/1400

BANK PYTAŃ

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - LOSOWE PYTANIA (50)

1 / 1400

1. Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodkasugeruje:

2 / 1400

2. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

3 / 1400

3. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

4 / 1400

4. Analiza czynników innych niż zdrowotne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia na poziomie województw została pogrupowana w trzech kategoriach: sytuacja demograficzna, rynek pracy i edukacja, sytuacja gospodarcza i stan gospodarstw domowych. Do oceny sytuacji demograficznej w województwach wykorzystane zostały dwa wskaźniki, są to:

5 / 1400

5. Typowe objawy RDS (Respiratory Dystress Syndrome) u noworodka, rozpoczynają się 4-6 godzin po urodzeniu, a w najcięższych przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony wysiłek oddechowy oraz:

6 / 1400

6. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

7 / 1400

7. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

8 / 1400

8. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

9 / 1400

9. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

10 / 1400

10. Dobowe zapotrzebowanie noworodka żywionego troficznie wynosi do:

11 / 1400

11. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

12 / 1400

12. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

13 / 1400

13. Czynnikiem bifidogennym regulującym rozwój acydofilnej flory bakteryjnej jest:

14 / 1400

14. W jakim zakresie pacjent, który nie ukończył 16 lat ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu?

15 / 1400

15. Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

16 / 1400

16. U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut po urodzeniu, dochodzi do normalizacji oddechów. Ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

17 / 1400

17. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

18 / 1400

18. Do bezwzględnych przeciwwskazań żywienia drogą przewodu pokarmowego NIE należą:

19 / 1400

19. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

20 / 1400

20. Nieprawdą jest, że:

21 / 1400

21. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

22 / 1400

22. W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

23 / 1400

23. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

24 / 1400

24. Metody epidemiologiczne stosuje się do:

25 / 1400

25. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

26 / 1400

26. Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

27 / 1400

27. Przeciętne zapotrzebowanie na energię (uwzględniające podaż białka) chorego noworodka urodzonego w 40 tygodniu ciąży, wynosi

28 / 1400

28. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence-Based Nursing Practice) dotyczy:

29 / 1400

29. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być wykonane:

30 / 1400

30. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz:

31 / 1400

31. Powiększenie miejscowe węzłów chłonnych w dolnej okolicy lewego obojczyka, tzw. węzeł wartownika, świadczy u dzieci o:

32 / 1400

32. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika Rh, polega na podawaniu matce z czynnikiem:

33 / 1400

33. Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi w jelitach, predysponującego do NEC-u NIE wymienia się:

34 / 1400

34. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

35 / 1400

35. Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

36 / 1400

36. Zasada „minimalhandling” głosi, że pielęgnacja i leczenie opierają się na zapewnieniu komfortu cieplnego, spokoju, delikatnym wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-leczniczych z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

37 / 1400

37. Surfaktant jest to

38 / 1400

38. Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego, odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

39 / 1400

39. Skala Sacketta jest skalą oceniającą:

40 / 1400

40. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

41 / 1400

41. Zdolności, potrzeby i motywacje oraz postawy i wartości konkretnego człowieka, które wnosi ze sobą do pracy, nazwane są:

42 / 1400

42. W osłuchiwaniu układu oddechowego w dolnej okolicy międzyłopatkowej fizjologicznie można wysłuchać:

43 / 1400

43. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

44 / 1400

44. Dostateczną ilość surfaktantu stwierdza się w płucach noworodka, po:

45 / 1400

45. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

46 / 1400

46. Przeciwwskazaniem do stosowania fizjoterapii oddechowej u noworodka jest:

47 / 1400

47. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

48 / 1400

48. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

49 / 1400

49. Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

50 / 1400

50. Za opóźnione oddzielenie się kikuta pępowiny u noworodka, uważa się:

51 / 1400

51. Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad wcześniakiem może udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

52 / 1400

52. Zasada „minimal handling” głosi, że pielęgnacja i leczenie opierają się na zapewnieniu komfortu cieplnego, spokoju, delikatnym wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-leczniczych z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

53 / 1400

53. Zwężenie cieśni aorty pomiędzy odejściem tętnicy podobojczykowej a poziomem przewodu tętniczego, to:

54 / 1400

54. Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR, jest:

55 / 1400

55. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest:

56 / 1400

56. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja:

57 / 1400

57. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

58 / 1400

58. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE?

