

61. Objawy, takie jak obrzęk części przodującej główki, zwykle na obszarze przekraczającym granice kości czaszki, resorbuje się w ciągu kilku godzin lub dni, nie wymaga leczenia, charakteryzują następujący uraz okołoporodowy

62 / 140

62. Podczas diagnostycznej punkcji lędźwiowej wykonywanej u noworodka, igła punkcyjna powinna być wprowadzana do

63 / 140

63. Ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest wykładnikiem dojrzałości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Nieprawdą jest że

64 / 140

64. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

65 / 140

65. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia

66 / 140

66. Polidaktylia i rozszczep podniebienia to wrodzone wady rozwojowe wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych. Są to wady typu

67 / 140

67. Wskaż chorobę, w grupie jednostek chorobowych u noworodka określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE jest wirus

68 / 140

68. Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest

69 / 140

69. Nasilenie objawów zespołu abstynencyjnego (Neonatal Abstinence Syndrome) NIE jest zależne od

70 / 140

70. U noworodków hipotroficznych leczenie hipoglikemii przy prawidłowej podaży glukozy może powodować hiperglikemię. Tego rodzaju hiperglikemia może trwać

71 / 140

71. Najczulszym wskaźnikiem wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu lub noworodka jest wymiar

72 / 140

72. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami

73 / 140

73. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem

74 / 140

74. Najczęściej występujące pierwotne przyczyny wywołujące zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), to

75 / 140

75. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące

76 / 140

76. Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa się za pomocą skali oceny neurologoicznej

77 / 140

77. W pozycji drenażowej noworodek może pozostać

78 / 140

78. Do objawów płodowych w hipotyreozie NIE należy

79 / 140

79. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka

80 / 140

80. Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może zaobserwować

81 / 140

81. W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy

82 / 140

82. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na

83 / 140

83. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się

84 / 140

84. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem

85 / 140

85. Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek

86 / 140

86. Dostateczną ilość surfaktantu stwierdza się w płucach noworodka, po

87 / 140

87. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano

88 / 140

88. Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka

89 / 140

89. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych

90 / 140

90. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu

91 / 140

91. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja

92 / 140

92. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie

93 / 140

93. U noworodka występuje kwasica oddechowa z hipoksemią, w badaniu gazometrycznym obserwuje się

94 / 140

94. W ciągu 24 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może rozwinąć się faza III encefalopatii bilirubinowej, którą charakteryzuje

95 / 140

95. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą

96 / 140

96. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda

97 / 140

97. U noworodka we wstrząsie, który nie odpowiada na resuscytację, należy podać płyny wypełniające łożysko naczyniowe

98 / 140

98. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym, pomija się podaż

99 / 140

99. Rekomendowana saturacja hemoglobiny u noworodków poddawanych tlenoterapii wynosi

100 / 140

100. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować

101 / 140

101. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem

102 / 140

102. Przeciętne zapotrzebowanie na energię (uwzględniające podaż białka) chorego noworodka urodzonego w 40 tygodniu ciąży, wynosi

103 / 140

103. Wśród pozapłucnych przyczyn zaburzeń oddychania u noworodka wymienia się

104 / 140

104. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest

105 / 140

105. Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 30 tygodniu ciąży obejmuje zakres

106 / 140

106. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować

107 / 140

107. Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest

108 / 140

108. Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to

109 / 140

109. Ograniczeniem do stosowania tlenu u noworodka jest/są

110 / 140

110. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić

111 / 140

111. U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje

112 / 140

112. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to

113 / 140

113. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do

114 / 140

114. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są

115 / 140

115. Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana jest wśród noworodków z masą ciała

116 / 140

116. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z

117 / 140

117. Noworodek zaintubowany rurką intubacyjną o średnicy 3,5 mm, powinien być odśluzowany cewnikiem o rozmiarze

118 / 140

118. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć

119 / 140

119. Surfaktant jest to

120 / 140

120. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE

121 / 140

121. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

122 / 140

122. Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie

123 / 140

123. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

124 / 140

124. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły

125 / 140

125. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

126 / 140

126. Zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów określa ustawa

127 / 140

127. Informowaniepacjentaprzezpielęgniarkę,położnąozamiarze wykonania iniekcji domięśniowej odbywa się na poziomie

128 / 140

128. Jednym z etapów choroby szpitalnej dziecka chorego jest faza rozpaczy, która trwa

129 / 140

129. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

130 / 140

130. Standardy etyczne prowadzenia badań naukowych w medycynie, stawiające dobro uczestnika badania na pierwszym miejscu, określa

131 / 140

131. Przyrost naturalny ludności, to

132 / 140

132. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą

133 / 140

133. W oficjalnych kryteriach oceny ofert dla świadczeń medycznych składanych płatnikowi (obecnie NFZ), nie znajdują się kryteria

134 / 140

134. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

135 / 140

135. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to

136 / 140

136. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się

137 / 140

137. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

138 / 140

138. Określenia Evidence-Based Medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparta o wiarygodne i aktualne dowody naukowe jako pierwszy użył

139 / 140

139. Przegląd systematyczny polega na

140 / 140

140. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

Your score is

The average score is 0%

0%