/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - WIOSNA 2019

1 / 140

1. Oddział dla noworodków wymagających intensywnej opieki powinien być usytuowany blisko sali porodowej. Zalecane jest:

2 / 140

2. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

3 / 140

3. Zespół ekspertów ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, opracowujący wytyczne odnośnie postępowania z noworodkiem na granicy możliwości przeżycia w sytuacji noworodka z prawidłowo określonym wiekiem ciążowym zaleca:

4 / 140

4. Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

5 / 140

5. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

6 / 140

6. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

7 / 140

7. Gdy noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, to traci ciepło poprzez:

8 / 140

8. Podczas badania przedmiotowego, wywołując objaw oczu lalki można ocenić nerw czaszkowy:

9 / 140

9. Podczas badania okulistycznego noworodka światło powinno padać na soczewkę z odległości:

10 / 140

10. Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego, odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

11 / 140

11. Ankyloglossia jest to stan występujący u noworodka, oznacza:

12 / 140

12. U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa przejściowa:

13 / 140

13. Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka po urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

14 / 140

14. Drgawki subtelne u noworodka urodzonego przedwcześnie, występują w postaci:

15 / 140

15. O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała wynosi poniżej:

16 / 140

16. U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut po urodzeniu, dochodzi do normalizacji oddechów. Ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

17 / 140

17. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

18 / 140

18. Test Galezzi jest to badanie wykonywane w kierunku wykrycia:

19 / 140

19. W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

20 / 140

20. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

21 / 140

21. W działaniu immunologicznym mleka kobiecego lizozym jest wydzielany przez:

22 / 140

22. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

23 / 140

23. "10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

24 / 140

24. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

25 / 140

25. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE:

26 / 140

26. Prawidłowe napięcie dolnego zwieracza przełyku u noworodka pojawia się między:

27 / 140

27. Czynnik/i wzrostu zawarty/e w mleku matki, to:

28 / 140

28. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

29 / 140

29. U dużego odsetka noworodków, w ciągu pierwszych 48 godzin życia, pojawia się zmiana skórna pod postacią zwartych 1 - 3 mm biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:

30 / 140

30. Drenaż ułożeniowy stosowany u noworodków w ramach zabiegów fizjoterapeutycznych polega na:

31 / 140

31. Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

32 / 140

32. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

33 / 140

33. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

34 / 140

34. Jedną z metod leczenia żółtaczki u noworodków jest fototerapia. W praktyce rozważa się zastosowanie fototerapii u zdrowych, donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:

35 / 140

35. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

36 / 140

36. Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

37 / 140

37. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

38 / 140

38. Objawy nietolerancji laktozy u noworodka, to:

39 / 140

39. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się:

40 / 140

40. Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

41 / 140

41. Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

42 / 140

42. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

43 / 140

43. Dziecko niedojrzałe potrzebuje więcej czasu niż donoszony noworodek na "rozpracowanie" bodźców, które d o niego płyną. Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec został rozpoznany, pozytywnie zapamiętany i utrwalony. Z tego też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy lekarskich, powinien:

44 / 140

44. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

45 / 140

45. Niewydolność oddechowa występuje najczęściej u noworodków:

46 / 140

46. Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie to system działań, na który składają się: 1. Wnikliwa indywidualna obserwacja dziecka, 2. Ocena stanu dojrzałości, 3. Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4. Analiza zdolności poznawczych, 5. Analiza umiejętności ssania i połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

47 / 140

47. Wobec noworodków urodzonych w 2 4. t.c. i po t y m terminie przyjęta jest zasada "życie przede wszystkim". Nieprawdą jest, że:

48 / 140

48. Skóra wcześniaka ma mniejszą ilość kolagenu i elastyny oraz charakteryzuje się mniejszą spójnością między naskórkiem a skórą właściwą. Skóra noworodków pełną dojrzałość osiąga:

49 / 140

49. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym:

50 / 140

50. W sytuacji noworodków urodzonych przedwcześnie, które mogą zacząć próby doustnego przyjmowania pokarmów, należy zwrócić szczególną uwagę na dojrzałość koordynacji łańcucha:

51 / 140

51. W początkowej fazie nauki pobierania pokarmu położna/pielęgniarka postępuję z wcześniakiem według następującej strategii:

52 / 140

52. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

53 / 140

53. Najczęstszym powikłaniem niepożądanym przy monoterapii zywudyną jest:

54 / 140

54. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

55 / 140

55. Względnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią  ze strony matki jest:

56 / 140

56. Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

57 / 140

57. Stężenie bilirubiny w żylnej krwi pępowinowej u zdrowego donoszonego noworodka bezpośrednio po urodzeniu NIE przekracza:

58 / 140

58. Hiperglikemia w okresie noworodkowym może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. Do objawów tych NIE należy:

59 / 140

59. Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

60 / 140

60. Przyczyną wrodzonej hipertyreozy nieautoimmunologicznej jest defekt genetyczny, który polega na stałej stymulacji receptora T S H. Defekt ten dziedziczy się zazwyczaj w sposób autosomalnie dominujący. Objawy choroby przeciągają się powyżej:

61 / 140

61. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka:

