/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2021

1 / 140

1. Zespół ekspertów ds. Rekomendacji Etycznych w Perinatologii, opracowujący wytyczne odnośnie postępowania z noworodkiem na granicy możliwości przeżycia w sytuacji noworodka z prawidłowo określonym wiekiem ciążowym zaleca:

2 / 140

2. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

3 / 140

3. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

4 / 140

4. Zdecydowana większość przyczyn zgonów noworodków dotyczy:

5 / 140

5. Przyczynami hipotrofii noworodka mogą być:

6 / 140

6. Skalą służącą ocenie stanu noworodka określającą gotowość do kontaktów, procesy motoryczne, kontrolę stanu fizycznego, odpowiedź na stres jest:

7 / 140

7. Gdy noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, to traci ciepło poprzez:

8 / 140

8. Odporność bierna polega na wprowadzeniu do organizmu noworodka:

9 / 140

9. W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:

10 / 140

10. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

11 / 140

11. Ankyloglossia jest to stan występujący u noworodka, oznacza:

12 / 140

12. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być wykonane:

13 / 140

13. W obserwacji jamy ustnej duży język może sugerować:

14 / 140

14. Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega na:

15 / 140

15. U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut po urodzeniu, dochodzi do normalizacji oddechów. Ich częstotliwość na minutę powinna wynosić:

16 / 140

16. U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu czaszkowego:

17 / 140

17. Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. na ocenie zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości do kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego, odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:

18 / 140

18. W rozwoju dziecka „trend sekularny” oznacza:

19 / 140

19. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 90 centyla dla wieku i płci oznacza:

20 / 140

20. Obrzęk piersi najczęściej wynika z:

21 / 140

21. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

22 / 140

22. Które z poniższych schorzeń NIE jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki

23 / 140

23. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią, ze strony noworodka jest:

24 / 140

24. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

25 / 140

25. Profilaktyka noworodkowego zapalenia spojówek NIE musi być wykonywana u:

26 / 140

26. W działaniu immunologicznym mleka kobiecego lizozym jest wydzielany przez:

27 / 140

27. U noworodka urodzonego o czasie, zaciśnięto z opóźnieniem pępowinę, spowoduje to:

28 / 140

28. Zdolność wydzielania łez przez dziecko pojawia sie około:

29 / 140

29. Bardzo duże wydzielanie hCG w odstępie 3 dni wskazuje na:

30 / 140

30. Zadaniem położnej/pielęgniarki jest nauczenie matki prawidłowego przewijania noworodka. NIEPRAWDĄ jest, że:

31 / 140

31. W połowie 2 miesiąca życia zanika u dziecka odruch, gdzie noworodek podczas jednoczesnego ucisku na wewnętrzną powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Jest to odruch:

32 / 140

32. Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:

33 / 140

33. Powikłaniem fototerapii jest/są:

34 / 140

34. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest:

35 / 140

35. Według WHO oraz ESPEGAN wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez:

36 / 140

36. Wykorzystanie techniki „szwedzkie dojenie” w pielęgnacji noworodka podczas masażu, polega na:

37 / 140

37. Przeciwwskazaniem do pobrania krwi włośniczkowej u noworodka NIE jest/są:

38 / 140

38. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

39 / 140

39. Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie to system działań, na który składają się: 1. Wnikliwa indywidualna obserwacja dziecka, 2. Ocena stanu dojrzałości, 3. Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4. Analiza zdolności poznawczych, 5. Analiza umiejętności ssania i połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

40 / 140

40. Zastosowanie „gniazdek” w opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym m.in. ułatwia rozwój tzw.:

41 / 140

41. Wśród medycznych przyczyn, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu znajdują się:

42 / 140

42. Skóra wcześniaka ma mniejszą ilość kolagenu i elastyny oraz charakteryzuje się mniejszą spójnością między naskórkiem a skórą właściwą. Skóra noworodków pełną dojrzałość osiąga:

43 / 140

43. Poprzez utrzymanie procedur medycznych jako elementu opieki paliatywnej na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej rozumie się następujące działania, za wyjątkiem jednego:

44 / 140

44. Dla noworodka przedwcześnie urodzonego typowym zaburzeniem jest przejściowa hipotyroksynemia, w której obserwuje się:

45 / 140

45. W ocenie oralnych reakcji odruchowych u noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna powinna zwrócić uwagę na:

46 / 140

46. W prognozowaniu rozwoju noworodka ważna jest kinezjologia mózgu, która wykorzystuje system fizycznych ruchów, ćwiczeń i metod, ukierunkowanych na rozwój i odtworzenie naturalnych możliwości człowieka. Celem ćwiczenia ruchów naprzemiennych jest poprawa pracy całego mózgu poprzez zintegrowanie jego trzech wymiarów:

47 / 140

47. W celu toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej wcześniaka odłącza się od respiratora i z zachowaniem zasad aseptyki wprowadza się cewnik do rurki intubacyjnej bez zatykania otworu bocznego łącznika. Następnie zatykając palcem otwór łącznika odsysa się wydzielinę w trakcie wyciągania cewnika. Odsysanie wykonuje się poprzez powolne wycofywanie. Po wycofaniu cewnika podaje się wcześniakowi:

48 / 140

48. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się:

49 / 140

49. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

50 / 140

50. Wobec noworodków urodzonych w 24. t.c. i po tym terminie przyjęta jest zasada ''życie przede wszystkim''. Nieprawdą jest, że:

51 / 140

51. D o działań pielęgniarskich wspierających w warunkach szpitalnych kontakty rodziców z dzieckiem urodzonym przedwcześnie należą:

52 / 140

52. Ostry zespół abstynencyjny (NeonatalAbstinenceSyndrome) pojawia się najczęściej:

53 / 140

53. Objawami klinicznymi w okresie płodowym w przebiegu hipertyreozy są wszystkie poniższe Z WYJĄTKIEM:

54 / 140

54. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

55 / 140

55. Do objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka urodzonego przedwcześnie NIE należy:

56 / 140

56. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka

57 / 140

57. W jakiej jednostce chorobowej można obserwować petocje, plamicę, siniaki lub krwiaki

58 / 140

58. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

59 / 140

59. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

60 / 140

60. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

61 / 140

61. Zgodnie ze schematem Kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

62 / 140

62. Napięcie mięśniowe noworodka przedwcześnie urodzonego określa się za pomocą skali oceny neurologoicznej:

63 / 140

63. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem:

64 / 140

64. Polidaktylia i rozszczep podniebienia to wrodzone wady rozwojowe wynikające z zadziałania czynników wewnętrznych. Są to wady typu:

65 / 140

65. W zapobieganiu krwawień śródczaszkowych:

66 / 140

66. Charakterystycznym objawem poporodowego uszkodzenia splotu ramiennego typu Klumpkego jest:

67 / 140

67. Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest:

68 / 140

68. Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku wystąpienia:

69 / 140

69. Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca prostaglandynami, obserwuje się:

70 / 140

70. Typowe objawy RDS (Respiratory DystressSyndrome) u noworodka, rozpoczynają się 4-6 godzin po urodzeniu, a w najcięższych przypadkach nawet zaraz po urodzeniu. Należą do nich wzmożony wysiłek oddechowy oraz:

71 / 140

71. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

72 / 140

72. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

73 / 140

73. Noworodek powinien oddać smółkę:

74 / 140

74. Podczas leczenia zespołu hipoplazji lewego serca:

75 / 140

75. Choroba hemolityczna objawia się u:

76 / 140

76. Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może zaobserwować:

77 / 140

77. Objawy, takie jak obrzęk części przodującej główki, zwykle na obszarze przekraczającym granice kości czaszki, resorbuje się w ciągu kilku godzin lub dni, nie wymaga leczenia, charakteryzują następujący uraz okołoporodowy:

78 / 140

78. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

79 / 140

79. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy świadczą o:

80 / 140

80. Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

81 / 140

81. W nieproporcjonalnym IUGR obserwujemy:

82 / 140

82. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika Rh, polega na podawaniu matce z czynnikiem:

83 / 140

83. Stwierdzone w okresie płodowym objawy: nadmierna ruchliwość płodu, tachykardia, w badaniu USG obecność wola, mogą sugerować:

84 / 140

84. Podczas diagnostycznej punkcji lędźwiowej wykonywanej u noworodka, igła punkcyjna powinna być wprowadzana do:

85 / 140

85. Zamknięcie przewodu tętniczego następuje na skutek:

86 / 140

86. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka

87 / 140

87. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

88 / 140

88. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

89 / 140

89. Krwawienie stanowi najczęstszą przyczynę wstrząsu:

90 / 140

90. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

91 / 140

91. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

92 / 140

92. Lek przeciwbólowy, stosowany w sedacji NIE powodujący depresji ośrodka krążenia, to:

93 / 140

93. Surfaktant pojawia się w płucach około:

94 / 140

94. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

95 / 140

95. U noworodka podłączonego do aparatu Infant Flow, gromadzi się w obrębie jamy ustnej spieniona ślina. W tej sytuacji należy:

96 / 140

96. W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość niektórych objawów neurologicznych:

97 / 140

97. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

98 / 140

98. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

99 / 140

99. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

100 / 140

100. Hipotonia rozpoczynająca się w pierwszych 12-24 godzinach życia noworodka wskazuje na występowanie:

101 / 140

101. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

102 / 140

102. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

103 / 140

103. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

104 / 140

104. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

105 / 140

105. W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

106 / 140

106. U noworodka przedwcześnie urodzonego wystąpiły od pierwszych godzin życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, praca skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz nasilająca się sinica. Objawy te wskazują na:

107 / 140

107. Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:

108 / 140

108. Diafanoskopia klatki piersiowej u noworodka z odmą opłucnową będzie prezentowała:

109 / 140

109. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

110 / 140

110. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

111 / 140

111. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

112 / 140

112. Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

113 / 140

113. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka ze strony układu krążenia to:

114 / 140

114. Atrezję zastawki trójdzielnej NIE charakteryzuje:

115 / 140

115. Bezdech jest to:

116 / 140

116. Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją do zwalniania pod koniec napadu to:

117 / 140

117. Przeciwwskazaniem do minimalnego żywienia enteralnego NIE jest:

118 / 140

118. Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi w jelitach, predysponującego do NEC-u NIE wymienia się:

119 / 140

119. Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:

120 / 140

120. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

121 / 140

121. Zasady odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych określa:

122 / 140

122. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

123 / 140

123. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, mogą pielęgniarki i położne, które ukończyły:

124 / 140

124. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez pacjenta na udzielenie świadczenia przez pielęgniarkę/położną:

125 / 140

125. Pielęgniarka, położna NIE udzieliła pomocy osobie, która nagle zasłabła na ulicy, lecz szybko oddaliła się z miejsca zdarzenia. Zachowanie takie naraża ją na poniesienie odpowiedzialności:

126 / 140

126. Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. reguluje:

127 / 140

127. Cisza w procesie terapii jest zjawiskiem:

128 / 140

128. Odzwierciedlenie to:

129 / 140

129. Błąd naukowej obiektywności, to błąd postawy polegający na:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce, spośród niżej wymienionych, należą:

131 / 140

131. W zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych są obowiązani:

132 / 140

132. W przypadku hospitalizacji pacjenta z zakażeniem spowodowanym Clostridium difficile, w procedurach dotyczących higieny rąk preferowane jest:

133 / 140

133. Zidentyfikuj pracowników z teorii Y McGregora:

134 / 140

134. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zalicza się:

135 / 140

135. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy:

136 / 140

136. Prawidłowo prowadzona rekrutacja i selekcja stanowią jedno z najważniejszych zadań w obszarze pracowników firmy usługowej. Dział kadr poszukuje kandydatów, korzystając często z usług specjalistycznych agencji wyszukujących odpowiedniej osoby, zamieszczając ogłoszenie w prasie, czy prowadząc rekrutację wśród studentów. Proces selekcji kandydatów obejmuje:

137 / 140

137. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

138 / 140

138. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy oceny:

139 / 140

139. Jaka instytucja ustala ranking publikacji naukowych w Polsce

140 / 140

140. Który typ badań klinicznych charakteryzuje się najniższą wiarygodnością

Your score is

The average score is 84%

0%