/140

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE - JESIEŃ 2020

1 / 140

1. Żywienie i pojenie dziecka w okresie opieki paliatywnej jest według etyki medycznej:

2 / 140

2. W zależności od drogi nabycia przez noworodka zakażenia dzieli się na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe i nabyte. Zakażenie nabyte, to:

3 / 140

3. Od kilkunastu lat funkcjonuje w Polsce trójstopniowa organizacja opieki w perinatologii. Oddział pierwszego poziomu:

4 / 140

4. Obrzezanie noworodków płci męskiej jest usankcjonowane przez prawo religijne i charakterystyczne:

5 / 140

5. Zasada „minimal handling” głosi, że pielęgnacja i leczenie opierają się na zapewnieniu komfortu cieplnego, spokoju, delikatnym wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-leczniczych z ograniczeniem ich do niezbędnego minimum. Została opracowana:

6 / 140

6. Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka po urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:

7 / 140

7. Akceleracja rozwoju, to:

8 / 140

8. W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch Peipera polega na:

9 / 140

9. Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka sugeruje:

10 / 140

10. Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest ocena fotoemisji akustycznej - OAE. Jest to badanie wykonywane w :

11 / 140

11. Zdolność skupienia wzroku na przedmiocie, odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, pojawia się:

12 / 140

12. Odruch ssania pobudza smak:

13 / 140

13. Gdy noworodek znajduje się w zimnym otoczeniu, to traci ciepło poprzez:

14 / 140

14. W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka poniżej 10 centyla dla wieku i płci oznacza dziecko:

15 / 140

15. Ankyloglossia jest to stan występujący u noworodka, oznacza:

16 / 140

16. Ocena dojrzałości noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard obejmuje ocenę następujących cech morfologicznych:

17 / 140

17. Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być wykonane:

18 / 140

18. Podczas opukiwania klatki piersiowej odgłos opukowy dwufazowy nad płucami świadczy o:

19 / 140

19. Test Galezzi jest to badanie wykonywane w kierunku wykrycia:

20 / 140

20. Według WHO oraz ESPEGAN wyłączne karmienie piersią powinno trwać przez:

21 / 140

21. Które z poniższych schorzeń NIE jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki

22 / 140

22. Prawidłowa pielęgnacja kikuta pępowiny, to:

23 / 140

23. Wobec noworodka z porodu wikłanego dystocją barkową z porażeniem splotu ramiennego należny zastosować ułożenie kończyny:

24 / 140

24. U dużego odsetka noworodków, w ciągu pierwszych 48 godzin życia, pojawia się zmiana skórna pod postacią zwartych 1-3 mm biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:

25 / 140

25. Za opóźnione oddzielenie się kikuta pępowiny u noworodka, uważa się:

26 / 140

26. Czynniki predysponujące do refluksu żołądkowo-jelitowego w okresie noworodkowym, to:

27 / 140

27. Reakcją fizjologiczną noworodka na ból jest występowanie objawów:

28 / 140

28. "10 kroków do Udanego Karmienia Piersią" to główne założenia:

29 / 140

29. Które z poniższych stwierdzeń, dotyczących postępowania z odciągniętym wcześniej pokarmem matki, jest FAŁSZYWE

30 / 140

30. Objawy nietolerancji laktozy u noworodka, to:

31 / 140

31. Położna/pielęgniarka edukująca matkę przed wypisem noworodka do domu powinna udzielić jej informacji, że badanie USG stawów biodrowych należy wykonać:

32 / 140

32. Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego zapalenia skóry (PZS) jest:

33 / 140

33. Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:

34 / 140

34. Profilaktyka noworodkowego zapalenia spojówek NIE musi być wykonywana u:

35 / 140

35. Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw. żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się pod koniec:

36 / 140

36. Wskazania do pobrania krwi kapilarnej u noworodków, to:

37 / 140

37. W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, noworodka należy ułożyć w pozycji:

38 / 140

38. Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:

39 / 140

39. Dziecko niedojrzałe potrzebuje więcej czasu niż donoszony noworodek na "rozpracowanie" bodźców, które do niego płyną. Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby bodziec został rozpoznany, pozytywnie zapamiętany i utrwalony. Z tego też powodu noworodek po wykonaniu zabiegów pielęgniarskich czy lekarskich, powinien:

40 / 140

40. Położna/pielęgniarka sprawująca opiekę nad wcześniakiem może udzielić rodzicom wsparcia poprzez:

41 / 140

41. Początkowa ilość mleka w żywieniu troficznym wynosi:

42 / 140

42. Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie to system działań, na który składają się: 1. Wnikliwa indywidualna obserwacja dziecka, 2. Ocena stanu dojrzałości, 3. Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4. Analiza zdolności poznawczych, 5. Analiza umiejętności ssania i połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:

43 / 140

43. Według Mariny Marcovich (wiedeńskiej neonatolog) stres związany z interwencjami lekarskimi i pielęgniarskimi objawia się często u niedojrzałych dzieci jako:

44 / 140

44. Współczynnik wczesnej umieralności noworodkowej obejmuje zgony noworodków:

45 / 140

45. Udzielając wsparcia informacyjnego rodzicom noworodka przedwcześnie urodzonego pielęgniarka/położna NIE jest upoważniona do:

46 / 140

46. Pierwszym składnikiem włączanym do żywienia pozajelitowego u noworodków urodzonych przedwcześnie jest/są:

47 / 140

47. Dla noworodka przedwcześnie urodzonego typowym zaburzeniem jest przejściowa hipotyroksynemia, w której obserwuje się:

48 / 140

48. Zaburzenia oddychania występujące zwłaszcza u wcześniaków są wynikiem następujących cech fizjologicznych układu oddechowego:

49 / 140

49. Opóźnione wchłanianie płynu płucnego występujące często u wcześniaków powoduje obniżenie podatności płuc, co klinicznie wyraża się:

50 / 140

50. W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o długości ostrza:

51 / 140

51. Do najważniejszych czynników społecznych, zwiększających ryzyko przedwczesnego porodu, małej masy urodzeniowej i wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu noworodka NIE NALEŻĄ:

52 / 140

52. Tendencja do wymiotów i ulewań, zmiany skórne przypominające wyprysk alergiczny, jasna karnacja, jasne włosy i tęczówki oraz mysi zapach moczu to objawy sugerujące:

53 / 140

53. Karmienie piersią noworodków matek zażywających narkotyki:

54 / 140

54. Do objawów klinicznych w okresie noworodkowym w przebiegu hipotyreozy NIE należy:

55 / 140

55. Specyficznymi objawami klinicznymi niedokrwistości u wcześniaków NIE jest/są:

56 / 140

56. Wskazaniem do żywienia troficznego jest:

57 / 140

57. Które z poniższych objawów mogą wskazywać na fizjologiczny refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka

58 / 140

58. Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać co:

59 / 140

59. Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:

60 / 140

60. Wśród objawów klinicznych sepsy u noworodka, wymienia się:

61 / 140

61. Porażenie splotu barkowego uwidacznia się u noworodka podczas badania odruchu:

62 / 140

62. Żółtaczka fizjologiczna noworodków jest spowodowana nadmiernym poziomem:

63 / 140

63. Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się skrótem:

64 / 140

64. U noworodka z dużą masą urodzeniową, w pierwszej dobie życia zaobserwowano narastającą bladość powłok skórnych, przyspieszenie oddechu i czynności serca, powiększenie i bolesność wątroby i objawy wstrząsu krwotocznego. Na podstawie występujących objawów podejrzewa się:

65 / 140

65. Na podstawie obserwacji noworodka stwierdzono: rytmiczne, szybkie, o równej amplitudzie, symetryczne ruchy kończyn, którym nie towarzyszyły zaburzenia wegetatywne. Opisane objawy świadczą o:

66 / 140

66. Profilaktyka konfliktu w zakresie czynnika Rh, polega na podawaniu matce z czynnikiem:

67 / 140

67. Przyczyny pozapłucne zaburzeń oddechowych w okresie noworodkowym, to:

68 / 140

68. Noworodek matki uzależnionej od narkotyków może wykazywać objawy zespołu abstynencyjnego (NAS). Nieprawdą jest, że:

69 / 140

69. Przyczyną opóźnionego pasażu jelit u noworodka NIE jest:

70 / 140

70. Podczas transportu lotniczego noworodka, należy:

71 / 140

71. Zespół MAS u noworodka, to zespół:

72 / 140

72. Krwotok podpajęczynówkowy manifestuje się następującymi objawami:

73 / 140

73. W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:

74 / 140

74. W pozycji drenażowej noworodek może pozostać:

75 / 140

75. Złamanie obojczyka należy leczyć przez unieruchomienie na 7-10 dni. Stosuje się w tym celu bandaż zakładany w kształcie ósemki lub specjalną taśmę (plaster). Unieruchomienie stosuje się przy złamaniu obojczyka:

76 / 140

76. Skale używane do oceny NAS (Neonatal Abstinence Syndrome) u noworodków, to:

77 / 140

77. Do cech tetralogii Fallota NIE należy:

78 / 140

78. Zgodnie ze schematem Kramera, do klinicznej oceny nasilenia żółtaczki, zażółcenie skóry twarzy i twardówek świadczy o poziomie bilirubiny:

79 / 140

79. Jakie badanie decyduje o rozpoznaniu wady serca u noworodka

80 / 140

80. Hiperglikemia w okresie noworodkowym może przebiegać bezobjawowo lub wywoływać wiele objawów. Do objawów tych NIE należy:

81 / 140

81. Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może zaobserwować:

82 / 140

82. Przy porażeniu typu Klumpkego noworodek:

83 / 140

83. Ostry zespół abstynencyjny (Neonatal Abstinence Syndrome) pojawia się najczęściej:

84 / 140

84. Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka określamy odmierzając odległość:

85 / 140

85. Siarę można wykorzystać do:

86 / 140

86. Policytemia noworodków wyraża się w badaniach laboratoryjnych:

87 / 140

87. U noworodka z prawidłowym odruchem ssania podczas pierwszego karmienia zaobserwowano ulewanie pokarmu z towarzyszącym kaszlem i nasilającą się sinicą. Po nieudanej próbie założenia sondy nosowo-żołądkowej rozpoznano:

88 / 140

88. Zalecaną skalą do oceny bólu u noworodka w intensywnej terapii jest skala:

89 / 140

89. Objawy wstrząsu kardiogennego u noworodka to:

90 / 140

90. Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:

91 / 140

91. W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość niektórych objawów neurologicznych:

92 / 140

92. Niskie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

93 / 140

93. Zaobserwowanie u noworodka objawów przypominających cmokanie, żucie w obrębie ust, języka i policzków charakterystyczne jest dla napadu drgawek typu:

94 / 140

94. W ostrej fazie zakażenia bakteryjnego stanowiącego zagrożenie życia noworodka, prokalcytonina wytwarzana jest po ekspozycji na endotoksynę bakteryjną w ciągu:

95 / 140

95. W rehabilitacji noworodka sadzanie wykorzystuje się do:

96 / 140

96. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej u noworodka jest:

97 / 140

97. Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka jest:

98 / 140

98. Dysplazja oskrzelowo - płucna (BPD - BronchopulmonaryDysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (CLD - ChronicLung Disease), manifestuje się następującymi objawami:

99 / 140

99. U noworodka, intubacji NIE wykonuje się przy występowaniu:

100 / 140

100. U chorych noworodków i wcześniaków rutynowym badaniem na oddziale w celu potwierdzenia martwiczego zapalenia jelit jest:

101 / 140

101. Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi właściwą pozycję ułożeniową:

102 / 140

102. Wśród klinicznych objawów zaburzeń oddychania pochodzenia krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:

103 / 140

103. Noworodek z zespołem Robina, bezpośrednio po urodzeniu może mieć problemy z oddychaniem. Dziecko należy ułożyć:

104 / 140

104. Bezdech jest to:

105 / 140

105. Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka ze strony układu krążenia to:

106 / 140

106. Infant Flow jest urządzeniem służącym do:

107 / 140

107. Najwyższą punktację spośród objawów zespołu odstawienia u noworodka należy przyznać, gdy występują:

108 / 140

108. Wśród najpoważniejszych niepożądanych objawów leczenia prostaglandynami wad serca obserwuje się:

109 / 140

109. Opiekując się noworodkiem podłączonym do aparatu Infant Flowzauważasz spienioną ślinę w jamie ustnej. W celu zachowania drożności przewodu oddechowego:

110 / 140

110. Wysokie stężenie tlenu podczas tlenoterapii może powodować:

111 / 140

111. Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą metaboliczną wyczuwalny jest karmelowy zapach moczu. Najprawdopodobniej związane jest to z:

112 / 140

112. Zalecane ułożenie ciała noworodka podczas snu nocnego i dziennego, będące profilaktyką Zespołu Nagłej Śmierci Łóżeczkowej to pozycja:

113 / 140

113. Surfaktant jest to:

114 / 140

114. Metoda rehabilitacyjna dążąca do zahamowania nieprawidłowych odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:

115 / 140

115. Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia nozdrzy tylnych NIE jest/NIE są:

116 / 140

116. Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:

117 / 140

117. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną polega na założeniu kaniuli do:

118 / 140

118. Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:

119 / 140

119. Do wczesnych objawów mózgowego porażenia dziecięcego należy/ą:

120 / 140

120. Zmniejszeniu wartości ph moczu noworodka (odczyn kwaśny) NIE towarzyszy:

121 / 140

121. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa

122 / 140

122. Pielęgniarka, położna uzyskująca tytuł specjalisty w danej dziedzinie ma obowiązek:

123 / 140

123. Pielęgniarka/położna może prowadzić badania naukowe i:

124 / 140

124. Normy etyki zawodowej zawarte w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej mają za zadanie:

125 / 140

125. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania za szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter odpowiedzialności:

126 / 140

126. Jednym z uprawnień pacjenta jest prawo do żądania, aby udzielająca mu świadczeń zdrowotnych pielęgniarka:

127 / 140

127. Poprawna definicja empatii, to:

128 / 140

128. Parafrazowanie to:

129 / 140

129. Czynniki utrudniające powstanie relacji terapeutycznej występujące po stronie pacjenta, to wszystkie niżej wymienione z WYJĄTKIEM:

130 / 140

130. Do najważniejszych modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych w Polsce należą:

131 / 140

131. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy:

132 / 140

132. „5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania do wykonania higieny rąk, ułożone w kolejności:

133 / 140

133. Dostosowanie rytmów biologicznych człowieka do rozkładu jego czasu pracy, tak aby jak najmniej zaburzać fizjologię, to:

134 / 140

134. Do narzędzi niematerialnych stosowanych w motywowaniu pracownika zalicza się m.in.:

135 / 140

135. Sfera informacyjna w zarządzaniu jakością, czyli zakres wiedzy jaki powinnien posiadać pacjent, w tym między innymi profilaktyka, jakie leki należy przyjmować, jak często, jak stosować, jak postępować po badaniu, czy zabiegu, zawiera bariery, do których zalicza się:

136 / 140

136. Proces, w którym dobre lub złe wrażenie dotyczące jednego przymiotu rzutuje na całość oceny, to:

137 / 140

137. Fundamentalne założenie w zarządzaniu ludźmi stanowi, że najważniejszym zasobem organizacji, jest/są:

138 / 140

138. Według Evidence-Based Medicine decyzji klinicznych NIE powinno podejmować się na podstawie:

139 / 140

139. Praktyka pielęgniarska/położnicza oparta na dowodach naukowych NIE obejmuje:

140 / 140

140. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy:

Your score is

The average score is 0%

0%