62 / 140

62. Zwężenie cieśni aorty pomiędzy odejściem tętnicy podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to:

63 / 140

63. Nasilenie objawów zespołu abstynencyjnego (Neonatal Abstinence Syndrome) NIE jest zależne od:

64 / 140

64. O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

65 / 140

65. Choroba, która rozpoczyna się w okresie płodowym zaburzeniami kostnienia śródchrzęstnego w przynasadach kości, charakteryzująca się skróceniem kończyn przy prawidłowej długości tułowia oraz dużą, okrągłą głową z wypukłym czołem, to:

66 / 140

66. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

67 / 140

67. Żółtaczka u noworodków staje się widoczna przy stężeniu bilirubiny we krwi obwodowej:

68 / 140

68. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

69 / 140

69. Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa się za pomocą skali oceny neurologoicznej:

70 / 140

70. Ciało płodu wrażliwe jest na dotyk, poza czubkiem i tyłem głowy od:

71 / 140

71. Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

72 / 140

72. Do wad wrodzonych u dziecka, które mogą być związane ze spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

73 / 140

73. Zamartwica jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, powstałych wskutek niedostatecznego zaopatrzenia płodu i noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

74 / 140

74. Podczas transportu lotniczego noworodka należy:

75 / 140

75. Do objawów klinicznych niedrożności smółkowej jelit należy/należą:

76 / 140

76. Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

77 / 140

77. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

78 / 140

78. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy:

79 / 140

79. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

80 / 140

80. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika Rh , polega na podawaniu matce z czynnikiem:

81 / 140

81. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego typu Klumpkego jest:

82 / 140

82. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

83 / 140

83. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

84 / 140

84. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem:

85 / 140

85. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

86 / 140

86. Referencyjna objętość pokarmu podawanego enteralnie w postaci mleka kobiecego wynosi:

87 / 140

87. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się:

88 / 140

88. Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

89 / 140

89. Do bezwzględnych przeciwwskazań żywienia drogą przewodu pokarmowego NIE należą:

90 / 140

90. W ciągu 24 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może rozwinąć się faza III encefalopatii bilirubinowej, którą charakteryzuje:

91 / 140

91. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to:

92 / 140

92. W ostrej fazie zakażenia bakteryjnego stanowiącego zagrożenie życia noworodka, prokalcytonina wytwarzana jest po ekspozycji na endotoksynę bakteryjną w ciągu:

93 / 140

93. Dysplazja oskrzelowo - płucna (BPD - Bronchopulmonary Dysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (CLD - Chronic Lung Disease), manifestuje się następującymi objawami:

94 / 140

94. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

95 / 140

95. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

96 / 140

96. Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana jest wśród noworodków z masą ciała:

97 / 140

97. Wynik testu pulsoksymetrycznego u noworodka należy uznać za ujemny w sytuacji, kiedy różnica między kończyną górną a dolną nie przekroczy:

98 / 140

98. Surfaktant składa się w:

99 / 140

99. W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość niektórych objawów neurologicznych:

100 / 140

100. Ograniczeniem do stosowania tlenu u noworodka jest/są:

101 / 140

101. Mankiet służący do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego powinien obejmować:

102 / 140

102. Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to:

103 / 140

103. U noworodka w drugiej dobie życia prawidłowa ilość oddanego moczu wynosi:

104 / 140

104. Do oceny N A S (Neonatal Abstinence Syndrome) służą wszystkie skale Z WYJĄTKIEM:

105 / 140

105. U noworodka występuje kwasica oddechowa z hipoksemią, w badaniu gazometrycznym obserwuje się:

106 / 140

106. Jeżeli pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodka obserwuje się w granicach 90-94% badanie należy powtórzyć na:

107 / 140

107. Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

108 / 140

108. Surfaktant pojawia się w płucach około:

109 / 140

109. W hiperglikemii górna granica stężenia glukozy we krwi u noworodka donoszonego wynosi:

110 / 140

110. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

111 / 140

111. Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę wynosi:

112 / 140

112. Temperatura ciała noworodka donoszonego w hipotermii leczniczej zastosowanej po resuscytacji powinna wynosić:

113 / 140

113. Środkiem farmakologicznym niesteroidowym, przeciwzapalnym, stosowanym u noworodków w celu zmniejszenia stresu i bólu jest:

114 / 140

114. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

115 / 140

115. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

116 / 140

116. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

117 / 140

117. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:

118 / 140

118. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

119 / 140

119. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

120 / 140

120. W czasie prowadzenia resuscytacji noworodka intubacja nie powinna trwać dłużej niż:

121 / 140

121. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

123 / 140

123. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa:

124 / 140

124. Co to jest "przewinienie zawodowe":

125 / 140

125. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

126 / 140

126. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

127 / 140

127. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Relacja interpersonalna, to:

130 / 140

130. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

131 / 140

131. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

132 / 140

132. Najczęstsze zakażenia wywoływane przez Staphylococcus epidermidis, to:

133 / 140

133. W rozważaniach teoretycznych nad problematyką jakości w opiece zdrowotnej Avedis Donabedian określił trzy wymiary jakości: struktura, proces, efekt (wynik). Do procesu zaliczamy:

134 / 140

134. Motywowanie polega na zespole oddziaływań, zmierzających do:

135 / 140

135. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. Wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

136 / 140

136. Do narzędzi stosowanych w procesie doskonalenia jakości zaliczamy m.in. Diagram Ishikawa – diagram przyczynowo-skutkowy. Wykres ten wskazuje na główne przyczyny problemu:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

139 / 140

139. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

140 / 140

140. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

Your score is

The average score is 0%

0%