59 / 1400

59. W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość niektórych objawów neurologicznych:

60 / 1400

60. Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

61 / 1400

61. Skrót schematu pytania klinicznie istotnego brzmi PICO, w którym pierwsza litera P oznacza:

62 / 1400

62. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

63 / 1400

63. Ograniczeniem do stosowania tlenu u noworodka jest/są

64 / 1400

64. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

65 / 1400

65. Proces odłączenia od respiratora rozpoczyna się o d obniżenia wartości tlenu w mieszaninie oddechowej do:

66 / 1400

66. Niespójność komunikacyjna, jeden z głównych czynników zakłócających proces komunikowania, to:

67 / 1400

67. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

68 / 1400

68. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

69 / 1400

69. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 9 0 centyla dla wieku i płci oznacza:

70 / 1400

70. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

71 / 1400

71. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

72 / 1400

72. Przeciwskazaniem do karmienia piersią, jest:

73 / 1400

73. W którym tygodniu ciąży następuje ustalenie gonadalnej tożsamości płciowej płodu:

74 / 1400

74. Zgodnie ze schematem Kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

75 / 1400

75. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

76 / 1400

76. Prawidłowy zakres wartości ph krwi noworodka wynosi:

77 / 1400

77. Choroba Sprengla polega, na:

78 / 1400

78. Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana na brzegach górnych powiek, na czole powyżej nasady nosa, na górnej wardze, na granicy głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:

79 / 1400

79. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka

80 / 1400

80. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

81 / 1400

81. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika R h , polega na podawaniu matce z czynnikiem:

82 / 1400

82. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

83 / 1400

83. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

84 / 1400

84. Do czynników ryzyka zakażeń wewnątrzmacicznych należą:

85 / 1400

85. Do najważniejszych czynników społecznych, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu, małej masy urodzeniowej i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu noworodka NIE NALEŻĄ:

86 / 1400

86. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że

87 / 1400

87. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

88 / 1400

88. Do oceny NAS (NeonatalAbstinenceSyndrome) służą wszystkie skale Z WYJĄTKIEM:

89 / 1400

89. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, c o klinicznie wyraża się:

90 / 1400

90. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

91 / 1400

91. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

92 / 1400

92. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

93 / 1400

93. Nasilenie objawów zespołu abstynencyjnego (Neonatal Abstinence Syndrome) NIE jest zależne od:

94 / 1400

94. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

95 / 1400

95. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się:

96 / 1400

96. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

97 / 1400

97. Głównym wskaźnikiem prawidłowego żywienia jest przyrost masy ciała wynoszący ok.:

98 / 1400

98. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

99 / 1400

99. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

100 / 1400

100. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

101 / 1400

101. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

102 / 1400

102. Surfaktant pojawia się w płucach około:

103 / 1400

103. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

104 / 1400

104. Najbardziej czułym markerem biochemicznym IUGR, jest:

105 / 1400

105. Przy formułowaniu obowiązków pracowniczych, świadomość hierarchii zadań przypisanych danemu stanowisku, NIE odnosi się do zasady:

106 / 1400

106. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

107 / 1400

107. Siarę można wykorzystać do:

108 / 1400

108. Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

109 / 1400

109. Choroba hemolityczna objawia się u:

110 / 1400

110. Komunikacja, a więc wymiana różnego rodzaju informacji, zachodzi na wielu poziomach. Najbardziej bliskim człowiekowi poziomem, sięgającym w jego sferę osobistą, jest poziom:

111 / 1400

111. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

112 / 1400

112. Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

113 / 1400

113. Opieka pielęgniarska oparta na faktach - EBNP (Evidence- Based Nursing Practice), to konsekwentne wdrażanie do codziennej praktyki zawodowej wiarygodnych wyników badań naukowych, w której pacjent jest

114 / 1400

114. Wykorzystanie techniki „szwedzkie dojenie” w pielęgnacji noworodka podczas masażu, polega na:

115 / 1400

115. Podczas stosowania fototerapii u noworodka może wystąpić zwiększenie nieodczuwalnej utraty wody o:

116 / 1400

116. Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:

117 / 1400

117. Nietolerancja lipidów może powodować u dziecka:

118 / 1400

118. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się:

119 / 1400

119. Wskazania do pobrania krwi kapilarnej u noworodków, to:

120 / 1400

120. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

121 / 1400

121. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

122 / 1400

122. Do obszaru osobistego praktyki opartej na dowodzie (EBP-Evidence Based Practice), należy m.in. krytyczne myślenie (critical thinking) charakteryzujące się:

123 / 1400

123. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

124 / 1400

124. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

125 / 1400

125. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

126 / 1400

126. Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana jest wśród noworodków z masą ciała:

127 / 1400

127. W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

128 / 1400

128. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

129 / 1400

129. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

130 / 1400

130. Zgodnie ze schematem Kramera, d o klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

131 / 1400

131. Noworodek powinien oddać smółkę:

132 / 1400

132. Mankiet służący do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego powinien obejmować:

133 / 1400

133. W którym miesiącu ciąży u rozwijającego sie płodu szpik kostny rozpoczyna funkcjonowanie:

134 / 1400

134. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

135 / 1400

135. Komunikacja interpersonalna to:

136 / 1400

136. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 90 centyla dla wieku i płci oznacza:

137 / 1400

137. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

138 / 1400

138. Stanowiska kierowniczew pielęgniarstwie obsadzanewdrodze postępowania konkursowego, regulowane są przez ustawę o:

139 / 1400

139. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

140 / 1400

140. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

141 / 1400

141. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?

142 / 1400

142. U noworodka w drugiej dobie życia prawidłowa ilość oddanego moczu wynosi:

143 / 1400

143. Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

144 / 1400

144. Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

145 / 1400

145. Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

146 / 1400

146. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE:

147 / 1400

147. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest:

148 / 1400

148. Przegląd systematyczny polega na:

149 / 1400

149. U noworodków hipotroficznych leczenie hipoglikemii przy prawidłowej podaży glukozy może powodować hiperglikemię. Tego rodzaju hiperglikemia może trwać:

150 / 1400

150. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

151 / 1400

151. Proszę wskazać prawidłową odpowiedź. Surfaktant:

152 / 1400

152. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

153 / 1400

153. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

154 / 1400

154. Dysplazja oskrzelowo - płucna (BPD - Bronchopulmonary Dysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (CLD - Chronic LungDisease), manifestuje się następującymi objawami:

155 / 1400

155. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

156 / 1400

156. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada/ją:

157 / 1400

157. Zmienna, która pojawia się w przebiegu badania jako skutek oraz nie podlega manipulacji lecz obserwacji i pomiarom jest to

158 / 1400

158. Celowe użycie milczenia jest ważnym narzędziem terapeutycznym, stymulującym napięcie konieczne do ujawnienia ważnych informacjii pogłębienia już poznanych. Jest ono charakterystyczne dla fazy

159 / 1400

159. Niewydolność oddechowa występuje najczęściej u noworodków:

160 / 1400

160. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

161 / 1400

161. Noworodek matki uzależnionej od narkotyków może wykazywać objawy zespołu abstynencyjnego (NAS). Nieprawdą jest, że:

162 / 1400

162. Poprzez utrzymanie procedur medycznych jako elementu opieki paliatywnej na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej rozumie się następujące działania, za wyjątkiem jednego:

163 / 1400

163. Choroba, która rozpoczyna się w okresie płodowym zaburzeniami kostnienia śródchrzęstnego w przynasadach kości, charakteryzująca się skróceniem kończyn przy prawidłowej długości tułowia oraz dużą, okrągłą głową z wypukłym czołem, to:

164 / 1400

164. Podczas badania okulistycznego noworodka światło powinno padać na soczewkę z odległości:

165 / 1400

165. Gdy noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, to traci ciepło poprzez:

166 / 1400

166. Międzynarodowym dokumentem uchwalonym w celu przeciwdziałania handlu narządami, jest:

167 / 1400

167. Do wad wrodzonych u dziecka, które mogą być związane ze spożywaniem alkoholu przez matkę podczas ciąży należą wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

168 / 1400

168. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

169 / 1400

169. Zamieszczone w internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy, sprzedam nerkę, mogę uratować komuś życie, cena do negocjacji". Czyn taki jest:

170 / 1400

170. Humanizm Samarytanina zaliczamy do humanizmupersonalistycznego:

171 / 1400

171. Zamknięcie przewodu tętniczego następuje na skutek:

172 / 1400

172. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

173 / 1400

173. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

174 / 1400

174. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, na leżą:

175 / 1400

175. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka:

176 / 1400

176. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować

177 / 1400

177. Hipoglikemia we wczesnym okresie po urodzeniu może powodować:

178 / 1400

178. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

179 / 1400

179. Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa się za pomocą skali oceny neurologoicznej:

180 / 1400

180. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

181 / 1400

181. Zespół ekspertów ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, opracowujący wytyczne odnośnie postępowania z noworodkiem na granicy możliwości przeżycia w sytuacji noworodka z prawidłowo określonym wiekiem ciążowym zaleca:

182 / 1400

182. Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

183 / 1400

183. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora

184 / 1400

184. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

185 / 1400

185. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się:

186 / 1400

186. Choroba, która rozpoczyna się w okresie płodowym zaburzeniami kostnienia śródchrzęstnego w przynasadach kości, charakteryzująca się skróceniem kończyn przy prawidłowej długości tułowia oraz dużą, okrągłą głową z wypukłym czołem, to:

187 / 1400

187. Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

188 / 1400

188. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie

189 / 1400

189. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

190 / 1400

190. U noworodka we wstrząsie, który nie odpowiada na resuscytację, należy podać płyny wypełniające łożysko naczyniowe:

191 / 1400

191. Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:

192 / 1400

192. Stężenie tłuszczów w mleku kobiecym zależy od:

193 / 1400

193. Analiza zewnętrzna dokumentu NIE polega na:

194 / 1400

194. Na zdrowie ludzi w starszym wieku mają wpływ:

195 / 1400

195. Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

196 / 1400

196. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

197 / 1400

197. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretnekorzyści, do których zaliczamy:

198 / 1400

198. U zdrowego noworodka najwyższą aktywność wykazuje enzym trzustkowy:

199 / 1400

199. Wskaż, który typ badań klinicznych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością:

200 / 1400

200. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka

201 / 1400

201. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

202 / 1400

202. Wskaż chorobę, w grupie jednostek chorobowych u noworodka określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE jest wirus

203 / 1400

203. Stany zachowania noworodka można sprawdzić skalą:

204 / 1400

204. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

205 / 1400

205. Zakażenia TORCH należą do czynników IUGR:

206 / 1400

206. Do technik obserwacji bezpośrednich zmierzających do ustalenia pracochłonności danego zadania, zalicza się:

207 / 1400

207. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

208 / 1400

208. O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą:

209 / 1400

209. Bezdech jest to:

210 / 1400

210. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

211 / 1400

211. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:

212 / 1400

212. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

213 / 1400

213. Do powikłań związanych z założeniem cewnika do żyły pępowinowej należą:

214 / 1400

214. Nieprawdą jest, że w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C transmisja wertykalna w okresie ciąży:

215 / 1400

215. Na ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:

216 / 1400

216. Psychoterapia elementarna to:

217 / 1400

217. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego typu Klumpkego jest:

218 / 1400

218. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

219 / 1400

219. Do objawów płodowych w hipotyreozie NIE należy:

220 / 1400

220. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

221 / 1400

221. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

222 / 1400

222. Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

223 / 1400

223. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

224 / 1400

224. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się:

225 / 1400

225. Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

226 / 1400

226. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

227 / 1400

227. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się

228 / 1400

228. Dwie fazy opróżniania żołądka - szybka i wolna, są obecne u noworodka do:

229 / 1400

229. Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka, wymienia się:

230 / 1400

230. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

231 / 1400

231. Krwiak podtorebkowy wątroby manifestuje się:

232 / 1400

232. Największą grupę spośród lipidów w mleku matki stanowią:

233 / 1400

233. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest

234 / 1400

234. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

235 / 1400

235. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny:

236 / 1400

236. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

237 / 1400

237. Noworodek matki zakażonej wirusem HIV:

238 / 1400

238. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest

239 / 1400

239. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

240 / 1400

240. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

241 / 1400

241. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

242 / 1400

242. Evidence-Based Medicine (EBM), uznaje się na podstawie literatury przedmiotu, że jest to:

243 / 1400

243. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

244 / 1400

244. Podczas galaktogenezy następuje:

245 / 1400

245. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka ze strony układu krążenia to:

246 / 1400

246. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

247 / 1400

247. Rezygnacja z „uporczywej terapii” w przypadku noworodka ze skrajnie małą masą urodzeniową, z bardzo złymi prognozami co do rokowania, oznacza:

248 / 1400

248. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

249 / 1400

249. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

250 / 1400

250. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

251 / 1400

251. Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad wcześniakiem może udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

252 / 1400

252. Zdolność skupienia wzroku na przedmiocie, odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, pojawia się:

253 / 1400

253. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

254 / 1400

254. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

255 / 1400

255. W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

256 / 1400

256. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada:

257 / 1400

257. W którym tygodniu ciąży następuje ustalenie gonadalnej tożsamości płciowej płodu:

258 / 1400

258. Nieprawdą jest, że:

259 / 1400

259. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

260 / 1400

260. U noworodka występuje kwasica oddechowa z hipoksemią, w badaniu gazometrycznym obserwuje się:

261 / 1400

261. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

262 / 1400

262. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

263 / 1400

263. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

264 / 1400

264. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

265 / 1400

265. Badania epidemiologiczne opisowe służą do:

266 / 1400

266. D o działań pielęgniarskich wspierających w warunkach szpitalnych kontakty rodziców z dzieckiem urodzonym przedwcześnie należą:

267 / 1400

267. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

268 / 1400

268. Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:

269 / 1400

269. Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

270 / 1400

270. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

271 / 1400

271. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

272 / 1400

272. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

273 / 1400

273. PubMed/Medline, Cochrane Nursing Care, Cochrane Summaries, są to nazwy:

274 / 1400

274. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

275 / 1400

275. 10 kroków do Udanego Karmienia Piersią to główne założenia:

276 / 1400

276. U wcześniaków w przeponie przeważają mięśnie ''sprinterskie'', które szybko męczą się. Natomiast mięśni ''maratońskich'' zdolnych do długotrwałego wysiłku wcześniak posiada około:

277 / 1400

277. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

278 / 1400

278. Przyrost naturalny ludności, to

279 / 1400

279. Ciało płodu wrażliwe jest na dotyk, poza czubkiem i tyłem głowy od:

280 / 1400

280. W hiperglikemii górna granica stężenia glukozy we krwi u noworodka donoszonego wynosi:

281 / 1400

281. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

282 / 1400

282. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny

283 / 1400

283. Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

284 / 1400

284. Żółtaczka u noworodków staje się widoczna przy stężeniu bilirubiny we krwi obwodowej:

285 / 1400

285. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

286 / 1400

286. Do objawów klinicznych niedrożności smółkowej jelit należy/należą:

287 / 1400

287. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

288 / 1400

288. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem

289 / 1400

289. Siarę można wykorzystać do:

290 / 1400

290. Rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych może zostać:

291 / 1400

291. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

292 / 1400

292. O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała wynosi poniżej:

293 / 1400

293. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

294 / 1400

294. Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w OION jest:

295 / 1400

295. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest

296 / 1400

296. Rekomendowane postępowanie przeciwbólowe w nakłuciu żyły, to:

297 / 1400

297. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to:

298 / 1400

298. Podczas badania okulistycznego noworodka światło powinno padać na soczewkę z odległości:

299 / 1400

299. Akceleracja rozwoju, to:

300 / 1400

300. Odruch ssania pobudzają:

301 / 1400

301. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

302 / 1400

302. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

303 / 1400

303. Dysplazja oskrzelowo - płucna występuje u noworodków urodzonych:

304 / 1400

304. Fizjologiczny ubytek masy ciała wcześniaka urodzonego w 30 tygodniu ciąży obejmuje zakres:

305 / 1400

305. Potwierdzenie odbioru informacji od pacjenta, ich parafrazowanie, odzwierciedlanie uczuć pacjenta, konkretyzowanie jego wypowiedzi, są to nie które technik i wykorzystywane w metodzie:

306 / 1400

306. Do grupy wyłącznie matczynych przyczyn wcześniactwa należą

307 / 1400

307. Do najczęstszych wad rozwojowych przewodu pokarmowego u noworodków matek z cukrzycą NIE należy:

308 / 1400

308. Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:

309 / 1400

309. Pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, tylko wtedy, gdy jest to niezgodne z jej:

310 / 1400

310. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

311 / 1400

311. Oddział dla noworodków wymagających intensywnej opieki powinien być usytuowany blisko sali porodowej. Zalecane jest:

312 / 1400

312. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym, pomija się podaż:

313 / 1400

313. Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:

314 / 1400

314. Na podstawie wywiadu ogólnego oceniając stan zdrowia kobiety ciężarnej należny zapytać o przebyte choroby przed zapłodnieniem:

315 / 1400

315. W ciągu 24 godzin nieleczonej ciężkiej hiperbilirubinemii może rozwinąć się faza III encefalopatii bilirubinowej, którą charakteryzuje:

316 / 1400

316. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

317 / 1400

317. U kobiet ciężarnych zwiększa się ryzyko epizodów zakrzepowo–zatorowych, ze względu na:

318 / 1400

318. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

319 / 1400

319. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii u noworodków z niewydolnością nerek w żywieniu parenteralnym, pomija się podaż

320 / 1400

320. Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

321 / 1400

321. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

322 / 1400

322. Ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest wykładnikiem dojrzałości Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Nieprawdą jest że:

323 / 1400

323. Zamartwica jest zespołem objawów klinicznych i biochemicznych, powstałych wskutek niedostatecznego zaopatrzenia płodu i noworodka w tlen. Niedotlenienie może być pochodzenia:

324 / 1400

324. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest:

325 / 1400

325. O niedotlenieniu okołoporodowym u noworodka świadczy/ą